Wat is bidden tot God? Die vraag komt tot ons. Het gebed heeft een christen nodig, het is de belangrijkste reden van de dankbaarheid tot God. Vervolgens gaat het over de vraag wat de juiste gebedshouding is, de verootmoediging voor God. En dan is ook de vraag waarvoor wij mogen bidden, de vervulling van Gods beloften.

Lukas 11 vers 10: ‘Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden’.

Gemeente, kinderen, misschien ken je het boekje wel van Busch. Jongen jaar of zestien. Had aan dominee Busch verteld. Soldaat geworden aan het front Tweede Wereldoorlog. Bommenregen. Niet iedereen kon vluchten. Die jongen wel. Zag daar een stervende soldaat liggen. Jongen, je hoeft mij niet te helpen, ik ga sterven. Ik heb alleen iemand nodig die voor mij bidt. Jongen, bid. Dus die jongen van zestien werd gevraagd om te bidden.

Ik heb wel leren vloeken maar niet leren bidden. Die jongen kon hij niet. Ging naar de bunker. Roept kapitein. En die komt en zegt mijn hemel ik kan niet bidden. En die roept kolonel. Maar kan niet bidden. Drie stoere soldaten. Kunnen vloeken, schuine moppen vertellen, maar kunnen, willen niet bidden.

Dominee Busch noemt het een ramp als wij niet meer kunnen bidden. Ik denk dat een ramp zich voltrekt over Nederland. Hoeveel bidders zijn er? Hoeveel bidders zijn er op Katwijk? Hoeveel bidders zijn er onder ons vanavond? Bid jij? Gaan we vanavond over nadenken: Heidelbergse Catechismus zondag 45, vraag 116-119.

Leer ons bidden

  1. Bidden als verplichting;
  2. Bidden in verootmoediging;
  3. Bidden om vervulling.

1. Bidden als verplichting

Gemeente, hoeveel zou er nog gebeden worden? Ik denk dat er meer gevloekt wordt dan gebeden, denkt u ook niet? In noodsituaties nog wel. O God help mij. Ik denk dat veel mensen schietgebeden oprichten bij een auto-ongeluk. Hoeveel mensen bidden dan nog als je naar een restaurant en er wordt geserveerd. Hoeveel van ons gaan in de ochtend en avond door de knieën? U weet het, God weet het, ik niet.

Veel mensen zeggen ik heb Hem helemaal niet nodig. Waarom zou ik nog bidden? Ik heb wel mensen ontmoet die op hoge leeftijd waren gekomen en altijd nog een kindergebedje. Of even door je hoofd gaat: Heere zegen deze eten Amen. Of is het van harte? Laten we waken voor afraffelgebeden. Catechismus: voornaamste stuk van de dankbaarheid. Een christen herken je aan bidden.

Een christen wil spreken met Christus. Als je van iemand houdt, dan wil je met Hem spreken. Dat is bidden: met God in contact staan. Heb je zo Christus nodig? Kinderen, voor jullie: een baby geboren en wat doet die? Roepen, schreeuwen. Dan weten ouders gelukkig ons kindje leeft. Zo met God. God heb ik lief, die hoort mijn stem.

Daarom een tong gekregen. Om Hem te denken. Ik dank U dat U mij overgezet hebt in het Koninkrijk van de Zoon van Uw liefde, de zonden in de zee geworpen hebt van eeuwige vergetelheid.

Om Christus’ wil niet op weg naar de hel maar naar de hemel. Kind in brandend huis. Zou uitschreeuwen. Die redder zou het kind zijn leven dankbaar zijn, dat weet ik zeker. Zo ook met de Heere. Belangrijkste stuk van de dankbaarheid. Bid in u zal gegeven worden, zoekt en u zult vinden.

Een christelijk leven is altijd biddend, een afhankelijk leven. God vordert dat we Hem zo aanroepen. Als we God niet bidden, dan trappen we Hem op het hart. Ik hoop dat u een biddend, afhankelijk leven met de Heere hebben.

Maar iemand zegt dominee ik kan niet bidden. Zoals die soldaten. Maar wat ik zo mooi vindt, zuchten eind van vraag 116. Als je geen woorden kunt vinden, mag u zuchten geef ik u als troost mee. Hizkia. U gaat sterven. Piept, kreunt, zucht. Ik word onderdrukt. Wat zal ik spreken? De nood is zo groot. Brengt al zijn nood bij de Heere. Mag u ook doen.

Heere zegt als Hij zelfs het geroep van de raven hoort, die grote zwarte vogels, hoeveel te meer. Hartelijk. Als het maar uit het hart komt. Kan ik wel bidden? Als ik nou onbekeerd ben, geen kind van God ben? Dat God Zijn genade en Heilige Geest geven wil die met hartelijk zuchten en daarvoor danken. God wil zeker dat nieuwe leven geven, de Heilige Geest geeft. Als u Hem daarom bidt. Niet eventjes, voortdurend om smeken en vragen. Als je nooit bidt krijg je ook niks. Wie Mij aanroept vindt Mijn gunst oneindig groot.

Ursinus, verklaring bij Catechismus samen met Olivianus, Bij niemand wordt het geloof gewerkt of versterkt als u het niet begeert. Ga daarom smeken anders gaat het niet goed met u. Als een zondige, slechte vader geeft, dat voorbeeld van ei en schorpioen, hoeveel te meer de hemelse Vader. God aanroepen in het gebed.

Als je Hem hebt leren, is het dan goed en niet meer nodig? Geest der genade en der gebeden. Prachtige uitdrukking. Meer. Abba Vader leert roepen. De Heilige Geest is ook onmisbaar als we willen groeien in de genade. Als je denkt dat je het zelf wel kan, dan lijk je niet op Christus. Als je lijkt op Christus, word je ootmoedig. Levenslang blijft dat nodig. Niemand komt onder deze verplichting uit.

Wie waren de groten in het Koninkrijk? De bidders. Voorbeeld. Daniël. Ontzaglijk drukke baan. Drie keer per dag. Bidden, bidden, bidden in de agenda. Mozes. Jesaja. Paulus. De Heere Jezus. Ging de berg op om daar te bidden. Wat schieten wij daarin tekort, hart uitstort.

Schoonzoon van John Knox. John Wells. Staat van vermeld dat hij zeven, acht uur met God bidt. Ik kan het niet gemeente. Toch zou ik soms graag willen veel meer de rust om die met God door te brengen. Binnenkamer. Stil plekje. Voorraadkast. Bidt uw Vader die in het verborgen ziet. Ik hoop dat u dat u zo’n plekje heeft. Binnen, buiten in de natuur. Al uw vragen, worstelen, ook uw zonden. Die u nooit zou delen met een ander, ik schaam me dat ik dat heb gedaan. U mag het gerust bij God brengen, biddend bij Christus brengen. U voelt wel dat het een verplichting is dat geeft vraag 116 ons mee.

2. Bidden in verootmoediging 

Wat is een goed gebed? Gebed dat je afraffelt. Zou God dat aangenaam zijn? Ik heb er weleens last van dat ik andere gedachten heb. Echt inspannen om aandacht te hebben. Hoe erg soms aan tafel hebben we nou gebeden?!

Vier kenmerken. De enige ware God die Zich in Zijn Woord heeft bekendmaakt. De enige ware God. Hebreeën 6. Die God komt moet geloven dat Hij is. Enige ware God van Abraham, Izak en Jakob. U weet er zijn moslims die bidden tot Allah, is geen waar gebed. Hindoes bidden maar geen waar gebed. Eigen afgoden hebben. Ogen maar zien niet. Dat is niet de ware God. We moeten bidden tot God die ons in Zijn Woord bekendmaakt.

Waarom zegt de Catechismus dat? Gevaar dat we een god gaan vormen in eigen gedachten. Misschien wel denken dat God lijkt op sinterklaas. Gewoon geeft wat ik vraag. Als u denkt dat God alleen maar er is om u tijdelijke zegeningen te geven die u vraagt. God is heilig en rechtvaardig en toornt over de zonden en genadig in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Zo tot Hem naderen om te weten wie Hij is. Eerbied en ontzag in ons gebed doorklinkt.

Sommige doen alsof God een soort vriendje is. God staat ver boven ons. Abraham. Ik heb onderwonden te spreken. Ik ben maar stof en as. U weet wat stof is. Daarmee vergelijkt Abraham de vader van alle gelovigen zich. In en door Zijn Zoon God aanroepen. Om al hetgeen Hij ons geboden heeft te bidden.

Om alle dingen die niet tegen de wil van God ingaan. Wijsheid. Dagelijks brood. Bidden om de kracht om werk te doen. Hoe meer wij dat Woord van God kennen, hoe meer wij kunnen vragen. Ik vind het zelf ook heel belangrijk om met Bijbelteksten naar God te gaan. Met God om God bidden.

Tweede is oprecht, dat je het meent. Als het huichelachtig is kan God er niks mee. Farizeeën op de hoeken van de straten. Boekje:

Veel vrouwen bidden om de bekering van hun man. Zijn manier van zakendoen zou veranderen. Dan zou ze als ze oprecht zou zijn God wilt u mijn man niet bekeren. Als we echt bidden zit er ook echt consequenties af. Hak je rechterhand af, als dat nodig. Beter met een hand in te gaan in hemel, dan met twee in de hel. Als je kijkt naar verkeerde dingen, hak je rechteroog uit.

Derde. Ootmoed. Beeld van bedelaar. Bidder kent geestelijke en tijdelijke nood. Ezra. Wetsgeleerde. Wat ben je nederig. Wat een laag plekje neem je in. Ik ben uitlandig, niet hier thuis. Elke bidder pelgrim. Vaderland boven. Verlang daar te zijn.

Biddad, vriend van Job. Mens maar een made is. Een worm. Bedelaar. Dan ben je echt in de diepte gekozen. Ellendige. Daar ontferm ik me over zegt de Heere. Rijken ledig weggezonden. Gronden kennen zegt de Catechismus. Dan moet je je eigen hart onderzoeken. Die zonde leeft op mijn hart? Ja. Dan bidden om veel zondekennis.

Kinderen, wat zou een koning ervan vinden als er een bedelaar kwam. Als die niks vroeg. Eigenlijk een bespotting. Wilt u in de nood voorzien? Zo komen tot de Heere. Tollenaar die bidt wees mij de zondaar genadig. Ik heb niks. Vlucht tot die verzoendeksel.

U mag bidden om voorspoed. U mag bidden om allerlei dingen. Maar het voornaamste moet zijn: wees mij de zondaar genadig. Mag ik bidden om een nieuwe auto? Zou kunnen. Maar gebed van David. Zonde met Bathseba. Weer Uw Heilige Geest niet van mij.

En het vierde. De vaste zekerheid. Om Christus’ wil zekerlijk wil verhoren. Gebed komt voort uit het Woord van God. Soms zeg ik letterlijk tegen mensen leg uw vinger bij deze tekst. Daarmee gaat u naar God toe. Jakob heeft daar geworsteld in de nacht. Ik laat u niet gaan. Ik heb Uw zaligheid nodig om Christus’ wil.

Een bedelaar kan niet eisen van een miljonair. U hebt het toch genoeg. Nee, zo niet. Wij het onwaardig zijn. Maar toch als een kind bij de hemelse Vader aankloppen. En dan komt het kind in de Naam van Christus. Die ook voor ons bidt. En gemeente als wij werkelijk naderen tot God in de Naam van Zijn Zoon. Dat zal Ik doen. Voorwaar, voorwaar. Amen, Amen.

Als wij al die vragen, al die noden, in de Naam van de Zoon zullen vragen, dan zal Hij het geven. Niet lijstje. Zie maar. Of baat het niet schaadt het niet. Zekerheid. Al de beloften in God ja en Amen zijn. Vrijmoedigheid. Alles zeggen. Barmhartigheid te vinden en genade ter bekwamer tijd.

Geeft de Heere altijd geven wat je vraagt? Ziekte. Jongen of een meisje geven. Die vragen gaat de Catechimus over spreken.

3. Bidden om vervulling

Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Oud woord. Wat we behoeven. Eerst wijst de Catechismus op onze geestelijke nooddruft. U, jij en ik hebben een ziel voor de eeuwigheid. Hart gereinigd worden. Zo met een gereinigd hart kunt sterven. Zult u dat doen? Zoek eerst het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

Bid om uw ziel. Wat baat het hele wereld te winnen, en schade aan ziel. Bidden om bekering. Meer mensen tot bekering komen. Dat God het hart van Poetin wil veranderen om einde te maken aan die verschrikkelijke oorlog. Om voedsel bidden.

Trouwplannen. Waar moeten we nou gaan wonen? Ga samen naar slaapkamer tien minuten op zondagavond. Begin in verkeringstijd en later in huwelijk. Samen bidden. Tentamens. Heere wilt U helpen. Niet vreemd.

Ik was een keer mijn autosleutels kwijt. Wist werkelijk niet waar ze waren. Heere, wilt U mij helpen te vinden? En de Heere verhoorde. Daar mogen we voor bidden. Als het maar niet zondig is. Ik geloof niet dat je aan God kunt vragen Heere wilt U de abortus zegenen?

Die huwelijksontrouw, liefde voel voor een ander. Nee dat kan niet. Mogen wel bidden waar alles God een belofte voor heeft gegeven. Eerst het geestelijke, dan het lichamelijke. Heere wilt U mij redden? Dan niet zeggen Uw wil geschiedde. Dat heeft Hij beloofd. Er staat nergens in de Bijbel dat ik honderd jaar wordt. Dat God alle echtparen in het band huwelijk de kinderzegen geeft. We mogen erom bidden maar aan Hem of Hij dat geeft.

Mag je de Heere vragen om rijkdom, voorspoed, zekere zin wel. Niet om een grote Ferrari. Maar wel om wijsheid. Lukas 11. Dan komt dat gebed. Catechismus zegt dat gebed. Veel van leren. Maar hoe luidt dan het gebed. Ik neem aan dat u allemaal het Onze Vader kent. Het gaat eerst om God en dan volgen de tijdelijke zegeningen.

Dan is onze leidraad. Nog een vraag: helpt mijn bidden? Hoort God mij wel? Ik heb het gevoel dat ik tegen een muur praat. In een telefoon praat die niet opgepakt wordt als het ware.

Hoort God mij wel? Jeremia geeft met eerbied gesproken Gods telefoonnummer mee: 3 3 3. Jeremia 33 vers 3. Roep tot Mij en ik zal antwoorden. Roepen met nood. Met je hele hart. Ik zal antwoorden. Hoe geeft God antwoord door Zijn Woord. Na dat bidden Zijn Woord openen. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft, Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft. Zo mogen wij bidden om Gods Geest en de heerlijke vervulling van Gods genade.

Amen.

 

Beloken Pasen zondag 16 april 2023 – Uni-zaal Hersteld Hervormde Gemeente Benjamin Katwijk-upon-Sea – ds. W.J. van den Brink – Schriftlezing Ezra 9 vers 5-15 en Lukas 11 vers 1-13