Barnabas en Saulus worden door de Heilige Geest naar het eiland Cyprus gezonden om daar het Woord van God te brengen. Wat vervolgens gebeurt is dat de tovenaar Elymas het werk wederstaat en probeert om stadhouder Sergius Paulus ervan af te houden. Er vindt een confrontatie plaats. Saulus is vervuld door de Heilige Geest en bestraft Elymas. Die wordt met blindheid geslagen. God gebruikt deze slaande hand om stadhouder Sergius Paulus tot geloof en bekering te brengen.

Handelingen 13 vers 6-12: ‘[6] En als zij het eiland doorgegaan waren tot Pafos toe, vonden zij een zekeren tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-jezus. [7[ Welke was bij den stadhouder Sergius Paulus, een verstandigen man. Deze, Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het Woord Gods te horen. [8] Maar Elymas, de tovenaar (want alzo wordt zijn naam overgezet), wederstond hen, zoekende den stadhouder van het geloof af te keren. [9] Doch Saulus (die ook Paulus genaamd is), vervuld met den Heiligen Geest, en de ogen op hem houdende, zeide: [10] O gij kind des duivels, vol van alle bedrog, en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heeren? schilderij van Rafaël: De bekering van de proconsul [11] En nu zie, de hand des Heeren is tegen u, en gij zult blind zijn, en de zon niet zien voor een tijd. En van stonde aan viel op hem donkerheid en duisternis: en rondom gaande, zocht hij, die hem met de hand mochten leiden. [12] Als de stadhouder zag, hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heeren‘.

Heel plotseling gemeente was het meisje overleden. 18 jaar. Plotselinge ziekte en ze was er niet meer. Grote verslagenheid bij het gezin en de vrienden. Recent sprak ik de moeder. We stelden allemaal de verwachte waarom vraag. Waarom liet God het toe?

De Heere heeft het sterven van het meisje willen gebruiken voor mijn zoon. Een paar dagen na het overlijden stond hij bij de kliko en wat gooide hij weg? De playstation. Weg ermee, al die tijd verspilling. Het was geen bevlieging maar zijn verlangen om de Heere te dienen. Soms gebruikt de Heere een ingrijpende gebeurtenis. Zo ook van morgen de geschiedenis over Elymas en de stadhouder Sergius Paulus.

De Heilige Geest zendt zendelingen naar Cyprus

  1. De prediking van Gods Woord;
  2. De verdraaiing van Gods Woord;
  3. De ontmaskering vanuit Gods Woord;
  4. De aanvaarding van Gods Woord.

1. De prediking van Gods Woord

Een eiland zonder Heiland. Zo wordt weleens Voorne Putte genoemd maar zou je ook wel kunnen zeggen over Cyprus. Groot eiland. Godin Venus. Afroditus. Namen het niet zo nauw op seksueel gebied. Mannen en vrouwen elkaar ontrouw, leefden zich uit op seksueel gebied. Toch zegt de Heilige Geest Ik wil ook dat daar mensen tot geloof en bekering komen.

Vers 2. De Heilige Geest Ik wil dat er twee zendelingen naar dat eiland gaan. Uitzending vanuit Antiochië. Barnabas is daar als kind opgegroeid. Liggen zijn roots, zijn wortels. Ik wil graag mijn buren, bekenden, vrienden vertellen over de Heere Jezus. Doet u dat ook? Uw vrienden, familieleden. Doe dat ook gemeente.

Eerst naar de synagoge. Eerst de Jood en dan de Griek. Als de Jood het verwerpt dan de Griek. Dat is de gouden volgorde die Paulus hanteert. Dat is wat Paulus doet. Naar Pafos. 125 kilometer. Hier vandaan naar Den Herder toe schat ik zo in.

Komen ze daar en komen ze daar twee mensen tegen. Tovenaar Barjezus. Magiër staat er in het Grieks. Hetzelfde woord gebruikt Lukas voor de wijzen uit het Oosten. Sterrenkijkers. De toekomst voorspellen aan de hand van de sterren. Astrologen. Waarzeggers. Valse profeten, je hebt ook ware profeten. Denk aan Jesaja. Een maagd zal zwanger worden en Zijn Naam Immanuël heten. Of Micha over dat Hij in Bethlehem geboren zou worden.

Hij heeft ook een andere naam: Elymas. Tovenaars staan soms in contact met de geest van overleden mensen. Kinderen, denk aan de tovenares te Endor. Saul ging daar naartoe en zij riep de geest van de overleden Samuël op.

Zoon van de verlosser, zoon van de redder. Deze prachtige naam hebben zijn ouders gegeven. Nu een vraag: mag u meedoen met occultisme. Mogen wij meedoen met glaasje draaien? Nee. Deuteronomium 18. Alle tovenaars moeten gedood worden. Onder u mag niet gevonden worden die met waarzeggerij omgaat. Doe het niet. Ga niet naar zulk zulk vage figuren die de toekomst voorspellen. God zei zelfs in het Oude Testament dat deze mensen gedood moeten worden.

Toch blijkt deze waarzegger dit te doen. Zelfs aan het hof bij de stadhouder. Gevaarlijk dat dit gebeurt op Cyprus. Slim, sluw speelt deze man een duivels spel. En wie komen we nog meer tegen? De stadhouder Sergius Paulus. Een verstandig man.

Als een lopend vuurtje gaat het nieuws dat er twee zendelingen aangekomen zijn. Zoals bij Ninevé met Jona. Een verstandige en wijze man. Hij verlangt ernaar, intens, om het Woord te horen. Het betekent dat deze man een leeg hart had. U zoekt naar geluk, ik zoek naar geluk. Onrustig is het hart totdat het rust vindt in U o God zei Augustins. Ik denk dat deze man ook veel geld had maar was niet gelukkig.

Hij zoekt het in het Woord. Dat moet u ook doen gemeente. Die twee zendelingen zullen gedacht hebben wat een kans. Dat is nog zo gemeente. Als zendelingen tot een stamhoofd komen en komt die tot bekering, dan volgen velen. 

Het Kabinet is gevallen. Laten we bidden voor Rutte, voor Kaag, voor Dijkgraaf de ministers. Dat ze geregeerd worden door het Woord van God. Dat wij geleid worden door het Woord van God.

2. De verdraaiing van Gods Woord

Hij luistert met belangstelling naar het Woord van die twee zendelingen, dat Woord van genade. Kijk eens naar die ogen van die tovenaar Elymas. Zijn het vriendelijke ogen? Nee, vonkende ogen. Zo boos. Interrumpeert. Weerstond hen. Dat er staat dat hij letterlijk tegenin gaat. Verdraait. Griekse woord voor iemand die scheel kijkt en niet recht. Het Woord verdraaien. Hij kent maar een verlangen dat is de stadhouder van dit Woord afhouden. Ik stel mij voor dat hij geroepen heeft: stadhouder geloof het niet.

Bij de voorbereiding moest ik denken aan wat ik zelf heb meegemaakt. Themaweek, ik was op een protestant christelijke basisschool. Ik vertelde aan de kinderen. We gaan allemaal preken over de gelijkenis van de Heere Jezus in Mattheüs 25. Die talenten. De ene vijf, andere twee, en de ander een. U kent de gelijkenis van wel. Wat deed die man met dat ene talent? Begroef het.

U bent een hard man. Staat er. Wening en knersing der tanden. Zo eindigt de Heere Jezus dat verhaal. Dat die man naar de hel gaat. De docent zei na afloop: Dat zei de dominee wel maar dat is niet waar. Ouders van een van de kinderen vertelde mij het later. Verdraaide mijn woord. Scherpe kantjes haalden hij eraf. Hij gaat tegen de boodschap in. Weerstaat Barnabas en Saulus. Hij biedt weerstand.

Misschien zijn er jongeren en ouderen die zo naar de boodschap van de Bijbel luisteren. Ik ben bang dat het nog voorkomt. Die Bijbel kan mij gestolen worden. Wie zit daarachter? De duivel.

Misschien zijn er wel vrienden die jou proberen mee te nemen naar zondige, onbelangrijke dingen. Instrumenten van de duivel. Om de boodschap van de Bijbel te weerstaan. Misschien wel collega’s. Weersta het Woord niet. Als u het Woord weerstaat, dan kost dat uw zaligheid.

Moderne media. Overspoeld met openlijk of subtiel de verdraaiing van het Woord. Miljoenen mensen zo verleid. Wees alert en weersta. Waak.

3. De ontmaskering vanuit Gods Woord

Hoe staan de mannen daar? De zendelingen tegenover Elymas. Hoe staat Saulus daar? Vol van de Heilige Geest, zoals de discipelen op de Pinksterdag, voor de stadhouder. Voelt een heilige woede in hem opkomen. En de ogen op hem houdende. Kijkt naar de tovenaar en kijkt dwars door hem heen.

Gemeente dat is een vloek die Saulus hier uitspreekt. Een ontmaskering uit het Woord van God. Letterlijk zegt hij je bent een kind van de duivel, zoon van diabolus. Ziet u de tegenstelling met zijn naam. Zoon van de Verlosser, van Jezus. Aan de buitenkant van de naam. Maar van binnen een kind van de duivel. Dat bijt Saulus hem toe. Duivelsjong. Zeggen sommige vertalingen. Zo vader zo zoon. Vol van arglistigheid. Vol van schurkerij.

Een de ene kant vol van de Heilige Geest en vol van de duivel. Geweldige confrontatie. Tussen licht en duisternis. Spanning stijgt daar naar hoogtepunt. Saulus een vriend van Jezus Christus gaat daar de strijd aan met de zoon van de duivel. Man u bent continue bezig met het rechte Woord van de Heere constant te verdraaien.

Dat is het werk van de Heere. De Heere zegt dit is de rechte weg, zegt de duivel ga maar lekker de andere kant op. Het smalle pad, rechte wegen. De duivel zegt ga maar lekker op de brede weg. We hebben te gaan in de rechte wegen van de Heere.

Wat zegt de duivel? Joh maak je niet druk. Geniet toch lekker met je vrienden. De weg van de Heere is zo’n saaie weg. Dat wil de duivel u wijsmaken. Dat is de actuele boodschap. De duivel is continue bezig u af te keren van de rechte wegen van de Heere.

Vers 10. Vol van alle bedrog. Vol van alle ongerechtigheid. Drie keer. Man wat bent u een vreselijk instrument in de handen van de duivel. Wat kunnen wij ervan leren? Onderschat nooit de macht van de duivel. De duivel maakt gebruik van Elymassen, er lopen er velen rond. 

Afgelopen nacht in de discoteken. Dan verslaat de duivel zijn duizenden. Dat is de duivel op klompen. Rock en popmuziek. Openlijk de duivel gediend. Als een engel des lichts. De duivel op kousenvoeten. Joh waarom twee keer naar de kerk, het is toch warm, ga lekker naar het strand. Joh je bent nog jong. Kijk toch gerust naar die verkeerde websites. Je vrienden doen het toch ook, wat geeft dat nou?

Ik kwam een boekje tegen. Misleidingen van een voorwaardelijk evangelie. Het Evangelie maar dan moet je wel aan bepaalde voorwaarden tegen. Daar zit de duivel achter gemeente. De Bijbel ja maar we hebben ook onze tradities. Gemeente onderschat de krachten van de duivel niet.

En het tweede het kan zijn dat de duivelskrachten gestraft moeten worden. Heilige toorn, want vervuld met de Heilige Geest. De Heere Jezus ook bij de reiniging van de tempel. Gaat om de eer van God. Ouders ook soms. Zijn we niet vaak veel te zoetsappig.

4. De aanvaarding van Gods Woord

Nu moet er iets gebeuren. Deze spotternij stoppen. De grote macht van de Heere Jezus triomferen. En mensen en nu zie. Kijk wat er gaat gebeuren. Houden de adem in en de stadhouder en hofdienaren kijken toe. De hand van de Heere is tegen u.

De Heere heeft helende handen maar ook straffende handen. God houdt met Zijn hand Zijn volk in stand. Als je niet bij dat volk van God hoort. Nog geen kind van het licht bent, maar nog altijd in de macht van de duivel. Dan kan de macht van de Heere Zich tegen u keren.

U zou het bijna heilige humor noemen. Wat doen tovenaars? Naar de sterren kijken. Deze tovenaar kon de grootste en dichtstbijzijnde ster, de zon, niet meer zien. Deze tovenaar met blindheid geslagen. Sommige mensen zien 10%. Lukas de arts gebruikt de medische term acute blindheid.

Als God gaat vloeken, gaat straffen, dan houdt geen duivels tovenaar stand. Zit er nog Evangelie in? Ik denk het wel. Voor een tijd. Geen eeuwige straf. God straft deze man niet zoals Hij Korach, Datan en Abiam straft direct gestraft heeft.

Hoe vaak heeft de Heere u al gestraft? Korter of langere tijd geleden. U lag daar in het ziekenhuis, door een ongeluk. Was dat niet de slaande van de Heere? Het sterven van een familielid, zoals waar ik mee begon.

Wat heeft u ermee gedaan? Luisteren naar de Heere. Rondom hem duisternis. Het wordt nacht in het leven van deze duivelse man. Dat zijn kenmerken van de duisternis. Hij tast in het donker en moet geholpen.

Wat gebeurt er? De stadhouder ziet het. Hij gebruikt het straffen van deze man om de ogen van de stadhouder te openen. Hij geloofde dat de Heere de Heiland is. Zo kan de Heere een gebeurtenis gebruiken om bij Jezus te brengen. Hij aanvaard de boodschap. Deze Jezus wil ik volgen. Dat vaste besluit neem ik.

Gemeente, lieve mensen, denk nog een keer aan die moeilijke situatie? Toen de stem van de Heere duidelijk klonk. Staat u erbij stil en gelooft u in de Heere? Of gaat u verder, dan ben ik bang dat u als Elymas bent. Er staat nergens dat Elymas zich bekeerd heeft.

Wil toch niet stug gelijk een paard weertsreven. Ik smeek u: Verneder u vanmorgen onder de hand van de Heere, dan zal Hij u verhogen op Zijn tijd.

Amen.