De betekenis van Jezus’ opstanding

Het is de opgestane Paasvorst die opstond uit de dood en het afgedrevene zoekt. Hij zoekt de Zijnen op én Petrus. Petrus, de discipel die Jezus verloochend had, was diep bedroefd over zijn zonden. Met die Woord komt de opgestane Levensvorst vanmorgen tot ons. Er is vergeving bij Hem te verkrijgen voor u en jou als u tot Hem gaat en uw zonden belijdt. Zelfs de grootste van de zondaren is niet te slecht om tot Hem te komen. Om overgezet te worden van de duisternis in Zijn wonderbaar Licht. De betekenis van Jezus’ opstanding met een verwijzing, een boodschap en voor ons.

Markus 16 vers 7b: ‘en Petrus’.

De betekenis van Jezus’ opstanding

1. Met een verwijzing;
2. Met een boodschap;
3. Voor ons.

1. De boodschap van Jezus’ opstanding met een verwijzing

Gemeente van onze Heere Jezus Christus, tijdens de voorbereiding kwam ik het volgende verhaal tegen. Een man werkte in een groot bedrijf en hij was voor iedereen heel erg betrouwbaar, vertrouwen in hem. Ook in het gezin, in het dorp en ook in de kerkelijke gemeente. Hij was de man die de portemonnee had. Hij beheerde het geld. De man had een probleem en dat was dat hij thuis geld te kort kwam. Hij dacht een oplossing te hebben: geld te lenen voor thuis en dan later terug te betalen. Van dat goede voornemen kwam het niet. Het werd van kwaad tot erger. De man wist: het komt een keer uit. De kas wordt één keer per jaar gecontroleerd, de financiële stukken. Toen brak de zondag aan dat het avondmaal was. Normaal ging hij bij de eerste tafel aan. Nu niet. Bij de laatste tafel, toen de dominee zei is er niemand meer, toen kwam hij gebogen aan. De volgende dag ging hij naar zijn baas en vertelde over wat hij had gedaan. Dezelfde maandag zat hij in de cel. Er werd over gesproken in het dorp. Mensen zeiden tegen elkaar: ‘had je dat verwacht van hem?’ en sommigen spraken er schande van dat hij de dag ervoor aan het avondmaal had deelgenomen. De dominee zei: ‘hij had het avondmaal meer nodig dan wie ook maar’.

En als we kijken naar Petrus die Jezus verloochenend. Die vragen rondom Petrus kunnen er ook wel zijn. Had Petrus geweerd moeten worden aan de tafel? Van hem gaat toch niets meer uit na zijn verloochening? We moeten naar hem kijken in het licht van de Heere Jezus Christus, de Zaligmaker. Om Hem draait het, Hij is het middelpunt. Je zou verwachten dat het over de vrouwen zou gaan na de opstanding. Daar lees je over. Mij viel op aan het einde van vers 2 ‘de zon ging op’. Wat is daar bijzonder aan, jongeren? Het opgaan van de zon is een tijdsaanduiding. Tijdsrekening. Dag voorbij als de zon onder was. Zou ik er ver naast zitten als ik wijs op de gerechtigheid van Christus? Toen de zon van Zijn gerechtigheid opging? De zon speelt een centrale rol. Drie-urige duisternis. Verzwaring van Zijn lijden. De zon van de gerechtigheid was boven de kimmen van het graf uitgestegen. Eerste stralen. Toen die vrouwen op weg gegaan. Feitelijk waren ze te laat. Ze hadden gehoord dat de Zoon des mensen op de derde dag op zou staan. Dan zouden ze er getuigen van zijn geweest. Nu komen ze om hun Heiland de laatste eer te bewijzen. Als ze geleefd hadden bij het Woord van de Zaligmaker dan waren ze nu gekomen om Hem de eer te bewijzen aan de andere kant van het graf. Vader goedkeuring aan het werk van de Zoon. De Zoon laat Zich zien aan de andere kant van het graf.

De engel zegt: u zoekt Jezus de Nazarener. Luister goed. Hij was gekruisigd. Hij is opgestaan uit de dood. De angst mag weg. De vrouwen moeten het weten. Ook de discipelen. Het heeft ingrijpende, allesbeslissende gevolgen voor hen. Ook Petrus. De vrouwen vertellen het. Hoe zouden ze het anders horen als de vrouwen het niet verteld hadden? Discipelen zaten achter slot en grendel, bang voor de Farizeeën. En Petrus? Hij voelt zich diep en diep ongelukkig. En aan Petrus te vertellen. Het is een boodschap met een verwijzing. In Markus 14 vers 28. Op weg naar Gethsémané waarschuwt Hij Petrus en vertelt hen dat Hij hen, nadat Hij is opgestaan, hen zou voorgaan naar Galilea. Wie waren erbij? Judas afwezig, hij was zijn verraderswerk aan het doen. De elven.

Voorbeeld. Bijna 75 jaar geleden waren de Duitsers de baas in Nederland. Mensen niet mee eens. Verzet. Wapens nodig. Hoe kwamen ze eraan? Wapens vanuit Engeland. Hoe kregen ze die wapens in Nederland? Bijvoorbeeld droppen in een weiland in Putten. Via de radio communiceerden ze maar de Duitsers luisterden ook. Spraken een code af. Alleen de mensen kenden het. ‘Het haardhout brandt altijd’. Geen idee wat het betekent.

Is het niet zo dat de Heere vandaag de dag nog steeds zo werkt? Een Psalmvers dat u veel gedaan heeft. Of een bepaalde Bijbeltekst. Of een flard van een Psalmvers waarmee u getrokken bent naar de avondmaalstafel. Wie weet daarvan? De Heere en u zelf. En als het donker wordt? Als de twijfel aan u knaagt? Is het niet juist de Heere met die woorden komt? Weet je het nog? Juist in de kerk komt en dan op het bord die Psalm staat. Zo wil de Heere bemoedigen. Ik ken je, Ik ben met je tot in alle eeuwigheid.

2. De betekenis van Jezus’ opstanding met een boodschap

Overduidelijk. Zegt Zijn discipelen én Petrus. Gaat een wereld achter schuil. Verloochening voorzegd door Jezus. Zal niet gebeuren, zei Petrus. Ik zal met u sterven. Hij had het mis. Vertrouwde op zichzelf in plaats van dat Hij genoeg had aan de woorden van zijn waarschuwende Heiland. We lezen niets meer van Petrus aan het einde van het Markusevangelie. Er staat dat hij huilde. Markus is de schrijver van het Markusevangelie, Petrus heeft het hem waarschijnlijk verteld. Hij heeft niets dan gehuild. Hier laat hij zijn verwondering doorbreken en schaamte. De verwondering voert de boventoon.

Ik stel me zo voor dat de discipelen bij elkaar zaten in een kring en Petrus ergens in een hoekje zat. Omdat hij zich geen discipel meer waardig vond. Waarom daar nog bij? De enige die hij kent, nog vertrouwt. Gevaar in Jeruzalem. Ze worden opgeschrikt als de vrouwen op de deur bonzen. Staat er niet? Klopt. Vrouwen vertellen in eerste instantie niemand iets. Eerst verschijning van Jezus aan de vrouwen. Daarna wel. Boodschap brengen aan de discipelen door de vrouwen. Hoe zit Petrus daar? Zie je wel. Dat is een boodschap voor de discipelen maar niet voor mij. De discipelen hebben Hem verlaten, ik ook, maar ik heb Hem verloochend. Misschien was die zonde wel te groot. Ik was zo moedeloos, in de kluwen van de Satan.

Petrus! Luister eens! We moeten jouw naam in het bijzonder noemen. Zeg dat Ik hen voorga naar Galilea. Die het meeste afgeschreven zou zijn. Petrus, je zonden zijn niet te groot dat ze niet vergeven kunnen worden. Wij brengen bewust of onbewust een indeling van zonden. Strafmaat, ook geregeld in het wetboek van strafrecht. Stelen lagere straf dan iemand in koele bloede vermoorden. De liefde drijft de vrees buiten. Hem moet het speciaal gezegd worden, aan Petrus. Hij gaat voor. Petrus mag volgen. Bewust onbeleden zonden zijn onvergeven zonden. Er is niets heerlijkers dan zo iemand te wijzen op de opstanding van onze Heere Jezus Christus. Want Zijn opstanding is onze rechtvaardigmaking.

Het brengt ons bij de Paasvorst. Voorzichtig zijn met in Petrus te eindigen. Hij schaamt zich niet aan hen te verschijnen. Aan Petrus die Hem verloochende, aan Thomas die het eerst niet geloofde en een teken wilde. Ziet u dat de Heere Jezus Christus na Zijn opstanding Dezelfde is? Voor Zijn opstanding ging Hij naar tollenaars en zondaars. Naar het afgedrevenene. De twijfelaars. Wie nederstort wordt door Hem weer opgericht.

3. De betekenis van Jezus’ opstanding voor ons

Wat heeft dit voor ons nu te zeggen? Dan denk ik aan de eerste plaats aan degenen onder ons die vanmorgen helemaal niet toe zijn aan geestelijke vragen. Jongeren en ouderen. Andere vragen aan vooraf. Of de opstanding wel echt plaats heeft gevonden. Of ik er echt op aan kan dat de Bijbel betrouwbaar is. Als je om je heen kijkt, dan lijkt het anders. Mensen leven hier en dan sterven en begraven worden, dan lijkt het afgelopen. Humanisme: ik geloof in een leven voor de dood en dus niet in een leven na de dood. Of zoals we vorig jaar hoorden van de Remonstranten dat de opstanding niet letterlijk heeft plaatsgevonden heeft maar een verhaal van nieuw leven is. Ik zou wensen dat ik een getuige zou zijn, dat ik zou zeggen dat het werkelijk waar. In letterlijke zin. Maar in geestelijke zin? Dan zou ik hier niet staan. Met de opstanding van de Heere Jezus Christus staat of valt de verkondiging! Stel die vragen.

De kans is groot dat er is gepreekt uit 1 Korinthe 15. Zo’n tien jaar na de opstanding. Twijfel over de opstanding. Paulus grijpt Zijn pen. Als de opstanding niet heeft plaatsgevonden, dan is het allemaal niet waar. Vraag het Cefas, Jakobus of die 500 broederen. Je bent niet te slecht voor de Zaligmaker. Belijd maar dat je het zo moeilijk gelovigen kunt of helemaal niet geloven kunt. En voor degenen die hier vanmorgen plichtmatig zijn. Meestal ruzie. Nu is het moederdag. Of je zit hier omdat we het gewend zijn. Lotgenotencontact. We zitten hier, zingen, moeten de preek aanhoren. Je zit er niet omdat je gedachten speciaal op zoek zijn naar de Heere Jezus. Het Woord klinkt vanmorgen in Putten. Daarom in de Bijbel opgenomen. Zeg het Zijn discipelen én Petrus. Zeg het Zijn gemeente te Putten. Zo komt die boodschap naar ons toe en zo dichtbij. Zeg het Zijn gemeente en de afgedrevenene. Zeg het Zijn gemeente te Putten, en [naam], en [naam]. Hij komt in de verkondiging van het Woord en reikt de hand. Om u en jou tot Zijn Koninkrijk te lokken.

Stapje dichterbij nog. Hoe weet ik nu dat de Heere Jezus mij zalig wil maken? Al mijn overtredingen van mijn jonge jaren tot mijn grijze jaren van ouderdom. Petrus is diep gevallen maar die kon nog vergeven worden. Voorbeeld. Zeg erbij: als het in de mond van twee of drie getuigen zijn, dan is het waar. Paulus. De grootste van de zondaren. De grootste van de zondaren is barmhartigheid geschiedt. Loof Hem die u hoeveel u ook hebt misdreven, genadig wil vergeven. Grijp moed! Hij zoekt naar het weggevluchte, afgedrevenene. Dat geldt u ook die wat afgedwaald bent. Werk slokte me op. Weer naar die vriendengroep getrokken. Hij doet er alles aan om het arsenaal te verzwaren met stenen, de aartsleugenaar. Of luister je naar de Zaligmaker: Ik ben opgestaan. Geestelijk dode zondaren kunnen gered worden door Hem. Wat houdt u tegen om je misdaden te belijden? Er is genade voor een verloochenaar. Er is genade voor iedereen.

En voor jou, die zegt: ik ken me niet in Petrus of de discipelen maar meer in de vrouwen. Die liefde tot de Heere. Resoneerde in mijn hart. Psalm 108. Doe dat vooral, de Heere loven en danken voor wat Hij gedaan heeft. Blijf dicht bij Hem. Voor u het weet bent u afgedreven. Genade oneindig groot. Ik was dood en blind. Genade. God had mij nooit verlaten. Jezus droeg mijn zondelast. Hij brengt mij veilig Thuis. Dan prijs ik Hem tot in eeuwigheid. Dat ik genade vond. Amen.

 

Zondag 12 mei 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. W.F. ’t Hart [dienaar te Tholen] – Markus 16 vers 7b