De eerste getuigen van de opstanding van de Christus

Op de vroege Paasmorgen, de eerste dag van de week, gaan de vrouwen uit liefde tot Jezus naar het graf. Ze zitten met vragen, boordevol vragen. Bijvoorbeeld over hoe de grote steen weggerold moet worden van het graf om in te gaan. Wat zij nog niet niet weten is dat Jezus opgestaan is uit de dood. Van Zijn opstanding en de opstandingskracht mogen zij getuigen. De engel in de gedaante van een jongeling vertelt hen erover en zo worden zij de eerste getuigen van de opstanding van de Christus.

Markus 16 vers 5-7: ‘[5] En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechter zijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. [6] Maar hij zeide tot haar: Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was; Hij is opgestaan; Hij is hier niet; ziet de plaats, waar zij Hem gelegd hadden. [7] Doch gaat heen, zegt Zijnen discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; aldaar zult gij Hem zien, gelijk Hij ulieden gezegd heeft’.

De eerste getuigen van de opstanding van de Christus
1. Bevreesd;
2. Bemoedigd;
3. Bevolen.

1. Bevreesd

Vrijdagavond alles afgesloten. Graf verzegeld. Het lijkt erop, het leek erop, dat het boek gesloten was. Wat er in die vroege ochtend van die eerste dag van de week is gebeurd, is ons niet beschreven. Wat precies is gebeurd. Hoe Christus precies is opgestaan uit de doden is niet vermeld. Moeten het met getuigen doen. Vanmorgen zijn ons drie vrouwen de getuigen. Maria Magdalena, Markus 9, zeven duivelen uitgeworpen. Geen bewijs dat ze de zus van Lazarus en Martha was. Maria de moeder van de apostel Jakobus. De vrouw van Alfeüs, de vrouw van Klopas en Salome ook. Deze drie vrouwen gaan naar het graf om hun liefde te betonen.

De begrafenis was een haastklus vanwege de sabbat die naderde. Moest veel gebeuren. Lichaam naar het graf worden. Toen zij gingen in de vroege ochtend was het nog donker. Donker in hun hart ook? Of zoals Jozef dat ze het Koninkrijk hebben verwacht? Zouden ze dat verwacht hebben. Een ding zeker: gedreven door de liefde tot hun Heiland. Nadrukkelijk: uit wie Hij zeven duivelen had uitgeworpen. alleen te verklaren uit de schuld die hen kwijtgescholden is. Veel vergeven. Uit welke grote nood en dood verlost. Niet een zonden of meerdere maar zonde op zonde stapelen. Zondigen tegen Zijn liefde en trouw. Hoe vaak Hem laten staan en laten roepen?

Zeggen tegen die vrouwen: moet u zich niet een keer bedenken want er liggen nog al wat bezwaren. Steen voor het graf gerold. Op zo’n wijze ervoor dat de steen nooit meer weg zou gaan. Steen wegrollen. Wachters afleiden. En dan het zegel. Het zal toch zichtbaar zijn dat ze er geweest zijn.

Waarschijnlijk het graf op een heuvel. Als je klimt kijk je naar beneden om zo de krachten in te zetten. Boven dan opziende. En dan? De steen is al afgewenteld! Niet om Hem eruit te laten gaan. Hij had een verheerlijkt lichaam. Steen voor de vrouwen, voor de discipelen, voor ons afgewenteld.

Als ze in het graf kijken zien ze een jongeling. Een engel? Meerdere? Evangelisten lijken in tegenspraak te zijn. Maar niet gezegd dat er niet meer waren als Markus schrijft dat er een jongeling aan de rechterzijde zit. Dit alleen al zal al een teken moeten zijn van een goed bericht. De jongeling aan de rechterzijde. Rechts. Jezus aan de rechterhand van God de Vader. Gabriël bij Zacharias aan de rechterkant van het altaar. Blikken in het graf en werden verbaasd. Verbaasd? Ja, ontsteld zelfs. Meer dan een positieve verrassing. Ze waren van streek. Onthutst. Dit is niet wat zij verwacht hadden. Dit is niet waaraan ze ooit hadden kunnen denken. Emotie bevangt hen. Zo mochten zij in het graf blikken. En gemeente, als wij hier zijn op de opstandingsdag van Christus, iedere zondag is dat, nu Pasen, heeft u zo al eens in het graf mogen blikken? Nooit meer verwacht dat de Heere naar u zou willen omzien? Dood en duisternis en donkerheid overwonnen. Grote wonder. U de dood in de wereld gebracht, u alles verzondigd, dat dit open graf getuigt van het grote wonder: zie hier ben Ik. Wilt u het leven ontvangen in Mijn naam. Zie het graf is leeg.

Gemeente, er mag wat emotie bij. Wat zegt u? Gaat om het geloof toch? Ja dat bedoel ik. Te geloven dat Hij waarlijk opgestaan is. Hij heeft het beloofd op de derde dag. Geloof niet zonder gevoel en emotie. De Heere is een waarmaker. Hij doet wat Hij zegt. Zo al eens in het graf geblikt? Misschien met een gebroken oog, knikkende knieën?

2. Bemoedigd

Dat lange kleed is niet zonder betekenis. Staat ook van de Farizeeërs. Iets vorstelijks, iets feestelijks. Denk aan een feest, vrouwen in lange jurken. Lange klederen waren wit. Kleur van zuiverhuid, van reinheid. Ook dat hebben we gezien op de Goede Vrijdag. Jozef kocht fijn lijnwaad. Alles nieuw, rein en zuiver. Straalt u iets af van de Hemelse heerlijkheid. Al op gewezen uit Openbaring 19, rechtvaardigmaking der heiligen en ook Openbaring 7. De zaligheid zij onze God. Voorbeeld. Beeld dat voorgaat van de Hemelse vreugde.

Daar staan die vrouwen. Verbaasd, onthutst. Jongeling spreekt: weest niet verbaasd. U zoekt Jezus die gekruisigd is. Wat een wonder moet het geweest zijn voor de vrouwen. Als muziek in de oren. Wat in de binnenkamer zochten, dat komt hier tevoorschijn. U zoekt Jezus de Nazarener. Zoals Paulus schrijft aan Korinthe: niets anders te weten dat Jezus Christus en die gekruisigd. Niet om een sociale Jezus, behulpzame Jezus. Maar de gekruisigde. Die uitriep aan het kruis: het is volbracht.

Zoekt u die Jezus? Die is hier niet maar opgestaan. Het bewijs is er daar Hij er niet meer is maar dat Hij waarlijk opgestaan is. Wat moet het voor de vrouwen geweest zijn? Alle problemen in een keer opgelost. Hoe moet de steen weg? Waar de wachters? Weg. Zegel aan verbroken. En dan ook nog een hemelbode die de nood van hun bestaan open legt en oplost. Hij is opgestaan, Hij is hier niet. Hij heeft het toch gezegd. Het is toch Zijn eigen woord.

Gemeente, dan mag het lege graf een raadsel zijn. Maar wat een wonder als de Heere zo’n raadsel oplost. Dat Hij het zelf doet. Niet u. Telkens weer van de andere kant komt. Hij laat Zich bekend maken als de eerste en laatste. Die dood geweest is en nu leeft. De Heere zendt een hemelbode. Wat hun hart opent en verstand verlicht. Engel kent precies hun toestand. Precies hetzelfde woord: wees niet verbaasd. Geen reden voor enige vrees of angst. Want: er heeft geen grafroof plaatsgevonden. Proberen anderen wel te zeggen. Alsof de discipelen dat gedaan hebben. Hoe absurd de doeken daar nog. Dan die meenemen. Dit is de verklaring die tot op de dag van vandaag verspreid wordt. Gelooft u dan de waarheid? Dat Hij werkelijk is opgestaan.

Wees niet verbaasd. Is dat een woord op zijn tijd? Emoties zo overmand. Zoals een vrouw zei: voor mij Goede Vrijdag geworden maar geen Pasen. Dode Jezus. Wist niet hoe het verder moest. Maar engel zegt: wees niet verbaasd. Onmogelijk dat Hij in het graf bleef.

Aan Gods gerechtigheid genoeg worden gedaan. Daarom aan het kruis. Daarom ook uit de dood opgestaan. Hij  heeft alles volbracht. Tot in het graf toe vernederd. Zijt niet verbaasd. Is het nog een woord op zijn tijd voor u? Zo in het graf blikken. Of zo vanzelfsprekend. Het is weer Pasen, we zijn blij. Of is er de die verwondering. Zijt niet verbaasd.

3. Bevolen

De vrouwen bij het graf mogen delen in de wonder van de opstanding. Nog meer. Delen in de opstandingskracht. Leven uit Zijn verdiensten. Niet alleen voor anderen maar ook voor deze vrouwen. Krijgen ook een opdracht. Ze moeten naar Zijn discipelen gaan en het vertellen. Getuigen. Niet alleen de feiten gezien en dat zeggen zoals de hoofdman. Werkelijk getuigen van Zijn opstanding.

Probeer mee te denken. Vrouwen naar de discipelen. Graf is leeg en opdracht om naar Galilea te gaan en Hij daar zal komen, hen voorgaan. Hoe konden die vrouwen dat weten? Dat had Jezus aan Zijn discipelen verteld. Als een geheimcode, een sleutel. Geweldige kracht en bemoediging voor de discipelen. Ze kunnen toch niet anders dan het geloven. Gemeente, wees maar voorzichtig. Als u uw hart een beetje kent. En o ja, zeg het ook vooral Petrus. Vergeet dat niet. Want die Petrus heeft Mij driemaal verloochend. Kon het niet meer goedmaken. Aan de voet van het kruis Zijn meester te zien gekruisigd. Verklaart zijn aarzeling van Petrus bij het graf, Johannes gaat hem voor, sneller dan Petrus.

Hij heeft hen toch al in Jeruzalem ontmoet? Op de eerste dag der week, op de achtste dag der week als de deuren gesloten waren. Maar sluit dit niet uit. Maar Hij organiseert als het ware een reünie. Zoveel gebeurd in Galilea. Opdat ze het zouden zien dat het werkelijk waar is. Heeft Hij toch laten zien? Weten ze toch dat Hij het waarmaakt. Ze moeten leren uit het geloof te leven. Ook als alles tegenzit. Gelooft drijft niet op emoties en gevoelens maar op wat Hij spreekt en belooft. Het Woord.

Geldt niet alleen voor de discipelen maar ook die vrouwen moeten het gaan geloven. Als we aan Maria Magdalena denken, verlost van zeven duivelen, zo’n groot werk in haar leven. Grote nood van haar bestaan opgelost. Juist vanuit de diepe van de schuld te geloven. Psalmen zo. Uit diepe van ellenden. O God aanschouw mijn smart. Zo bij het graf staan. Jezus die gekruist was. Waar mijn zonden waren die Hem aan het kruis brachten. De striemen die ons genezing aanbrengen. Onbegrijpelijk, die gekruist is om te betalen niet alleen voor anderen maar ook voor mij. Opgestaan met een verheerlijkt lichaam. Niet nodig voor Hem dat de steen afgewenteld werd. Kwam met gesloten deuren.

Niet meer onderworpen aan verderving. En die littekens dan? Die zijn meegegaan. Staat zo als het Lam staande als geslacht. Overwinning behaald. Dingen die volkomen zekerheid hebben, zo schrijft Lukas. Door het geloof alleen. Hij is waarlijk opgestaan.

Of twijfelt u? Zijn er nog twijfelaars? Wel voor u? Is opgestaan, de straf gedragen voor mij? Zou het mogelijk zijn gemeente dat Hij vanmorgen hier verschijnt dat u Hem in een keer voor ogen ziet? In de gedaante van Zijn woord. Omdat Hij werkelijk opgestaan is. Houdt u het voor mogelijk dat Hij alle beletselen wegneemt in een keer. Zo de Heere u aanspreekt: weest niet verbaasd. Als zo gepreekt wordt wat in de binnenkamer gebeden wordt. Het graf is leeg, de steen afgewenteld.

Hij is begonnen aan Zijn verhoging. De zaligheid gaat uitdelen aan verloren zondaren. Daarom wordt u di Paasevangelie verkondigd. Mag doorklinken, resoneren. Weest niet verbaasd. Jezus is opgestaan. Naar Zijn woord en naar Zijn beloften. En Hij zal u voorgaan. Amen.

Zondag 1 april 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Markus 16 vers 5-7