Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid

In de preek die Petrus houdt nadat de kreupele gezond is gemaakt, roept hij het Joodse volk op om zich te beteren [berouw en anders gaan zien] en te bekeren [omkering]. Die oproep klinkt vandaag ook. De gouden draad is het profetische Woord dat zeer vast is en gaat over de lijdende Borg, de Messias die gekomen is: Jezus de Nazaréner. Ze erkenden Hem niet. En wij? Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Een boodschap voor toen, voor nu en voor straks.

Handelingen 3 vers 19-21: ‘[19] Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren. [20] En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is. [21] Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw‘. [grondtekst]

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid

1. Een boodschap voor toen;
2. Een boodschap voor nu;
3. Een boodschap voor straks.

1. Een boodschap voor toen

Zoals we vanmorgen zagen was het het kenmerk van de Messias dat Hij gekend werd door tekenen en wonderen. Mensen vroegen er zelfs om. Doe nog eens een teken. Hij ging maar door met het doen van tekenen en wonderen. Gedaan en de tekenen zijn doorgegaan. Ook nadat Hij in de hemel was. Kreupele opgericht door de discipelen.

Wat was het probleem van het volk? Het volk zag niet dat Hij de Messias was. Profeten zo duidelijk geprofeteerd over Hem. Ze zagen in Jezus van Nazareth niets bijzonders. Ondanks Zijn prediking. Erkenden Hem niet. Petrus legt er extra nadruk op. In wiens Naam doet u deze dingen. In Naam van Jezus Christus de Nazaréner. Maar ze zagen het niet. Niet boven gaan staan. Onnoemelijk groot Godswonder als u het wel ziet. Bij opgegroeid, houdt het voor met het verstand. Maar ook uw Zaligmaker? Niet boven het Joodse volk gaan staan maar bewogen met hen.

Petrus pakt ze aan, zouden we zeggen. Betert u dan en bekeert u. Merkwaardige uitdrukking? Gaat vaak over bekering. Kunnen wij u iets goed doen? Maar beteren. Griekse grondtaal staat metanoia, bekering. Tot een ander inzicht komen. Krijg eens berouw. Dingen de anders gaan zien. Door het ontdekkende licht van de Geest gaan zien dat daden zonden waren. Of andersom als u dacht dat iets zonden was voor God maar juist goed. Tot ander zienswijze. Door de kracht en leiding van Gods Geest. Dingen lezen en zien in het Woord die u nog nooit gezien heeft.

Bekeert u, omkeren. Naast berouw ook omkering. Moet ook veranderen. Mag komen zoals u bent maar niet blijven wie u bent. Niet alleen een beteren maar ook een bekeren. Zonden uitgewist. Niets meer van zichtbaar. Zoals op een schoolbord. Naam weer van het bord uitgewist. Zo wist God de zonden uit.

Tekst die u goed moet lezen. Merkwaardig: Jezus Christus is toch gezonden? Naar deze lage aarde. Heeft toch gewerkt en betaald? Wat betekent het dat Hij gezonden zal worden die u tevoren gepredikt is? Ziet op Zijn tweede komst. Tweede komst ten oordeel. Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden van de wederoprichting. Welke de hemel ontvangen heeft totdat Hij zal wederkomen op de wolken van de hemel. Nu is Hij in de hemel maar Hij zal weder gezonden worden. Profeten spraken ervan. Lijn gaat door. Profeten van alle eeuw hebben het aangezegd. U ziet heel de heilshistorie voor uw ogen afgeschilderd. Meerdere, verschillende, profeten gezonden. Landman heeft verschillende renteniers die de wijngaard onderhouden. En dan zendt hij een knecht om de vruchten op te eisen. Steeds weer andere knechten gezonden. Die vriendelijk en aardig waren. Met zachte en met harde hand. Linksom of rechtsom. Ten laatste Zijn Zoon gestuurd. Tekenen en wonderen opdat ze het zouden geloven. Wat zou er nog meer nodig zijn? Onder het volk. En in uw en jouw leven nog meer nodig? Niet alleen het Woord maar ook de sacramenten. Voor ogen gezien het brood en de wijn. Misschien zegt u wel: harde klappen nodig. Verwacht het daar niet want verhard alleen maar. Wat is nodig? Een druppel van Zijn liefde. Hart versmelt dan. Is Hij het niet die Zijn hand uitstrekt. Wat was de verwachting van de kreupele? Geld zou ontvangen. Kreeg veel meer. Volmaakte gezondheid. Een groot Godswonder. Misschien verwacht u er niets meer van. Vanmiddag geen verwachting. Discipelen mochten getuigen van die ene Naam. Waardoor wij moeten zalig worden. Die Naam waar alles in ligt. Om nu ook heilig voor Zijn aangezicht te leven. Discipelen geroepen, wat zullen ze ertegen opgezien hebben. Heere geeft de kracht. Ook de gelegenheid. De kreupele voor hen en dan het wonderwerk. Ziet u ernaar uit om over Hem te vertellen in uw omgeving? Hij strekte Zijn hand uit. Het was een boodschap voor toen. Betert u dan en bekeert u opdat uw zonden uitgewist worden.

2. Een boodschap voor nu

Gedachte zou kunnen ontstaan: wat moet ik met deze boodschap van toen. Typische preek voor het Joodse volk in die dagen. Jezus erkennen, de gekomen Messias. Wat moeten wij nu met de preek van Petrus? Geldt dat ons ook? Wie is er gemeente vanmiddag zonder enige zonden? Hebt u dan niet nodig daar u dagelijks struikelt in velen, dan ook niet die dagelijkse bekering nodig? Beteren en omkeren. Of zegt u: wij zijn zondaren maar kan ik ook buiten verzoening leven? Heeft u er behoefte aan zodat uw zonden uitgewist worden? Ziet u het hoe nodig het is dat uw zonden vergeven zijn. Ze zijn vergeven, eenmalige zaak. Goede verhouding met iemand maar iets gezegd of gedaan, dan scheur. Dan voelt u het wel. Daarom is het ook het allervolmaakste gebed: vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Beseft u wel dat God een heilig en verheven God is? Gebrek van deze tijd? Met zonden geen gemeenschap? Boodschap voor nu. Opdat u het erkennen zou wat er fout gaat. Ene zonden aan de hand houdt. Boezemzonde. Voor iedereen weer verschillend kan zijn. Van afkeren, van omkeren. De strijd aangaan. Tegen de driehoofdige vijand. Tijden der verkoeling. Zitten we nu onder de hitte van verdrukking? Misschien wordt het een groter raadsel. We leven in vrijheid. Woord onderzoeken. Thuis en in de kerk.

Gemeente, we collecteren vandaag voor de vervolgde kerk. We bidden voor hen maar wist u dat zij voor ons bidden. Is maar de vraag wie vervolgd worden. Misschien beseft u het niet eens. Rustig voortgaat in het leven. Nergens over druk te maken. Vrijheid en luxe. Alles voor elkaar. Aangrijpende vervolging. En daarom hebt u, en heb ik, die tijden der verkoeling nodig. Als u beseft dat de vervolgde kerk bidt dat ze niet dezelfde vrijheid krijgen als wij omdat ze het niet aankunnen. En wij? Kunnen wij het aan.

Jezus Christus die zal komen, dan de tijden der verkoeling. Alle ongerechtigheid tenietdoen. Alle vijanden zal vernietigen. Eerlijk zijn gemeente, ziet u ernaar uit? Ontbonden te wezen en met Christus te zijn. Zijn rijk zal volmaken. Hij gediend zal worden zonder vreze. Geen zonden die scheiding maken.

Misschien zegt u wat bedoelt u met beteren en bekeren. U weet dan toch dat ik aan het Avondmaal deelnam en een kind van God ben. De zonden. Dat die mogen worden uitgewist. Niet alleen om die ene zonde van de kruisiging, de verloochening. Gaat om alle zonden. Neemt eet, gedenkt en geloofd, lichaam verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Dordtse Leerregels hoofdstuk 5 artikel 1 wel verlost van de macht en tirannie van de zonden maar niet van het lichaam van de zonden. Van het vlees. Artikel 3 opdat u een voortdurende oorzaak hebt om tot Hem te gaan, uit Hem te leven. Toevlucht te nemen tot Hem. Het hele leven van de heiliging doortrekt het offer van Christus. Vroeger zeiden ze: minder zonden doen en groter zondaar worden. Steeds dieper. Meer en meer zien dat ik zondaar ben. Meer en meer gaat Zijn persoon waarde krijgen.

3. Een boodschap voor straks

Ons hele leven komt in het licht van de eeuwigheid te staan. Over dit hele leven zien. Dan krijgt uw leven pas werkelijk diepgang. Ook het geestelijk leven. Dat het gaat om het toekomende leven. Bent u geborgen in het volbrachte werk van Christus. Hij de mijne en ik de Zijne. Ziel en lichaam eigendom van Jezus Christus. Hij mij gekocht heeft. In Jezus Christus de Gekruisigde.

Het heeft Hem behaagd Zijn Zoon in mij te openbaren. Hij Zich bekendgemaakt. Die getrouwe en onveranderlijke Verbondsgod. Alles in Jezus ligt, door de profeten geprofeteerd. Apostel Judas: van Deze, geprofeteerd door Henoch de zevende van Adam genoemd. O ben ik dat? Heb ik dan geen harde woorden gesproken? Ben ik het die mij Zijn straf waardig gemaakt? Dan kan het niet anders dan wij zeker te moeten weten te rusten op Zijn volbrachte werk.

De wederoprichting alle dingen. De bevestiging van alle dingen hoe ze zijn bedoeld. Dat het gaat beantwoorden aan waartoe het geschapen is. Vraag van de discipelen kort voor de hemelvaart van Jezus. Gaat u dan nu het Koninkrijk aan Israël weder oprichten? Kerk uit Jood en heiden zal zalig maken. Maar ik zie het niet. De Heere vraagt niet om het zien maar om het geloven. Alle profeten zo te lezen. Door de mond van al Zijn heilige profeten. Verkondiging nog zondag aan zondag verkondigd wordt aan u.

Rode draad, gouden draad, van reeds en nog niet. Koninkrijk is er en nog niet. Nog niet volmaakt. Maar straks. Alle eeuwigheid. Tijden der verkoeling.

U krijgt het niet op orde. Moet het dan niet? Ja het moet. De Heere is het waardig. Voortdurende oorzaak om de toevlucht te nemen tot Christus. Alles in Hem. Ik bedoel ook alles als ik dat zeg. Leven uit Hem. Uw leven Christus zou zijn. Dan is sterven winst. Eeuwige winst.

Maar God heeft voormaals de profeten gezonden om te profeteren over de lijdende Christus. Leeft u bij het profetische woord? Zeer vast. U doet wel als u daar op acht slaat. Ware geloof doet rusten op Zijn Woord. Daarom het sacrament van het Heilig Avondmaal. Wat Hij zegt doet Hij ook. Het zal ook gebeuren. Het gaat goed. Ook al begrijp ik het niet. Besprekingen op topniveau. Nucleaire ontwikkelingen in Iran waar Netanyahu zich zorgen over maakt. Kunt u zich zorgen over maken. Het gaat alleen goed in Christus. De wereld laat zien dat het goed gaat maar het gaat niet goed. Allerlei middelen voor. Zetten allemaal mooie dingen erop [sociale media]. Een grote schijnvertoning.

Hebt u nu meer zicht gekregen op Hem? Het is toch een ure van nabetrachting? Op Hem die deze wereld bestuurt en leidt? Op die getrouwe Vader. Die u met alle goed verzorgen en alle kwaad van u weren. Ligt heel scherp. Buiten Hem moet u voor eeuwig omkomen. Ik heb u er niet voor over. Betert u dan en bekeert u. Wereld zijn glans verliest. In Hem kunt u door het leven en uit het leven. Geen beter leven dan uit Jezus Christus. Alle profeten hebben ervan geprofeteerd. U ziet het, Jezus Christus was toen, en nu en straks Dezelfde en in alle eeuwigheid. Amen.

 

Zondag 10 juni 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Handelingen 3 vers 19-21 – ure van nabetrachting op het vanmorgen gehouden Heilig Avondmaal