De onuitsprekelijke liefde van een Drie-enige God

De discipel en apostel Johannes schrijft over de liefde van God. De onuitsprekelijke liefde van God die ons tot kinderen aangenomen heeft. Het is een liefde die de wereld niet kent. En het is ook zo dat de wereld Gods kinderen niet kennen. Zijn wij herkenbaar, zijn wij vreemd voor en van de wereld? Kunt u nog buiten die liefde leven? Dat ook de opvoeding [bediening van de Heilige Doop in deze dienst] doortrokken wordt door de liefde van de Drie-enige liefde van de Vader, Zoon en Heilige Geest.

1 Johannes 3 vers 1: ‘Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent.’

De onuitsprekelijke liefde van een Drie-enige God
1. Wie de Heere is;
2. Wie Zijn kinderen zijn;
3. Wie de wereld is.

1. Wie de Heere is

Gemeente, de Heere kan veel verbergen voor u in uw leven. Er kunnen dingen gebeuren waar u met uw verstand niet bij kunt en waar u het ten diepste niet mee eens bent. De Heere is daar vrij is. Een ding kan hij onmogelijk verbergen en dat is Zijn liefde. Het is onmogelijk dat Hij die liefde verbergt. Want Hij heeft Zijn liefde betoond in het geven van Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus.

Nu ken ik iemand die vervuld is met die liefde en gedreven wordt door die liefde. De apostel der liefde. Zo zien wij hem steeds weer. Johannes. Evangelie en ook in zijn brieven. Draait maar om één ding in zijn leven en dat is die liefde. En ook anderen in diezelfde liefde laten delen. Daarom hij vraagt hij van ons alle aandacht. Ziet! Let er eens op, wals er niet overheen. Vraagt alle aandacht. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft! U had misschien iets anders verwacht. Misschien: geeft. Nee, gegeven heeft. Er is een moment aan te wijzen waarop Hij die liefde gaf. Wanneer? Liefde gegeven toen Hij Zijn Zoon heeft gegeven. Zoon van Zijn liefde maar ook het liefste wat Hij had. Dan verdient ieder woord een dikke streep, onze aandacht. Ziet. Hoe grote liefde de Vader gegeven heeft. Weggeschonken. Niet uitgeleend. Zo heeft Hij Zijn Zoon in de dood overgegeven. Is dat geen onbegrijpelijke liefde voor mensen die er een puinhoop van hebben gemaakt, zichzelf onwaardig gemaakt. Er was niemand die erop zat te wachten. Niemand die naar God zocht. Er was niemand en er is niemand. Als u zelf het op kon lossen zou u daar de voorkeur aan geven.

Is dat dan een Vader? En Vaderliefde. Vader die Zoon overgaf in de dood. Het is zondaarsliefde die daar nog bovenuit stijgt. Onbegrijpelijke en onuitsprekelijke liefde. Omdat er anders geen weg was. Hoe zou u anders verzoend worden? De Heere kan de zonden niet door de vingers zien, de zonden negeren. Zijn recht tekort gedaan worden. Dan zou Hij ophouden God te zijn. Er Hij de zonden ongestraft liet, heeft Hij ze gestraft aan Zijn Zoon.

Liefde van de Zoon. Ik zal betalen. Heerlijkheid van de Vader verlaten. Naar de aarde gekomen. Mensen op Hem te wachten? Nee, gemeente. Hij gekomen om te beantwoorden de wil van Zijn Vader. Het was Zijn spijze. Zijn behagen, Zijn lust om nu knecht te worden. Niet om gediend te worden maar om te dienen. Zo Zijn liefde weg te schenken. Daarom de weg gegaan van de kribbe naar het kruis. In volkomen gehoorzaamheid. Daar waar u het verzondigd hebt door uw ongehoorzaamheid, denk maar aan Adam en Eva, heeft Hij betaald door volkomen te betalen.

En de Heilige Geest in de toepassende liefde. Derde persoon in de Godheid. Intrek neemt in zondaarshart, in een varkenskop. Om het te vernieuwen. Om er te wonen. Is dat niet een onuitsprekelijke liefde van een Drie-enige God? Ziet. Niet een eenmalige zaak maar steeds uw aandacht nodig. Ervaren, liefde uitgestort in uw hart. Misschien zijn er wel die er verlangen naar hebben, naar hijgen. Als het verlangen er niet is, dan klopt er niet is. Te delen, die liefde uit te stallen op de plek waar de Heere u gesteld heeft. Zo naar te staan. Die liefde uit te stralen.

De Heere laat het ook nog eens zien. In de doop. Die liefde gaat verzegelen. Je kan je oren niet geloven, maar opdat u uw ogen zou geloven. U hebt het vanmorgen toch gezien? Zo verzegeld Hij dat vanmorgen. Hij wil Zijn liefde kwijt en u erin laten delen.

2. Wie zijn Zijn kinderen

Als het er over gaat, wie zijn Zijn kinderen? Ik weet dat er vanmorgen ook anderen die niet van de gemeente zijn, maar van de gemeente kan ik het inschatten. Allemaal kinderen van die God, die liefde uitstralen, het is allemaal geregeld. Niet al te moeilijk doen over de zonden. Tenminste, zo spreekt het formulier er toch over, zoals we dat gelezen hebben. In het dankgebed is daarvoor gedankt: ‘Al onze zonden vergeven en door het werk van de Heilige Geest tot lidmaten van Uw eniggeboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegelt en bekrachtigt. Er staat niet: aannemen zal maar aangenomen heeft. [Het wordt stil.] Het is goed dat u stil wordt en hiervoor nadenkt.

Die liefde gaat zien van de Drie-enige God. Wat Hij doet om de liefde te delen. En doet om u ervan te overtuigen. Door u geboren te laten worden op de erve van het verbond. Niet op een erf dat we nog eens binnen moeten gaan. Erfenis. Beloften gegeven, vergeving van zonden. Allemaal kinderen van God?! Maar dan slaan wij wel wat over. Dit is het tweede deel van het verbond. Dit is wat de Heere doet. Dat wordt in de doop bekrachtigt en verzegelt. Zo belooft de Heere het eeuwige leven. Dat is wat ouders, dat je zo je kunnen mag opvoeden. Erfenis die ligt te wachten is het eeuwige leven. Ga je toch elke dag je kinderen vertellen?

God zegt dat toe. Diepste van het verbond begrijpen. Enerzijds wat de Heere toezegt en aan de andere kant de nieuwe gehoorzaamheid. Stemt u nu toe dat de Heere Uw Vader is? Gelooft u het dat de Heere ook Zijn beloften aan u geschonken heeft. Mag u erop betrouwen van ganser harte liefhebben. Hem omhelzen in de beloften van het Evangelie.

Goed lezen. Ook 1 Johannes 2 gelezen. Degene die de rechtvaardigheid doet zijn degenen die uit Hem geboren zijn. Wedergeboren tot een levende hoop. Ware geloof hebben ontvangen in de wedergeboorte om Hem te omhelzen. Om nu te geloven dat Hij een liefdevol Vader is. Niet alleen voor anderen maar ook voor mij. Zijn Zoon te mogen eigenen. Dat is de plicht van het geloof. Die de Heere door de wedergeboorte schenkt. Als u dat onderscheid niet maakt, loopt u vast met 1 Johannes 2.

Wie de zonden nog doet, die is geen kind van Hem. Wie in Hem blijft die zondigt niet. Een ieder die zondigt die heeft Hem niet gekend. Probeert u dat maar eens op een rijtje krijgt. Begin maar met uw verstand. Ik hoop dat u helemaal vastloopt en dat het u uitdrijft tot Hem. En dat Hij het gaat oplossen. Maar dan komt toch de vraag tot ons: ben ik dan wedergeboren? U kunt het koninkrijk van God niet ingaan tenzij u opnieuw geboren bent. Dat leert ons de ondergang en besprenging met het water.

Hart van vreugde opspringen over een collega gepromoveerd is op de wedergeboorte, visie van Banvinck. Zou er weer belangstelling komen? Of het wal het schip keren? Pas als wij wedergeboren zijn, mogen wij zeggen een kind te zijn van Hem. Kindschap, niet als een voorwaarde, maar dat moeten wij leren. Het wonder is dat de Heere ons dat wil leren. Dan zit het niet meer hier [hoofd;], dat is een conclusiegeloof maar hier [hart]. Verwonderen dat het ook een Drie-enige God is die Zich over mij ontfermd.

Om Hem te gaan zien in Zijn Vaderliefde. Daarom wordt Hij bekendgemaakt. Hem omhelzen in Zijn Zoon. Niemand komt tot de Vader dan door Hem, Jezus. Door die liefde aan Zijn voeten gebracht te worden. Om door Hem geleid te worden. Wie zijn kinderen zijn.

3. Wie de wereld is?

Ik had al niet zoveel vertrouwen in de taalkundige prestaties van de dominee. Wat de wereld is. Nee, ik ben zeker: wie. Personen. Kent de wereld niet omdat zij Hem niet kent. Wereldse personen. Die in de wereld leven, die nog nooit een kerk van binnen gezien hebben of al jong de kerk verlaten. De wereld die niet weet dat er een God in de hemel is en een God die de wereld zal oordelen. Probleem opgelost. Nee. Het gaat ook over de kerk. Er zijn maar twee soorten mensen: kinderen van God en ongelovigen. Johannes zegt ervan die niet geloven in de Zoon. Mensen die niets begrijpen van het leven. Mensen die niet de grote waarde inzien van het kindschap. Die de beloften van het Evangelie, waar Hij het beloofd heeft, Ik zal het eeuwige leven geven, niet geloven. Aangrijpend maar u verwacht van mij dat ik eerlijk ben. Geloven wij het of niet? Omhelzen wij die beloften of niet?

Misschien iemand vanmorgen: help mij! Wat moet de Heere nog meer doen. Om ons en ons zaad Zijn verbond te verzegelen. Liefde weg te schenken, om daarin te laten delen. Hoe komt u deze liefde deelachtig worden? Door te gaan zien hoe grote liefde Hij gegeven heeft. Christus voor uw ogen uit te stallen. Zijn liefde door Zichzelf te vernietigen. In onze plaats de straf gedragen. Alle ongerechtigheden weg te dragen.

Als u die liefde gaat zien, dan gaat er iets gebeuren. Wat moet ik nog meer doen om u die liefde duidelijk te maken. Eigenlijk deze preek niet eens nodig zijn. Alleen als u de woorden al leest. Maar de Heere wil het ook geven in de prediking. En in de doop zichtbaar. Zijn naam verbinden aan uw kinderen.

Komt erop aan. Kent de wereld u? Rare vraag, moeten we over nadenken. Hier staat: daarom kent ons de wereld niet omdat zij ons niet kent. Kinderen van God zijn vreemden van de wereld. Vreemdelingen voor de wereld. Prachtig mooie uitspraak van Comrie: het geloof is een wonderding en wie het heeft een zonderling. De wereld zegt van zo iemand: die is gek. Bent u een vreemdeling van de wereld? Wat verschilt u van de wereld? Een kloof gecreeerd. Wereld kent hen niet. Verwarring. Begripsverwarring. Over het leven: hoe kun je zo leven.

Waar ben je als kinderen van God herkenbaar aan? Ook belangrijk, ouders, voor de opvoeding. Vroeger zeiden de mensen: kent een kind van God aan zijn daad, gewaad en gepraat. Gemeente, ik durf de discussie niet eens met u aan. Daarom begin ik er maar even niet aan. Laat maar even. Jongens, toen je gezellig wat op een terrasje zat te drinken. Wat kwam er allemaal uit? Ja maar, je kunt niet altijd over de Bijbel praten. Daad. Wat gedaan. Afgelopen week stilgestaan bij geloof en bekering, vrucht van de Heilige Geest. Liefde, blijdschap. Betekent het dat je nooit meer droevig bent? Nee, dat niet. Vrede, goedertierenheid, goedheid, geloof en vertrouwen. Trouw en matigheid. Hoe is het gemeente? Kent de wereld u? Of bent u een vreemdeling voor de wereld?

Johannes maakt het heel duidelijk. Wie de zonden doet, doet ook de ongerechtigheid. Maar wie zondigt er niet? Afgelopen week nagaan, de Heere moeten vragen om vergeven. Die aan de zonden toegeeft, betekent het. De strijd opgegeven. Die doet de ongerechtigheid. Hem nodig hebben. Zo in het leven te zijn maar ook zo door het leven heen te kunnen.

In Hem blijven wil zeggen Hem nodig hebben. Blijven nodig hebben. En Hij blijft roepen. Hoe puinhoop u ervan maakt. Zie hier ben ik. Opdat u buiten die liefde niet zou kunnen leven. Dat de opvoeding doortrokken wordt door de liefde van de Drie-enige liefde van de Vader, Zoon en Heilige Geest.

Laat de wereld zijn gang maar gaan?! Zijn gang gaan? Nee: ook weten van deze liefde. Opdat ze vervuld en geraakt worden door deze liefde. Dat er geen beter leven is dan het leven met de Heere. Zie hoe grote liefde de Vader ons gegeven heeft dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft. Bent u die naam waard? Nee, gemeente, u bent het niet waard maar Hij wil die schenken. Uit genade. Amen.

Zondag 16 september 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – 1 Johannes 3 vers 1 – bediening van de Heilige Doop in deze dienst