Christus wijst de gemeente te Efeze erop dat ze hun eerste liefde hebben verlaten. Zonder liefde stelt de waarheid niet veel voor en goede werken ook niet. In de gemeente en gezinnen moet zichtbaar zijn dat we ons bewust zijn van Gods – eerste en alles voorafgaande – liefde.

Verlegenheid

Hoe is het met de eerste liefde gesteld?

  1. De complimenten die de gemeente [Efeze] krijgt. Hoe ze omgaan met de waarheid
  2. Er is wat aan de hand, met de eerste liefde.
  3. Wat is de prioriteit? First things first.
  4. De oproep: die ore heeft, laat die horen.

Vanavond twee brieven aan de Efeziërs. Een van die jonge kerken. Vol vuur zetten ze zich in. Ze kregen met tegenstand te maken. Paulus kent dat, weet daarvan. Hij zegt in 4:15 dat wij ons in liefde aan de waarheid houden. En dat we ons aan het Hoofd houden, Christus. Hij heeft het over wind van leer en tegenstand. Het gaat om in liefde aan de waarheid.

Waarheid en liefde bij elkaar. Twee kanten van een medaille. Waar je hart vol van is, loopt je mond van over. Johannes hoort dat er wat mis is. Waar is jullie hart vol van? Het focusboekje van de IZB begint met een vraag. Zo’n vraag, stel je dat je een brief zou krijgen, zoals deze, wat zou dat met ons doen? Hoe is het met onze eerste liefde? Waar is ons hart vol van?

Ik wil het nog persoonlijker maken. U krijgt bezoek. Huisbezoek. Je krijgt een gesprek waarin de inhoud van deze brief op tafel ligt. Je krijgt te horen: heb jij niet die eerste liefde verwaarloosd? Mag die ander nog net de koffie leegdrinken? Of een briefje in je brievenbus? Wat zou je er mee doen?

Terug naar Efeze. Ze deden belangrijke en goede werken. Hoofdstuk 5. Een goed beleidsplan. Wat drijft hen? Wie drijft hen? Enkele punten nemen we door, nu het eerste.

1.

Ze worden geprezen voor hun goede werken, inspanning en volharding. In Maleachi staat (3:16) dat God onze goede werken waardeert. In Efeze haten de werken van de Nicolaïeten. Een sekte. Misleidend. Dat doen jullie goed. Je houdt je vast aan het evangelie. Dat staat ook in ons beleidsplan.

Zo’n gemeente is niet zomaar een club of vereniging. Nee, het is de gemeente van Christus. Verbonden in het bloed. Wat mag het gevolg zijn? Toewijding. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen. Zo toegewijd aan de naam. Gemeente, gezinnen, opvoeding. Efeze!

Een kerk die geprezen werd. Gereinigd en gewijd aan de Heer. Een compliment van Gods kant.

Welke complimenten zouden wij krijgen? Reeuwijk, tel uw zegeningen, een voor een.

2.

Er is een probleem, een ‘maar’. In die toewijding is de gemeente bijziend geworden. Het middel werd doel. Wat was je drijfveer? Waar doe je het om? Die drijfveer is toch Christus?

Christus heeft ons als eerste liefgehad. Hij gaat voorop. Hij de Herder. Hij gaat voorop. De kerk is geen club. Nee, we horen onder de Herder. Zonder Hem is het nutteloos. Zonder opgestane Christus is geloofsopvoeding nutteloos. Zonder Christus heeft dit focusboekje geen zin. Zonder Christus, waarom komen we dan samen?

Christus als eerste. Hij heeft ons liefgehad. Wat onze achtergrond ook was. Hij roept. Hij trekt bij elkaar. En naar Hem toe. Door Zijn Geest. De titel van ons beleidsplan: onweerstaanbaar geliefd. Een hele diepe betekenis zit daarachter.

Die verticale liefde, die liefde van God voor ons, die gaat voorop. Die moet het zijn wat onze liefde doet opstijgen. Liefde naar elkaar komt eruit voort.

Hoe is het ermee gesteld, Efeze en Reeuwijk? Bij alle vragen die wij elkaar stellen, bij alles wat we doen, ook het gemeentewerk, mag die vraag ons vergezellen: hoe komt de liefde van Christus terug in onze liefde? Hij heeft ons liefgehad en Zichzelf overgeven. Wat een dienstwerk van onze Verlosser! Hij deed dat om het weer goed te maken bij God, wat wij nooit hadden kunnen doen.

Wij leven uit genade. Dat besef werd in Efeze vergeten. Hoe is het daarmee gesteld? Dat moet elke gemeente zich afvragen.

3.

Prioriteit dus. Niet: als ik een gaatje heb, ga ik me erop bezinnen. Niet: let er nog eens op. Nee. Je ontdekt dat als je verder leest. Het gaat om Gods eer. Eer en respect wat Hem toekomt. Zijn opofferende liefde. Prioriteit. Johannes 3:16. God heeft uit liefde Zijn Zoon gegeven. Opdat wie in Hem gelooft, niet verloren gaat. Komt Hem daarvoor alle eer toe, elke dag, als je wakker wordt?

Hoe moet dat voor God zijn om niet die liefde terug te ontvangen? Stel je voor dat je zo met elkaar zou omgaan, thuis of in een vriendenkring. Wel ontvangen, niet geven. Zonder liefde gaat het niet werken. Wederkerige liefde. Voorbeeld van een fiets. Als de ketting er af ligt, kan je hard trappen, maar gebeurt er niets. Je kunt hard werken, maar die liefde, Efeziërs… Vallen doet pijn. Gods liefde vergeten doet uiteindelijk ook pijn.

Bedenk dat! Reflecteer daarop. Doe die eerste werken. Een hernieuwde liefde. Een oproep tot reflectie. Bezint eer ge bezint. First things first.

Waarom doe ik dit in de gemeente? Wat mag ik doen? Wie zal me de energie geven? Is mijn hart echt brandend voor de Heer? Mag ik beginnen aan de voeten van de Heer? Zoals Maria (en Martha). De beste plek. Startpositie. Hoe mag ik de zondag beleven? Een dag waarin de liefde zo duidelijk wordt in de opstanding. Hem de eer te geven. De rust te nemen.

Het komt ergens op aan. De brief eindigt met een oproep. Koppigheid dooft het licht. De Heer zal de kandelaar wegnemen. Dan wordt het donker en kil. Beter is het je uit te strekken naar het leven. Naar Jezus.

Waar is je hart vol van? Zijn liefde? Onweerstaanbaar geliefd? Ervaar je dat zo?

Ik ga naar het volgende, wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt.

4.

Gemeenten in meervoud hè! Wat zou die eerste liefde betekenen? Die werken die ze deden, doet dat er niet toe? Het gaat om de liefde toch? Risico dat het zoete lievigheid wordt. Nee. Waarheid en liefde bij elkaar houden. Lees 4:15. Niet uitspelen. In het gebod zien we dat terug. En in 1 Korinthe 13 ook. Hoor het in Gods Woord. Liefde zonder waarheid, wat is dat? Zonder orde, dat is een ballon die leeg loopt. En omgekeerd, waarheid zonder die eerste liefde? Dat is zinloos. Dan mis je de genade. Houd ze bij elkaar. Hoor door Gods Geest wat bedoeld is. Zie op de belofte.

Hoe het ook gaat, trouwens, laat het niet aan ons liggen. Laten we de liefde in de waarheid uitstralen en herontdekken.

Nu langzaam naar een afronding. Als gemeente en persoonlijk. Ik geef een paar spiegels mee.

Er is iemand die ziet dat je hard werkt. In de omgang met jou mist er iets. Is de liefde van Christus zichtbaar? Zijn we genadig naar elkaar? Zijn we ook eerlijk? In genade kan je ook verbloemen? Mogen er dingen gezegd worden? Niet: jij daar, jouw eerste liefde… Nee. Kwetsbaar. Ook op het werk, hoe ben je christen? Een medestudent. Een opmerking krijgen van een niet-christen. Wat pijn kan doen is een gezinslid dat afgehaakt is. Een kind, misschien volwassen. Ooit gedoopt. Papa, mama, waar was die eerste liefde nu?

Nadeel van voorbeelden noemen is dat ik u niet de ruimte geef. Ik breng het dichtbij als een persoonlijke vraag. Het focusboekje geeft de titel verlegenheid mee. Wat kan de reden zijn? Vermoeidheid, tegenslag, eigen falen? Of botte onwil? Gebrek aan toewijding? Durven we daar in kwetsbaarheid het over te hebben? Je bent niet alleen. Stukje kwetsbaarheid in de gemeente zou een zegen kunnen zijn. Op zondag ontdekken we hoe genadig God is. Votum, groet en zegen: wat een zegen! Woord en sacrament. Eerst de liefde van Gods kant. Daar mogen vragen over gesteld worden.

Verlegenheid. Bevestigend voor de een: ja, mijn eerste liefde is weggezakt. Mijn hart is leeg. Een ander moet er langer op kauwen. Meenemen naar huis. Ontmoetingen komen in gedachten terug. Er kunnen vragen ontstaan. Bid voor elkaar. Hoe is het zo gekomen? Waar heb ik de verkeerde afslag genomen? Gebruik dit opfrismoment.

Ik breng het bij elkaar in drie woorden: benoemen, belijden, bidden. Benoem de verlegenheid. Belijd het ook voor de Heere. Bid, verlangend, om een hernieuwing van benoemen en belijden. Zijn liefde meer ontdekken. Ontvang Zijn liefde en geef die liefde door.

Amen.

O God, Gij zijt mijn toeverlaat;
Mijn God, U zoek ik met verlangen,
Zo ras wij ’t morgenlicht ontvangen,
Bij ’t krieken van den dageraad.
O HEER, mijn ziel en lichaam hijgen,
En dorsten naar U in een land,
Dat, dor en mat, van droogte brandt,
Waar niemand lafenis kan krijgen.

‘k Heb U voorwaar in ’t heiligdom
Voorheen beschouwd met vrolijk’ ogen;
Hoe zag ik daar Uw alvermogen!
Hoe blonk Uw Godd’lijk’ eer alom.
Want beter dan dit tijd’lijk leven
Is Uwe goedertierenheid.
Och, werd ik derwaarts weer geleid!
Dan zou mijn mond U d’ ere geven.

Dan zou ik, voor Uw Godd’lijk oog,
Uw deugden al mijn leven prijzen,
En in Uw naam mijn zang doen rijzen,
Mijn handen heffen naar omhoog.
Mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen,
Verzadigd, als met vet en smeer;
Mijn mond zou U vol vreugd, o HEER,
Verheffen in zijn lofgezangen.

– Psalm 63 vers 1, 2 en 3 (berijming 1773)

Hervormde Gemeente Reeuwijk, zondag 3 december 2023, Eerste Adventszondag, 18.45 uur. Schriftlezing Efeze 5: 1-14 en Openbaringen 1: 19 – 2:7.