Het is het tweede wat Christus ons leert bidden. Het eerste is: Uw Naam worden geheiligd. Geef Hem de eer voor wie Hij is. Hij is de enige. Eerst de eer aan de Vadernaam. Als je bij de goede God bent, heb je het over het goede Koninkrijk. Gods koninkrijk is noodzakelijk en genadig van aard.

Uw Koninkrijk kome

Geliefde gemeente van Christus, het is dus het tweede waar we voor bidden. Uw Koninkrijk kome. Er is veel over het Koninkrijk nagedacht.

Het Koninkrijk, daar is al veel over geschreven. En Gerard van ’t Reve ook. Die dacht na over het Koninkrijk en het lijden. U weet wel, dat Koninkrijk, wordt dat nog wat? Een vraag. Ja, zo’n vraag. Wat bedoelt hij? Hoe almachtig is die God dan? Wat betekent dat vandaag? Er komen veel vragen. We hebben het vaak over wat nog moet komen. Je proeft aan zo’n vraag, het leed om je heen, wat is dat dan? De catechismus helpt. Die trekt ons naar het heden. Je merkt het aan de werkwoorden. We denken daarbij na over het heden. Regeren, onderwerpen, uitbreiden van de kerk, machten die er zijn die verhinderd moeten worden. Dat gaat ook over het heden. Er gaat iets uit van de werkelijkheid waarin we lezen.

Ook op deze aarde moet Zijn wil geschieden. Op aarde, op deze aarde, zoals in de hemel. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Koninkrijk. Met alle macht.

Is er een beter woord voor Koninkrijk? Waarmee je het kan vatten of begrijpen? Ik dacht aan heerschappij, leiding geven, regering, almacht, zeggenschap. Breng het dichterbij met woorden. Ondanks moeite en verdriet. God wil in deze wereld er zijn. God is van belang in deze wereld. Die Koninkrijksgedachte wil ik met enkele karaktertrekken schetsen. (1) Gods aanwezigheid is noodzakelijk in deze wereld. (2) God treft voorzieningen voor Zijn onderdanen. (3) En het heeft een heel genadig karakter. Heel genadig: dit koninkrijk gaat gehuld in genade.

(1)

Gods heerschappij. Als je dat zo leest, proef je: het gaat over de hele aarde en schepping. Heel de aarde. De aarde is van God. Die is van Hem. Hij heeft die gemaakt. Psalm 24. Wat een impact had dan de zondeval. Kapot gemaakt. Hoe ervaar en zie je dat het nu een Koninkrijk is waar het goed toegaat? Het paradijs is achter de rug, voorbij. Hoe goed kan je het ervaren, een gevoel van paradijs in vakantie. Bijvoorbeeld de machtige bergen of de zee. Geweldig mooi. Maar je gaat weer naar huis. Hopelijk kwam je goed terug. Zo’n moment gaat weer over. Moeite en verdriet is er weer. Dan sta je met de voetjes op de grond. Je beseft: ik kan van dit leven geen paradijs maken.

Jezus, God met ons, kwam heel dichtbij. Hij wist dat de boze rond gaat. Die steekt een stok tussen het wiel. Verleiden mensen en dagen mensen uit. Jezus weet dat die machten zullen werken.

Met deze bede gaat Jezus ons voor. Al vroeg heeft Hij het over het gebed voor Zijn Koninkrijk. Ook in dit leven. In dit leven op deze aarde. Van die heerschappij moeten we het hebben. Er is iemand die rond gaat. De boze. Kijk naar Job. Waar kan ik een stok tussen het wiel steken? In de catechismus is daar aandacht voor. Belemmer het werk van de duivel. De duivel maakt overuren. Niet alleen buiten maar ook binnen. Hij wil het koninkrijk verbreken. We leven na de zondeval. Er is verlossing nodig. Paulus weet het ook, hij confronteert ons ermee: wij weten dat heel de hele schepping zucht gezamenlijk in barensnood, ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, zuchten in onszelf. Mag er iets goeds uitkomen? Barensnood. Ook wijzelf zuchten. Je proeft de moeite. Het paradijs is voorbij. Paulus noemt het lichaam. Als Paulus dat woord gebruikt, moet je opletten. Verlossing van het lichaam. Je mag verder denken. Hij bedoelt ook de kerk. De kerk zucht. Gaat het allemaal makkelijk in de kerk? Eenheid?! De kerk, een geschenk van de Heere. Daar is Zijn heerschappij nodig. Zorg voor Uw kerk. En breid haar uit. Er zijn nog plekken over. Niet op eigen kracht. Nee, dit is een geed. Alles onder Uw heerschappij. Gods leiding is in de wereld nodig en in de kerk. Overal.

Ik mag het toch ook persoonlijk maken? Bidden we ook heel persoonlijk, ook voor mij? Uw Koninkrijk in mijn leven? Ook voor mij. Ook voor mijn buren, familie, gezinsverbanden. En bidden we het uit voor de mensen die ons lief zijn. Mensen met wie het niet goed gaat. Bidden we het uit? Dat de heerschappij van de Heere werkelijkheid mag worden in ons leven?

(2)

Deze heerschappij gaat ook over dat God voorziet. We zongen erover in Psalm 72. We hebben te maken met een God die voorziet. Lelies en vogels, zoals we lazen. Of over de mus en zwaluw..

Zijn voorzienige heerschappij. Hij is een Autoriteit. Hier hebben we te maken met een God die voorziet. Daarom lazen we over bezorgdheid. Alles wat je nodig hebt, daar zal Hij in voorzien. Er zit veel in om nog door te lezen. Ik mocht in de Voor Elkaar weken dienen. Meervoudig gehandicapten dienen. Zorg voor elkaar. In concrete dingen. Dat begint bij de Almachtige God die voorziet. We zongen die Psalm net. Die psalm kwam binnen. De mus en zwaluw. God geeft het leven.

We hebben te vertrouwen op een God die zorgt. Nog steeds. We hebben een opdracht. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Al het andere zal je toegeworpen worden. Zo Hem zoeken. Hij is goed voor ons. Leven we dat uit naar anderen? Hem als eerste zoeken! Wat kan dat concreet zijn? Die voorzienigheid? Zijn Woord en Geest zijn toch voorbeelden van Zijn voorzienigheid?!

Ik kan dat met voorbeelden invullen. De bijbel geeft hints. De vogels die niet hun eten opslaan. Je kunt bezig zijn met eten en kleding. Gaat het om de buitenkant? Waar is onze aandacht op gericht? Waar maken we ons zorgen om? Kijken we naar ons jasje of schoenen of naar de naaste. God geeft mensen aan ons. Wij mogen mensen helpen. Je denkt dat een naaste minder kan maar door te dienen geven mensen iets terug. God zorgt en gebruikt ons.

God voorziet want het is Zijn wereld. Hij laat deze wereld niet los. Hij gaf Zijn Woord en Geest. Hem volgen – daar heb je richtlijnen nodig. Dit is Zijn woord. Zijn wetboek. Dit is een woord ten leven. Om te kunnen leven. We hebben de Trooster nodig om dit te kunnen begrijpen. De Bergrede geeft licht op je leven. Er is iets van gerechtigheid nodig in je leven.

De catechismus geeft het mee: dat we onszelf steeds meer aan U onderwerpen. Met lege handen komen. Leef van Zijn Woord. God de Heerser en Koning die voorziet. Hij beschermt. Wat ga je anders doen? Je mag rekenen in die voorzieningheid rekenen op bescherming. In de reiszegen van Aäron (die ik ook deze week gaf aan gehandicapten) mag je bidden om de zegen van de Heere. De Heere behoede ons! Bescherming is ook een vorm van zorg .Die bescherming was nodig voor Israël. Voor ons ook toch! Verhinder alle slechte plannen en dwaalleer. Houd ons bij de les. Een Koning die voorziet ook in dit heden. God brengt dingen op je pad.

(3)

Nog een aspect: genadige heerschappij. God die voorziet. Een God die recht doet. De boze zal het verliezen. We hebben een Koning die je de hand reikt. Onverdiende zaligheid. Jezus zal hebben gedacht, waar ben Ik terechtgekomen? Het had anders gekund, vanuit Gods gezien? God had de verloren wereld kunnen opgeven. Een verloren wereld opgeven en een nieuwe wereld maken? Maar Hij hield vast! Aan deze wereld. Er is genade! We hebben te maken met een verdorven wereld. Maar Hij doet recht. Heere, kom toch met Uw Koninkrijk. Een troostende gedachte. Als dat vandaag geldt …! Het is nog steeds genadetijd. Je bent gestruikeld, niet? Ik geef je de hand. Jezus kwam niet voor niets naar deze wereld.

Hij komt weder. Er zal een nieuwe hemel komen! Er kunnen dingen zijn die niet meer gerepareerd kunnen worden. Zo mag die bede klinken. Geen Autoriteit die zegt, het is allemaal goed. Onderwerp je aan Hem. Uw Koninkrijk, ook voor mij! Maak mij tot Uw dienst bereid. Laat mij van Uw gerechtigheid genieten. Ik heb het verkeerd gedaan. Ik mag weten van Uw vrijspraak.

Nog iets breder naar de wereld om ons heen. Een genadige God die nog steeds naar de wereld omkijkt. Mensen om ons heen, heidenen, die de Verlosser niet kennen. Het Jodendom, dat ze Jezus als Messias mogen leren kennen. Onderwerpen. Gaan in de werken die Hij heeft voorbereid.

De catechismus schrijvers zien het: tot de tijd komt waarin Uw Koninkrijk volmaakt wordt. God gaat Zijn weg. Hij gaat door. Er is werk aan de winkel. We mogen gaan in de werken die Hij heeft voorbereid. Wat is dat? Landen die gesloten zijn voor het evangelie. HVC, Open Doors, Friedenstimme. Onderweg met dit evangelie. Genade te laten zien. Denken aan onze woonplaats. Het westen. Ook wereldwijd, bijvoorbeeld in Colombia waar ds. Vreugdenhil voor de GZB aan de slag gaat; daar waar duistere machten actief zijn. Veel deuren zijn gesloten voor het evangelie. Hoe listig is het dat een woord als onderwerping al negatief klinkt? En de tien geboden? Mensen die willen studeren om het evangelie de wereld in te brengen. U mag dat ook doen.

Het betekent dus dat ik niet moet leunen op enkele beloften. Maar de hele Bijbel lezen. Er is werk aan de winkel. We mogen dienstbaar zijn.. De bijbelkringen beginnen straks weer. Geïnspireerd raken door het woord. God zal dit gebed werken. Hij maakt je tot een dienende onderdaan. Vouw je handen. Hoe kan Zijn Koninkrijk zichtbaar worden in mijn leven? Blijf bidden. Als je denkt, het ging weer fout, je mag bij Hem altijd terecht. Kunnen we een mentor zijn voor onze jongeren?

We hebben te maken met een genadige Koning. God gaf Zijn eigen Zoon. Dit gebed is het waard. Psalm 24: de aarde is van God. We zijn onderdeel van het grote geheel. Er zijn miljarden anderen. Heidenen, andersgelovigen, onze joodse broeders en zusters. Velen kennen deze koning niet. Wees genadig Heere, voor deze wereld. We staan op grond van God. We struikelen door het leven. Maar is de aarde van God. Die God gaf de aarde niet op. Hij gaf Zijn Zoon. Vertrapt, verstoten. Waarom? Om te overwinnen. Als de aarde van God is en Hij gaf het liefste, onderwerp je dan!

Gods kinderen worden aangevallen. Ja. Blijf dit bidden. Uw Koninkrijk kome. Het is een gemakkelijk gebed. Bid het gelovig en vertrouwend. Laat je niet misleiden door mensen die zeggen dat het ook wel anders kan.

Die vraag van Van ’t Reve. Het koninkrijk is er al! Zo’n vraag kan je bekruipen als het moeilijk is. Bij lijden. Blijf niet steken bij levens- en lijdensvragen. We moeten ons erbij neerleggen dat we niet alles weten. Bij ons thuis hangt een bordje van mijn moeder: ‘Ik begrijp U niet maar vertrouw U wel.’ Hij belooft Zijn nabijheid. Ga met elkaar in gesprek. Kom tot het moment, Vader, ik begrijp U niet, maar ik vertrouw U wel. Tot het moment, tot de tijd komt dat het Koninkrijk volmaakt is. Dan is de boze geheel verslagen en uitgespeeld. Dan wordt alles nieuw. Dan zien we het in al haar volheid. Laat je niet misleiden. Hij heeft overwonnen. De boze roert nog wel zijn staart. Denk niet te klein over dit Koninkrijk. Vol van Gods goedheid en genade. We mogen het beleven en uitleven. Zo zending bedrijven, tot eer van Zijn Naam.

Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 22 augustus 2022, 18.30 uur. Schriftlezing Mattheus 6:7-13 en 19-34. Thema n.a.v. HC Zondag 48.

Ook: zondag 28 augustus 2022, Dorpskerk Reeuwijk, 18.45 uur.