Jezus komt de vrouwen tegemoet. Dat is de beweging die God altijd maakt: Hij zoekt het verlorene op. Hij laat Zijn volk niet los. En Hij zal bij hen zijn, al de dagen, tot aan het einde van de wereld. Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan.

Jezus lééft en laat van zich horen!

Broeders en zusters, de vrouwen zijn vreesachtig. En ze hebben grote blijdschap. We lazen dat. Jezus neemt hun schrik weg. Er zetten veel dingen ons aan het denken. Ze gingen met vrees en grote blijdschap weg. Ze snelden weg. Hoe gingen ze? Met vrees en grote blijdschap. Wat een combinatie!

Psalm 2: doen de HEERE met vreze en verheug u met huiver. Het ligt dicht bij elkaar. Een oproep die we vandaag lazen: een oproep om te geloven in de opstanding en het door te vertellen.

Wat gebeurt daar nou? Kom eens met mij mee. Maria en Maria Magdalena zijn in rouw. Verward. Vergeten dat Hij had gezegd dat Hij zou opstaan. Ze schrikken erg. Ook door de omstandigheden. De aarde schudt. Een bliksemschicht. Stoere bewakers. Hoe stoer? Ze vallen als dood neer. Zij niet. Ze worden gerustgesteld. God zorgt voor schrikachtige mensen. Mensen die naar Hem uitkijken en met Hem willen lezen. Ze hielden van Jezus.

En dan in die bemoediging klinkt uitleg. Ze krijgen tekst en uitleg. Zijn lichaam is niet in het graf. Hij is opgestaan. Een dichte deur hield Hem niet tegen.

Het blijft niet bij uitleg. Ze krijgen een opdracht. Haast je. Vertel wat je hebt gezien en gehoord. Ze moeten naar Galilea gaan. Jezus zal hen daar ontmoeten.

Daar gaan ze. Snel en haastig. Met die gesteldheid van vrees en grote blijdschap. Mixed feelings zijn dat. Vrees en grote blijdschap. Als je het hoort en probeert mee te lopen, kan je je dat voorstellen. Hij heeft het gezegd! Hoe heb ik dat kunnen vergeten! Je kunt blij zijn als iemand je ergens aan herinnert. Een gevoel van een ‘maar’ ook. Onzekerheid, twijfel, ontsteltenis. Van je stuk zijn. Vrees. Wat zou dat kunnen zijn? Vrees.

Wil je niet opnieuw teleurgesteld worden? Hem niet nog een keer kwijtraken. Die mixed feelings gaan een stap dieper. Diep ontzag. Respect voor God. O ja, Hij zou opstaan! Dat je dat moet ontdekken. Wie is die Jezus toch?! Hij heeft de dood overwonnen. Een stemmetje op je schouder: nou ….?! Hij zou opstaan. Maar ik heb Hem in de steek gelaten. Ik moet vertellen dat Hij is opgestaan. De discipelen hebben Hem verlaten. Wat komt Jezus doen? Wraak, afrekenen. Vrees wordt dan bangheid.

Ze gingen. Verzend en met volle, grote blijdschap. Ze lopen dus niet weg voor de opdracht. De opstanding wordt voor hen ook zichtbaar. Eerst engelen. Maar Jezus kwam hen tegemoet. Naar hen toe! Wees gegroet, zei Hij! Wees niet bevreesd. Wees maar niet bang. Jezus is goed voor mensen die Hem zoeken, liefhebben. Mensen die met vallen en opstaan doen wat Hij vraagt. Mensen met twijfel, met lek en gebrek. Mensen die redenen hebben om bang te zijn. Juist dan komt Jezus hen tegemoet. Hij gaat naar hen toe. Hij komt hen tegemoet.

Gemeente, gasten, zo is de Heere. Vanuit deze geschiedenis, dit verhaal, wat ik probeer uit te lichten, ik wil u meer vertellen. Ik wil letterlijk laten zien dat de Heere zo is. Niet alleen met Pasen. Maar God is altijd zo geweest. De God van de hemel en de aarde. Hij kwam altijd al om het verlorene te zoeken en te redden. Dat is Gods heil plan.

Ik kan een aantal teksten lezen of een aantal afbeeldingen. U ziet een tekening [op het scherm] van twee mensen die wegduiken. In Genesis staat het beschreven. De eerste mens zondigde. De mens had reden te vrezen. De zondeval kwam. Ze hadden geluisterd naar een andere stem. Om zelf ook als God te zijn. Wat deed God? God zocht hen op! God kwam weer naar hen toe om het verlorene op te zoeken. God liet ze niet in de steek.

God zoekt Mozes op om Zijn volk te bevrijden. U kent het gedeelte over de braamstruik. Mozes wordt geroepen. God heeft zich een volk uitgekozen. Hij gaf en geeft om dat volk. Niet omdat ze zo goed zijn en geweldig. Nee, omdat Hij ze liefhad. God laat zien dat Hij van ze houdt. God komt naar hen toe. Om het verlorene te zoeken en te redden. Hij gebruikt daar Mozes voor. Wat zegt God tegen Mozes? Wees nou maar niet bang, Ik ben erbij. Even vrij vertaald. Ik ben erbij! Zo is de HEERE God.

Ik kom bij het derde plaatje. Een tijd verder. De geschiedenis van het volk door schuld hen. Hij doet dat ook hier. Hij laat zich zo zien dat Hij Zich schenkt aan deze wereld. Hij geeft Zijn leven. Hij komt met Zichzelf. In de mensheid. Het werd zo kerst. Geboren in de stal van Bethlehem. In de velden zijn herders aan het werk. Mensen op wie soms werd neergekeken. Wat krijgen zij te horen? Over de geboorte! De Verlosser is gekomen. Hij komt jullie tegemoet. Wat zeggen de engelen? Wees niet bevreesd. Ik verkondig u grote blijdschap. Blijdschap die voor het hele volk zal zijn. Ook daar weer: naar discipelen, maar het volk, de mensen om je heen.

We hebben er van gelezen, van Pasen. Het nadeel van een plaatje is dat je beeld dan weg is. Maria en de vrouwen krijgen het te horen van een engel. Wees niet bevreesd. Wees blij. Blijdschap. Ga maar naar de discipelen, de volken. Ga het maar vertellen.

Gemeente, het is belangrijk zicht te krijgen op Gods heilsplan. Het gaat over de God van hemel en aarde. Hij heeft liefde voor de wereld. De wereld sluit zichzelf op in een escaperoom. Het lukt niet zelf. We proberen onszelf te redden, maar we komen er niet uit.

Wat laat God zien? Ik ben het! Ik kijk naar de wereld om. Ben je het vergeten? Zijn wij anders. Het moet iedere keer weer Pasen worden. Hij moet lijden en sterven. Onze zonden moeten het graf in. En er komt licht in het duister. Hij stond op! Een nieuwe start. Uit Zijn hand. Uit Zijn leven. Zo is Hij, zo was Hij. Zo mag je Hem leren kennen.

Voor wie Hem zoeken: schrikachtig, geloof als een mosterdzaadje. Er is ook een andere kant. Er staan wachters. De deur moet dicht gehouden worden. Niet dat verhaal van de opstanding. Zand erover, steen erop. Dan blijf je als dood achter. Dan blijf je in die put. Dan ben je verloren. Wat is dat een zonde! Voor mij niet, laat maar, ik red het zelf wel. En we lazen over wetticisme. Niet willen leven uit genade.

Breng je twijfel en vragen bij de Heere. Het brengt mij bij de afsluiting. We lazen Mattheus 28. Ik kijk naar het laatste. Hij verschijnt aan de mensen die Hij liefheeft. Hij heeft ook nog wat te zeggen. Een belofte. Zie, Ik ben met u. Al de dagen! Voor altijd. Inderdaad zeg. De God van Israël – God die Zich liet zien. Hij is er altijd. Toen en nu en altijd. Die God. De Opgestane Jezus is er altijd bij. Hij heeft alle macht en dus Hij kan dat. Hij zoekt mensen om dat te geloven en aan te nemen. Verloren mensen. Mensen die mogen zeggen: ja, de Heere is er bij, ook bij mijn leven. Tot het einde van mijn leven en daarna. En dan? Wat staat je te doen? Ervan vertellen. Discipelen worden apostelen. Tot hier in Reeuwijk. Leven op de manier die Hij vraagt.

Ik vertelde het al met die plaatjes. God was altijd al betrokken op deze wereld. En dan zegt Hij: Ik ben met u, al de dagen, tot de voleinding van de wereld. God zoekt altijd mensen op. Hoe verloren ook! Ook vandaag. Zijn boodschap klinkt. Wijs het niet af zoals die bewakers. Lees ervan. Vergelijk jezelf met mensen uit die Bijbel. Voorbijgangers uit de verhalen. Leg je leven er naast. God heeft geduld met mensen. Ga de vraag stellen: hoe pas ik in dit Paasevangelie?

Ze vielen aan Jezus’ voeten neer. Ze hielden Zijn voeten vast. Hoe pas ik in dit evangelie? Hoe past uw foto bij de plaatjes? Hoe wordt de Bijbel actueel en persoonlijk voor u. Schrikachtig, twijfel, bang? Laat het vandaag blij worden in je hart. Krijg diep ontzag en respect en eerbied voor wat Hij doet. Verblijd u te alle tijde! Hij heeft er alles aan gedaan. Jezus leeft. Hij is waarlijk opgestaan!

Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 31 maart 2024, 9.30 uur (Eerste Paasdag). Schriftlezing Mattheus 28:1-20.