Jezus zal terugkomen zoals Hij heenging; het zal gaan om ‘déze Jezus’. Jezus die gekruisigd is, die wonderen deed, die opstond uit de dood. Kennen wij Hem en zullen wij Hem herkennen? Dat is onmisbaar willen we eeuwig bij Hem zijn.

Déze Jezus

Geliefde gemeente, een afscheid is het. Hemelvaart. Een Adieu. De discipelen hebben van Hem gehouden. Hem gediend. Hem aanbeden. Ze zien Hem verdwijnen. Afscheid is nooit gemakkelijk. Velen herkennen dat. Een beetje afsterven. Er valt iets weg.

Wat dit afscheid bijzonder maakt, is dat het niet een echt afscheid is. Het loopt uit op vreugde en voltooiing. Het wordt een vierdag. De Hemelvaart luidt de komst van de Geest in.

Het mysterie van Jezus’ Kroning. Een majesteitelijk gebeuren. Het is ook een missionaire opdracht.

Kennen we Jezus? Het mysterie van Jezus’ kroning. Zie de discipelen maar staan. Ze hadden waarom-vragen. Waartoe, hoe dan? Het kan zomaar opleven. Je merkt dat aan de vragen die ze stellen. Zult U het Koninkrijk herstellen? Wat gaat er gebeuren? Opnieuw vragen dus. Het is een mysterie.

Denk na voor dat je die vraag stelt, zou je zeggen. Jezus heeft zoveel verteld. Sterker nog, aan het begin van de dienst, de verzen van Johannes. Over het heengaan en ophalen. De discipelen hebben het niet helemaal gevat.

Een groot gebeuren. Het blijft een mysterie. Je ziet ze opstaren. Het duizelt het. Laten we er eens eerlijk bij aansluiten. Hebben wij het door? Als je het evangelie niet kent of lijdt aan geheugenverlies? Leg het maar uit. Zwaartekracht. Als je iets laat vallen: het valt nooit omhoog. Het tegenovergestelde van de zwaartekracht. Het is geen aards gebeuren. Van een totaal andere orde. Er zijn meer dingen die ons begrip te boven gaan in de Bijbel. Dat mag ook. Belangrijk is daar gelovig mee om te gaan. De HEERE zal ervoor zorgen dat je dat te pakken krijgt wat je moet weten.

Jezus geeft ook antwoord. Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten. Maar, komma: u zult de Geest ontvangen. Jezus wijst vooruit. Dat is belangrijk. Wacht nou maar. Er staat jullie nog wel wat te wachten. Het zal jullie niet in problemen wachten. Je moet niet uit Jeruzalem weggaan. Je krijgt de belofte van de Vader.

Zo mogen ze met het mysterie omgaan. Schrik er niet van. Wacht gelovig af wat Jezus, de Koning, gaat doen. Hij houdt Zijn Woord!

Mysterieus, maar ook majesteitelijk! Er boven uit stijgen. Jezus is de Heerser. De Koning. De Schepper van de natuurwetten. Hij kan doen opstijgen. God die de Schepper is van zichtbare en onzichtbare dingen (Nicea). Deze majesteit laat zich hier zien. Deze Koning stijgt op tot ongekende hoogte. De discipelen kunnen er niet bij. Ze staren gebiologeerd staan ze er bij. Hun ogen vallen uit hun kassen. De kracht van de hemeltroon is sterker dan de zwaartekracht.

Een wolk neemt Hem weg. Enkelvoud. Een wolk. Die kennen we uit het Oude Testament. Gods aanwezigheid in een wolk. Zijn Naam klonk uit een wolk. De HEERE houdt heilig wat van Hem is. Het is een majesteitelijk gebeuren. Jezus wordt aan ons zicht onttrokken. Koningsdag. Majestueus.

Er komt een missionaire opdracht mee. Die krijgen ze. Wat staan jullie te kijken, te staren? Deze Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen. Huh, wat nu? Hemelvaart?  Waar leidt dat toe? Niet bij de pakken neer zitten. De discipelen en vrouwen gaan wachten op de belofte die ze net hoorden (vers 8). De Heilige Geest zal over hen komen.

U zult Mijn getuigen zijn. Waar? Jeruzalem. Begin maar dichtbij. Judea. Iets verder weg. Tot het uiterste der aarde. Een missionaire opdracht. Getuigen van wat ze hebben gezien en gehoord. Mijn getuige zul je zijn, dat geeft de Heere mee. Getuigen van en over deze Jezus.

De gekruisigde is dat, de overwinnaar. Hij had de straf op de zonde op zich genomen. Hij komt in de hemel. Dit is Mijn geliefde Zoon. De gekroonde Koning. De Middelaar. De Voorspraak! – in bidden en pleiten voor zondige mensen. Je mag ervan getuigen.

Jezus’ werk voor Gods kinderen. Voor zondaren. Ze hebben verzoening nodig. Er is toekomst vol leven en hoop. Van de Weg, Waarheid en Leven mag je getuigen.

Deze Jezus doet er alles aan en is alles wat de boodschap van het missionaire werk is. Hij is de inhoud ervan. De Geest heb je erbij nodig. Het zal Pinksteren worden. Jezus wil dat de discipelen van Hem zullen getuigen. U zult Mijn getuigen zijn.

Deze Jezus is dezelfde Jezus die weer zal terugkomen. Dat is beloofd. Deze Jezus. Dat brengt mij op het laatste. Deze Jezus, vers 11. Aanwijzend voornaamwoord. Deze Jezus. Dat heeft mij aan het denken gezet. Over Hemelvaart kunnen we grote dingen zeggen. We kunnen dat niet helemaal doorgronden. We kunnen ook op afstand blijven.

Maar: deze Jezus. De mensgeworden God. Die Jezus. Die zal terugkomen. De vraag die bij mij onstond: ken je deze Jezus? Zoals de discipelen Hem kenden. Dan heb je wat te getuigen! Anders heb je niks te getuigen. Kennen en herkennen – daar zit een verband tussen. Jezus had met de discipelen een verbond. Hij laat zich kennen. Hij ging op pad met hen. Hij heeft blinden en zieken en kreupelen genezen. Grote massa’s mensen heeft Hij te eten gegeven. Hij liep op het water. Je kunt er niet bij. En die doden opwekte…! Al eens meegemaakt? Deze Jezus! Hij komt terug.

Deze Jezus is dezelfde die stief aan het kruis. Hij draagt de tekens bij zich. Vanaf het kruis ging Hij het graf in. Hij vernederde zich. Hij stond op. In die verhoging redt Hij zielen van mensen van het oordeel. Na Pasen liet Hij zich zien. Deze Jezus. Geen andere. Petrus, Maria, Thomas. Verschijningen. Mensen met verschillende vragen.  Deze Jezus heeft zich laten kennen.

Zul je Hem herkennen als Hij terugkomt? Deze Jezus! Hij zei: laat uw hart tot niet in beroering raken. Geloof in God, geloof in Mij. Ik ga heen om een plaats voor je klaar te maken. Ik kom terug. Als een Bruidegom komt Hij. Op een onbekend tijdstip. Dan is er dat moment dat elk oog Hem zal zien. Ook zij die Hem doorstoken hebben. Al de mensen zullen Hem zien. Die Jezus!

Hoe zie je Hem dan? Zul je Hem dan herkennen? Zul je Hem herkennen als de discipelen? Herkennen hangt samen met kennen? Die gestorven is voor de zonden van deze wereld. Zult u of hebt u deze Jezus ook als het ware zien hangen aan het kruis? Hebt u persoonlijk deze Jezus voor uw zonden zien hangen? Deze Jezus zal terugkomen! Kent u Hem zo? Kunt u het zien in Zijn handen? Die handen, met gaten: ook voor mij…?! Zult u die ogen herkennen van eerder. Jezus kijkt mee in de spiegel van uw leven. Je ziet de ogen dan in spiegelbeeld. Maar zul je die ogen herkennen? U zag wat goed was maar ook wat fout was…. Herken je Hem in de praktijk van je leven?

Herken je Zijn stem, handen, ogen? En Zijn stem: als je Hem opnieuw mag ontmoeten. Die stem klinkt als u in de Bijbel leest. Of hier. Dit is de Heere! Hem herkennen! Dat wijst toch helemaal op een bekend zijn met elkaar, vertrouwd zijn. Verborgen omgang. Is Hij deze Jezus u lief geworden? Dat u ernaar verlangt Hem te zien? Deze Jezus en dan zeggen: mijn Jezus. Mijn Rechter en Redder!

Of dat je de wederkomst niet door hebt. Iemand van horen zeggen. Een onbekende in je leven. In dat geval: dan is er niets om van te getuigen. Niets missionairs. Niets verwondering. Niets mirakel. Geen majesteit. Mocht dat zo in je leven: mag dit Woord, over deze Jezus, een aansporing zijn. Hoe heb ik Hem leren kennen? Zoek Mij toch! Ik wil mij laten vinden. Het blijft niet bij woorden en letters: Ik geef Mijn Geest erbij. Hij laat zich vinden. Je mag Hem kennen.

Goed, naar een afsluiting nu. Wat ik hoop en vraag uitspreek is dat u deze Jezus kent of zult kennen. Nu al. In dit huidige leven. Vandaag. Dat Hij de reddende plek krijgt. Het komt erop aan! De hemelse Rechter en Redder. Hij is naar de hemel gegaan. Hij kwam naar de aarde. Hij is de gekroonde majesteit. Voor u vernederd en verhoogd.

Mysteries zullen er blijven. Maar door de kracht van de Geest mag je getuigen. Een boodschap van Gods goedheid. Je mag erop vertrouwen dat Hij je zal herkennen en jij Hem! Verlangt u ernaar Hem weer te zien? Heere, ik herken u! U was er in mijn leven. Leg uw leven in Zijn handen. Vertrouwde, bekende, zorgende handen. Hij doet dat liefdevol. Jezus dringt erop aan. Laat uw hart niet ontroerd worden.

Laatste vers, vers 14. Laten we eensgezind volharden in bidden en getuigen. Een missionaire gemeente. De kracht van de Heere Jezus.

Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, donderdag 9 mei 2024, 9.30 uur. Hemelvaartsdag.