De blinde Bartimeus zit langs de kant van de weg. Markus schildert deze perikoop uit het evangelie met opvallende details. Zo spreekt Bartimeus Jezus aan met ‘Zoon van David’. Zag hij in Hem de Messias? Ook staat er dat Jezus stil stond. Jezus blijft staan waar mensen om Zijn hulp vragen. Bartimeus werpt zijn jas van zich af, hij gelooft in Christus nog vóór hij genezen is. In de stormen van het leven kan je op Christus vertrouwen. Hier gaat de profetie van Jesaja in vervulling dat blinden zullen zien, dat kreupelen zullen lopen en dat de heerlijkheid van God nabij gekomen is.

Heb goede moed, sta op, Hij roept U

Geliefde gemeente, Markus heeft ons veel te vertellen. In het kortste evangelie. Je denkt, je laat opsmuk weg? Maar als er details wel staan, moet je opletten. Details laten zien vanmiddag. Waarom heeft Markus het zo geschreven? We gaan het proberen te ontdekken. We zien hoe Jesaja hier terugkomt.

We gaan naar de geschiedenis kijken. Stel het maar even voor. Hoe lang zit je daar al, langs de rand van de weg? Bedelen. Je mag er wel zijn, maar trek niet te veel aandacht. Zo stelde ik me dat voor. Bartimeus. Met zijn kwaal. Een teruggetrokken type? Aan die weg, slimme plek wel. Korte contacten wel. Over Coronatijd gesproken! Als er maar een centje in zijn schoot wordt geworpen. De jas als een geldbuidel. Veel meer heeft hij niet.

Blind zijn, dan kun je het daar in het arbeidsproces wel vergeten. Blindheid kwam toen veel voor. Je doet dan niet meer mee. Wij hebben ook onze kwalen. Kan blindheid zijn. Een medewerkster die wij hadden was blind maar kon zoveel horen aan de telefoon, meer dan wij. Mensen op waarde in zetten! Er kunnen ook andere problemen zijn. Dat functioneren niet meer lukt. Dat je er door heen sleept. Ik zit aan de rand van de weg. Ik zie het niet meer zitten. Zou Bartimeus het gezegd hebben?

Dan komt die Genezer las. Je hebt over Hem gehoord. Zou die voor jou iets kunnen betekenen? Dan komt Hij. Wat ga je dan doen? Hij gaat luidkeels roepen. Deze blinde man gooit alles in de strijd. Ik reflecteer op onszelf en mezelf: gooien wij ook alles in de strijd als we Jezus kunnen ontmoeten?

Ik wil deze geschiedenis bekijken. Er zitten details in verborgen. Die moeten we laten oplichten. En dan naar Jesaja. Dan komt het naar ons toe.

Eerst de context. Jezus is onderweg met de discipelen. Jericho uit. Waar gaan ze naar toe? De intocht in Jeruzalem. Jezus is onderweg naar Jeruzalem. Niet voor de gezelligheid. Het is de lijdensweg. Hij moet daar naar toe. Onderweg die grote trainingsschool voor de discipelen. Onderweg gaan luikjes open voor Zijn studenten. Aanschouwelijk onderwijs. Hier zullen ze iets zien van Jezus en het Koninkrijk.

Ik denk ook maar, er was ook een menigte bij, wat zouden ze verwachten? Hem juichend binnen halen straks? Welke verwachtingen hebben ze? Of een bepaalde blindheid hebben? Wat zouden deze mensen hopen?

Dan gaan we naar het verhaal. Bartimeus zit daar. Ja, hij hoorde van Jezus van Nazareth. Hij roept Hem niet zomaar aan. Niet Jezus van Nazareth. Maar: Zoon van David. Hoe komt hij daarop? Ziet hij in Jezus de Verlosser, de Messias? We weten het niet maar Markus schrijft het wel zo op! Hij roept de Zoon van David aan. Hij heeft ook nog geloof. En moed. Hij gelooft. Ontferm U over mij! Dat is een geloofsuitspraak. En hij riep des te meer. Hoe meer ze hem het zwijgen opleggen, des te meer roept hij. Geloof voor achter de voordeur? Hou het maar bij je… Krijg je moed? We kunnen leren van Bartimeus. Des te meer de Heere aanroepen.

Jezus staat stil. Zo gaat het wel vaker in het evangelie. Staat stil. De menigte, zie je ze duwen. We gaan! Exit Romeinen. Dit wordt Hem. Ze duwt hun Messias voort. Ze maken hun eigen Messias. Jezus staat stil. Op die ene roep. Zijn Naam is genoemd. Zoon van David. Waar deed Hij dat meer? Waar had Hij alle tijd? Een vrouw die Hem aanraakte, vanachter. Niemand zag haar. Jezus stond stil. Zacheus in de boom. Beschaamd, teruggetrokken. Dochtertje van Jairus. Jezus had er de tijd voor. Alle tijd. Jezus zonder horloge had alle tijd. Waar zijn wij mee bezig?! Kom tot Mij die vermoeid en belast zijt! Ik geef je rust.

En dan? Dan grijpt Hij in. De mensen proberen die man stil te krijgen. Ze accepteren hem wel, maar er zijn grenzen. Lijkt alsof Jezus een tekst uit Deuteronomium herinnert: vervloekt is wie een blinde laat dwalen op de weg. De joden kenden zo de wet! Die blinde roept om Mij! Hij zorgt dat Bartimeus gehoord wordt. Dicht bij Jezus. Net als die verlamde man. Hij verlangt dat. Ik sta hier stil. Maar zou het niet goed zijn als wij ook rond hen stil staan die blind zijn enz.

En dan klinkt, heb goede moed, sta op, Hij roept u! Geweldige woorden. Hoe verblind en verward je ook zijn. Hij gebruikt anderen ervoor. Die stem voor een ander te zijn. Tegen een broeder en zuster dit te zeggen. Heb goede moed! Niet blijven verdwalen als een blinde. Mee te nemen. Kom bij de Heer. Hij roept u!

En dan die reactie van Bartimeus. Zijn jas gooit hij opzij. Een detail. Waarom? Ik ben er niet helemaal uit. Die jas in zijn schoot, zijn enige bezit. Al wat ik heb, geef ik U! Nu mag ik naar Hem. Opstaan? Nou het Griekse woord is veel actiever: opspringen. Hij is enthousiast. Zijn wij dat ook? Reflectie. Of zeggen we, nou, bidden kan altijd nog. Eerst nog naar de fysiotherapeut, daarna weet ik wat ik aan de Heere moet vragen. Maar hoor naar de stem van elkaar: de Heere roept! Wat je nodig hebt, breng het eerst bij de Heere.

Eerst iemand in nood, aan een stoffige weg. Jezus komt langs. Hij gaat schreeuwen. En dan dat moment dat dit wordt gezegd. En nu iets spannends. Want ja, verrassend als je bij de Heere komt. Hij krijgt een vraag! Wat wilt u dat Ik zal doen? Hoe komt die vraag bij u over? Een vreemde vraag? Hij geeft een duidelijk antwoord. Rabbouni, dat ik ziende mag worden. Meester. Een erkenning! Een geloofszaak. En concreet: ik wil zien. Uw geloof heeft u behouden.

Het geloof van die man zat al voor de genezing. Niet omdat hij genezen is. Midden in de storm van zijn leven heeft hij dat vastgehouden. Jezus geneest dan ook. We geloven dat Hij dat kan. We zien het gebeuren. En nu, waarom nu niet? Jezus gaat Zijn weg. Hier laat Hij zien wie Hij is.

Daarom kijken we naar Jesaja. Niet zien en we zien zie je in de hele bijbel terug komen. God zorgt voor Zijn volk. Ook als het volk kleppen voor de ogen heeft. Een profetie over bevrijding uit de ballingschap. Jesaja 35 vers 2. Wat zullen ze krijgen? Ze zullen de heerlijkheid van God zien. Bartimeus kon ineens zien. Jezus is het die mij redt. In vers 3: opspringen staat daar! Verstevig de wankele knieën. En vers 5: de ogen van de blinden worden opengedaan. En het gaat verder. Beeldende taal. Gods werk en bevrijding. Want. Er komt uitleg. In de woestijn en wildernis staat iets nieuws te gebeuren. Dat moet gezien worden. Er is bevrijding. Je ziet het voorzegd worden. Een luikje naar de toekomst. Bevrijding. Voor wie dan? Jesaja 35 vers 8: een effen baan, een onreine zal er niet over gaan. Want deze weg is voor de verlosten. Dit stukje in Markus doet hieraan herinneren. Gedenken aan wat voorzegd is.

Jezus stond stil. Weet u nog? Dat je ontdekt, ja Jezus is de weg, waarheid en het leven. Die effen weg. De waarheid zichtbaar maken. Het leven, water in de woestijn. Leven. Jezus is dat, de Zoon van David.

Bartimeus mag bij de Heere komen. Wees sterk en wees niet bevreesd, staat in Jesaja 35. Een parallel van onze tekst. Jezus staat stil. Hij kwam om te verlossen. Ik heb U nodig! Bartimeus wilde verlost worden. Hij wil zien.

Het laatste versje, vers 52. Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende. En hij volgde Jezus op de weg. Een extra volgeling, bekeerling. Bartimeus, een extra discipel. En wij dan? Wat voor bedelaars zijn wij? Of blindheid, verwarring? We mogen leren van Bartimeus. De Heere bij de naam te noemen. Verlosser, Zoon van David, Rabbouni. En tegen elkaar zeggen: hou moed. Geloven dat Hij er nabij is. Dat Hij rust en vrede schenkt. God is een God van wonderen. Hij kan en wil dat doen. We kunnen dat niet voorschrijven. Jezus die rond gaat en alleen maar geneest? Een supertovenaar? Nee. Markus is ook een doorkijkje. Jezus maakt het visueel. Bartimeus gaat vertellen over wat hij meemaakt. Joh, heb je Jesaja erbij gepakt. Hij is echt de Verlosser. Misschien meegegaan tot kruis en opstanding. Leren dat Jezus de weg en het leven is. Bartimeus geloofde het al, terwijl hij nog blind was. Midden in de verwarring. Blijven geloven en vertrouwen! Misschien is de Heere stil, Hij slaapt misschien in het bootje, maar Hij is erbij! Bartimeus werd Jezus volgeling.

En wij dan? Ik hoop dat u dit inziet en om Jezus roept. Dat u uw stem laat horen. Want Hij staat stil. Wees niet verbaasd dat Hij om je geeft. De goede moed van de Heere pakken. Wat ga je doen, als je in nood bent? Roepen en geloven? Verwacht u dat de Heere iets gaat doen? Of hoopt u het alleen maar. Psalm 37: de Heer stelt niet teleur wie Hem zoeken. We zullen Hem zien!

Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 24 januari 2021, 17 uur. Schriftlezing Markus 10: 46-52 en Jesaja 35: 1-10. Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel.