Jezus zoekt de Emmausgangers op. Hij opent het Woord voor hen en legt zo – als het ware – het ontbrekende puzzelstukje. Jezus neemt de tijd en wijst hen terecht – zoals Hij eerder al Martha terecht had gewezen. Jezus zoekt zoekende mensen op.

Geliefde gemeente,

De twee Emmaüsgangers zijn verward. Over de opstanding. De twee mannen zijn onderweg. Ze zijn verward. Herken je dat? Dat je het niet rond krijgt? Aan het piekeren bent geslagen? Het leven zie ik als een puzzel, maar ik mis een stukje. Rond krijgen lukt dan niet.

Ik wil een voorbeeld uit het dagelijks leven noemen. Opleiding, stage: je bent ermee bezig. Je denkt een goede keuze te hebben gemaakt. Je begint vol goede moed. Na een tijdje: het loopt anders. Dingen lopen mis. Resultaten vallen tegen. Binnenkort een keuzemoment. Hoe dan verder? Je piekert erover. Je begint in rondjes te praten. Een vicieuze cirkel. Dit kan ook in relationele sfeer. Of rond een handicap. Je loopt rondjes. Je komt er niet uit.

Vandaag komen we deze twee mannen tegen. Het had te maken met de opstanding. Een groot thema. Ze praten er over. De stukjes lijken niet bij elkaar te komen.

Wat zal Jezus doen? Welke prioriteiten spelen mee? Ik hoop dat we ontdekken (1) welke prioriteiten Jezus stelt en (2) hoe Hij dat doet?

(1)

Ik wilde teruggrijpen naar de startzondag. De verkondiging toen ging over twee vrouwen. Maria en Martha. Ook verwarring. Ook in een dorp. Hier in Emmaus. Daar bij hen thuis. Jezus zoekt mensen op. Dat mag een heel seizoen meegaan.

In beide geschiedenissen zien we Jezus in beeld komen. Hij geeft licht in de zaak. Hij maakt het duidelijk. Waar er twee of drie zijn in Mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in het midden. Dat is kenmerkend. God ontmoet ons in Zijn Woord. Is Hij al de puzzel van ons leven ingelegd, neergelegd?

Hoe ging dat bij Maria en Martha. Een moment staan we erbij stil. Een notendop. Maria zat erbij. Martha was aan het klussen. Vol overgave. Zij komt er bij staan. Moet Maria mij niet helpen? Jezus maakt duidelijk dat er altijd tijd mag zijn om naar Hem te luisteren. Slechts een ding is nodig. Maria heeft het goede deel gekozen. Jezus legt een prioriteit nodig. Elke Martha heeft een Maria-hart nodig om tijd te nemen en aan Zijn voeten te komen. Hoe mooi is dat: op je knietjes voor je bed. En in de kerk natuurlijk. Luisteren naar Zijn Woord.

Ik maak de stap naar het gedeelte van de Emmaüsgangers. Dat wilden zij wel: Hem leren kennen. Hij is de Verlosser. Toen kwam de verwarring: de puzzel klopte niet meer. Hij is overleden. De puzzel klopt niet. De verhalen hebben ons veel te zeggen. Jezus laat zich zien. Ook vandaag. Jezus is door Zijn Geest nog steeds. Hij mocht iets zeggen tegen Martha en tegen de Emmaüsgangers. Mag Jezus vandaag ook iets tegen u zeggen? Over de verwarring? Over je gedrag? Mag Hij het moment nemen, van uw tijd? Mag Hij u duidelijk maken hoe het met het puzzelstukje zit? Laten we maar openstaan voor dit evangelie.

Welke prioriteit stelt Jezus? We gaan eerst in op het verhaal van de Emmausgangers. We lopen mee. Jezus is gestorven en begraven. De groep is misschien uit elkaar gevallen. Je ziet het gebeuren. Is Hij nou opgestaan uit de dood of niet? En hoe zit het met de bevrijding van Israël? De Messias zou hen toch verlossen van de Romeinen? Wij hoopten dat Hij Israël zou verlossen…. Verward en teleurgesteld zijn ze.

Op dat moment sluit Jezus bij hen aan. Hij voegt zich bij het gesprek. Het gesprek met deze twee mannen komt langzaam op gang. Jezus stelt open vragen. Dat mensen gewoon rustig kunnen vertellen. Jezus geeft de ruimte. Wat is er, wat er bij jullie mist?

Let er eens op: de Heere stelt zich wel onherkenbaar op. Hun ogen werden gesloten gehouden.  Ze herkennen Hem nog niet. Straks openbaart Hij zich pas. Eerst luisteren! En het hart openen.

(2)

Jezus begint met luisteren. De mannen hebben verteld waar ze mee zaten. Dan gebeurt er iets ingrijpends! O onverstandigen en tragen van hart. Die komt wel aan! Hoe zou jij reageren? Jezus wijst terecht zoals bij Martha. Slechts een ding is nodig, Martha. Maria heeft een goede keuze gemaakt. Laat je niet in de war brengen over verhalen van bevrijding.

Let op die grote rode draad van Gods heilsplan. Waar gaat het om? Daar legt Jezus de vinger bij. Aan de hand van Mozes en de profeten. Hij legde het uit. Hij nam de tijd. Jezus wil als het ware zeggen: de opstanding zal je verwarring wegnemen. Dat probleem, van de opstanding, daar gaat Hij niet om heen.

Prachtig dat Jezus de tijd neemt. Een poosje – hoeveel uren? In gesprek. Op hun vragen ingaan. Neem de tijd om Gods Woord te beluisteren, onderzoeken. Jezus deed het hier voor. Het kost tijd? Het is moeilijk? Nee! Het levert juist tijd op. Het geeft vrede in je hart. De puzzelstukjes op z’n plek. Prioriteit om de HEERE terug te vinden in Zijn Woord.

Als je ontdekt wie Hij is, ontdek je ook wie je zelf bent. Jezus als Rechter en Redder. Zelf ontdekt worden aan je tekort en zonden.

Dat gebeurde onderweg met die Emmausgangers. Vers 32 zegt dat het iets met hen heeft gedaan. Zou je het willen missen, Hem te kennen in Zijn Woord? Het Woord liever dicht laten? Gods Woord overslaan? Dan is maar de vraag of je vrede in je hart krijgt.

Het heeft met huisgodsdienst te maken. Bijbellezen is zo moeilijk?! De Bijbel is niet zomaar een boek met wijsheid en interessante dingen. Nee. Het is Gods Woord! Heilsplan voor deze wereld. Soms springt er een tekst voor je uit. Of een gedeelte of verhaal van een geloofsgetuige. Dan kan er een brandend hart kunnen komen.

Zien we wat Jezus doet en hoe? Hij neemt de tijd om met hen op te trekken. Tijd om vragen te formuleren en tijd om uit te leggen vanuit het Woord. Moeten wij ook niet zo naar elkaar omkijken? Ben je dan alleen? Nee. Kerkdienst, catechese, de twijfelgroep, koffieochtend. Een pastoraal ondersteuningsteam. Een jongerenwerker onder ons (…) en de ouderenpastor (…) Jezus deed het vóór, door Zijn Woord te openen.

Hij voegt er daad bij. Hij breekt het brood. Hun ogen worden geopend. Zo ontdekken ze dat Hij het was die in Gods Woord tot hen kwam. Zo komt er vrede in hun hart. Daarom lazen we tot vers 36. Vrede zij u!

Met elkaar bezig zijn met de Bijbel. Hoe onrustig en verward ook! Het is niet te moeilijk. Jezus zocht geen geloofshelden. Jezus zoekt zoekende mensen. Jezus wijst er zelf op om het Woord te lezen. We moeten Hem volgen. Prioriteit? De prioriteit is om met alle vragen naar Hem te gaan.

Het antwoord dan? Soms snel, soms duurt het lang. In het woord vinden we genoeg om ons hart weer te laten branden. Vraag het aan de opgestane.

We gaan naar een afsluiting. Ik maak me zorgen over het bijbellezen. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is (Hosea 4), die tekst raakte me. Ik heb u verworpen. U hebt niet geloofd (Lukas 24). U hebt de wet van God vergeten en daarom zal Ik uw kinderen vergeten. Dankbaar moeten we zijn voor de les die Jezus hier geeft. Zorg voor de kinderen en voor de ouderen. Voorlezen uit het Woord. Dagboekjes, hulpmiddelen. Het raakt mij dat we in de sfeer van ontlezing terecht komen. Hosea 4 is een tik op onze vingers.

We moeten leren van Jezus. Wat zei Hij? Zoek eerst Mijn Koninkrijk! Ga maar op zoek. Je zult het vinden. Al het andere (vragen, puzzelstukjes) zal u geschonken worden. Met die genadige Heere zul je niet beschaamd uitkomen. Hij maakt je leven compleet. Luister naar Hem. Samen, persoonlijk. Hier, nu, straks bij een bakje koffie, straks als u gaat slapen. Luister naar Hem. Dan mag je horen: Vrede zij ulieden.

Amen.

Hij maakte, Hij, die heerlijk is,
Zijn wond’ren een gedachtenis;
Hij is barmhartig en genadig;
Hij gaf hun, die Hem vrezen, spijs;
En, Zijnen groten naam ten prijs,
Gedenkt Hij Zijns verbonds gestadig.

’t Is trouw, al wat Hij ooit beval;
Het staat op recht en waarheid pal,
Als op onwrikb’re steunpilaren;
Hij is het, die verlossing zond
Aan al Zijn volk; Hij zal ’t verbond
Met hen in eeuwigheid bewaren.

– Psalm 111 vers 3 en 5 (berijming 1773)

Hervormde Gemeente Reeuwijk, zondag 21 april 2024, 18.45 uur. Schriftlezing Lucas 10: 38-42 en 24: 13-36.