Paulus laat in 1 Korinthe 15 zien dat Christus is opgewekt naar de Schriften en dat Hij is verschenen. Paulus hanteert daarbij een overtuigende argumentatie. Het derde aspect is dat Christus ook aan Paulus is verschenen. Paulus is van ‘na’ Pasen en Hemelvaart, dat maakt deze verschijning actueel en relevant voor ons. Met de catechismus belijden we dat Zijn opstanding ons kracht geeft en een garantie voor onze opstanding is. Wie in Hem gelooft, voor hem is de dood ‘ontslapen’ geworden: wakker worden aan de andere kant, waar Hij je opwacht.

Gemeente, wat zou jij ervan vinden als er een lijstje is met jouw naam erop en erbij staat: ‘Functie elders’?

  • Er klinkt een veroordeling in door. Jij bent lastig.
  • Ook: een bevordering. Geweldig, jij verdient een beloning! Je wordt bevorderd.
  • Ook inhoudelijk: je hebt iemand leren kennen. Je leerde iemand kennen in het bedrijf. Jij krijgt nieuwe verantwoordelijkheid. Ik wil jou meer tot je recht laten komen.

Ik ben niet bezig met een Nederlandse les of bij actualiteit aan te haken. Maar hier hoor je het: het past bij de Heere Jezus. Ze moesten Hem niet. Wegwezen. Functie elders. Jij moet dood. Je bent hinderlijk. Wegwezen. Ook de andere kant, dat vier je met Hemelvaart: een bevordering. De hoogste eer verdient Hij. Hij heeft het onvergankelijke leven aan het licht gebracht. Hij mag op de troon zitten. En in de derde plaats, inhoudelijk, dat is Pinksteren: Hij wil meer tot Zijn recht komen. Het is beter dat Ik weg ga, dan kan Hij komen. Het was toch makkelijker geweest als Hij bleef? Nee. In ons tot Zijn recht komen. Daar gaat het om. En daar gaat het Paulus om. Dat Jezus tot Zijn recht komt in ons leven.

Eerst stilstaan bij, wat betekent het dat Jezus meer tot Zijn recht komt? Waar gaat het dan om? Ik hoorde een voorbeeld van Henk Binnendijk. Stel je voor, zei hij, je hebt een afspraak bij de beste kapper van Nederland. Hoe gaat dat? Blij dat je aan de beurt bent. Je gaat zitten. En dan: ga je gang. Maak er maar wat van. Het wordt ingewikkeld als je dan zegt, na het zitten, nu wil ik koffie. Of: nu wil ik de benen strekken. Dit is niet geweldig natuurlijk, kijk je in de spiegel. Zo kan ik niet werken, zegt die kapper.

Jezus komt meer tot Zijn recht in ons leven. Wil je dat wel? Sta je daar voor open? Pasen gevierd. Wat is er veranderd in je leven? Niet zozeer begin april, maar wezenlijk, wat is er anders? Hoe moeilijk vinden wij het ons over te geven. Moeilijk om gehoorzaam te zijn. En geduld hebben.  We willen het nieuwe normaal terug. Zelf doen wat we willen. Dat zie je nu. In het geloof is het niet zo snel anders. Hij moet doen wat wij willen. Hoeveel ruimte geef je aan de Heere? Hem alle ruimte geven! Van Hem verwachten. Open staan voor Hem. Dat is spannend, ingewikkeld. Gaat tegen jezelf in. Misschien moeten we dat leren. Vertrouwen.

Nog een aspect. Ik vind het sprekend dat Bibian Menthal, die ziek was, uiterst positief was. Ook in de herdenking van haar leven. Ook bij de uitvaart. We staan op voor mensen die positief zijn. Ik weet niet of je het gevolgd hebt. Wij hebben (klinkt raar) meer redenen om positief te zijn. Dat heeft met een plusje te maken. Met het kruis. We hebben een Heere die ons lief heeft. Er is een God die van ons houdt. Tuurlijk, ik heb ook minpunten in mijn leven. Toch staat die grote plus van het kruis er. Hoe waardevol is die plus? Dat kruis? Wat Hij deed voor u en jou? Wij blijven vastzitten in de minnen. Die zorgen zijn er. Maar in die minnen staat de plus van het kruis.

Jezus meer tot Zijn recht laten komen. Dat je ontdekt: wat een heerlijkheid. God gaf Zijn zoon. Hoe kan je Hem meer tot je recht laten komen? Dat staat in 1 Korinthe 15. Er staat meer. Dingen die veranderen als we sterven. En dingen die er veranderen als we leven.

  • Hij is opgewekt.
  • En verschenen.
  • En ook aan Paulus verschenen. Dat is het derde. Is dat het zelfde? Nee. Eerst wat er toen gebeurd is. Paulus is van de tweede generatie. Niet aan de lijve ervaren. Wel ontvangen! Hij is aan Paulus verschenen.

1. Opgewekt naar de Schriften

Opgewekt naar de Schriften. Paulus is bezig met argumentatie. Dit is waar! Kijk maar wat Hij uitlegde. Aan de Emmaüsgangers. Mozes, profeten. Pasen is geen donderslag bij heldere hemel. Het volk is al eerder uit de dood opgestaan. De opstanding uit de dood van de slavernij. De gang door de zee heen. Dit is de Messias. Kijk maar in de Schrift. Een argumentatie. Onvoorstelbaar. Echt gebeurd! Waar voor je geloof. Kijk maar, dit is echt gebeurd.

Die Schriften, wij vanavond worden erbij betrokken. Naar de Schrift. Wij worden erbij betrokken. Wij kunnen getuige zijn. Erbij zijn. Bij die opstanding. Ik heb zelf het Markus evangelie gelezen in de gemeente. Alsof je zelf meeloopt. Die graftuin. Die jongeman daar in het graf. Markus beschrijft dat wij in 2021 erbij betrokken worden. Naar de Schriften. Wij kunnen net als die mensen van het eerste uur ontdekken hoe waar het is. Jezus in ons midden! Hij is er nog steeds. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is de Zoon van God. Opgewekt uit de dood. Wij kunnen dat via Bijbelstudie erachter komen hoe waar dit is.

2. Christus is verschenen

Het tweede, Hij is verschenen. Aan wie? Een hele rij. Dat is argumentatie. Je zou ze kunnen vragen of bellen. Er zijn er nog in leven. Jezus uit de dood opgestaan. Ze zagen Hem sterven aan het kruis. Dit is argumentatie. Kijk eens hoe waar dit is! Het is niet een keer gebeurd, dit is echt iets; kijk hoe Hij terug komt bij de discipelen.

Kijk eens hoe Hij verschijnt. Hij is dezelfde. Niet in de winkelstraat van Jeruzalem. Niet naar het paleis van Pilatus. Naar Zijn discipelen. Mensen die aan het afhaken zijn. Petrus. Hij had Hem verloochend.  Jacobus. Een half broer. Johannes vertrekt hoe zeer die broers niet in Hem geloofden. Die zonen van Jacob. Die meesterdromer. Tot hij verschijnt. Dan schrikken de broers. Nu krijgen we het oordeel? Nee. Wat jullie ten kwade hebben gedacht, heeft God ten goede gedacht. Ik ben vooruitgestuurd om voor jullie een redding te bewerken. Dat was al in Genesis! Jacobus wordt later de leider van de gemeente in Jeruzalem. Hij kwam helemaal tot inkeer. Moet je kijken hoe Jezus omgaat met mensen die Hem afgeschreven hebben. Zie wie Hij is. Hij schrijft je niet af. Hij komt naar je toe om je erbij te halen. Hij komt om te redden (Johannes 12). Als God in het recht wil treden, dan is er geen redding. Maar er is vergeving! Kijk wat Hij doet.

3. Aan Paulus verschenen

Als derde: Hij is ook aan mij verschenen. Een ontijdig geborene. Er kleeft bloed aan mijn handen. Ook aan mij is Hij verschenen! Paulus maakt het Paasevangelie actueel. Bij dat laatste helemaal. Paulus was er niet bij. Paulus is niet van het eerste uur. Jezus gaat dus door! Jezus is nog steeds aan het werk. Hij zoekt mensen op. Hij laat zich zien, ook na Hemelvaart ben Pinksteren. Niet dat Paulus zichzelf afstoft. Nee. Wat Hij aan mij gedaan heeft, wil Hij ook bij jou doen. Hij wil ook jou laten zien wie Hij is.

Nu komt het. Twee keer staat het woord ’tevergeefs’. Wat ik tot nu toe zei, is echt waar. Er is niets tussen te brengen. Dit is beleefd en waargenomen. Hij wil ook aan mij verschijnen. Maar waarom? Waarom gebruikt Paulus dit woord? Het betekent: er komt niets uit, het werkt niets uit. In mijn vorige gemeente gaven we kinderen een Kaaps viooltje. Ik kreeg er ook een. Maar gaf geen water. Met Hemelvaart nam ik het mee naar de kerk. Als je er geen werking van maakt, geen activiteit in steekt, dan loopt Pasen leeg. Dat levert het geen vrucht op. Geen resultaat. Je voelt wel: de kerk is geen historische vereniging. Nee. We zijn heel actueel. In de hemel wordt gekeken wat wij doen met Pasen. In hoeverre is ons leven veranderd door Pasen? Het zal toch niet tevergeefs zijn?

Wat heb je aan Pasen? Drie dingen, vandaar dat ik de catechismus noemde. Heel praktisch.

  • Grote woorden: genade en vrijspraak. In de gevangenis zouden ze me om de nek vliegen. God houdt van je. Hij zorgt voor je. God staat open voor je. Het Lam van God draagt de zonden weg. Kijk eens, dat is Hij. Hij heeft het verdiend. Niet wij. Als wij het moeten verdienen blijf je twijfelen tot je laatste snik. Genade en vrijspraak!
  • Wat heb je nog meer nodig? De opstandingskracht waarmee Jezus uit de dood opstond. Die kracht is er nog steeds. Pinksteren: dan vier je dat die kracht de harten van de mensen raakt die geloven. Kracht om dingen te stoppen waarmee je moet stoppen en dingen oppakken die je moet doen. Kracht om te veranderen. We zingen het straks: Hij kan en wil en zal me helpen.
  • Het derde, door de opstanding, wij krijgen nog steeds een garantie van onze opstanding. Er is nog nooit iemand teruggekomen? Jawel! Hij! Hij geeft me zelfs in de dood uitzicht. Dat staat in 1 Korinthe 15. Paulus noemt de broeders. Veel zijn ontslapen. Apart woord voor sterven. Als of je gaat slapen. Alsof je wakker wordt. Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. Psalm 31 vervolgt: U zult Mij opwekken om U te loven. Dochtertje van Jairus: Jezus zei, ze slaapt. Dochtertje, sta op. Zo sterven wij. Na Pasen lijkt de dood nog te regeren. Maar is niet zo. Na Pasen sterven we in de verwachting van de opstanding.

Kijk naar Jezus. Na Pasen mag je zeggen: als je sterft, sterf je naast Jezus. Als die moordenaar. Zelfs in die moeilijke gang. De gang naar het graf. Naast Jezus. Sterven is door Pasen ontslapen geworden. Hij staat aan de andere kant. Hij wacht me op. Hij roept me wakker. Die verwachting heeft de Bijbel. Wat betekent Pasen? 1 Korinthe 15 roept op te leven uit Zijn opstanding. Dat is niet heel moeilijk. Hem tot Zijn recht te laten komen. Moet je oefenen. Jammer dat we nu hier met 30 zijn. Thuis ook. Hij is bij je. Niet alleen aan jezelf denken. Niet alleen jouw belang. Het gaat om Hem. Daarin zie je andere mensen. Dan zie je mensen anders. Dan zie je anderen uit de hoge.

Je wordt ook positief in het leven. Je ziet in alles het kruis. Hopelijk ontvang je dat, de kracht van Zijn opstanding. Je hoeft niet meer zo bang te zijn. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is bij me in alle omstandigheden. Paulus is bezig de gemeente voor te bereiden op de bruiloft. Er is een lijstje met jouw naam erop. Functie…. Wat betekent dat voor jou?

Amen.

Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die ’s daags Zijn gunst gebiedt;
‘k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

– Psalm 42 vers 5 (berijming 1773)

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 2 mei 2021, 18.30 uur. Schriftlezing ​1Kor. 15:1-11.