Volgen wij de Heere Jezus? Hem volgen betekent Hem op de eerste plaats zetten en onszelf kruisigen. Het kan niet een beetje half: het is alles of niets. Jezus volgen kan alleen door gelovig op Hem te zien. Hij gaat voorop, wie Hem volgt zal leven.

Lukas 9 vers 23: ‘En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij‘.

Het volgen van de Heere Jezus
1. Wie volgen wij?
2. Wat houdt het volgen van de Heere Jezus in?

1. Wie volgen wij?

Gemeente, ik wil vandaag beginnen met een vraag. Wilt u als u sterft naar de hemel? Als je handopsteken zouden doen, we zijn dat in ons soort kerken niet gewend, denk ik dat u uw hand zou opsteken. Er zijn twee mogelijkheden. De hel, die afschuwelijke plaats die de Bijbel beschrijft of de hemel.

Ik heb een vervolgvraag. Wilt u de Heere Jezus volgen? Dat hoort erbij. Wat zou je antwoord op die vraag zijn? Misschien iemand die aarzelt. Kijkt naar mijn leven. Kost wat. Nu niet. Misschien later. Jezus volgen betekent dat je leven verandert. Eerlijk zeggen. Als u dat niet wilt. Laat mij ook eerlijk zijn. Als u niet helemaal wilt volgen, dan nog niet gered. Op weg naar de eeuwige ondergang en niet de eeuwige heerlijkheid. Als Hij niet de Heere is die het over je leven te zeggen heeft. Aan de vruchten herken je de boom. Of je geloof echt is.

Ik hoop dat de meesten zeggen: de Heere Jezus volgen wil ik wel. Hoe doe ik dat? Wat houdt het in? Dan kan het spannend worden. Dan kan het maar zo zijn dat je bij jezelf zegt: dit wil ik niet. Dit kost me teveel. Hem een beetje volgen gaat niet. Als Zijn weg je bevalt. Alles of niets. Of je volgt Hem hoe Zijn weg ook loopt, of je volgt Hem niet.

Laten we luisteren naar wat het volgen van Jezus inhoudt. Wie volgen wij? Voorbeeld. Op Hem lijken. Dan moet je wel weten wie Degene is. Wie is de Heere Jezus? Daar gaat het in dit gedeelte over. Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Johannes de Doper, Elia of een andere profeet. Petrus: U bent de God gezondene Verlosser. Wat antwoordt Jezus dan? Hij gebood hen scherp dat ze dit niemand zeggen zou. Streng. Dit mag je aan niemand vertellen. Houd hierover je mond. Waarom doet Jezus dit? Vers 22. De Zoon des Mensen moet veel lijden.

Ik zal je vertellen wat het inhoudt. De Verlosser van God. Ik moet veel lijden. Het betekent dat ze Mij zullen doden. Na drie dagen zal Ik uit de doden worden opgewekt. Mensen denken bij een Messias aan een koning. Bevrijding van de Romeinen. Met trots naar kijken. Onze koning heeft ons vrijheid gegeven. Leve de koning. Zo’n Messias wil het volk. Aan dat beeld voldoe ik niet, zegt Jezus. Ik ben een Koning die veel zal lijden. Gehaat. Gedood. Daar zitten de mensen niet op te wachten. Als dat wat is wat onze Verlosser is, laat Hem dan stikken. Erger: gekruist worden. Op zo’n Verlosser zitten ze niet te wachten.

Een vraag voor ons. Zit ik op zo’n Verlosser te wachten? Het zit diep in ons mensen dat de verhalen van groot opzien het goed doen. Gebedsgenezingen. Dat vertelt lekker. Zelfs als iemand niet gelooft, dan heeft het iets aantrekkelijks. Dan toch eentje waar je tegen op kunt kijken. Die dat tenminste doet. Maar een Verlosser die lijdt? Die niet op de troon eindigt maar op het kruis? Eentje die Zich laat geselen, aan het kruis laat spijkeren. Wat is dat voor een slappe God? Vreemd verhaal. Jezus zegt tegen Zijn discipelen vertel het maar niet.

Nog een reden. Omwille van de leidslieden. Ze haten Hem. Een Messias? Betekent opstand. Wat zullen de Romeinen nu doen om de opstand te vergelden? Misschien wel hen straffen en doden. De tempel verontreinigen. Als ze het horen zullen ze Mij meteen oppakken en doden. Maar het is Mijn tijd nog niet. Wel volgens Mijn plan. Noch het volk noch de geestelijke leiders kunnen iets met Hem. Nogmaals: kunt u iets met Hem? Met een lijdende Verlosser voor je zonden. Is dat de verlossing die je nodig hebt? Voor de zonden. Omdat ik voor de zonden heb te lijden. Ik verdien met mijn zonden de dood.

Ik hoop dat u vanmiddag allemaal zegt: zo’n Verlosser heb ik nodig. Hij kan het goed maken tussen God en mij. Dat heb ik het meest nodig. Die de zonden opneemt. Die de dood draagt die ik waard ben. Die de straf op Zich neemt. Zo’n Verlosser wil Ik nu zijn. Voor iedereen die in Mij gelooft. Dan ben Ik voor jou aan het kruis gegaan en uit de dood opgestaan. Hij gaf alles om ons het leven te geven. Hij liet Zich pijnigen en sterven. Door het geloof mag je het zeggen: Hij voor mij.

Het volgen van Jezus begint met verwondering over welke Verlosser Hij is. Uit onbegrijpelijke liefde. Voor jou de dood wilde ingaan. Verwondering over hoe Hij de dood wilde ingaan. Hiermee begint het. Belangrijk om helder te hebben. Hem volgen begint met dit inzien. Zonder kan het niet. Je ziet dat je straf verdient. Wat wordt het dan een wonder dat Hij de dood ingaat. Alleen als je dat ziet, als de lijdende Verlosser nodig hebt gekregen.

2. Wat houdt het volgen van de Heere Jezus in?

Een Verlosser die wil gaan lijden en sterven. Hoe volg je Hem? Wat betekent het? De Heere Jezus vertelt het ons in vers 23. Zo iemand achter Mij wil komen verloochene zichzelf en neemt zijn kruis dagelijks op en volg Mij. Jezus is een Verlosser die Zijn eigen Ik aan de kant heeft gezet voor jou. Dat betekent het voor jou om te volgen. Eigen ik aan de kant. Kruis opnemen en Hem achterna komen.

Wie zijn leven verliezen wil, die zal het behouden. Wil je je leven voor jezelf houden, dan verlies je het voor eeuwig. Maar als je Hem volgt, wat het ook kost, dan zul je het behouden. Nieuw leven leiden door oude leven zonder God op te geven. Waarom zou je het doen? Wat baat het een mens als je hier alles wint om dan daarna een eeuwig verliezer te zijn? Voor eeuwig schade te lijden. Wat heb je eraan?

Want zo wie zich voor Mij geschaamd hebben, die zal Ik schamen. De Verlosser die Ik ben en die leed. Schaamt voor Zijn woorden. Die je collega’s raar vinden. Niet raar gevonden willen worden. Jij wilde niet met Mij gezien worden, nu wil Ik niet met jou gezien worden. Geen plaats voor je op de nieuwe aarde.

Wil je Hem volgen als dit het inhoudt? Volg ik Hem of kost het je teveel? In moest bij de voorbereiding denken aan de martelaren. Die in de vroege kerk stierven voor Jezus. De Romeinse overheid vroeg helemaal niet zoveel van hen. God erkennen mocht maar ook de keizer als god eren. Doe gewoon als alle andere mensen. Doe het een keer. Het is natuurlijk niet optimaal. Maar als je het niet doet, kost het je je leven en misschien wel van je vrouw en kinderen. Moeten we dan niet een beetje meegeven? Nee. Wij buigen alleen voor God, zeiden de martelaren.

Een beetje meedoen om wille van de vrede, is geen optie. Wij geloven dat de Heere God is. We gaan liever de dood in met Hem dan door het leven zonder Hem. Trouwens tussen haakjes: wat is het mooi hoe zij genoemd werden. Getuigen. Een sterven was een getuigenis. Meester getrouw te blijven. Hoe waardevol voor hen. Onopgeeflijk voor hen. Voorbeelden. Wat het volgen van de Heere Jezus inhoudt. Niets heb ik op aarde dat mij meer waard is. Blijven belijden, trouw blijven. Wat het ook kost. Al kost het mijn leven.

Ik moest denken aan Maarten Luther. Slapende kerk weer wakker maken. Hij heeft bij het volgen van de Heere Jezus alleen gestaan. Paus, priesters waren helemaal niet met geestelijke dingen bezig. Maar met geld en invloed te krijgen. Bijgeloof om aan te verdienen. Om bij de relikwieën te kijken. Angst voor vagevuur. Geestelijke woedde dat aan. Nee, zei Maarten Luther. Dat is niet wat Christus ons heeft verteld. Wie in Hem gelooft heeft het eeuwige leven. Het vagevuur bestaat niet.

Hij kreeg de hele kerk over zich heen. Is het niet wijzer om over die paar dingen niets te zeggen? Nee, hier sta ik kan niets anders. Neem vrouw en bloed mij af, het brengt u geen gewin, wij gaan ten hemel in. Ik raak liever alles kwijt en ga ten hemel in. Sommigen hebben hier moeite mee. Lukas 14 vers 26. Die kan mijn discipel zijn. Het grootste gebod is God lief te hebben boven alles. Meer dan je vader en moeder. Dan je vrouw en kinderen. Zelfs meer dan je eigen leven. Alles over hebben voor Hem. Niets belangrijkers dan het volgen van Hem.

Als ik dan kijk naar de kerk in Nederland en eigen HHK, dan maak ik mij zorgen. Voor hoeveel mensen zijn andere dingen niet belangrijker? Niet teveel drinken. Seks voor het huwelijk. De onderlinge bijeenkomsten bijwonen. Dat is mij teveel gevraagd. Als je zo leeft laat je zien dat je Christus niet kent. Maar het niet het enige waar ik mij zorgen over maak. Nette christenen. Uiterlijk aan de buitenkant hele nette, vrome christenen. Hoeveel hebben God nu lief boven alles? Boven ouders, vrienden. Ik vrees weleens dat er bij velen iets anders zal zijn als het op scherp komt te staan.

Als een huwelijk gesloten wordt dat niet op goede gronden is na scheiding zonder overspel. Kind, ik doe niet mee aan dit feest. Dat gaat me te ver. Mensen zullen slecht van mij spreken. Maar is het dan zo dat je de Heere liefhebt boven alles? Scherp voorbeeld. Die zijn het die het duidelijk maken. Personeelsfeestje op je werk met muziek dat niet naar Gods geboden is. Wat zullen ze van mij denken? Straks ligt je eruit. Als je naar een trouwerij of feestje waar anderen dronken zijn. Als vrienden naar de film gaan of thuis Netflix. Je kunt aan de icoontjes zien dat het tegen Gods geboden ingaat.

Dingen die je doet terwijl je zegt Hem te volgen. Bang ben dat je anders je vrienden kwijt raakt. Of je kind. Wees een eerlijk. Heb je Hem dan lief boven alles? Is het dan niet schamen voor Hem, voor Zijn Woord? Dan zal Ik mij ook schamen voor u. Is het niet een beetje extreem? Ja dat is het. Net als Maarten Luther dat was. De martelaren. Als u dit extreem vindt, dan vindt u de Heere Jezus extreem. Jezus laat hier geen middenweg over. Jezelf verloochenen. Niet te kijken naar wat jou geluk brengt. Maar te zien op Hem.

Ja zeg je maar dat is toch niet te doen. Als dit het is wat mij alles kost. Helemaal voor de Heere leven, zelfs al kost het mij mijn leven. Hoe kan het? Het is toch onmogelijk? Daar heb je gelijk in. Daar heb je Goddelijke kracht voor nodig. Heb nodig als de lijdende Verlosser. Hoe doet de Heilige Geest? Door veel naar de Heere Jezus te kijken. Kijk naar Hem. Naar wat Hij voor u over heeft gehad. De hemel waar alles goed en volmaakt was. Wat doet Hij? Hij laat de hemel echter. Hij lijdt en sterft voor u en voor jou. Ben je bang als mensen je uitlachen?

Hem hebben ze ook uitgelachen. Met Hem werd de spot gedreven. Uit liefde tot Zijn Vader. Hij liet Zich bespotten voor u en jou. Zou je bang zijn voor een beetje spot. Dan lig ik eruit. Dan ben ik mijn baan kwijt. Dan zoon kwijt. Dan raak ik mijn vrienden kwijt. Of man of vrouw. Straks gaat ze bij mij weg. Ik weet hoe moeilijk het is. Wij willen dat niet. Kijk naar Jezus. Judas zijn vermeende vriend. De haat van het volk. Kijk eens wat er gebeurde toen Hij opgepakt werd. Hij hangt daar alleen aan het kruis. Zelfs van Vader verlaten. Maar geeft niet op. Hij hangt daar om zo uw Verlosser te zijn.

Vraagt Hij dan teveel? Voordat ik de vraag stel wat ik zelf wil of anderen? Als je werkelijk ziet wie Hij is en voor je gedaan heeft, dan is Hij het waard. Hij die voor mij aan het kruis ging. Hij is het waard. Aan Hem toegewijd zijn. Daarom zet ik mijn eigen ik aan de kant. Hij wilde sterven voor mij. Als Hij Zijn leven gaf voor mij, dan geef ik uit dankbaarheid mijn leven aan Hem.

Wilt u Hem navolgen? Luther nazeggen: hier sta ik ik kan niet anders. Kijk maar veel naar Hem. Is Hij het dan niet waard? Dat Hij alles voor u over had. Amen.

 

Zondag 8 maart 2020 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. S.T. Lagendijk – Schriftlezing Lukas 9 vers 18-27