De Heere Jezus geneest de dochter van Jaïrus

Jaïrus, de overste van de synagoge, komt tot de Heere Jezus omdat zijn eniggeboren dochter van twaalf jaar op sterven ligt en al is gestorven voordat Jezus naar Zijn huis is gekomen. Jezus gaat onmiddellijk met Jaïrus mee. Onderweg geneest Jezus de vrouw die voor twaalf ongesteld was. Dan komt één van Jaïrus knechten om hem te boodschappen dat zijn dochter is gestorven. Jezus hoort het en zegt tot Jaïrus: vrees niet, geloof alleenlijk, en zij [=zijn dochter] zal behouden worden. Het komt aan het op het geloof in de Heere Jezus. Dat gold toen voor Jaïrus, de bloedvloeiende vrouw en de anderen en dat geldt ons vandaag. De boodschap die de Heere Jezus brengt is het Evangelie van vrije genade. Dat er redding is voor zondaren zoals wij allen zijn. Jezus kwam naar deze aarde om de wil van God te doen door Zijn leven te geven. Hij heeft dood en graf overwonnen zoals ook in de opwekking van de gestorven dochter van Jaïrus blijkt.

Lukas 8 vers 50,54: ‘[50] Maar Jezus, dat horende, antwoordde hem, zeggende: Vrees niet, geloof alleenlijk, en zij zal behouden worden. [54] Maar als Hij ze allen uitgedreven had, greep Hij haar hand en riep, zeggende: Kind, sta op!’.

De Heere Jezus geneest de dochter van Jaïrus
1. Een vader komt met de zorg van zijn kind naar de Heere Jezus;
2. De Heere Jezus laat hem wachten;
3. De Heere Jezus doet hem meer dan waar hij om gevraagd heeft.

1. Een vader komt met de zorg van zijn kind naar de Heere Jezus

Gemeente, onze geschiedenis vanavond begint met Jezus met de discipelen in de boot terug in Galilea. Daarvoor aan de overkant geweest in Gardara. Man die bezet was door duivelen genezen. Hoogtepunt. Macht van Jezus zichtbaar. Gekomen om de macht van de duivel te breken. Maar dit hoogtepunt werd verstoord. Mensen verwierpen Hem. Ze vragen Hem om weg te gaan. Ze zijn bang voor Hem. Liever de rust ook al woont de duivel in hun midden. Gebied van de Gardarenen heidens gebied. Wat staat de houding van de mensen in Gardara in schril contrast met de mensen in Galilea.

Schare ontving Hem. Velen. Hem verwachtende. De mensen van Galilea kunnen niet wachten tot Hij terug gekomen is terwijl de mensen in Gardara niet kunnen wachten tot Hij weg is. En dan komt er nog een overste ook naar Jezus. Wat is het contrast tussen de mensen? Staan ze meer open om het Evangelie te ontvangen? De mensen van Israël roepen later: kruis Hem, kruis Hem. Verwerpen Hem het volk van Israel. Niet alle heidenen verwierpen Hem. Hoofdman, Samaritaanse vrouw en anderen. Er zijn geestelijke leiders die in Hem geloven en die Hem verwerpen. Gewone mensen die in Hem hebben geloofd en hebben verworpen. Niet de groep waar je toe behoort maakt het verschil. Een ding. Genade van de Heere. Het is de Heilige Geest die je doet geloven. Les die we voor ogen moeten houden. Als je hier vanmorgen aan de tafel zat, in Hem geloven om wat Hij gedaan heeft. Is niet omdat we beter waren. Meer gezocht. Alleen omdat Hij genadig is geweest. Hij was het die ons tot Christus bracht. Hij was het die ons liet geloven. Lied: alle roem is uitgesloten, ik roem in vrije gunst alleen.

Als Jezus terugkomt, is de kade zwart van de mensen. Komt een man naar Hem toe. Voorganger van de synagoge. Man van status. Hij maakt zich klein. Meester, Rabbi, kom toch mee. Mijn enige dochter van twaalf jaar ligt op sterven. Ze staat aan haar begin van het leven maar lijkt voor het einde te staan. Kom toch mee. U kunt haar helpen. Mooi wat Jaïrus hier doet. Vader met zorgen om een kind gaat er mee naar de Heere Jezus. Vaders, doet u dat? Moeders, met de zorgen om een kind? Ga je ermee naar de Heere Jezus? Als een kind een handicap heeft. Een kind een weg van de zonden gaat. Verhoudingen niet goed liggen. Nu sta ik machteloos. Maar U kunt helpen. Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen.

De Heere Jezus gaat mee. Best bijzonder. Deze man is een leider van de synagoge. Jezus keer op keer slecht behandeld door de leiders van Israël. Straks ook de geestelijke leiders die er bij Pilatus op aan te dringen Hem te kruisigen. Jezus had reden om Hem te wantrouwen. Jaïrus, jou vertrouw ik niet. Jezus doet het niet. Hij kijkt niet tot welke groep Hij behoort. Hij kijkt naar het hart. Jaïrus heeft hulp nodig. Elke keer als de Heere Jezus om hulp gevraagd wordt, dan doet Hij dat. Als het slechts een verhaal was, dan zou je zeggen dat het een slecht geschreven verhaal was. Saai en voorspelbaar. Voor wie de Heere nodig heeft, verwondering. Altijd als ik tot Hem kom staat Hij voor mij klaar. Hij Hem kun je altijd terecht. Hij redt Mij keer op keer.

2. De Heere Jezus laat hem wachten

Als Jezus met Hem meegaat, trekt een grote stoet met Hem mee. Zou Hij haar genezen? Benieuwd wat Hij doen gaat. Elk woord horen dat Hij spreekt. Op een gegeven moment stopt Jezus ineens. Iemand heeft Hem aangeraakt. Er is kracht van Hem uitgegaan. Wie heeft Mij aangeraakt? Er komt een vrouw naar voren. Bang valt ze voor Zijn voeten neer. Twaalf jaar ziek. Bij dokters geweest. U kunt Mij helpen. U hebt mij genezen. Die vrouw vertelt heel het verhaal. Ondertussen tikt de tijd verder. Wat zal door Jaïrus heengegaan zijn? Niet moeilijk te bedenken. Elke minuut telt. Nu stopt de Heere Jezus. Die vrouw kan makkelijk morgen geholpen worden. Terwijl zijn dochter niet kan wachten. Voelt als in de ambulance zit met een kind die op sterven ligt. Dan ambulance stopt voor een praatje op de weg. Man, sta niet zo te praten. Breng me kind naar het ziekenhuis. Schiet toch op, heeft Jaïrus misschien ook wel gedacht. Waarom stopt Jezus om die vrouw te helpen? Kon de vrouw toch later helpen. Waarom laat Jezus Jaïrus wachten? Is het om Jaïrus te leren dat zijn hoge positie geen voorrang verschaft ten opzichte van die schuchtere vrouw. Bij Jezus maakt een hoge positie of werkeloos niet uit. Hij wil iedereen helpen. Of is het misschien dat Jezus hem laat wachten om zijn geloof op de proef stelt? U die de Heere vreest zult het wel herkennen. Haak je dan af? Als de Heere niet direct geeft wat we willen? We zijn ongeduldige mensen. We willen direct een antwoord. Als u met financiële problemen zit, dan bidden en dan de ogen openen direct op het scherm een grote gift zien bijgeschreven. Of bij ziekte meteen genezing bij de behandeling. En zeker, soms doet de Heere dat. Kijk maar naar alledaagse gebeden. De vele gebeden die de Heere verhoort. Eten en drinken. Veilige aankomst als we op reis gaan. Direct verhoord keer op keer. Soms bij de grotere dingen van het leven wacht de Heere. Juist bij Zijn kinderen. Meer kunnen leren van Hem. Weg kunnen leren van de genade van Hem. Jezus ging ook niet de makkelijkste weg met de bloedvloeiende vrouw. Zo helpt Hij haar om God de eer te geven. Juist in die weg die ze zelf niet uitgekozen had. Dochter een kind van de Heere is. Net als een kind naar school moet. Leuk dat je geen zin hebt maar je gaat toch. Je wilt dat je kinderen wat leren. Als een wijze Vader wil Hij leren. Eerst een tijdje op de proef. Groeien in het vertrouwen op Hem. Om dan later terug te kijken te zien hoe Hij geholpen heeft. Al ons vertrouwen niet beschaamd heeft. De Heere wil leren dat het ten diepste niet gaat om de oplossing van de nood. Het gaat ten diepste om Mij. Het is beter om een ziekbed in afhankelijkheid van de Heere dan beter gemaakt te zijn zonder Hem. Leren op Hem alleen te vertrouwen. Het gaat ten diepste om Zijn nabijheid en niet de oplossing. Is het omdat Jaïrus geen voorrang geeft of meer te beproeven? Of is het om Jaïrus meer te leren over wie Hij is. Wat de reden ook is, Jezus laat Jaïrus wachten. Ondertussen tikt de tijd. Elke seconde kan de laatste zijn.

Terwijl Jezus de bloedvloeiende vrouw genezen wordt, komt een knecht naar Jaïrus die hem vertelt dat zijn dochter gestorven is. Een van de ergste dingen die je mee kunt maken is een kind verliezen. Als je maar hard genoeg bidt, dan geeft de Heere je wordt er beweerd. Het is onbijbels. Soms beweerd dat het is omdat je niet hard genoeg gebeden hebt. Psalm 23 is niet voor niets een geliefde Psalm voor de wereldwijde kerk. Schaduwen van de dood. Soms gaat de Heere niet de makkelijkste weg. De troost is dat Hij meegaat. Hij wil op die moeilijke weg krachten geven. Dat doet de Heere Jezus hier ook met Jaïrus. Vertrouw op Mij. Geloof in Mij. Ik zal je dochter opwekken. Hij vraagt het onmogelijke van Jaïrus. Dan de Heere vertrouwen? Zet je gevoelens en emoties aan de kant. Geloof alleen maar. Geloof in Mij en Ik zal het onmogelijke doen.

3. De Heere Jezus doet meer dan waar hij om gevraagd heeft

Jezus zet de stoet niet stil. Op weg naar het huis van Jaïrus. Als Jezus daar aankomt neemt Jezus de meest intieme discipelen mee, Petrus, Johannes en Jakobus en de ouders. Al die anderen laat Hij buiten wachten. Jezus treft er een luid gehuil mee. Mee te huilen. Zo medeleven. Buren. Vrienden. Mensen die in de synagoge kwamen waar Jaïrus overste was. Jezus zegt: huil niet. Ze is niet gestorven. Ze slaapt alleen maar. De mensen lachen Jezus uit. Ze hebben het zelf toch met eigen ogen gezien?! Hoe verzint Hij het. De Heere Jezus laat Zich niet van de wijs brengen. Met een klein geloof heeft Hij een groot geduld. Met het ongeloof heeft Hij geen geduld. Weg jullie. Het huis uit. Als Hij de laatste uitgedreven heeft en dan Jezus en de ouders en discipelen in het huis. Dan pakt Hij haar hand vast. Kind sta op. Ze staat terstond op uit de doden. Alsof ze opstaat uit de slaap. Zo machtig is Jezus. Ouders kunnen hun ogen niet geloven. Vol verbazing en ontzetting kijken ze naar haar. De Heere Jezus heeft hun dochter terug. Ze zouden het wel van de daken kunnen schreeuwen. Jezus verbiedt het.

Vertel het aan niemand. Die Hem uitlachten hoeven het niet te zien. Ze zien haar straks wel. Vertel het ze niet. Waarom verbiedt Hij het? Het is toch tot Zijn eer? Het kan mensen toch helpen dat Hij de van God gezonden Verlosser is. Hij wil niet dat daar de nadruk op komt te liggen. Zeker, Hij heeft wonderen gedaan. Macht over natuur. Duivel. Laat Hij zien dat Hij macht heeft over de ziekte. Macht over de dood. Doden tot leven wekken. Het is Jezus niet om de wonderen te doen. Het gaat om het geloof. De boodschap die Hij brengt. Zondaren zalig te maken. Het zou alleen maar afleiden het verhaal te vertellen. Zou alleen maar afleiden. Mensen houden van bijzondere verhalen. Daar hebben ze wel oren naar. Gaat vaak meer over de mensen dan over de Heere. Het gaat Hem om het gewone en niet het bijzondere. Om genezing van de ziel. De zonden vergeven te worden. Van Hem te verwachten. Met alles van ons leven van Hem zouden wachten.

Als het vanmorgen nu goed was aan de Avondmaalstafel, en ik hoop dat het goed was, laat het niet gaan over het bijzondere. Over u. Maar over Hem. Wat Hij gedaan heeft. Als u spreekt wat de Heere met u gedaan heeft, laat het dan gaat over Zijn werk. Hij die niemand laat staan die Hem om hulp roep. Amen.

 

Zondag 15 september 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. S.T. Lagendijk – Schriftlezing Lukas 8 vers 40-56 – nabetrachting Heilig Avondmaal