De apostel Paulus moedigt in de Hebreeënbrief de gelovigen aan om vol te houden. Door te leren van hen die voorgingen, de wolk der getuigen. Wat het betekent om de Heere te dienen ongeacht de omstandigheden. Juist in de moeilijke momenten meer met de Heere gaan leven. Daarnaast ook door alle ballast af te werpen, alles wat ons hindert om de weg met lijdzaamheid te lopen. En door te zien op de Heere Jezus Christus, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij is de eerste en de laatste, uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hij heeft het kruis gedragen en de schande veracht voor de vreugde die Hem voorgesteld was. Wij hoeven niets anders te doen dan de weg te gaan die Hij reeds gebaand heeft. 

Hebreeën 12 vers 1-3: ‘[1] Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; [2] Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God. [3] Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen‘.

Houd vol
1. Leer van hen die je voorgingen;
2. Werp alle ballast af;
3. Zie op Jezus.

Ze kan niet meer. Het zweet loopt langs haar gezicht en rug. Gezicht eerst vuurrood en trekt nu wit weg. In de verte ziet ze de eindstreep. Maar nog zo ver weg. Zou je even gaan zitten? Zou ze opgeven? Houd vol! Haar ouders moedigen aan. Nog een klein stukje. Houd nog even vol. Dat is ook wat Paulus schrijft aan de Hebreeën. En vandaag aan ons en in het bijzonder aan jullie de nieuwe lidmaten.

Laat ons de loopbaan met lijdzaamheid lopen. Het leven als een hardloopwedstrijd. Niet even een sprint maar een lange loopbaan. Uithoudingsvermogen. Volhouden?! Misschien kijk je een beetje verbaast. Ik doe toch belijdenis, belijd mijn afhankelijk van de Heere. Ik denk dat als Paulus het zou horen dan zou hij glimlachen. De weg ligt voor je. Bij een hardloopwedstrijd gaat het niet over de start maar over volhouden. Over de eindstreep gaan.

1. Leer van hen die je voorgingen

Paulus wil tips geven achter de Heere Jezus aan. Hoe houd je het nu vol? Kijk dan als eerste naar de mensen die zijn voorgegaan en leer van hen. Een wolk van getuigen voor ons hebben. Misschien ken je die mensen wel. Die ondanks dat het moeilijk is toch met de Heere blijven leven. Die juist in de moeilijke momenten meer met de Heere zijn gaan leven. Dat het leven van de Heere zo rijk is en alles in deze wereld ver overstijgt.

Paulus zegt als je die mensen kent, kijk dan naar hen. En kijk dan ook naar de mensen uit Hebreeën 11. Het volgen van de Heere de moeite waard. Kijk bijvoorbeeld eens naar Noach. Gehoorzaamde de Heere om een ark te bouwen nog voordat er regen was. Of kijk naar Abraham die geroepen werd om zijn broers en verdere familie te verlaten. Hij bleef volharden ook al werd het beloofde land nog niet gezien. Toch had hij er alles voor ogen om met de Heere te leven.

Of denk aan Mozes die opgroeide in de omgeving van Farao. Alle rijkdom daar. Toch verkoos hij er liever voor met het volk van God kwalijk behandeld te worden. Kijk naar de getuigen die het leven achter de Heere aan trouw bleven. Het leven achter de Heere aan gaat vaak gepaard met tegenspoed. Wees net als zij. Houd vol. Een volk van getuigen die jullie toeroepen: het is het waard.

We zijn dan wel in de wereld veracht. Maar de beloning die te wachten ligt is veel meer waard. Eigenlijk zou je Paulus, ik ga er vanmiddag maar vanuit dat hij de Hebreeënbrief heeft geschreven, ook een getuigen kunnen noemen. Hij heeft veel tegenslagen meegemaakt. Schipbreuk. Bedreigd. Zijn rug is met gesels kapotgeslagen. Gestenigd. Uiteindelijk gedood. Maar het is het waard. Aan het eind schrijft hij aan Timotheüs, 2 Timotheüs 4 vers 7. ‘Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben.’

Paulus kan het zeggen: ik heb de loopbaan gelopen. Ik ben bijna bij de finish aangekomen. Mij wacht de kroon. Filippenzen 3 vers 8. Ik acht het schade en drek om de uitnemendheid van Christus, Hem moge gewinnen. Hem te kennen. Straks voor Hem te leven. Niets op deze aarde komt bij Hem in de buurt. Kijk naar hen, de getuigen van de Heere. Omdat Hij het waard is. Ze staan rondom je en roepen: houd vol.

2. Werp alle ballast af

De oproep klinkt: houd vol, geef niet op, volhard. Hoe doe ik dat dan? Als ik door genade de Heere heb leren kennen. Hoe houd ik dan vol? Hoe blijf ik mijn leven lang de Heere trouw? Paulus zegt in vers 1 laat ons afleggen alle last en de zonden die ons lichtelijk omringt. Alle ballast van je afgooien. Kinderen, stel je voor. Je bent op vakantie geweest of niet vanwege de Corona. Een grote koffer meegenomen. Stampvol. Kleren voor twee weken. Boeken om te lezen. Laptop. Je moet een hoop meenemen voor twee weken.

Stel je bent op de camping en er is een hardloopwedstrijd. Wie het eerste over de finish komt, wint. Zou je dan die koffer meenemen? Dan wil je zo licht mogelijk zijn. Dan ligt je geen zware spijkerbroek aan. Geen dikke trui maar een licht shirtje. Niet klompen aan want die zijn zwaar maar met hardloopschoenen die zo licht mogelijk zijn. In de tijd van Paulus werd een hardloopwedstrijd zelfs naakt gerend. Zoals een hardloper alles aflegt, leg zo alles in het leven met de Heere af. Want het is een last die je meedraagt.

Door het allemaal mee te willen nemen, maak je het alleen maar zwaar. Dat je belemmert. Laten we vanmiddag naar ons eigen leven kijken. Zijn er dingen die mij afremmen om voor hem leven? Misschien slechte vrienden die een invloed op je hebben die niet goed is. Verleiden je tot dingen waarvan je weet dat het niet goed. Joh, doe niet zo flauw, ga toch mee. Steeds weer als je thuis komt denk je eigenlijk had ik niet met mijn vrienden mee moeten gaan.

De Heere zegt: leg deze last af. Ga er niet in mee. Maak in ieder geval duidelijke afspraken dat je er niet in mee gaat. Misschien is het je telefoon. Uren op een dag mee bezig. Appt en snapt. Kijkt plaatjes die je doorgestuurd krijgt. Op zich niks mee. Maar is er tijd voor de Heere? Je opent de dag met het lezen van je berichten op je telefoon en niet de Bijbel. Of ’s avonds niet de Bijbel als laatste lezen maar een berichtje verstuurd als laatste en dan in slaap valt.

Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God, dan alleen door den enigen Middelaar en Voorspraak, Jezus Christus, den Rechtvaardige; Dewelke hierom mens geworden is, verenigende tezamen de Goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de Goddelijke Majesteit; anderszins ware ons de toegang gesloten. Maar deze Middelaar, Dien de Vader ons heeft gegeven tussen Zich en ons, moet ons door Zijn grootheid niet verschrikken, om ons een ander, naar ons goeddunken, te doen zoeken. Want er is niemand, noch in den hemel, noch op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus […]‘.

Belijdenis van het geloof met het eerste deel van artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis

Als je de Heere volgt, dan gaat het toch maar om een ding? Dat je volhoudt. Leg alles af wat het in de weg staat. Wat maakt bij mij dat mijn aandacht wordt afgetrokken van het dienen van hen. Paulus zegt: ruim ze op. Leg die dingen allemaal van je af. Waarom zou je het risico willen lopen dat je de eindstreep niet haalt omdat je te vermoeid bent van al die dingen.

Paulus zegt in het bijzonder legt af alle zonden. We moeten de dingen afleggen en hoeveel te meer de zonden. Verstrikt. Als struiken op de loopbaan. Als je veters in de struiken verstrikt raken, dan val je. Paulus waarschuwt voor de zonden die ons verstrikt. Hij heeft er zelf ook last van. Zonden die zo dichtbij komt. Die je zo gemakkelijk meetrekken. Kijk vanmiddag in je eigen leven. Die maken dat ik struikel op de weg achter de Heere Jezus aan. Als je Christus mag kijken: in welke zonden raak ik gemakkelijk verstrikt?

Voor ieder mens is dat weer anders. Maar het is soms schrikbarend voor kinderen van God hoe weinig ze er bij hunzelf vanaf weten. Neem er afstand van, zegt Paulus. Leg het af. Hoe harder je valt des te moeilijker is het daarna weer om verder te lopen. Iemand die hard gevallen is op z’n knie loopt daarna niet zo hard. Leg het af. Loop met lijdzaamheid. Met volharding. Ik moet het sterker zeggen: in het Grieks staat er rennen.

Als je aan het wandelen bent kun je genieten van alles wat er om je heen is. Als je aan het lopen bent is dat niet zo erg. Maar als je aan het rennen bent, dan kan het niet. Negeer alles om je heen. Richt je op de finish. Je wilt maar een ding: de finish halen. Loop zo de loopbaan die voorgesteld is.

3. Zie op Jezus

Na dit alles wat ons afleidt, richt Paulus ons op de Heere Jezus Christus. Ziende op de overste Leidsman. Dewelke die de vreugde was voorgesteld het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Hoe houd je het nu vol tot het einde? Hoe haal je de eindstreep? Door te kijken naar de Heere Jezus. Door je ogen te richten op Hem. Is het moeilijk om trouw te blijven? Ontbreekt het je aan kracht om verder te gaan?

Zie op Jezus. Zie op Hem. Paulus gebruikt een woordje in de grondtaal dat heel sterk is. Zie sterk op Hem. Concentreer je ogen op Hem. In het Engels prachtig verwoord: fix your eyes on Jesus. Mozes keek niet naar de rijkdom in Egypte. Ziende op het loon van Christus. Dat was het een en het al. Nu zo kijken naar de Heere Jezus. Alleen Hem zien. Zien op Jezus.

Dat is nu gemeente het geheim van het geestelijk leven. Niet kijken naar wat hier te koop is. En wat ze zelf allemaal fijn vindt. Maar zien op Jezus. Dat geeft leven aan je ziel. Dat geeft nieuwe moed en nieuwe krachten. Des te meer je gericht je bent op Hem, des te minder heeft de wereld vat op je. Kan de wereld je bekoren. Wil je de eindstreep halen, zie op Jezus.

Waar moet je dan op letten? Er is zoveel over Hem te zeggen. Paulus noemt hier twee dingen. Het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. Kijk naar de loopbaan die Hij gelopen heeft. Kijk vooral naar hoe Hij het kruis gedragen heeft. Alleen al als je daarna kijkt zouden je voeten het op een rennen moeten zetten. Hij die onschuldig was nam mijn schuld op Zich. Als je dat mag zien dat dat ook voor jou is, dan breekt toch je hart?

Ook mijn leven geven voor Hem. Zie op Hem. Hoe deed Hij dat de spot over Zich heen laten komen? Door op de vreugde te zien. Na het lijden wacht de vreugde bij God. Achter het lijden de weg naar de heerlijkheid open ligt. Zo mogen wij ook uitzien naar de heerlijkheid. Kost het leven met de Heere je misschien wat? Bepaalde zonden niet. Niet mee te kunnen doen met de wereld. Kijk dan eens verder dan dit leven. Wat na dit leven ligt. Dan valt het toch in het niet?!

Hoe groter je denkt over de eeuwige heerlijkheid, hoe meer verliest de wereld zijn glans. Denk er vaak over na hoe het straks is bij de Heere te zijn. Mediteer daarover. Hoe heerlijk het is om met de Drie-enige God om te gaan. Nooit meer gescheiden te zijn. Nooit meer te zondigen. Houd daar je ogen op gericht. De heerlijkheid van de Heere.

Het tweede waar Paulus op wijst lezen we in vers 3. Paulus zegt: ik weet heus wel hoe moeilijk het is als je alleen komt te staan. Als je nu voor je gevoel alleen staat, zie dan op Jezus. Hij werd uitgelachen. Afgeschreven. Zelfs Zijn vrienden lieten Hem in de steek. Toen Hij alleen kwam te staan, heeft Hij er toen het bijltje bij neergegooid? Nee, Hij is doorgegaan. Daarom heeft Hij u kunnen redden. Zou u, zou jij dan opgeven?

Zie op Hem wat Hij gedragen heeft. Zie op Hem. Dat voorkomt dat je slap wordt, moedeloos wordt. Dat geeft kracht. Zie op Jezus. Weet je wie Hij is? Leidsman van het geloof. De eerste staat in de grondtaal. Je kunt het lezen op verschillende manieren. Dat Hij het eerste de loopbaan heeft gelopen. Hij heeft de weg al gebaand. Hij heeft alle obstakels al opgeruimd. Die onoverbrugbare kloof overbrugd. Wij hoeven niets anders te doen dan de weg te gaan die Hij gebaand heeft. Zodat ik veilig aankom bij de eindstreep.

Je kunt het ook lezen dat Hij de eerste is in je leven. Hij kwam naar je toe nog voor je kon praten, kon bidden. Toen zei Hij al bij het doopvont: Ik ben jouw God. Hij beloofde je alles wat nodig is om zalig te worden. Als je dan met een waar geloof mag antwoorden, dan moet je zeggen: ook dat is Zijn werk. Dat ik geloof, Hem mag kennen, is niet mijn werk maar heeft Hij in mij gewerkt. Bedenk dan dat Hij niet alleen de eerste is, zegt Paulus, maar ook de laatste. Ook de Voleinder. Hij laat niet varen het werk dat Zijn hand begon. Als de weg voor je nog lang is, nog moeilijk is. Als je niet weet hoe je de eindstreep moet halen. Zie dan op Hem. Hij zal voor Mij voleinden. Houd zo je oog op Jezus, ziende op Hem. Amen.

 

Zondag 30 augustus 2020 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten – ds. S.T. Lagendijk – Schriftlezing Hebreeën 11 vers 1-10 en Hebreeën 12 vers 1-3