Het is de apostel Lukas die zowel zijn beschrijving naar het Evangelie van Jezus Christus en het boek Handelingen schrijft aan Theofilus. Hoe zou hij het verslag over het Pinksterfeest hebben gelezen? Over de Heere Jezus Christus en die gekruisigd die Heere is. Zijn Koninkrijk is opgericht en wordt uitgebreid. Totdat het volmaakt is en Hij zal volkomen zal heersen op die nieuwe hemel en aarde met al Zijn onderdanen, een schare die niemand tellen kan. Bent u al een onderdaan? Wie u ook maar bent, als u de Naam van de Heere aanroept, dan zult u zalig worden. Hij heeft het beloofd en het is de Heilige Geest die intrek neemt in harten van mensen, van zondaren.

Handelingen 2 vers 21: ‘En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden‘.

De uitstorting van de Heilige Geest laat zien dat Gods Koninkrijk gekomen is
1. De komst van Gods Koninkrijk;
2. De manier waarop de Koning Zijn Koninkrijk uitbreid.

1. De komst van Gods Koninkrijk

Kinderen, ik begin vanmorgen met jullie. Trouwens fijn dat jullie meekijken deze morgen op Tweede Pinksterdag. Ik weet niet hoe jullie het ervaren maar ik vind het best anders. Zelf met een dienst thuis op de laptop meegekeken naar een dienst uit de eigen gemeente. Toch een beetje anders. Fijn dat je meeluistert. Ik heb een vraag voor je.

Wat betekent Pinksteren eigenlijk? Waarom denken we gisteren en vandaag terug aan iets dat tweeduizend jaar geleden is gebeurd? Ik denk dat jullie het wel weten. Dat de Heilige Geest gekomen is. Met Hemelvaart de Heere Jezus opgevaren naar de hemel bij Zijn Vader. Toch zijn we niet alleen. Met Pinksteren is de Heilige Geest gekomen die in je hart wil wonen. Als de Heilige Geest in je hart wil komen, dan is God heel dichtbij.

Wat doet de Heilige Geest in je hart? Twee dingen. Het eerste dat je de zonden erg gaat vinden. Het tweede is dat Hij maakt dat je de Heere Jezus heel lief gaat hebben. Als je er dan aan gaat denken dat de Heere Jezus gekomen voor slechte mensen. Dat heb ik nodig. Daarom bid je Heilige Geest kom ook in mijn hart wonen. Nu hoop ik dat de Heilige Geest ook in jouw hart woont.

Als je nu vanmorgen zegt, ik weet niet of de Heilige Geest in mijn hart woont. Eigenlijk vind ik het helemaal niet erg om zonden te doen. En de Heere Jezus? Bid erom dat de Heilige Geest mag wonen in je hart. Het wonderlijke van Pinksteren is dat de Heilige Geest gekomen is en dat wil. Laten we vanmorgen vanuit dat gezichtspunt gaan kijken. Lukas schrijft het voor Theofilus. Hoe zou die deze geschiedenis horen?

Wie is die Theofilus? Als je leest wat Lukas daarover schrijft, dan kun je in ieder geval merken dat hij een Romein is. Romeinse naam. Voortreffelijke Theofilus. Hooggeplaatste ambtenaar. Is hij een christen? Sommige menen van wel. Dan zou Lukas de boeken schrijven om de jonge christen te onderwijzen. Die woorden die Lukas daar gebruikt, dat Theofilus daar is onderwezen over de dingen van Jezus. Ik win eens informatie in, kan Theofilus hebben gedacht. Geloofsverdediging.

Theofilus. Of hij christen is weten we niet maar in ieder geval een Romein, hooggeplaatste ambtenaar in het Romeinse rijk. Hoe heeft hij de geschiedenis van Pinksteren gehoord? Het eerste wat hij gehoord heeft zijn de tekenen. Dat was ook bij de Romeinse afgoden die in de verhalen voorkomen. Teken dat de goden actief zijn, in het Romeinse. Hij herkent het. De goden zijn actief en iets bijzonders aan het doen.

Het roept ook verwarring op. Die verhalen waren van een heel ver verleden. Daarom geloofden de intellectuele Romeinen het vaak niet. Maar hier staat een datum bij, actualiteit. Wat Lukas hier vertelt is geen mythe maar echt gebeurd. Ik denk dat Theofilus op het puntje van zijn stoel heeft gezeten. Dat God zo ingrijpt in zijn tijd, tijdens zijn leven. Dan moet er toch wel iets bijzonders aan de hand zijn. Dat God zulke tekenen gebruikt.

Luisteren naar de preek van Petrus. Uit de profetie van Joël. ‘En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt. En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden’ [Handelingen 2 vers 17-21].

Petrus zegt hier dat aan de tekenen te zien is dat de laatste dagen aangebroken is. De laatste periode. Dat wat Jezus steeds voorzegd heeft. Bekeerd u want het Koninkrijk is nabij gekomen. Het is bijna aangebroken. God komt eraan om als Koning te heersen. Daarom bekeer je, maak het goed met Hem. God komt eraan om Koning te zijn.

Petrus laat zien in de preek wat Jezus voorzegd heeft. Het Koninkrijk is aangebroken. Steeds weer had Hij het over het Koninkrijk van God. In het Lukasevangelie wel 46 keer, als je gaat tellen. Als Hij van stad tot stad en dorp tot dorp trok, zei Hij: Ik moet ook andere steden het goede nieuws, welk goed nieuws? Het Evangelie. Te verkondigen. Lukas 9 vers 2. Hij zond hen heen om het Koninkrijk van God te preken.

Zelfs als Jezus gestorven is aan het kruis en opgestaan uit de dood, dan heeft hij het veertig dagen vertelt over de dingen van het Koninkrijk van God. Nu op de Pinksterdag laat Petrus zien dat het Koninkrijk van God waar Jezus het over had aangebroken is. De Koning is gekomen. De tijd dat de Heere Zijn Koninkrijk klaar maakt om volkomen te heersen op de nieuwe hemel en aarde. Het is zo groot dat de Heere tekenen geeft. Ik bouw Mijn Koninkrijk. Niet de keizer met zijn machtige koninkrijk.

Wat is het heerlijk als je dat mag weten. Wat gebeurt er in de wereld waar je je zorgen over kunt maken. Groten der aarde die dingen doen. Ontwikkelingen die je vragen doen stellen hoe zou het met mijn kleinkinderen gaan. In je eigen leven. Een weg vooruit die je niet ziet. Verdriet dat je niet opgelost krijgt. Weet dan dat de Heere regeert. Hij zit op de troon. Hem loopt niets uit de hand. Dwars overal doorheen. Elke dag groeit Zijn Koninkrijk, geen onderdaan zal ooit afvallen. Elke dag wordt de eer en heerlijkheid van de Koning groter.

Stemt dat tot vreugde? Maakt mijn hart blij? De groten zoals Theofilus waren trots, trots op het rijk. Bent u dat nu ook over uw Koning? Dan is trots niet het goede woord. Bewondering, eerbied. Dat het je vreugde geeft dat je ziet dat Hij nieuwe onderdanen inwint. Verblijd je je over je Koning? Dat je steeds opziet op de Heere Jezus. Ik zie Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Vol verwondering kijk ik tegen Hem op, dat is mijn Koning.

2. De manier waarop de Koning Zijn Koninkrijk uitbreid

Als dat Koninkrijk komt, op welke manier dan? Om nieuwe onderdanen te winnen? Het Romeinse rijk werd vergroot door het aanliggende land in te nemen. Stuurden mannen. Volken met geweld onderwerpen. Hij regeerde met harde hand. Vrede in het rijk, pax Romana. Alleen de vrede als je leefde naar de wetten van de keizer, hun religie. Dan had je vrede. Deed je ook maar iets fout, dan had je alle reden om bang te zijn. De vrede in het Romeinse rijk was niet gebaseerd op een liefdesverhouding.

Hoe doet Koning Jezus dat? Niet door kracht noch door geweld maar door Mijn Geest. Hoe doet Hij het dan? Door de prediking van het Woord. Als Petrus gaat preken dan komen er drieduizend tot bekering. Hier voegt God mensen toe aan het Koninkrijk. Heel eenvoudig. Door het Woord. Het valt op. Hier op de Pinksterdag gebeuren ook bijzondere dingen. De Heere gebruikt niet tekenen en wonderen om mensen tot bekering te brengen maar het Woord. Soms heel abrupt, van een vijand een vriend omdraait. Vaker gaat het geleidelijk. Langer hoe meer niet meer thuis voelen in de zonden. Tegelijkertijd gaan hoe langer hoe meer je ogen open voor de Heere Jezus Christus. De betekenis van het kruis dat Hij daar de zonden en straf heeft weggenomen.

Hoe de Heilige Geest het doet, kan verschillen. Maar een ding is hetzelfde. Hij doet het door het Woord. Vroeger noemden ze het de werkplaats van de Heilige Geest. Steeds meer Zijn beeld vertonen. Dichter bij Christus leven. Wees er als het Woord gepredikt wordt. Als u onbekeerd bent, en de vraag komt wilt u bekeerd worden? Natuurlijk wil ik dat. Kom dan onder het Woord. Hier werkt de Heilige Geest. Hij kan uw en jouw hart veranderen.

Ik moet de eerste christen nog tegenkomen die niet heiliger wil leven, dichter bij Hem. Kom dan ook hier. Hij wil je vormen dat je steeds meer het beeld van Christus gaat vertonen. Mensen als onderdaan van Christus doen leven. Goed zegt u, als de Heilige Geest het Woord gebruikt om mensen onderdaan te maken, wat kenmerkt dan een goede prediking? Ik denk dat het eerste dat Theofilus is opgevallen de taal is. Welke taal neemt Petrus?

Neemt hij het Hebreeuws die in de synagogen gebruikt werd. Moeilijk te volgen voor de mensen. Of Grieks voor de meeste mensen die ontwikkeld waren. Globaal kennen zoals wij Engels als wereldtaal kennen. Het is de vraag of Petrus het Grieks machtig was. Waarschijnlijk heeft hij Aramees gesproken. Plat Aramees met een Galilees accent. Dienstmaagd herkende het toen Petrus de Heere Jezus verloochende.

In de moedertaal, in de eigen taal. Waar in de synagogen het Hebreeuws moeilijk te volgen was, of de Romeinse keizer in het Grieks. In de tweede taal. Niet in de taal van het hart. Als de Heilige Geest Petrus gaat gebruiken, dan horen mensen het in hun eigen taal. Dat is zo’n wonder als God gaat spreken. We hoeven geen taal te leren. God zorgt er in Zijn genade ervoor dat we het kunnen horen in onze eigen taal. Nederlands. De taal waarin we denken en spreken, de taal van ons hart.

Als de Heilige Geest dat zo doet, laten we dan daar ook rekening mee houden als we met andere spreken. Niet Oudnederlands omdat dat eerbiediger klinkt. Niet alleen voor ingewijden. Dat is niet wat de Heilige Geest doet. Hij laat Petrus spreken in de taal die mensen onderling spreken, de taal van hun hart.

Het tweede wat Theofilus zou zijn opgevallen is tot wie Petrus spreekt. Alleen tot de elite? Dat deed de keizer wel. Maar drie procent was burger van het Romeinse rijk, en in Israël zelfs een procent. Of je was vrouw of kind, dan telde je niet mee een behoorde je tot de 99%. Nee, als Petrus gaat spreken dan richt hij zich tot iedereen.

Profetie van Joël. Uitstorten op alle vlees. Zonen en dochters. Jongeren zullen gezichten zien. Ouderen zullen dromen dromen. En slaven staat er letterlijk, dienstknechten. Jongeren die niet met het Woord bezig waren, en ouderen waarvan de hoop vervlogen was weer gaan dromen. Als God aan het werk gaat dan doet je sociale positie er niet meer toe. Zelfs de onderkant van de samenleving kan erdoor geraakt worden. Jong of oud. Wat je huidskleur ook is. Wat je verleden ook is. Als de Heilige Geest Zijn Woord laat klinken dan komt het tot iedereen.

Als Petrus het Woord verkondigd dan wordt er niemand uitgesloten. Iedereen die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Ik denk dat Theofilus zijn oren gespitst heeft. Er was nog iemand die zich zaligmaker noemde, de keizer. Hier is de Zaligmaker die iedereen roept. Weet u, daar zit zo’n troost in. Wat kun je zitten met aanvechting. Je kijkt naar binnen en ziet zoveel redenen zijn dat Jezus jou niet zalig zou willen maken. Dat Hij je niet als onderdaan wil hebben.

We weten dat Christus niet is als de keizer. Bij de keizer moest je het burgerschap verdienen. Dertig jaar wonen of veel geld betalen. Zo is Christus niet. Je hoeft het burgerschap niet te verdienen. Hij geeft het gratis. Een ieder die de Zaligmaker zal aanroepen, zal zalig worden. U zegt, als de Heilige Geest dan de prediking gebruikt om het Koninkrijk uitbreid, waar gaat het dan over in de prediking? Als je kijkt naar de preek van Petrus, dan is het eigenlijk heel eenvoudig. Hij doet twee dingen.

Hij neemt het Woord en past het toe op de situatie waar de mensen zich in bevinden. Ze zien de tekenen en dat roept de vraag wat wil dit allemaal zeggen. Wat doet Petrus dan? Hij opent de profetie van Joël. Om te laten zien wat God tot jou te zeggen heeft. Wat is het tweede dat Petrus doet? Hij laat zien dat Jezus de Koning is. Zelfs de grootste koning in Israël, David, heeft Hem Heere genoemd. Vanuit de Schrift spreekt Petrus over wie Jezus is. Hij laat het zien, als je nu het Woord van God naast het leven van de Heere Jezus legt, dan zie je dat Hij de Messias is. Hij is in het Oude Testament aangewezen. Dat Hij het Koninkrijk weer opgericht heeft.

Verschillende keren zegt Petrus het dat Jezus Heere is. Ik denk dat Theofilus zijn oren gespitst heeft. Heere was iemand die onderdanen had. Stond er boven. Niet de keizer zegt Petrus maar Jezus is de Heere. Dan komt de toepassing. Wat hebben jullie met deze Heere gedaan? Deze die Heere is. Die u gekruist hebt. Dat God Hem tot een Heere en Messias gemaakt hebt, namelijk deze Jezus die u gekruist hebt. De Koning der koningen hebben jullie aan het kruis genageld. Diepe aanklacht voor Theofilus. Wat denk je dat de keizer zou doen als er een moordaanslag op hem gepleegd zou worden, hoeveel te meer zou God als de Heerser van hemel en aarde, hoeveel te meer zal Zijn toorn ontsteken?

Zal Zijn Goddelijke toorn niet branden? Zal Hij niet komen om Zijn tegenstanders weg te vagen. Ook voor ons iets om over na te denken. Als de Romeinse keizer in toorn ontsteekt, hoeveel te meer de Heere als je je tegen Hem verzet? Zou je niet moeten beven als je niet voor Hem buigt. Deze mensen hier op de Pinksterdag beseffen het. Wij hebben onze Heere gekruist. We hebben Hem afgewezen en veracht. Hij is gekomen om Zijn Koninkrijk op te richten maar we hebben Zijn gezalfde vermoord.

Het is diep ingrijpend. Wie staan hier? Joden staan voor Petrus. Joden uit de diaspora. Die elke dag baden voor de komst van de Messias. Zij zijn het die de Messias gekruist hebben. Gods Koninkrijk tegengewerkt. Gemeente, wat is het een beeld van u, van jou als je kerkelijk meeleeft maar zonder het door te hebben een vijand van God te zijn. Je weigert om te buigen voor de Heere als Koning. Als we het in de kerk hebben over zonden, dan denken we vaak aan dingen die we doen. Maar dit, het verwerpen van Christus, is een veel ergere zonden dan alle andere zonden.

God laat je keer op keer verkondigen dat Hij de Verlosser is, maar je weigert je te bekeren. Weet je wat ben je het dan waard om weggevaagd te worden. Mensen hier door het Woord geraakt zien het in hoe erg het is. Wat moeten we doen om zalig te worden? Zouden ze beseft hebben dat het door de Heilige Geest gewerkt is in hun hart? Ik denk van niet. Dat ze alleen gemerkt hebben dat ze aan de verkeerde kant stonden. Misschien is dat ook nu wel zo. Als de Heilige Geest in je hart werkt dat je het helemaal niet beseft. Dat je alleen het verdriet voelt over de zonden. Als de Heilige Geest werkt in je hart dan hebben we dat vaak niet in de gaten.

Wat zegt Petrus? Bekeer je. Keer je om. Wat is dat dan een heerlijke boodschap. Er klinkt geen wraak of eis van terugbetaling. Waar bij de keizer vaak bloed moest vloeien, vloeit hier genade. De Heilige Geest wil in ons hart komen en dat leren. Zelfs dat wil Hij geven. Alles wat wij nodig hebben om als onderdaan van Jezus te leven. Iedereen, zegt Petrus, zegt Joël, die de Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Niet alleen voor jullie maar ook voor jullie nageslacht.

Iedereen die tot Hem komt, ontmoet geen toornig God maar ontvangt vergeving van zonden. Kom maar. God belooft dat Hij uw God wil zijn. Kom maar, neem uw kinderen maar mee. Ook die nog geboren moeten worden. Er zullen er nog velen komen. Hier op de Pinksterdag zien we hoe de Heere dat doet. Hier op de Pinksterdag bouwt Hij Zijn Koninkrijk. Zo’n troost ligt daarin. Gods Koninkrijk wordt uitgebreid. De Heilige Geest zorgt ervoor dat mensen tot Hem zullen gaan. Dat ze hun schuld zullen zien. En dat ze ook zullen zien wie de Heere is. Die heerlijke Zaligmaker die het zo waard is om als Koning over ons leven te aanvaarden. Die heerlijke Koning die ons van vijanden tot onderdanen te maken.

God werkt het zelf door Zijn Heilige Geest. Wat is dat heerlijk ontspannend. De kracht en wil om te geloven. God werkt het zelf. Hij overtuigd van zonden. Hij leert mij hoe ik met Christus wandelen moet. Hij zorgt er dag tot dag voor dat er onderdanen bij komen. Er is geen koning die zoveel onderdanen heeft. Zijn Koninkrijk is nu al groter dan elke vorst die elk op aarde een koninkrijk had. En het wordt groter. Tot het moment dat Hij het rijk volmaken zal. Tot het moment dat Hij zal heersen op de nieuwe hemel en aarde over een schare die niemand tellen kan. Amen.

‘Uw koninkrijk koom’ toch, o Heer‘!
Ai, werp den troon des satans neer!
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word’ eens alom gehoord,
En d’ aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G’ Uw rijk volmaken zult.’

Gezang 5 van enige gezangen

Maandag 1 juni 2020, Tweede Pinksterdag – Hersteld Hervormde Gemeente Putten [dienst online uitgezonden via YouTube] – ds. S.T. Lagendijk – Schriftlezing Handelingen 2 vers 1-24