De gave en de opgave om heilig voor God te leven

Aan het heilig leven met de Heere worden in Zacharia 3 voorwaarden verbonden. In het vierde nachtgezicht van Zacharia krijgt de hogepriester Jozua te horen wat de Engel des Heeren [=Jezus, de Zoon van God] hem betuigt. De rechtvaardiging blijft niet zonder gevolgen. Er volgt een heilig leven wat een gave en opgave is. Om net als Christus priester te zijn door een zelfopofferend leven. Wilt én kunt u priester zijn? Het kan omdat Hij de grote Hogepriester is die Zijn leven gegeven heeft.

Zacharia 3 vers 6 en 7: ‘[6] Toen betuigde de Engel des Heeren Jozua, zeggende: [7] Zo zegt de Heere der heirscharen: Indien gij in Mijn wegen zult wandelen, en indien gij Mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook Mijn huis richten, en ook Mijn voorhoven bewaren; en Ik zal u wandelingen geven onder dezen, die hier staan‘.

De gave en de opgave om heilig voor God te leven
1. De voorwaarde voor een heilig leven;
2. Het gevolg van een heilig leven;
3. De beloften op een heilig leven.

1. De voorwaarde voor een heilig leven

Gemeente, een indrukwekkend visioen, nachtgezicht. Vierde nachtgezicht. Misschien zegt u: Jozua en wat doortrekken naar het volk. Maar hoe naar mij? Jozua stond voorbeeld voor het volk. Heel het volk aangeklaagd. Ze hadden zich niet gedragen als priesters. God te offeren. Niet alleen Jozua, het volk maar ook de kerk: u en jij en ik. Satan had alle reden om u aan te klagen.

Bent u dan die priester? In uw eigen? Heeft satan niet alle recht u aan te klagen. Satan krijgt geen gelijk maar te horen: de Heere schelde u. Genade krijgt Jozua te horen. Wat is nu genade als er geen zonden tegenover staat? Jozua mag delen in het volbrachte werk van Christus. Type van Christus. Grote Hogepriester. Wisselklederen aangedaan, reine hoed op het hoofd.

Genade spellen. Overdenken. Mediteren. Om niet! Niets in Jozua. Geen aanknopingspunt. Vrije en soevereine genade alleen. Opdat Christus zou schitteren. Die Zoon die Hij uit Egypte gepland heeft. Die Engel des Heeren. Hij zegt niet zomaar iets, Hij betuigt. Bodem. Grond. Rechtsgrond. Contract ligt eronder, bewijsstukken. Het is Zijn volbrachte werk. Volkomen offer. Genoeg voor de verzoening van de zonden van heel het volk.

Heere der heirscharen. Hem alle macht gegeven. De Koning der koningen aan het woord. We moeten beseffen dat we beseffen dat we voor Zijn aangezicht staan. Manco in onze tijd in de kerk misschien wel. Gemeente staat voor de rechterstoel. Beseffen. Ook zeker in de ambtelijke bediening. Zo betuigt de Engel dat.

Dan komen de voorwaarden. Jozua nu mag u delen in de genade en weten wie de Heere is. Indien u in mijn wegen zult wandelen. Gaat rust van uit bij het wandelen. Ruimte en gelegenheid om te ontmoeten. Prachtig woord. Misschien wel nodig vandaag de dag nadruk op leggen. Ont-moeten. We moeten alles, intens beleven. Waar is de rust? Gewoon mag niets te doen. Stil de dingen overdenken. Stil worden voor God. Heilig ontspannen. Telefoon uit. Geen berichten hoort. Zo maar een half uur iedere dag. Wat is dat in het licht van de eeuwigheid? Ontmoeten om zo de Heere ontmoeten. Met Hem te spreken. In Zijn wegen te wandelen. Maar dat is lastig. Als de wegen haaks staan op onze wegen. Wat is het nodig om te weten wat de weg van de Heere is. Of is dat klip en klaar voor u en niet moeilijk. Natuurlijk, Zijn wet bekend. Maar zoveel keuzes te maken. Keuzes met verstrekkende gevolgen. Naar Zijn wil en weg vragen. Alleen dat al is heilig leven. Geen stap te kunnen zetten zonder Hem.

Ook Zijn wacht waarnemen. Getrouw in hetgeen de Heere u roept. Roept u in de dagelijkse arbeid. Ervaart u dat zo? Dat u mag weten dat Hij u een plaats gegeven heeft? Zijn wacht waar te nemen. Juist dat. In de roeping die de Heere op uw schouders heeft gelegd. Gaat een enorme kracht vanuit. Getrouw te zijn. Zonder overal wat van te vinden en niet te mopperen. Misschien zegt u wel: dat zit in ons. Calvinistisch. Iets extra te doen, bereid over te werken.

Vanzelfsprekend? Nu in de tijd van Jozua als het volk terugkeert van de ballingschap, dan niet zo vanzelfsprekend. Dan komt de vraag of ze priester waren. Eerst eigen huizen gebouwd voordat ze het huis van de Heere bouwde? Bent u een priester geweest. Bent u een priester? Kan dat dan? Het is niet alleen een opgave maar ook een gave. De Engel des Heeren stond daarbij. Niet alleen rechtvaardig gemaakt maar ook bekwaam gemaakt. Wisselklederen aangedaan. Door het werk van die biddende en dankende Hogepriester. Daardoor kunt u priester zijn. De enige weg. Daarom wordt Christus voorgesteld. Zijn werk is volkomen.

2. Het gevolg van een heilig leven

Dat was de bedoeling van God. Dat Hij hen apart heeft gezet. Alleen aan hen bekend gemaakt. Grote offer bekend te maken. Zaligmaker van de wereld. Wat hebben ze geofferd. Ze ontvangen straf. Afgoden na gewandeld. Gehoereerd. Ballingschap volgt. Maar de Heere zet geen punt. Ze worden weer gebracht in het beloofde land. Gaat het dan beter? Hoe vaak al niet voorgenomen? Morgen anders doen. Morgen doe ik het beter.

Gaat Jozua het dan nu redden. Zoveel weldaden. Ze worden geroepen om het land op te bouwen. Redt Jozua het? En het volk? Ze redden het niet. Maar wat een wonder als satan moet wijken omdat Christus in het oordeel komt. De volk de zegen zou wegdragen. Satan maakt geen kans. De Heere schelde u. Het bloed van Christus reinigt van alle zonden.

Misschien schrok u wel bij voorwaarden van heilig leven. Waar u aan moet voldoen. Als ik maar mijn best doe. Het is de Heere zelf die zorgt dat satan gescholden wordt. Wisselklederen en een reine hoed geeft. Hebt u Hem dan niet nodig iedere minuut van de dag? Zo mag leven voor Hem, dan mag u ook Zijn huis richten. Leiding geven, bouwen. Terwijl de Heere geen mensen nodig heeft wil Hij mensen gebruiken. Ook in deze ure van nabetrachting. Hij wil dat u priester bent. Dan moet u echt uw leven ernaast leggen. Dat wij zo mogen doen dat wij Zijn koninkrijk opbouwen. Als u geen bouwer bent, dan bent u een sloper.

Maar als u het in eigen kracht moest doen, dan was het onbegonnen werk. Wat een wonder dat Hij zegt: zie hier ben Ik. Niet alleen Hogepriester maar ook het offer. Zijn huis te richten. Priester te zijn. Moeten wij wel priester zijn? Zondag 12, waarom wordt Hij Christus genaamd? Hij gezalfd tot profeet, priester en koning. Waarom u een christen genaamd? Door de Heilige Geest die zalving deelachtig te zijn. We willen wel koning zijn maar priester ook? Het leven van het geloof is een offerend leven, of moet ik zeggen een opofferend leven. Als Paulus aan de Hebreeën 11 gaat uitleggen wat het geloof is, geeft hij eerst een definitie. Vervolgens voorbeelden uit het Oude Testament. Galerij geloofshelden. Abel de eerst. Door het geloof is Abel een priester geweest. Door het geloof geofferd. Kaïn wilde zichzelf zijn, Abel cijferde zichzelf weg. Belangrijkste werk van een priester is de ander te stichten. De ander op het oog te hebben. Vrucht van de Geest. Uit de liefde vloeit ook de lankmoedigheid. Ook als alles tegen is, als u weerstand ondervindt. Als iemand zich ergert aan u, dan gedrag aan te passen. Niet te zeggen: ik moet toch mezelf zijn, waarom anders. Komt niet in het woordenboek van de christen voor. Glas wijn te laten staan omwille van de ander. Om dan niet te zeggen: wat kan mij dat bommen. Maar om dan de ander te winnen. Binnen in de gemeente maar ook daarbuiten.

Gevolg van een heilig leven. Dan mag ik het zien. Om ook de vruchten verzekerd te zijn. Iets anders dan het vingertje om de ander terecht te wijzen. Maar de ander te corrigeren, te helpen. Augustinus: het volk is zo omdat ik zo ben. Het volk is omdat de priester zo is en misschien ook wel zeggen. Hosea gelezen. Klaagt het volk. Opdat u de kennis verworpen hebt, zult u mij het priesterambt niet bedienen. Daarom gelijk het volk zo zal de priester zijn. Hem bezoeken en hand vergelden. Bent u zo priester? Priester in de gemeente, in de kerk, in uw gezin, in uw omgeving waar de Heere u gesteld hebt. Wie is de Heere dan voor u en Zijn Zoon voor u?

Vanmorgen deelgenomen aan het Avondmaal. Hebt u Hem dan gezien? Toen het brood gebroken werd en de wijn vergoten. Ook als u niet deelnam. Het gebroken brood ziet op uw vuile kleed. Puinhoop die wij er van gemaakt hebben. Maar gewassen en gereinigd, de wisselklederen. Wie is de Heere? Het zou schitteren en groeien. Hier in het dorp gezegd zou worden: kijk hoe lief ze elkaar hebben. Dat u zelf priester bent en Hem als een levend dankoffer uw leven Hem zal offeren.

3. De beloften op een heilig leven

Hij zal het doen. Een heilig leven. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. De beloften van het Evangelie. Ik zal u wandelingen geven. Te rusten op de beloften. Het leven van het geloof geen gevoelsleven, staat er niet los van. Al staat de hele wereld in vlam. Hij zal. De Heere heeft voor zoveel gezorgd. Wat geeft Hij allemaal niet in uw leven tot behoud.

Het beste komt! Wie staat daar dan? De Vader, Zoon en Heilige Geest. Verkiezende, verlossende en toepassende liefde. Uw leven, een heilig leven, niet gericht op het hier en nu maar op het hiernamaals. Over het leven heenzien op het eeuwige leven. Als er dan gevraagd wordt: wat doet het Avondmaal met mij. Hier heeft u zo punt. Mag zien op het Avondmaal van het Lam. Hij wil het geven. Opdat u het verlangen ook zou delen met anderen. Het uitzien en verlangen: wanneer komt die dag? Dat Hij wederkomt.

Hier hebben we te maken met de zonden. Alles gebroken door de zonden. Wat poetsen nog wat op. Maar uiteindelijk is alles chaos. Hier zijn het de zonden die scheiding maken. De elementen zullen branden. Maar straks Hem te zien van aangezicht tot aangezicht. Nu nog strijd. Een pelgrim. Maar die heimwee hebben zullen Thuiskomen. Alle tranen van de ogen afgewist. Hem eeuwig groot te maken. Het lied van Mozes te zien. Hem groot te maken zonder enige verstoring. Hebt u Hem gezien? Die grote Hogepriester. Hebt u Zijn offer gezien? Toen de nood groot was. Toen Hij gespot en gesmaad werd, gestaltenis van een dienstknecht aangenomen.

Wilt en kunt u priester zijn? Het kan omdat Hij de grote Hogepriester is die Zijn leven gegeven heeft. Zou er een door mij bekeerd kunnen worden. Denken we klein ervan? Nee, groot wonder. Of tien? Niet belangrijk of ik groei. Uit te zien naar die toekomst met Hem om Hem eeuwig groot te maken en te delen met Hem. We kunnen er nog maar stamelen. Het ligt vast en het ligt zeker. Want de beloften zijn in Christus ja en Amen. Amen.

 

Zondag 2 september 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Zacharia 3 vers 6 en 7