Het werk van de grote Hogepriester

In het nagezicht van Zacharia staat Jozua voor het altaar waarbij de Engel des Heeren [=Jezus de Zoon van God] daarbij stond. Nadat Jozua wordt aangeklaagd door de satan, en daar niets tegen in kan brengen, krijgt Hij van de Engel des Heeren wisselklederen. Hij was zelf het offer die Zijn leven gaf voor zondaren. De vrijspraak is er alleen in Zijn bloed.


Zacharia 3 vers 5b: ‘en de Engel des Heeren stond erbij‘.

Het werk van de grote Hogepriester

Gemeente, wat een strijd. Wat een strijd moest Jozua ondergaan. Met name om de opbouw van Gods koninkrijk, de opbouw van de tempel. Er waren vijanden en er was weerstand. Om het grote werk voorkomen. Dat God weer gediend zou worden. De offerdienst hersteld zou worden en de feesten weer konden worden gehouden. Juist daar de opstand.

Dan zien we de hogepriester Jozua. Ook hij heeft het laten zitten. Hij heeft moedeloos het werk laten liggen. Daar staat hij in het nagezicht van Zacharia met aan zijn rechterhand de satan die hem aanklaagt. Jozua vertegenwoordiger van het volk. Geldt heel het volk. Aangeklaagd. Aangewezen op hun zonden. Zo ook u: aangeklaagd en aangewezen op uw zonden.

Bent u de strijd moe? Het strijden moe? Omdat het in eigen kracht onmogelijk is. Te beantwoorden aan Gods wil. Juist in die strijd waar Jozua onderligt en satan hem aanklaagt.

Dan mag de vrijspraak klinken. Jozua krijgt wisselklederen. De aanklacht van satan is ontdaan van alle kracht. U vraagt: is het wel eerlijk? Jozua en het volk hadden het er toch bij laten zitten? Gemengde huwelijken.

Het kan alleen maar eerlijk zijn omdat de Engel des Heeren daar bijstond. God in de weg van recht en rechtvaardigheid Zijn Zoon gestraft. Dwars door alles heen van mensen. Hij opende een weg in Zijn Zoon. Hij offerde niet alleen maar was zelf het offer. Zoals in het Avondmaalformulier staat: ‘Eer Hij de zonden ongestraft liet, heeft Hij die gestraft aan Zijn lieve Zoon.

De Heere heeft zelf de weg geopend. De Zoon [=Jezus] zei: Ik zal komen om Uw welbehagen te doen. Hij de Engel des Heeren voordat Hij kwam en de weg van het kribbe naar het kruis ging. De Zoon hier al geopenbaard. Die vaardig is en gereed staat. Uit liefde tot zondaren om de wil van de Vader te doen.

Te bekleden met wisselklederen en reine hoed op het hoofd. Vaardig. Niet alleen de vrijspraak wordt ontvangen maar de Engel des Heeren blijft nodig. Hij blijft daar staan. Om heilig voor Zijn aangezicht te leven. In die kracht voortgaan. Om de kracht van het bloed dagelijks nodig te hebben.

De Engel van die trouwe Verbondsgod. Verbond der genade in de eeuwigheid besloten. In de tijd uit te voeren. Die Engel treedt tussen. Ik heb betaald. Ik heb voor Hem geofferd. Ik heb de straf weggedragen. Zo zien we hoe nodig die Engel is. Altijd nodig. Met Hem en uit Hem leven. Uit de kracht van het bloed van Christus. Hoe is het mogelijk? Jozua type van Christus. Zo heeft Christus gestaan met Zijn vuile klederen. Waar dan? Tot zonde gemaakt. Tot vloek gemaakt. Oordeel aan Hem voltrokken. Uitermate diep vernederd. Vergeving aangebracht. Verzoening verdiend. Ook uitermate verhoogd. Ook Hij heeft wisselklederen en een reine hoed ontvangen. Hij zit nu aan de hand van de Vader in de hemel. Omwille van dat werk staat de tafel vanmorgen aangericht. Zult u eraan denken? Als het brood gebroken wordt, dat dat komt door uw vuile klederen. Door uw zonden. Hij het is die de vuile klederen droeg.

Jozua type van Christus. Vanwege uw vuilheid. Is er iets in Jozua? Ja maar ik heb dit gedaan en dat gedaan? Ik heb het geprobeerd. Kan Jozua iets inbrengen tegen de aanklacht van satan? Jozua staat daar met lege handen. En u? Heeft u iets in te brengen tegen de aanklacht van satan? U staat met lege handen. Maar Hij staat gereed om uw lege handen te vullen.

Lege handen vullen. Dat doet de biddende en dankende Hogepriester. Hij is de dood ingegaan. Hij zei bij het laatste avondmaal in de nacht dat Hij werd verraden: Doet dat tot mijn gedachtenis totdat Ik wederkom. Zult u eraan denken dat het vanwege uw vuilheid is?

Opdat u priester zoudt zijn. Uw leven als een levend dankoffer Hem offeren. Hem te leven. Die Engel des Heeren. Die stond daarbij. Amen.

Zondag 2 september 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Zacharia 3 vers 5b