Gods liefde betoond in het zenden van Zijn Zoon

De apostel Paulus zet het wandelen naar de Geest tegenover wandelen naar het vlees. Wie wandelt naar de Geest die is in Jezus Christus. Die kent Hem en heeft Hem nodig. God heeft in de raad van de vrede met Zijn Zoon Jezus Christus het verlossingsplan uitgedacht om zondaren zalig te maken. Jezus is gekomen naar deze wereld om Zijn leven te geven. Zo zendt God vanmorgen Zijn Zoon naar de gemeente. In de tekenen van brood en wijn wordt de gekruisigde Christus zichtbaar gemaakt tot een volkomen verzoening van alle zonden.

Romeinen 8 vers 3: ‘Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees‘.

Gods liefde betoond in het zenden van Zijn Zoon

Gemeente, Romeinen 8 spreekt over een wandelen. Wandelen geeft iets weer van rust, van ontspannenheid. Paulus is daar ook duidelijk in: wandelen we naar het vlees of wandelen we naar de Geest? Hoe kan er rust zijn als wij wandelen naar het vlees? Nou, u kunt daar althans rust in vinden als u nergens over nadenkt en alles zijn gang laten gaan. Gerust in de zonden doorleven. Wandelen naar het vlees. Paulus zet daar tegenover: wandelen naar de Geest. Het kenmerk? In Christus Jezus zijn. Dan wandelen wij naar de Geest. Zoals we dat ook vorige week [over Romeinen 8 vers 1 en 2] gezien hebben, wat betekent het in Christus Jezus te zijn? Hem kennen, Hem nodig. Dat wij het zelf niet redden. De wet onmogelijk, het vlees heeft de wet krachteloos gemaakt. Uw vlees deugt niet. Uw vlees kan niet aan de hoge wet van God niet voldoen.

Geloof nodig om op Christus te zien. Af te zien van uzelf. Zijn betaling een volkomen betaling. Geloof als voorwerp Jezus Christus en die gekruisigd. Hij heeft Zichzelf gegeven uit liefde tot verloren zondaren. Steeds weer en meer te zien op Hem. Al uw zonden te leggen op het Lam dat de zonden wegneemt. Dat geloof heeft versterking nodig. Daarom laat de Heere de tafel van het verbond voeding nodig. Niet uzelf, niet uw vlees, maar het geloof heeft voeding nodig. Wij midden in de dood liggen. Ons vlees maakt de wet krachteloos. We lezen er zo overheen. Wat is de wet? Zijn heilige wil. Het is uw vlees die Zijn wil buitenspel zet. Dat is toch aangrijpend als u daarover na gaat denken. Opstand tegen de Allerhoogste. Om daarvoor verzoening aan te brengen heeft God Zijn Zoon gezonden. In het vlees voor de zonden. Het was nodig, gemeente. Er was geen andere weg, er was geen ander middel. Gelijkheid van het vlees, broederen in alles gelijk, uitgezonden de zonden. Maar tot zonden gemaakt. Tot een vloek gemaakt.

Daarom heeft Hij Zijn Zoon gezonden. Dat heeft iets in zich. Je zendt iemand om iets te vragen. Johannes zond zijn discipelen. De landman zijn knechten. Jezus is met het doel gezonden om de zonden te verzoenen. Om Zijn lichaam te laten breken, Zijn bloed te laten vergieten. Achter Zijn zending zit de eeuwigheid. Raad van de vrede. Geen gedachten van kwaad maar van vrede. Onbeschrijfelijk liefde. Zaligheid voor zondaren, voor Adamskinderen. Dat er redding is, dat er een kerk zou komen die Hem eeuwig groot zal maken. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. U bent verdoemd. Het is eerlijk als de Heere dat ons voor ogen stelt. Vervloekt is een ieder die niet blijft in wat geschreven is in het boek van de wet. Hij is geworden in het vlees, uit een vrouw. Daar het vlees die wet krachteloos heeft gemaakt, zou Hij die wet weer laten schitteren. Hij heeft de wet niet afgedaan maar volbracht.

Daar stond iedereen wel op te wachten, zeker? Hij was zeer welkom in deze wereld? Er was niemand. Hebben ze Hem begrepen? Hij is tot de Zijnen gekomen en hebben Hem niet aangenomen. Sterker nog: ze hebben Hem genegeerd. Ze hebben Hem gespot en gesmaad. Juist in dat grote werk waarin Hij gekomen was om verzoening aan te brengen en Hij deed goed. Hij genas de zieken, wekte doden op, Hij wees de weg tot de Vader. En toch, daarboven uit. Boven al die barmhartigheid werd er geschreeuwd: ‘kruis Hem, kruis Hem’.

Uit onbeschrijfelijke liefde laat Hij de tafel aanrichten. Nodigt Hij tot Hem te komen. Hij toont dat Hij Zijn Zoon gezonden heeft. Ook nu zendt Hij Zijn Zoon in het midden van de gemeente. Omdat u het redt heeft Hij Zijn Zoon gezonden. Zijn onbeschrijfelijke liefde, Gods liefde betoond in het zenden van Zijn Zoon. Amen.

 

gebed voor de preek

‘Heere, dat grote heil dat U verworven hebt. Omdat U Uw Zoon gezonden hebt. Gezonden naar deze wereld. Die in de gelijkheid van het vlees gekomen is om de zonden te verzoenen. Onbeschrijflijk wonder. Dat Hij de dood in gegaan is. De vervloekte kruisdood. Dat gedaan heeft uit liefde tot gevallen zondaren, Adamskinderen. Onbegrijpelijk daar er niemand was die naar u zocht of naar u vroeg. U heeft uit de hoge hemel neergezien of er iemand was. Opdat het geloof gewerkt zou worden. Evangelie van vrije genade. Geloof in de Heere Jezus Christus. Op Hem zouden zien. Dan behaagt het U het geloof zou versterken. Daarvoor laat U nog het Avondmaal aanrichten in deze dag. Niet alleen zouden horen maar ook zouden zien. Voor onze ogen zien. Het offer van Christus zou schitteren. Dat zien we toch in de sacramenten. Het grote offer dat Hij op Golgotha heeft gebracht. We bidden om de toepassende kracht van de Heilige Geest. Dan weet U ook wat er afgelopen week heeft afgespeeld. U kent van verre onze gedachten. U weet hoe de week van voorbereiding voor ons was. U weet wat ons beziggehouden heeft. U weet van strijd en aanvechting, van worsteling. U weet wat in ons is. U weet hoe het er vanmorgen bij staat met ons. Waarom zouden wij het niet leggen in de handen van de Middelaar? U laat toch de tafel aanrichten. Het is toch Uw lichaam dat gebroken is, uw bloed dat vergoten is? U bent het toch zelf die Uzelf gegeven heeft? Als u zo dichtbij komt. Laat het ons ervaren. Aangrijpend als vanmorgen afgekondigd is dat een geacht gemeentelid overleden is. De dood is in de wereld gekomen. Er is maar een middel en dat is de Heere Jezus Christus. Zo bidden we voor de bedroefde familie. Te zien hoe Jezus bij het graf van Làzarus stond en weende. Als we bedenken dat wij moeten sterven. Als vanmorgen de nodiging uitgaat, geef dat die gehoord wordt aan een ieder die Uw stem kent. Houd af wat af hoort en breng aan wat aan hoort. O Heere, dan zijn wij geen hartenkenners. Maar U wel. Heere, help nog. Ook voor onze jongens en meisjes. Als het een lange zit is maar geef dat het niet te lang is. Dat ze het offer van Christus mogen zien, een volkomen offer. Wilt U met hen zijn die niet hier kunnen zijn omdat er afgelopen week wat passeerde. Hoe moeilijk het kan zijn. U heeft overal Uw bedoelingen mee. Doe ons zien op Uw Zoon de Heere Jezus Christus. Dat Hij de lof en eer zou ontvangen. Hoor en verhoor ons zo om Christus’ wil alleen uit genade. Amen.’

 

Zondag 25 november 2018 [eeuwigheidszondag] – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Romeinen 8 vers 3 – bediening van het Heilig Avondmaal