Het geheim van het nieuwe leven

Van nature zijn wij mensen getrouwd met de wet. En die wet kan niet anders dan ons veroordelen omdat wij niet volkomen gehoorzaam zijn wat God eist. Zijn we ook met Christus gestorven aan de wet? Van een Ander, dat is van Jezus? Dat vernieuwt ons leven en draagt vruchten tot Gods eer.

Romeinen 7 vers 4: ‘Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden’.

Het geheim van het nieuwe leven
1. Getrouwd met de wet;
2. Van een Ander geworden;
3. En Gode vruchten dragen.

1. Getrouwd met de wet

Gemeente, het is Paulus die een voorbeeld gebruikt. Krachtig voorbeeld. Van een huwelijk dat een verbond inhoudt en dat betekent dat het vastligt, voor altijd vastligt. Vrouw aan de man verbonden en gebonden tenzij dat de man sterft. Dan vrij. Tijdens leven met een andere man trouwen dan een overspeelster. Als het goed is, in een goed huwelijk, wil de vrouw niet anders.

Paulus zegt: wij zijn met de wet getrouwd. Allemaal. Van huis uit. Die wet die een volkomen gehoorzaamheid van ons verwacht. Volkomen nakoming. U probeert allemaal netjes te leven. Wet u ingeschapen. Getrouwd met die wet. Die wet doet iets heel vervelends. Die maakt de zonde weer levend. Juist de dingen die je niet mag zijn zo aantrekkelijk. Spoort de wet je toe aan. Aangrijpend dat juist de wet zegt: vervloekt eenieder die niet blijft in alles wat in de wet geschreven. Zonde weer levend geworden. De wet de oorzaak dat ik zondig? Nee mijn vlees. Wet houdt mij eraan. Klopt niet in je leven. Je hebt niet eraan voldaan. Ik moet je aanklagen, veroordelen, verdoemen zelfs. Aangrijpend gemeente dit is onze staat van huis uit.

Mijn broeders schrijft Paulus, ook de zusters ingesloten. Gaat naast hen zitten. Een met hen. Wijst erop welke grote verandering er in hun leven heeft plaatsgevonden. De wet gedood. Welke totale vernieuwing. Grote verandering. Paulus brengt de vernieuwing in verband met het heilsfeit van Pasen. Waarin het geheim? In Degene die opgewekt is uit de doden. In Jezus Christus die de dood en graf achter zich heeft gelaten. Hij het nieuwe leven verdiend, aangebracht. Grote wonder van de wedergeboorte, DL hoofdstuk 3/4 artikel 12. Nieuwe schepping. Zonder ons in ons werkt de Heere dat. Paulus wijst hen erop en ik u. Herkent u het in uw leven? Bent u wedergeboren tot een levende hoop? En dat door de opstanding van Jezus?

Wat is er dan gebeurd? Degene waarmee ik getrouwd ben is gestorven. O dat is mooi. De wet gestorven. Nee, ik ben gestorven. Wet heeft niets meer te zeggen over mij. Geen kracht meer over mij. Veroordelende en verdoemende kracht kwijt. Leefregel der dankbaarheid. Door het lichaam van  Christus de wet zijn kracht over mij kwijt. Hij liet zich breken. Hij ging de dood in. Droeg de straf. Aan het kruis geleden, vervloekte kruisdood. Vloek over de zonden gedragen en weggedragen.

Hoe sterf ik aan de wet? Ja door de wet. Ik snap er niets meer van. Een groot raadsel. Weet u wat die wet u leert? Dat u het niet redt en kunt. Onmogelijk voldoen. Daar ga ik met alle goede bedoelingen. Ik red het niet, het is onmogelijk. Ook teleurstellend: goede voornemens, straks als ik mijn ja-woord geef dan wordt het niet anders en het hoeft ook niet. Iemand Anders heeft het gedaan.

Ik moet sterven aan alles. Aan mijn ernst, tranen en godsdienst. Overal aan sterven. Omdat het van nul en generlei waarde is. Meest heilige verrichtingen met zonden bevlekt. Houdt geen stand. Als de Heilige Geest je gaat ontdekken dat het chaos is in je leven, nooit wat wordt. Dan moet het opgelost worden. Dan ligt er schuld gemeente. Moet ik u aanzeggen. Misschien zegt u: buitenkant nog aardig. Maar vanmorgen zeggen: binnenin mij kijkt, onder het zwarte pak kijkt schuld. Schuld. Getrouwd. Ik zou zeggen: sterkte ermee.

2. Van een Ander geworden

Beeld van een vader die zijn dochter gaat weggeven aan haar toekomstige man. Hand van haar leggen in de hand van de bruidegom. In de kerkelijke dienst niet, dan al getrouwd voor de wet. Vaders als u dit wilt doen, doe het dan in het gemeentehuis. Beeld wel. Hand niet meer bij de satan maar bij God gelegd, doorboorde handen van de Middelaar. Gestorven. Gaat toch niet zomaar. Gebeurt toch niet in een hoek? Afgesneden van die oude stam. Heel werk. Heeft de Heere een heel werk aan. Met overtuigingen dat u niet kunt bestaan voor God. Niet zijn wie u moet zijn voor Hem. Dat u op reis bent naar de eeuwigheid en niet voor Zijn rechterstoel kunt verschijnen. Blik slaan op Zijn zondaarsliefde. Vroeger zeiden ze nog wel eens dat het algemene overtuigingen zijn. Kan nog alle kanten op in ons leven. Het moet steeds weer aan op die Ander. Christus uit de doden opgewekt, die leeft. Hij alles gedaan. Niets is waarin Hij niet is verzocht geweest. Met alle nood, schuld en aanvechting de toevlucht mogen nemen tot Hem. Hij is opgestaan uit de dood en leeft en regeert. Dat is toch uitzonderlijk. Steen van het graf, als een rots, alles muurvast. Niet voor Hem weggerold maar voor ons dat wij in het graf mogen blikken. Hij had een verheerlijkt lichaam, voor Hem niet nodig dat de steen weggerold was. Houdt in gedachtenis. Hij leeft. Devies. Jubelt van deze overwinning. Leven in ligt. De dood overwonnen. Kunnen leven wij, eeuwig leven. Zou ik dan maar eens wat meer van Hem. Het is zo moeilijk. Ik ben wel dood voor die oude wet maar wat die wet doet is aansluiting zoeken bij ons vlees. Zelf oppoetsen, aangenaam maken voor God. Kijk uw gebeden maar eens na. Op uzelf gericht. U probeert de Heere te behagen. Hij hoeft niet bewogen te worden want Hij is van eeuwigheid bewogen. Hij bidt, raadt, nodigt u. Dagelijks uit Hem leven. In het graf zien. Hij is waarlijk opgestaan. Uitzien naar Zijn tweede komst, de wederkomst. Alles zal volmaken dan. Nu nog scheuren en deuken. Maar dan alles volkomen. Vijanden teniet zal doen. Komt erop aan. Ja-woord dat je gaat geven is dat omdat je aan de wet gestorven bent en van een Ander geworden ben. Dat kun je weten.

3. En Gode vruchten dragen

Onze Dordtse Vaders belijden dat zo mooi: als iemand zijn geloof belijdt en leven betert, dan het beste te oordelen. Paulus deed dit. Maar wist wel beter wat er speelde daar. Lidmaten van de gemeente. Levende lidmaten. Geloof in beoefening. Dagelijks uit leven. Leven beteren. In eigen kracht doen wordt niets. Meer en meer zien dat het niets wordt.

Het zou een trieste en troosteloze leer zijn als ik zou zeggen: u heeft gehoord dat de Heere goed is en nu moet u uw best gaan doen. Het kan alleen door de kracht van Pasen. Toevlucht nemen tot Hem. Kracht van de opstanding van Hem. Misschien nog wel moeilijk. Beeld op de Goede Vrijdag gezien dat Hij in het fijne lijnwaad gezien. Rechtvaardigmaking der heiligen. Hij is veroordeeld en dat vanwege onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Klopt niet zegt u, nu over de heiliging. Hij is toch opgewekt tot rechtvaardiging? Nu over de heiliging. Geheim is dat het eruit voorkomt. Onomkeerbare resultaat. Door Hem onderwezen. De Heere in alles nodig. Geen stap buiten Hem. Dat is de bron en de fontein. Want ons vlees wordt niet bekeerd. Misschien dat er hier en daar een scherp kantje afgaat. Oude mens en nieuwe mens. Twee-mens. Daarom gaat er nog zoveel fout in de wereld, kerk. Pijn in het hart. Wet zoekt aansluiting bij het vlees. Je gaat voor gaas. Je redt het niet. Moet steeds weer aan op de opstandingskracht van Christus. Zijn onbegrijpelijke liefde dat Hij Zichzelf gegeven heeft. Wat u niet redt dat heeft Hij gegeven. Toch onbegrijpelijk. Niemand die naar Hem vraagt en zoekt. Vandaag niet anders. Denk maar aan Jesaja 53. Jesaja zet de verrekijker op. Wie heeft onze prediking geloofd. Omdat u u liever zelf op de been houdt. U wilt de controle houden, u wilt het overzicht.

De Heere zegt ik neem u hand en leg het in de hand van Mijn lieve Zoon. Een groot geheim dat nieuwe leven. Gaat tegen mijn verstand, en wil en eigen leven in. Sterf ik. Wanneer? Als ik in dat lege graf blik. Dood waar is uw prikkel? De angel. Zoals een wesp. Die is weg. Omdat Christus is opgestaan, de dood overwonnen. Een ieder die tot Hem de toevlucht neemt. Daarom nodigt Hij en roept Hij. Opdat u zich in Zijn bebloede armen zou storten. Daarom zegt Hij: zie hier ben Ik. Opdat u Gode vruchten zou dragen. Amen.

Maandag 2 april 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Romeinen 7 vers 4