Een nieuw lied gezongen met Kerst?

Heeft u een nieuw lied geleerd te zingen met de Kerst? Het lied over God die in Christus gedacht heeft aan Zijn genade en goedertierenheid. Hij heeft verlossing aangebracht voor zondaren. Hij is het die ons een nieuw lied leert. Stelt u al uw vertrouwen op Hem? Is Hij uw lofprijzing? Is Hij de reden van al uw vreugde en blijdschap? Is Hij al uw liefde waardig?

Psalm 98 vers 3: ‘Hij is gedachtig geweest Zijner goedertierenheid, en Zijner waarheid aan het huis Israëls en al de einden der aarde hebben gezien het heil onzes Gods.

Het wonder van Kerst uitgejubelt over heel de aarde
1. De oorzaak van Kerst;
2. De reikwijdte van Kerst;
3. De kracht van Kerst.

1. De oorzaak van Kerst

Gemeente, hebt u al een lied gezongen? Deze Kerstdagen. Misschien nog nauwkeuriger stellen: hebt u wel een nieuw lied gezongen. Wat bedoelt u, zegt iemand misschien wel, het huilt in mijn hart. Hoe kan ik zingen? Toch is het Psalmdichter die u en mij ertoe oproept. Zing de Heere een nieuw lied. En is er dan nog iets nieuws? Want het gaat over de grote werken Gods. Is er nog iets nieuws te melden over Zijn werk aan Israël? In de verlossing uit Egypte. Uit het diensthuis van de slavernij onder Farao vandaan. God getrouw geweest. Moest volk straffen. Ballingschap. Volk teruggebracht. Beloofd aan Abraham, Izak en Jakob.

Is er nog een nieuw lied te zingen? Er is geen enkele verlossing los te zien van Christus. Het ligt alles en alleen verklaard in de Messias. Profeten van geprofeteerd. Alles stuwt heen naar Zijn komst. Alle reden om vanmorgen het wonder uit te jubelen. De komst loopt als rode, als gouden, draad daar doorheen. Ook een nieuw lied op Golgotha, op de Paasmorgen en op de Pinksterdag de Heilige Geest wordt uitgestort. God gaf het liefste wat Hij had over in de dood. Hij heeft gegeven tot volkomen verlossing. Is er dan geen reden om een nieuw lied te zingen? Omdat Hij gekomen is. Is er dan niet alle reden om een nieuw lied aan te heffen?

Tegelijk: hebt u deze Zaligmaker nodig? Of zegt u dat stadium ben ik voorbij. Hij heeft mij vergeven. Het wonder is er voor mij uit. Wij blijven zondaren en dat bloed van de Heere Jezus Christus nodig hebben tot de laatste snik. Daarom gaat het erom, hebt u Hem nodig? Hebt u deze Zaligmaker nodig? Hij is gegeven, geschonken. Het is een onuitsprekelijke genadegave. U allen hebt Hem nodig. Als u Hem niet ziet, er geen behoeefte aan Hem hebt. U hebt deze Zaligmaker nodig.

Betekent dat dan dat de oorzaak van Kerst in u ligt? Denk u dat het aan u ligt? Dat u Hem nodig hebt. Laten we daar radicaal mee afrekenen. Geen enkel aanknopingspunt in u. Ook niet in ellende of in uw zieligheid. Niets. Dat is verootmoedigen en vernederend. U komt buiten spel te staan. U speelt geen enkele rol in dit grote wonder van Kerst. Als dit tot u doordringt, dan is er geen groter wonder dan Kerst. Waar ligt de oorzaak van Kerst? In God Zelf. Naar Zijn eeuwig welbehagen. Hij was bewogen in Zichzelf. Het is ook het welbehagen. Behagen, vreugde en blijdschap in. Overtreffende trap. Van eeuwigheid lust en vrede gehad om Zijn Zoon weg te schenken.

We moeten ook zien dat verkiezende welbehagen. Mensen verkoren in Christus. Als er geen verkiezing geweest was, dan hadden we naar huis kunnen gaan. Maar juist de roeping mag uitgaan. Daarmee bewijst Hij dat er een verkiezing van eeuwigheid is. Is het voor u geen groot wonder, dat verkiezende welbehagen.

Misschien zegt wel iemand: ik maak mij zorgen of ik wel uitverkoren ben. Pastorale advies om de Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 16 te lezen. Des te ernstiger de middelen gebruiken. Lezen van Gods Woord en komen onder het Woord. Des te meer bidden. U kunt zeker zijn van uw verkiezing, niet van uw verwerping. Geloofsdaad, zeker van de verkiezing. Dat u verworpen bent kunt u niet geloven. Ziet u hoe groot het wonder het is? Niet een struikelblok, een muur, maar een poort in de muur. Muur door onze zonden. Hij is genadig geweest aan Zijn genade.

Zou God vergeetachtig zijn? Op het allerlaatste moment nog goedertieren te zijn? Dat betekent niet. Als het zo zou zijn, dan zou het er slecht met ons voorstaan. Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid. Omdat Hij onverandelijk is heeft Hij gedacht aan Zijn goedertierenheid. Hij is genadig, barmhartig. Om aan Die goedertierenheid barmhartig te zijn heeft Hij Zijn Zoon gezonden. Zondaren die de dood hadden verdiend. Het is eeuwig Hem grootmaken of eeuwig Hem vloeken. Aangrijpend. Daarom gaat het erom of u een nieuw lied gezongen hebt? Het wonder zo groot. De Zaligmaker die het van u over neemt?

Hij heeft gedacht aan Zijn waarheid. De beloften. Vlak nadat Adam en Eva uit het paradijs werden gedreven. De moederbelofte. Hij heeft het beloofd. Niet gekomen om vrede te brengen maar scheiding. Opstand kwam er. Satan gaat rond als een briesende leeuw. Kindermoord in Bethlehem. Satan heeft alles op alles gezet.

2. De reikwijdte van Kerst

Gemeente, als Adam en Eva uit het paradijs zijn weggestuurd, dan gaan zij zich vermenigvuldigen. Meer en meer mensen op aarde. God ziet uit de hoge hemel neer. Berouwde de Heere dat Hij de mens geschapen had. Genesis 5. Aangrijpend. Noach en gezin gered in de ark. Type van Christus. Daarna als er weer 30.000 mensen zijn, willen de Toren van Babel bouwen. Zelfde zonde als in het paradijs: als God zijn. God zou wel een punt zetten. Nee. Spraakverwarring. De Heere doet met een kromme stok een rechte slag. Juist door verspreiden van mensen over de aarde kan Hij mensen gaan roepen. Abraham uit Ur der Chaldeeën. Abraham diende de afgoden. God sluit een verbond met Abraham. Ligt vast. In uw zaad zullen alle volken van deze wereld gezegend worden. Uit uw nakomelingen zal de Verlosser, de Messias geboren worden. Hij zal een zegen Zijn voor alle volken. Niet alleen voor Israël. Wel eerst voor Israël. Jezus zei: Ik ben niet gekomen dan alleen voor de schapen van het huis van Israël. Zegen voor alle volken. Zo heeft Hij gedacht aan Zijn waarheid, beloften. Dat alleen al, dan ziet hoe de Heere waarmaakt, Hij heeft het beloofd. In de volheid van de tijd gekomen en geboren. Terwijl er niemand op Hem zat te wachten. Nagenoeg Hem verwachten?

Waren er mensen die uitzagen naar de komst van Israël? Huis van Israël. Tien- en tweestammenrijk. Hebben zij erkend dat Jezus de Nazarener de beloofde Messias was? Zo kijken we vandaag de dag naar de Messiasbelijdende Joden. Hoewel feitelijk alle Joden Messiasbelijdende zijn aangezien ze de Messias verwachten. Maar bijzonder de Messiasbelijdende Joden die Jezus belijden de gekomen Messias. Een wolkje als eens mans hand. Ze hebben het gezien. Hoevelen waren er niet op de Pinksterdag. 3000 op een dag. Apostelen de wereld in. Heeft Kerst als het ware als een olievlek over de aarde verspreid.

Ik zeg met voorzichtigheid. Er gaan nog weleens filmpjes rond over de datum en de onjuistheid ervan rond. Onbegrijpelijk dat zo dat Kerstevangelie over heel de aarde gaat. Dat er een Zaligmaker geboren is. Die gedacht heeft aan Zijn genade. Hebt u een nieuw lied gezongen? Iets beleefd, gezien, dat u nog nooit gezien heeft. Zo verwonderd dat God instaat voor Zijn eigen werk en eer. God staat daar zelf voor in. Dat gaat alle oppervlakkigheid voorbij. Zo te blikken in de kribbe. Eigenen is een vrucht van het geloof. Een levend geloof is een strijdend geloof. Wat kan satan het bestrijden en God voor verdacht houden.

Hebt u het zo mogen uitzingen? Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Dan gaat het niet over mij maar over Hem. Dan gaat het over het grote wonder dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft. Zo mogen uitjubelen. Vrede met Hem. Dan is het met iedereen vrede. Dan krijgt u de genade om er onder te staan, de onderste weg te gaan. Die trouwe Vaderhand mag zien. Die Zijn Zoon genomen heeft. In de allerdiepste vernedering gelegd heeft daar in de kribbe van Bethlehem. Hij is gedachtig geweest. Alle einden der aarde hebben het heil gezien. De zaligmakende kennis is verschenen aan alle mensen. Niemand te verontschuldigen.

3. De kracht van Kerst

Alle einden der aarde hebben gezien het heil van onze God. Wat is dan dat heil? Dat heil is toch dat Hij de heelheid werkt. Terwijl het door u, door jullie, alles gebroken is. Wij leven onder gebrokenheid. Overal te zien. Wie heeft er geen klagen over de zonden? Wat moet ons dan niet veel overkomen? Wat een gebrokenheid. Die het hele leven doortrekt. Niet alleen in de wereld, in de maatschappij maar ook in de kerk, in de gemeenre. Juist dan als u de schuld moet gaan eigenen, dan wordt het wonder des te groter dat Hij gedachtig is geweest aan Zijn goedertierenheid.

Dat wij ook hier in Nederland, ook hier in Putten, mogen verkeren onder de bediening der verzoening en bediening van het Woord. Hoe ga ik nu een nieuw lied zingen, gemeente? In al die gebrokenheid. Heeft de Heere niet gesproken: ten dage als u daarvan eet zult u de dood sterven. Het is een van beide. Het nieuwe lied te zingen. Het is of gehoorzamen of sterven.

Hoe zit het met het gehoorzamen. Misschien zegt u na deze Kerstdagen, ik moet ernstiger worden. U bent misschien wel vol goede voornemens. Bent u dat al eens eerder geweest? Er is geen armer Evangelie als het in u lag. U hebt het toch gehoord: de oorzaak van Kerst niet niet in u, het ligt alles in de Heere. Hoe kan ik Hem dan dienen? Dat kan maar op een manier. Hem te erkennen is dat Kind in Bethlehem te erkennen als Gods enige Zoon en eeuwige Zoon. Voor Hem te knielen. Hem te omhelzen door een waar geloof.

Wat een strijd kan het geven. Wat een werk heeft de Heere daaraan om een zondaar te overtuigen. Denk daar niet te simpel over. Het is een strijd op leven en dood. En satan laat zijn prooi niet zo gemakkelijk los. En daarom een strijd. Een zoeken opdat ik Hem vinden zou. Jagen naar de prijs. Wat een strijd als u moet leren dat u moet omkomen. Uw krachten niet voldoende zijn, eerder averechts werken. Wat een wonder als Hij Zich bekend gaat maken.

Psalm 118. De Heere is mijn sterke en mijn Psalm. Daar hebt u dat nieuwe lied. Dat is Christus zelf. Aangegeven in de nacht. In de donkerheid van mijn bestaan, in de puinhoop van mijn bestaan. Een nieuw lied tijdens het leven en tijdens het sterven. Dan denk ik aan sterfbedden waar we dat nieuwe lied gezongen hebben. De stervende nog de uiterste kracht gaf om mee te zingen. Hij is dat nieuwe lied, Christus. Waarom dan? Ik geef u vier redenen. Hij is mijn lied omdat Hij al mijn vertrouwen is. Als u uw vertrouwen op uzelf zet, op uw geld, op uw gezondheid. Dan zingt u dat lied. Wiens brood men eet, wiens lied men zingt. Als u mag eten van dat hemelse brood, dan zal u dat lied zingen. Omdat al uw vertrouwen op Hem is. Hij is ten tweede het hoogste lied van mijn lofprijzing. Het Lam dat de zonden gedragen heeft. Geslacht van voor de grondlegging der wereld. Ten derde Hij is de reden van al mijn blijdschap en vreugde. Kan niet anders. Als Hij Zich geschonken heeft aan mij. Hij is mijn Psalm, mijn lied. Tot in alle eeuwigheid. Deel heb aan Christus door de Heilige Geest. Nodig om geleerd te hebben gebogen in Bethlehem, liggende in de kribbe. Hij is het die Zijn hele leven gegeven heeft om te lijden en te sterven. Kan niet anders of mijn leven besteed ik in Zijn dienst. Hij is mijn Psalm. Ten vierde is Hij al mijn liefde waardig. Is Hij niet alles wat dit leven betreft en het eeuwige leven. Zingt de Heere een nieuw lied. Blijft niets anders over dan om een nieuw lied te zingen. Want Hij heeft wonderen gedaan. Zijn rechterhand en de arm heeft heil gegeven. Als u Hem zo gezien hebt, dan kunt u niet zwijgen. Is dat nu uw leven: dat Hij uw Psalm is. Uw begeerte om Hem een nieuw lied te zingen? Dat zal de eeuwigheid uitmaken. Verveeld nooit. Ter ere van het Lam. De Drie-enige God. Ziet u ernaar uit, dat is toch ook Kerst. Zijn wederkomst naar de aarde. Om te oordelen. Gelijk de zee de bodem bedekt en dat alles van het heil onzes God. Hij is het waardig dat u en jij een nieuw lied zingt. Amen.

Woensdag 26 december 2018 [Tweede Kerstdag] – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Psalm 98 vers 3