Getrouwheid van Gods beloften in het schenken van de Zaligmaker

God zweert in Psalm 89 bij Zijn heiligheid en deugden dat het zaad van David tot in eeuwigheid zal zijn. Davids grote Zoon is Jezus Christus die is gekomen naar deze wereld om Zijn leven af te leggen. Ook al wordt het niet gezien, toch te geloven. Dat is het ware geloof: vastklampen aan de beloften, aan Hem. Heeft u deze Zaligmaker nodig? Heeft u nog verwachting van Hem? Heeft u zo verwachting in deze Adventstijd? Wij hebben alle reden om Zijn genadetroon te bestormen. Omdat Hij het heeft beloofd, ook voor onze kinderen en de kinderen die vandaag gedoopt zijn. Geloven wij dit nog? Sela.

Psalm 89 vers 36-38: ‘[36] Ik heb eens gezworen bij Mijn heiligheid: Zo Ik aan David liege! [37] Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn, en zijn troon zal voor Mij zijn gelijk de zon. [38] Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden, gelijk de maan; en de Getuige in den hemel is getrouw. Sela‘.

Getrouwheid van Gods beloften in het schenken van de Zaligmaker
1. Zijn zaad;
2. Zijn troon;
3. Zijn getuige.

1. Zijn zaad

Gemeente, u herkent misschien wel zo’n tafereeltje op het schoolplein. Twee jongens. Een vraagt de ander: waar is nu die snoep? Had je toch beloofd. Morgen neem ik het mee. Ik zweer het je. Daar gaat het over: eed zweren of belofte doen. Het is werkelijk waar. Als wij een eed zweren of een belofte afleggen dan doen wij dat bij iets hogers. ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig.’ Wie moet God aanroepen, ik bedoel het met eerbied. Hij zweert bij Zijn heiligheid en deugden. Volkomen en volmaakt is. De rechtvaardige en de barmhartige. Daarom geldt het indien ik zou liegen. Het is onmogelijk, het is onvoorstelbaar. Hij houdt getrouw Zijn Woord. Van dat Woord kunt u volkomen aan.

We hebben gezien dat wij volkomen op Zijn Woord aankunnen. Wat de profeten voorzegd hebben is gebeurd. Nog sterker: wat Hij gezworen heeft aan David. Nu wordt het nog onbegrijpelijker. David die er zo’n puinhoop van heeft gemaakt terwijl de Heere Hem zo goed was. David kwam op de helling van de zonden. Moord, overspel. Dan zegt de Heere: zo Ik aan David lieg? Zoveel trouw ten opzichte van zoveel ontrouw. Dan aan David. Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn. Enige reden waarom wij hier zijn. Vanwege Gods trouw. Bevestigt zijn verbond van kind tot kind. Hij gaat door om de beloften van het Evangelie bekend te maken. Omdat er een Zaligmaker is. Een Zaligmaker van zondaren. Waar u met al uw gebrek, verdorvenheid de toevlucht tot kunt nemen. Hij belooft het: het zaad van David zal tot in eeuwigheid zijn.

U twijfelt misschien wel. Ik twijfel. Zou er nog iets overblijven van de kerk en niet alles verwoest worden? Nee, gemeente. Zijn zaad zal tot in der eeuwigheid zijn. Het is zo moeilijk. Davids zoon Salomo, prachtig rijk. Maar het rijk scheurt. Hoe zit het dan met de beloften van God? Zouden die dan de vervulling gaan missen? Wat de Heere laat zien in het leven van David, van Adam en Eva, Abraham, Noach, en in uw leven, laat Hij zien dat u het niet redt. U het onmogelijk kunt om Hem te gehoorzamen. En toch zal zijn zaad bestendig zijn in der eeuwigheid. Wij maken er een potje, een puinhoop van. Ja, het zal zijn omdat er een Held beloofd is. De komst van Zijn Zoon. De Heere heeft het beloofd aan Abraham. Al het zaad in deze wereld zal gezegend zijn. Hij heeft het beloofd in Psalm 89. Het Hoofd, de grote Held. Het genadeverbond gesloten in de eeuwigheid.

Dat is juist zo moeilijk. Om het te geloven. Dat het ook voor mij is. Zijn Zoon ook voor mij gekomen. Kijk ouders, daarom heeft uw kind het teken van de doop ontvangen. Ook voor deze kinderen, bij namen genoemd. Zo bevestigt God Zijn verbond. Hij wilde worden als jullie kind opdat jullie kind zou worden als Hij. Delend in dat Koninkrijk van God. Als een erfgenaam in dat Koninkrijk. Ziet u de trouw van de Allerhoogste. Ik heb eens gezworen bij Mijn heiligheid. Kan Hij niet vanaf. Ouders, dat u Zijn genadetroon zou bestormen. Heere, U hebt het zelf beloofd. Zelfs aan David. Ziet u Zijn trouw die Hij van geslacht tot geslacht werk. Dan legt Hij al onze ontrouw op Davids grote Zoon. Op Hem doen aanlopen. Opdat dat Koninkrijk zou komen. Uw Koninkrijk koom’ toch o God.

2. Zijn troon

Jongeren, waar denk je aan als je het woord troon hoort? Misschien denk je wel aan de Ridderzaal in Nederland met de troon. Als de troonrede wordt voorgelezen. Als het gaat om de troon dan gaat het erom wie erop zit. De koning die zijn wetten uitvaardigt en regering over het volk. De koning bepaalt dat koninkrijk. Hoe het eraan toegaat. En dan is het toch wel moeilijk waarom gaat God dat Koninkrijk nu oprichten met David? Waarom gaat Hij Zijn verbond met David aan? Als het gaat om het genadeverbond waarin God Zich openbaart als de Getrouwe. Ziet u verschillende facetten. Abraham het beloofde land belooft, het hemelse Kanaän. Alle volken ingesloten, geen einde aan het Koninkrijk. U ziet dat God de strijd belooft tussen het vrouwenzaad en slangenzaad. Loon belooft in het houden van Zijn verbond. Noach ook, aarde zal niet vergaan voordat Hij wederkomt. Koninkrijk tot in eeuwigheid. David mag er een voorbeeld van zijn, een type. Een koning die zijn rijk regeert. Alles vervuld in de komst van de Messias in het nieuwe verbond. Als Hij de drinkbeker neemt met het avondmaal. Het oude verbond vervuld in het nieuwe verbond. Oude verbond dat u het niet redt, dat u eeuwig moet omkomen omdat u de wet niet kunt houden. Maar dat nieuwe verbond beantwoordt aan de wil van de Vader. Jezus heeft betaald.

Heeft u deze Zaligmaker nodig? Als u eraan voorbij leeft, dan hebt u geen Messias en Zaligmaker nodig. Maar als die Heilige Geest u gaat ontdekken en overtuigen dat u zondaar bent. Zijn er nog zondaren vanmorgen? Die Messias die oudtijds voorzegd is. In het Oude Testament de beloften niet in vervulling zien gaan maar wel geloofd. Ouders, dat is het geloof ook als u het niet ziet. Ouders, dan kun je je weleens zorgen maken over kinderen. Maar eigenlijk, een onzinnig woord trouwens, ouders u mag niet ongerust zijn. Zorgeloos? Nee dat niet. Maar wat verwacht u van Hem? Dat Hij zal regeren tot in alle eeuwigheid? Wat verwacht u van de Gezalfde tot in eeuwigheid, tot profeet en priester en koning. Die Koning hebt u nodig. Dagelijks gebed: regeer ons door Uw Geest. Kinderen vromelijk tegen de satan en eigen vlees strijden. Niet in eigen kracht. Maar onder het veldteken van deze Koning.

Dan ligt er schuld gemeente. Moet ik aanwijzen. Zo vaak deze Koning niet nodig. Ook na ontvangen genade. Zonder te beseffen dat Hij regeert. Dat Hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Zoveel dingen. Ook als het gaat om het geestelijke. Wat kan Hij ver weg zijn. Als je dan ervaren moet dat het eigen schuld is. Toen U Uw aangezicht verborg verschrikte ik. Wat is deze Koning nodig. Zo uitzien en deze Koning verwachten. Voor de eerste keer, tweede, tiende, honderdste. Hij zal Zijn rijk volmaken. U bent er het levende bewijs van. Daarom mogen wij nog Advent houden. Uitzien en verwachten. Want Hij komt om de aarde te richten. Is het zo Advent in uw leven, in de chaos van uw leven en de chaos van de maatschappij? Mag u zo Advent vieren? Wat verwacht u ouders, van deze Koning voor uw kind? Omdat uw kind ook deze Koning nodig heeft.

3. Zijn getuige

Zijn getuige. Zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. De getuige in de hemel is getrouw. Sela. De Heere doet aan Abraham een gelofte. Zal het waar zijn? Abraham 75 jaar, vrouw op hoge leeftijd. Lichaam opgehouden om een kind te krijgen. Wat doet de Heere dan? Abraham, kom naar buiten. Kijk naar de lucht. Jongeren, doe dat maar eens vanavond. Kijken hoeveel sterren er staan te schitteren voor onze ogen. Hoe langer je kijkt hoe meer je er zult niet. Is het waar of niet? Is de Heere trouw of is Hij het niet? Om Hem aan te roepen op Zijn trouw. Is dat brutaal, aanmatigend? Nee, dat ziet Hij nu zo graag. Dat een arme zondaar de toevlucht neemt tot Hem. Met een rijke ‘christen’ die het allemaal onder controle heeft, kan Hij niets aan. Zijn trouw, Zijn goedheid.

En die troon dan? Ik zie ‘m niet. Nee, u moet ‘m niet zien maar geloven. Daarom worden de beloften verkondigd. U komt er niet schuldig onder vandaan. Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn. Zijn troon zou gelijk zijn aan de zon. Misschien zegt er iemand: u moet naar buiten kijken. Ik zie geen zon. Een grijze, grauwe dag. Maar wat als er geen zon zou zijn, dan zaten we hier in pikdonker. U ziet ‘m niet de zon maar hij is er wel. We zien ernaar uit dat de zon weer helder staat te schijnen aan de hemel. Zonder de zon geen licht en warmte. Ziet u het dan niet hoe de zon en de maan elkaar afwisselen. Die cyclus is onwankelbaar. Dat ligt zo vast. Zo is het met Zijn troon. Het is Zijn getuige. Ieder moment van de dag en van de nacht kunt u het zien. Zo schittert Zijn trouw voor mensen die er een puinhoop van maken, liever eigen weg gaan, Hem wantrouwen op Zijn beloften, die klein denken van de Heere. Voor zondaren laat Hij Zijn trouw schitteren.

Opdat u zou uitzien naar Hem. Hem verwachten. O gemeente, hier krijg ik het niet onder controle. Lege handen. Ziende op Zijn beloften. Een ding is zeker. Ik krijg het. Zijn Zaad zal in der eeuwigheid zijn. Ouders, dan kan het niet verkeerd gaan met je kinderen, toch? Dan kan het niet meer verkeerd gaan? We zien de bewijzen voor ogen. Dat ligt aan ons ouders. We geloven de Heere niet meer. Hij werkt de wedergeboorte. Dat belooft de Heere. Nog meer reden tot huiswerk om zo de genadetroon te bestormen. Dat zet een streep door alle lauwheid en flauwheid. Het levende verwachten dat Hij het beloofd heeft. Wat een eretitel voor je kind: erfgenaam van dat Koninkrijk.

We hebben God ervoor gedankt. O God alle genade, wij danken en loven U dat U onze kinderen tot Uw erfgenamen aangenomen hebt. Wil uw kind als een Koningskind leven? Wilt u als Koningskind leven? Hij heeft Zijn verbond bevestigd aan David Zijn knecht. Het ligt vast in Hem. Hoe donker het dan kan zijn in uw leven. Hij belooft het. Daarom gaat het goed. Het gaat goed want Hij komt. Dan moet ik afsluiten met het woordje waarmee onze tekst mee afsluit. Sela. Dat betekent rust. Denk er nog eens over na. Zijn troon zal eeuwiglijk bevestigd worden. De getrouwheid van Gods beloften in het schenken van Zijn Zoon. Zijn zaad, Zijn troon en Zijn getuige. Sela. Amen.

 

Zondag 9 december 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Psalm 89 vers 36-38 – doopsbediening