Woensdag 1 november 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Psalm 61 vers 9 – dankdag

Voorzang Psalm 147 vers 4

Gebed, Votum en groet

Psalm 61 vers 1 en 2

Geloofsbelijdenis met artikel 13 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis

Psalm 34 vers 2

Schriftlezing Psalm 61

Gebed

Psalm 61 vers 3, 4 en 5

Preek, tekst voor de preek is Psalm 61 vers 9

Psalm 61 vers 9
‘Zo zal ik Uw naam psalmzingen in eeuwigheid, opdat ik mijn geloften betale, dag bij dag.’

Dankbaarheid in tijden van tegenspoed
1. Onbegrijpelijk;
2. Noodzakelijk;
3. Mogelijk.

Gemeente, alle reden om dankbaar te zijn. Terugblik op afgelopen seizoen. Overvloed. Er was niet alleen genoeg, u had het voor het kiezen. Cijfers geloven: klinkt alom positivisme.

Dankbaar voor nieuw kabinet. In begin kritische geluiden. Wat een land zonder regering? Stuurloos. Zorgen zijn er maar dankbaar. Bewaard voor grote tereuraanslagen. Natuurrampen. Aanslagen verijdeld. Bespaard gebleven. Onnoemelijke vrijheid gekregen. Vrijheid van Godsdienst. Wat een weldaden! Redenen om dankbaar te zijn.

Horen we ook bij David. Zo zal ik Uw naam psalmzingen! Grote reden tot dankbaarheid. Ziet David niet een paar dingen over het hoofd? Verkeert in een grote crisis. Verstoten, einde van het land. Hart overstelpt. Geïsoleerd, verstoten van vrienden en adviseurs. Alleen. Roept tot God vanuit de nood van zijn hart. Hij is op de vlucht. Aantal keren geweest in zijn leven. Voor Saul, Absalom, zijn zoon. Meest waarschijnlijke is dat hij al koning is.

Zo in nood, in paniek, juist dan afvraagt waar de Heere is. Als het zo moeilijk is, dat het wel lijkt dat er geen god in de hemel is. Als satan ook nog eens komt en vraagt: waar is god waar u op bouwde.

Collega schoot me aan, bedankt voor de preek half jaar geleden. Waardeloze preek – zo gaan predikanten met elkaar om. Zou het anders gezegd hebben. Maar een ding: toen je zei is het niet een grote zeepbel, gedachte ook op de kansel. Is het wel waar?

David ook in grote nood. Dan weer gaat zien op de Heere. Weer krediet krijgt. Grootmaken van de Heere. U hebt gehoord naar mijn geloften. Opnieuw een gelofte. Maar Ik zal Uw naam psalmzingen! Ik zal Uw grote naam aanroepen. Aanbidden. Getuigen. Rekenschap afleggen over de hoop die in mij is.

Onbegrijpelijk om dankbaar te zijn in tijden van tegenspoed. Mag zien op de Heere. Niet op zichzelf David. Zo dankdag houden. Ook als u het niet begrijpt. Misschien wel beschadigd. Dat u de zon niet misschien niet eens ziet schijnen. Onbegrepen weg moet gaan. Spanningen u beheersen. Onzekerheid u raakt. Als uw hart in u overstelpt is.

2. Noodzakelijk

Om de Heere de lof en de eer toe te brengen. Omdat Hij het is die regeert. Die alle dingen bestuurt en leidt. Hij weet precies wat goed voor u is. Zoals ouderling bad vandaag: alles geven en onthouden wat voor de dominee nodig is. Zijn hand herkennen en erkennen in uw leven. Als u zo’n onbegrepen weg moet gaan, om dan dankdag te houden.

U zegt: dat gaat toch niet op commando. Gaat toch niet? U begrijpt wel. Als u hart er niet bij is. Als u zich verongelijkt voelt, toch onmogelijk? David weet wie de Heere voor hem is!

Stoere taal van David? Nee! Geloofstaal. Uw naam zingen in alle eeuwigheid. Hij doet zijn geloften. Dag bij dag. Zoveel geloften als er al liggen, die hij gedaan heeft. Omdat de Heere het waard is. Noodzakelijk.

Belangrijk dat u de geloften ziet. Die ontstaan in het gebed. In de nood. Genesis 28, Jakob. Verkeert in grote nood, vlucht voor broer Ezua. Zouden zeggen: daar loopt de kerk. Een mannentje op de vlucht. Vers 20. Jakob beloofde een gelofte. Durft u dat aan? Zoals Jakob. Als de Heere dit zal doen, en dat zal doen, dat zal het zijn God zijn. Is dat geen manipulatie? Hij betaalt zijn geloften. Om Hem te dienen. Hem groot te maken. Geboden te doen uit dankbaarheid!

Richteren 11 vers 30. Jefta. Beloofde een belofte. Ik zal het offeren ten brandoffer. Geschiedenis. Terugkomt van de strijd, eerste wat uit zijn huis komt is zijn dochter. Die belooft te offeren. Gaat het goed met die belofte?

David? Gaat het wel goed. Mijn geloften betalen. Dag bij dag. Ook als ik het niet begrijp. Ook als alles tegen is. Is toch onmogelijk? De Heere vraagt het van ons! Leven in afhankelijkheid van de Heere. Gaat u dat goed af? Is dat wel mogelijk?

Prioriteiten in uw leven strijden. Gezin, werk en dan ook nog dankdag. Terwijl de Heere het van u vraagt. Of hebt u al de oplossing gevonden? Uw naam zingen in eeuwigheid. Noodzakelijk!

3. Mogelijk

De Heere dankbaar moeten zijn omdat Hij zoveel geeft en werkt. Verder in psalm 61 een gebed voor de koning. Voor uzelf. De Heere die het voor hem gaat oplossen. Voleinden. Dagen toedoen tot des konings dagen.

David er al uit? Nog niet in werkelijkheid. Door het geloof ziende is het al opgelost. Fiets. Op een beloofde fiets kun je niet fietsen. In het geestelijke wel. Hij zal uitkomst geven de Heere. Nog donker. Ja! Zal Zijn lof zelfs in de nacht.

David gaat terug naar de Heere en wijzen op het verbond. Eeuwigdurend Koningschap. Wonder om de Heere zo te houden en manen van Zijn woord af. De Heere kan, wil niet van Zijn verbond af. Opent uwen mond. Alles kwijtgeraakt, alles verspeelt. Een ding niet. Wat God zelf geeft en belooft. Zijn trouw, verbond, belofte.

David mag zo profeteren. Eeuwige Koningschap. Profeteren van de Christus. Grote biddende en dankende Hogepriester. Psalm 22. Nood uitklaagt. Profetisch ook. Christus later uitspraken.

Christus de biddende en dankende Hogepriester. Die Koning zal daar zitten eeuwig voor Gods aangezicht. Hoe dankbaar? Mogelijk? In Christus ziende op Hem. Hij de weg gegaan, Hij gesmaad. Onbegrijpelijk dat Hij de straf die ons de vrede aanbrengt op Hem was.

Hoe kunt u dankbaar zijn? Alleen in Jezus Christus. Leven Christus, sterven gewin. Sterven in het verlengde. Eeuwig Hem dankbaar.

Is uw leven Christus? Is jouw leven dat? Niet wat ik wil. Niet wat ik wil, maar in Christus. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Paulus weet wat het is om gebrek te hebben, overvloed te hebben. Ik kan alle dingen door Christus die mij kracht geeft.

Is maar een manier om dankdag te houden. Omdat Hij mijn leven is. Gemeente, dan eerlijk zijn. Leven ernaast leggen. Hoe hebt u dan vandaag dankdag gehouden? Godsdienstige plichten gedaan. Ja, alle dag dankdag. Als het goed is, ja.

Zo vandaag, dag van afzondering. Dankdag alles te maken met denken. Dan vergeet u het niet. Dan vergeet u geen van Zijn weldadigheden. Want God geeft ze!

Luchtje aan die dankbaarheid van u? Het stinkt! Mijn dankbaarheid, uw dankbaarheid. Het klopt niet. Bidden ook. Leer ons bidden zoals het behoort. Gaat u uw geloften betalen? Toen het moeilijk was. Nu heel uw leven besteden in zijn dienst.

Mag u dan vandaag zeggen, hoe moeilijk, hoe beschadigt, ik zal Uw naam psalmzingen in eeuwigheid!

Gemeente, als u u voorneemt om het beter te gaan doen, dan ga ik u teleurstellen. U redt het niet. Het wordt niet beter. Ziet u voor u die biddende en dankende Hogepriester? Hij wil het overnemen. Zie hier ben Ik! Het klopt niet en u krijgt het niet kloppend. Hebt u dan geen behoefte aan waarheid in het binnenste? Opdat u uzelf niet zou bedriegen. Tegen zoveel opstand. Zie hier ben ik. Ik wil mijn genade kwijt, mijn liefde. Tot reiniging, tot vergeving.

Zo zal ik Uw naam psalmzingen in eeuwigheid! Geen andere naam, geen andere weg. Eeuwig Hem prijzen. Eeuwig dankdag houden. In de Heere Jezus Christus.

Bidden en danken in balans. Hem weer nodig hebben. Hem erkennen voor alle weldaden. Ik zal Uw naam psalmzingen in eeuwigheid. Door mijn geloften te betalen. Dag bij dag. Ieder moment. Dankdag. Eeuwige dankdag. Amen.

Psalm 138 vers 2

Gebed

Psalm 61 vers 6 en 7

Zegen