Zondag 26 november 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Psalm 45 vers 15a – Heilig Avondmaal

Voorzang Psalm 43 vers 3

‘Zend Heer‘, Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.’

Stil gebed, Votum en groet

Psalm 91 vers 1

‘Hij, die op Gods bescherming wacht,
Wordt door den hoogsten Koning,
Beveiligd in den duist’ren nacht,
Beschaduwd in Gods woning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen, die op Hem bouwen,
Mijn burg, mijn toevlucht in den nood,
Den God van mijn betrouwen.’

Voorlezing van de wet van God [Exodus 20, http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Exodus/20/]

Schriftlezing Psalm 45 [http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Psalmen/45/]

Gebed

‘Heere, U bent de grote Koning. Koning der Koningen. Regeert. Van zee tot aan de zee. U nodig. Bidden tot U. Komen tot U. Om Uw zegen af te smeken. Schenk Uw zegen over de bediening van het Woord en het Heilig Avondmaal. Het was Uw begeerte om het Pascha met Uw discipelen te vieren. In het Oude Testament met Uw volk. In Jezus Christus kan het. Ziet U zelf schoonheid. Terwijl Uw bruid inktzwart is. Beloften bevestigen in de bediening van het Heilig Avondmaal. In geschikte kleding tot de Bruidegom geleid. Schoon vooruitzicht. Koning aan Zijn ronde tafel. Geeft dat de bruid die liefelijke reuk uit Nardis zal voortbrengen. Kan ze onmogelijk uit haarzelf. Koningsdochter geleid worden aan Uw tafel. Verheerlijk Uw grote naam. U weet wat zich afgelopen nacht speelde, afgelopen week. Welke liefde er werd gewekt. U weet ook van het strijd en de moeite. Dat de satan ons op de nek kan zitten. Moeilijk kan zijn. Als we zien op onszelf, dan is het onmogelijk. Maar als we zien op U. Dat U het waard bent. Dat we U nodig hebben. Breek het werk van satan. Dat er zo Avondmaal gevierd mag worden. Als voorbeeld, als voorafschaduwing van de eeuwige bruiloft. Of we nu hier zijn of thuis. Avondmaal gevierd mag worden. Dat Hemelse brood, wat hebben we dat allemaal nodig. Als we het niet zien, werk het nog. U bent het waardig. U werkt alle dingen naar de raad van Uw lief. Die liefde tot U, die noopt tot wederliefde. Dat zo de Koningsdochteren gebracht mogen worden. Bekleed met de gerechtigheid van Christus. We bidden van U, we smeken het U. Uw grote naam ter eer. Om Christus’ wil alleen. Amen.

Psalm 45 vers 6 en 7

Preek over Psalm 45 vers 15a ‘In gestikte klederen zal zij tot den Koning geleid worden’

Wij zien een rijke belofte bevestigd aan de tafel van de Koning

Gemeente, als u Psalm 45 tot u door laat dringen, zoals dat Oud Testamentisch profeteert is, dan ziet u daar het werk van de Messias. U ziet daar ook dat eeuwigdurende Koningschap. Messiaans Koninkrijk. Geldt een belofte voor: koningsdochter zal in gestikte kleding geleid worden tot de Koning.

Paulus: gemeente voorstellen als een reine maagd. Te versieren. Tot de Koning te brengen.

Voor wanneer geldt deze belofte? Vervulling? Komst van de Messias. Daarin ook. Geldt niet een keer maar gaat door. Vervuld worden keer op keer.

Geleid worden aan des Konings tafel. Heilig Avondmaal daar een prachtig voorbeeld van. Heidelbergse Catechismus zondag 25: opdat wij de beloften gaan verstaan. Zien het voor ons, belofte vervuld. Verzekeren. Het is werkelijk waar.

En dat in gestikte klederen. Misschien er zelfs wel niets van zien. Ze wordt bekleed van Christus’ gerechtigheid. Klederen van heil. Gaven van de Geest. Bekleed door Hem. Daarom ziet Hij zo’n grote schoonheid in haar.

Geheel verschoond inwendig. In haar verblijf, waar verder niemand bijkwam, aangenaam maakt werd voor de Koning. Kan ook inwendig betekenen: haar hart vernieuwd. Kan niet anders of komt naar buiten. Zo wordt zij tot de Koning geleid. De Koning verlangt naar haar schoonheid, begeert dat.

Zo ziet de Koning uit om Zijn dochter, Zijn bruid te ontvangen. In gestikte klederen zullen zij tot de Koning worden geleid. Dan kunnen ze zelf niet. Zij zullen tot de Koning worden geleid. Dan kan het weleens dat u aan de tafel zit zonder dat u er erg in hebt. Hij maakt het ook. Hij maakt het in alles goed. Hij verlustigt zich in eigen werk. Daar hoeft niets van u bij, kan ook niet.

Hij heeft het Koningschap verworven. Eeuwigdurende Koning. Daarom Zijn heerlijkheid afgelegd. Wat bedoelt u? De Koning der Koningen. Ziet u Hem liggen in doeken gewonden in de kribbe? Hij heeft Zichzelf gegeven voor Zijn bruid, Zijn liefste. Terwijl zij het moet zeggen: zelf inktzwart vanwege de zonden.

Hij ziet wat zij niet ziet. De Heere ziet haar aan in Zijn Zoon. Een volkomen betaling. Hij heeft Zijn liefde over haar uitgestort. Doen druppen in haar hart. Hij heeft zelfs haar tegenspreken verdragen. Al dat tegenstribbelen van haar, zoveel van haar kant. Tegenspreken. Barrières om niet aan te gaan. Hij breekt het af. Hij vervult haar met Zijn liefde.

Hij had haar kunnen wegstoten. Maar niet gedaan. Daarom is Hij in het oordeel gekomen. Oordeel ondergaan. Opdat Zijn bruid nooit meer in het oordeel zou komen. Liet zich binden opdat Zij niet in de eeuwige dood zou komen. Smaad gedragen. Handschrift dat tegen ons was aan het kruis gehecht.

In deze woorden herkent u misschien ook de prachtige woorden dat ‘Ik voor u daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven’. Ik heb u gekleed, met rijkgestikte kleding. Geur en reuk van deze Christus voortbrengen. Alles ligt in Hem.

Zo leidt Hij vanmorgen de koningsdochter aan Zijn tafel. Totdat zij eeuwig zal aanzitten bij de eeuwige bruiloft. Aan de ronde tafel. Alle verschillen weg. Alle scheiding die er hier is. Zo ook vanmorgen, zit de Koning aan Zijn ronde tafel. Beloften des te meer bekendmaken. In gestikte klederen, Zijn bruid tot Hem geleid zal worden. In dat eeuwigheidsperspectief staat vanmorgen de tafel van de Koning aangericht. Amen.

Psalm 95 vers 2

‘De Heer‘ is groot, een heerlijk God,
Een Koning, die het zaligst lot,
Ver boven alle goon, kan schenken.
Het diepst van ’s aardrijks ingewand,
Het hoogst gebergt’ is in Zijn hand;
’t Is al gehoorzaam op Zijn wenken.’