Omdat Christus het gedaan heeft

Te midden van de benauwdheid heeft David zicht op het volbrachte werk van Christus omdat Hij het gedaan heeft. In Psalm 22 staat hoe David is aangevochten en tegelijkertijd is het een Messiaanse Psalm over Christus en wordt geprofeteerd. David ziet met de ogen van het geloof, met de verrekijker van het geloof, op het volbrachte werk van Christus dat honderden jaren later plaats zou gaan vinden. Voor het geloof Zijn de beloften van God voltooid tegenwoordige tijd: omdat God het belooft is het er en zal het er zijn. Bij het Heilig Avondmaal wordt het brood gebroken en de wijn vergoten die symbool staan voor het lijden en sterven van de Borg en Zaligmaker Jezus Christus die Zich vrijwillig gaf om te betalen voor de zonden. Zo kan God de Vader in een weg van recht en gerechtigheid doen hebben met zondaren zoals wij zijn. Omdat Hij het gedaan heeft.

Psalm 22 vers 32b: ‘Omdat Hij het gedaan heeft’.

Het zicht op het volbrachte werk van Christus omdat Hij het gedaan heeft

Gemeente, als wij Psalm 22 goed tot ons door laten dringen, dan lijkt het in de eerste instantie dat er een kentering komt halverwege waardoor David uit de benauwdheid komt en geroepen wordt om de Heere groot te maken. Maar die kentering is er niet. David zit in diepe, diepe benauwdheid. Vijanden belachen hem. Band die hij heeft met zijn hemelse Vader zetten ze ten spot. In die benauwdheid krijgt hij zicht op de Heere Jezus Christus. Daarom zegt hij: ik zal de Heere loven. Geloften betalen. Moment komt er, nee is er. Ook in de nacht zal ik zingen waar ik Hem verwacht.

Wat is de oorzaak, de reden? Omdat Hij het gedaan heeft. Omdat is een redengevend woord. Waarvan? Alles van daarvoor. Die lofprijzing. Verkondigen van Zijn gerechtigheid. Verkondigen de volken dat geboren wordt. Is dat er in de volken? Nee. Daarin ligt het grote wonder: omdat Hij het gedaan heeft. Als we zo, ook in de voorbereiding hebben gezien, de woorden van Christus, David en de ware avondmaalganger, woorden op uzelf betrekt: het is rechtvaardig als de Heere mij verlaten zou hebben. Want Hij heeft Zijn Zoon gegeven. Verzoening. Daarom kan Hij vragen naar mensen en nog handelen met mensen. Terwijl u Hem de nek heeft toegekeerd. Ten dage als u daarvan eet, van die boom, moet u de dood sterven. Daarom bij u de dood.

Voor David zo’n groot wonder. Omdat Hij het gedaan heeft. Zaligheid ligt geheel buiten hem. Hij heeft het gedaan. God heeft een weg uitgedacht vanuit de nooit begonnen eeuwigheid. In een weg van gerechtigheid en recht in Zijn Zoon. Zo krijgt David in de benauwdheid zicht op zijn Zaligmaker. Zicht op die Zaligmaker die het ook voor Hem heeft volbracht. Betaald, volkomen betaald, vereffent. In dat grote lijden en sterven heeft Christus de vrede aangebracht. David mag ondanks de benauwdheid zien op het volbrachte werk van Christus. Hij het gedaan heeft. David, dat klopt toch niet? Moet nog honderden jaren duren toch? Daar zien we de kracht van het geloof. Verrekijker van het geloof aan het oog zetten. Hij mag zien op het volbrachte werk van Christus. Hij heeft het volbracht. Hij moest van God de Vader verlaten worden, gehangen in de drie uren duisternis. Gekropen in de hof van Gethsemane. Worm en geen man. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Bespot, vermorzeld, geperst aan alle kanten. Zult u eraan denken gemeente als u vanmorgen het brood gebroken ziet worden. Zijn lichaam. De wijn het beeld van Zijn bloed dat vloeide.

Satan als een briesende leeuw rond. In de woestijn verleid. Geprobeerd af te brengen van het werk van de zaligheid. Hoe is Hij bespot. Indien u Gods Zoon bent, komt af van het kruis. Ze hebben met name die liefdesband tussen de Vader en de Zoon bespottelijk gemaakt. Hij heeft het op Hem gewenteld. Laat het Hem nu helpen. Diepe sporen getrokken hebben in Zijn ziel. Hij ook mens. Ondanks alle spot en venijn, Hij heeft volgehouden. Omdat Hij het gedaan heeft. Hij heeft die volle toorn Gods gedragen. De drinkbeker tot op de laatste druppel geledigd. Daarom verzoening aangebracht. Een offer dat zo volkomen is. Onbegrijpelijk: Hij heeft de gramschap van God geblust. Daarom geen wraak meer maar liefde.

Daar ziet David dwars door alles heen, dwars door alle strijd, aanvechting, worsteling heen, daar ziet Hij zijn Borg schitteren. Zijn Zaligmaker schitteren. Daar ziet hij de verlossing, de zaligheid. Daar ziet hij alles. Zo mag hij het zien met het de ogen van het geloof. Wat is het ook nodig dat het geloof door Gods Geest gewerkt is maar ook gesterkt wordt. In het strijdperk van het leven. Iemand vanmorgen waar zoveel op afkomt. Maar nu de Zaligmaker ziet hangen die uitroept: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Te delen in Zijn gemeenschap. Daar het Christus is die de tafel laat aanrichten en de nodiging laat uitgaan. Dat er eten is, teerkost, versterking, allesreinigende bloed tot vergeving en heiliging. Misschien diep ingeslagen deze week: nog vele gebreken in ons, geen volkomen geloof, geen strijd zoals de Heere dat van ons eist, de ijver die maar zo matig is voor Zijn huis en dienst. Daarom versterking nodig omdat Hij het gedaan heeft.

Gemeente, daar ligt het. Niets in u maar alles in Hem. Omdat Hij het gedaan heeft. Misschien wel een van de moeilijkste gedeelten om te vertalen. Ze zullen aankomen. Omdat Hij het gedaan heeft opdat de volken geboren zullen worden. Hij heeft ons geschapen. De schapen die Hij leidt. Het ligt alles in Zijn hand. Psalm 22 lijkt twee delen te bevatten. Klaaggedeelte het eerste. Het tweede een loflied. Maar dicht bij elkaar houden. Juist in het lijden ligt de heerlijkheid. Apostel Johannes: Hij is gebracht van lijden tot heerlijkheid. Wat een heerlijkheid ligt er in Zijn lijden. Of niet? Ziet u het dan niet schitteren, Zijn volbrachte werk? In alle strijd en aanvechting het zicht te hebben op die overste Leidsman, Overwinnaar in de strijd. Daar moet het vandaan komen. Omdat Hij het gedaan heeft. Amen.

 

Zondag 24 maart 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [dienaar te Putten] – Psalm 22 vers 32b – bediening van het Woord en van het sacrament van het Heilig Avondmaal