De rijkdom en de heerlijkheid van Gods verbond

Het verbond van God is een eeuwig verbond, Zijn trouwverbond. Dat verbond bestaat uit twee delen: Zijn trouw enerzijds en ons geloof anderzijds. Hem onvoorwaardelijk te geloven dat onze kinderen zalig zullen worden in deze doopdienst. Het leven van het geloof is Hem aanroepen en Hem erkennen. Te leven in afhankelijkheid en Zijn voetstappen te drukken. 

Psalm 105 vers 8: ‘[8] Hij gedenkt Zijns verbonds tot in der eeuwigheid, des woords, dat Hij ingesteld heeft, tot in duizend geslachten [9] Des verbonds, dat Hij met Abraham heeft gemaakt, en Zijns eeds aan Izak. [10] Welken Hij ook gesteld heeft aan Jakob tot een inzetting, aan Israel tot een eeuwig verbond‘.

De rijkdom en de heerlijkheid van Gods verbond
1. De kracht;
2. De duurzaamheid;
3. Het adres.

1. De kracht

Gemeente, deze Psalm begint met een aantal oproepen. Heel duidelijk. Loof, roep, zing, verblijd u, vraag naar Hem. Wat daar bovenuit komt is te vangen: de bedoeling van ons leven dat God geloofd wordt. In ons leven. Hem erkennen. Heel ons leven in Zijn hand. Als ik zeg erkennen, is de afhankelijkheid daarmee verbonden. Afhankelijk van Hem. Hem nodig hebben. In alles vragen naar de Heere en Zijn sterkte.

Misschien zegt u wel: kan er wel naar vragen, maar ik merk er zo weinig van. Hoort Hij wel? Kunnen we wel aan op Hem? Op Zijn woorden. Dat is toch belangrijk. Niet voor het grote geheel maar voor u persoonlijk. Natuurlijk zegt u, de Heere toch getrouw. Hij doet wat Hij zegt.

Als ik het betrek op de doop. De Heere heeft uw kind toegezegd de vergeving van zonden. Wast in het bloed van Christus. Twee delen in het verbond. Geloven wij het? Dan de ja maar. Wonder moet gebeuren. Velen die zich afgekeerd hebben op latere leeftijd. U stelt overal vragen bij. Onvoorwaardelijk te geloven. Ja zegt u, Hij sloot het verbond met Abraham. Daar begon het, nu ja in de eeuwigheid. Bloed voor nodig. Abraham krijgt de opdracht om dieren te slachten. Bloed zal ook weer van onze hand worden geëist als wr ons niet houden aan Zijn verbond.

Hij wijst Abraham het land. Brengt in het land. De Heere is getrouw, zien we op de dag van vandaag. Allerlei discussies over de landsbeloften Israël. Als we de regenboog zien, zeggen we de Heere is getrouw. Waarom ziet u niet op het land? Meer dan acht miljoen Joden terug in Israël. En meer en meer.

Wonderen die Hij gedaan heeft. Daar op letten. Blijkbaar niet altijd even duidelijk. Nodig om terug te kijken. Naar de grote werken van de Heere. Hij gedenkt Zijn verbond. Zelfde woord gebruikt. En dat tot in eeuwigheid. Tot in duizend geslachten. Woord ingesteld. Letterlijk: bevolen. Daar ligt alles in, blijdschap, rijkdom en heerlijkheid. Wij zouden zeggen: wat is er op tegen? Naar Hem te horen als we beseffen dat Hij het goede met ons voorheeft? Psalmdichter zet er een streep onder. Leef ernaar.

Abraham heeft gefaald. Niet getwijfeld aan de beloften wel aan de manier waarop. Net als u faalt en telkens weer faalt. Telkens weer uw vragen. Helaas helaas telkens de Heere niet kunt of wilt volgen. Dat maakt het wonder zo groot. Hij gedenkt aan Zijn verbond. Hoe is het mogelijk? Als Hij ons aanziet in onszelf, dan toch wegstoten? Alleen mogelijk als Hij ons aanziet in de Zoon. Prachtig mooi: verkiezende liefde van de Vader, verlossende liefde van de Zoon en de toepassende liefde van de Heilige Geest. Doopwater dat reinigt. Reinigmaking buiten onszelf zoeken. Ook als u het niet weet, als u uw vragen hebt, dan Hij: Ik gedenk aan Mijn verbond.

2. De duurzaamheid

Welke dichter? In 1 Kronieken 16 komt deze Psalm terug. David gaan ik vanuit. Moment: als David de ark terugbrengt in Jeruzalem. Ark van het verbond. Wet erin gelegd. Gods geboden. Volk had toegezegd de geboden te doen. Boven de wet het verzoendeksel. Niet alleen toen betekenis. Geweldige lijn naar Openbaring. Hij gedenkt Zijn verbond in eeuwigheid.

Zogenaamde geschiedenispsalm Psalm 105. Dat het werkelijk waar is. Hij gedenkt aan Zijn trouw. Niet verplicht aan het volk maar aan Zijn  eigen verbond. Gods grote daden beschreven. Hoe moeten de daden worden beantwoord? Hem loven. De erkenning van Zijn grote daden. Hoe beantwoorden de mensen dat? Het Woord nemen. Het volk Israël. Hoe reageerden zij? Dat is uw en mijn beeld. Juist tegen die zwarte achtergrond gaat de trouw van de Heere schitteren. Juist op het moment dat ze een nieuwe leider willen kiezen, liever terug naar de vleespotten van Egypte. Houding van opstand en weerstand. Ondanks dat blijft de Heere getrouw. Een eeuwig verbond der genade.

Zou je dan nog aan de zaligheid van je kind durven twijfelen? Komt erop aan. Naar de genadetrouw. Pleiten, eisen op Zijn trouwverbond. Omdat Hij het zelf toegezegd. Typisch het leven van het geloof. Roep de Heere aan op Zijn woord. Begrijp ik het niet altijd. Hem nodig. Wat wilt u dat ik doen zal? Bijzondere van het leven van het geloof. Omdat Hij het toezegt.

Wij kunnen niet geloven?! Denk aan Jeremia. Al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Verwachting voor uw nakomelingen. Zal de Heere loven. Als je dan je jongen een andere kant op ziet gaan, of dochter bewuste keuze ziet maken om niets meer van de Heere te willen weten. Dan alles te wankelen, te schudden. Vanmorgen allemaal kunnen zien. Zijn verbond een eeuwig verbond.

Terwijl u er niet aan kunt voldoen. U er een puinhoop van maakt. Nieuwe verbond. In het bloed van de Heere Jezus. Al die voorwaarden om te leven in gehoorzaamheid. Dat heeft Hij gedaan, volkomen gedaan. Dan wordt Zijn gehoorzaamheid mijn gehoorzaamheid. Alleen door de beloften. Alles ligt in Hem. Hij alles gedaan. Tot in duizend geslachten. Kanttekenaren: zeker getal voor onzekere zaken. Duizend geslachten precies? Groot aantal. Wel belangrijk in welk geslacht wij nu zitten. Zitten we al bij duizend? Geslachten rekenen. De wereld bestaat 6000 jaar. Twintig jaar per geslacht zeer optimistisch gerekend. Opvallend trouwens: vruchtbaarheid neemt toe, en is meer bij jonge vrouwen maar gemiddelde leeftijd van het eerste kind loopt op en ligt op 29 jaar. Met de berekening nog maar in het 300e geslacht.

3. Het adres

Zijn beloften zijn waar. Geen enkele reden te twijfelen. Te geloven. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Niet op gevoel. Betekent dat ik het nog niet heb. Eenmaal zal de Heere mij dat schenken. Als je leven ligt in het verlengde van die beloften ligt, dan gaat het wel. Maar als het er tegenin gaat? Dwars tegen de belofte in. Abraham moest zijn enige zoon gaan offeren. Daar gaat Abraham in geloofsgehoorzaamheid.

Gemeente, als het gaat over de zaligheid dan is dat misschien nog makkelijker te geloven dan een belofte voor het dagelijkse leven. Misschien in een kwestie gewikkeld, dagelijkse zorgen. Hij zegt: Ik zal voor u strijden en u zult stil zijn. Dan gebeurt er iets dat er tegenin gaat. Dan stil te zijn. Daarom nodig dst het geloof gesterkt wordt. Niet te zien op de omstandigheden te zien. Redeneren te stoppen. Dan merk ik wel: dat kan ik niet. Geloof een gave van Hem. Meer en meer Hem nodig te hebben. Zijn Zoon in die weg van gehoorzaamheid is gegaan.

Uit het formulier. Kinderen aangenomen hebt. Niet allen die gedoopt worden zalig. Twee soorten kinderen van het verbond. Oudste zoon en jongste zoon. Dit is waar: Heere laat Zijn beloften verkondingen. Staat geen naam bij de belofte. Mijn naam. De naam van mijn kinderen. Dan makkelijker te geloven? De naam namen genoemd vanmorgen bij de doop. Eva, Louise en Nathanael. Opdat je zou geloven. Niet omdat, alsof het in ons geloof ligt met alle hoogten en diepten. Maar in Hem. Ik ben het die tot u spreek.

De Heere gaat door in de lijn van geslachten. Abraham, Izak en Jakob. In zijn vrieden uitwerkt. Abraham de vader aller gelovigen. Gaat over op gelovigen. Niet alleen de natuurlijke lijn maar ook de lijn van het geloof. Geliefden in de Heere Christus. Legt een claim op u ouders, gemeente. Behoren gedoopt te wezen. Ligt het vast in Hem. Geloof zo nodig. Hem omhelzen. Let dan op hoe Hij gewerkt heeft. Is het verkeerd gegaan de komst van Christus? Konden de mensen het tegengaan? De satan het tegengaan? Heere gaat door met Zijn  grote werk. Zijn trouw laat zien. In uw leven Hem erkennen. De Heere die zoveel geeft en werkt. Alsof het niet een groot wonder is dat we Zijn Woord hebben? Genadetroon mogen bestormen? Dwars door alles heen Hem erkennen voor al Zijn weldaden. Als er een zegt: als u wist hoe moeilijk het is. Geen kinderen, kind verloren voor of na de geboorte, kinderen andere weg op zien gaan. Juist dan: zie op de Heere. Op Zijn trouw, op Zijn verbond. Van geen wijken en wankelen weet.

Er was bloed nodig. Is gestort. Hij is met Zijn bloed de hemelen doorgegaan. Daarom kan het. Als we de stelligheid van het doopformulier zien. Grote werk dat de Heere doet. Dan kan het niet meer fout gaan met uw kind. Waar gaat het fout? Omdat ik Hem niet erken. Hem niet geloof. Hij zegt niet ik wil je tot een Vader zijn, Hij zegt Ik ben je Vader.

Komt het tot die hartelijke erkenning? Vader ik wil geen andere weg gaan. Zijn voetstappen te drukken. Door de Geest te worden geleid in al de waarheid. Ik kan u honderd wegen schilderen, duizend zaken aanreiken. Maar het heeft geen waarde. Weet u wat verandering brengt? Als u oog krijgt voor Zijn trouw. U heeft het vanmorgen allemaal gezien. Wat moet er nog meer gebeuren om tot die hartelijke erkenning te komen. ‘Mijn Heere en mijn God.’ Het bloed reinigt van alle zonden. Om de zaligheid en reinigmaking buiten uzelf in Hem te zoeken. Daarom werden jullie kinderen vanmorgen gedoopt. Erken de Heere. Amen.

Zondag 22 april 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] –

 

Foto Hersteld Hervormde Kerk Putten