De belofte van de bruiloft bevestigd 

Waar ziet een bruid naar uit? Naar de dag van de bruiloft omdat zij dan altijd met haar bruidegom is. Zo ziet de kerk uit naar de bruiloft van het Lam, de Heere Jezus Christus die de Bruidegom is. Hij is arm geworden voor Zijn bruid opdat zij rijk zou worden. De nodiging gaat uit in de prediking van het Woord. Kom tot Hem. Vanmorgen gaat de nodiging uit bij de bediening van het sacrament van het Heilig Avondmaal. Om meer en meer uit te zien naar dé Bruidegom. Is uw verlangen versterkt?

Openbaring 19 vers 9: ‘En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods‘.

De belofte van de bruiloft van het Lam bevestigd door en in het Lam

Gemeente, waar ziet de bruid nu naar uit? Op een ding gericht. Een ding belangrijk. De bruiloft. De dag dat ze altijd samen zal zijn met de Bruidegom. Uitziend leven en verwachtend leven. Wat kan het lang duren. Kenmerk van de ware gelovige door het geloof en uit het geloof leeft. Niet het bezit maar het uitzien. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. De belofte. Welke? De belofte van de bruiloft van het Lam. Die hij bevestigt en bezegelt.

Johannes krijgt de opdracht om het op te schrijven. Contract vast te leggen. Dat het vast ligt, eeuwig vastligt. Dat verbond dat van geen wijken en wankelen weet. Hij schrijft het met Zijn eigen hand. Verbond en testament. Wilsbeschikking. Zalig zijn degenen die daartoe geroepen zijn. Vol van, gelukkig. Omdat ze Zijn gemeenschap zullen ervaren. Geloven overgaat in aanschouwen. Hem zien van aangezicht tot aangezicht. Hem eeuwig dienen ongestoord. Zonder dat de zonden daar scheiding maakt. Altijd mogen dienen tot in alle eeuwigheid.

Wie zijn er gelukzalig? Die geroepen zijn tot het avondmaal van het Lam. Niet geroepen worden maar geroepen zijn. Romeinen 8 vers 28b en 29: ‘[…] namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. [29] Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen‘. Gouden keten. Het ligt eeuwig vast. Hoe puinhoop ze er ook van maakt. Hoe zwart de bruid ook is.

De bruiloft van het Lam is gekomen. Is er. Is reeds aangevangen. Met de komst van Christus in het vlees. Koninkrijk gekomen maar nog niet volmaakt. Zijn rijk is nog niet volmaakt. Verkondiging  van het Woord vindt nog plaats. Nodiging gaat nog uit. Tot de laatste is toegebracht.

Maar de Bruidegom kan niet langer wachten. Daarom vanmorgen het avondmaal aangericht. Niet aan het uiterlijke blijven hangen maar onze harten opwaarts zouden verheffen in de hemel. De Bruidegom kan niet langer wachten. Hij liet Zich arm maken, in de beestenstal geboren. Hij wilde arm worden opdat Zijn bruid rijk zal zijn. Hij kent haar door en door. Om haar te bemoedigen, vertroosten, ondersteunen. Al haar zinnen gericht zouden zijn op de ontmoeting straks met de Bruidegom. Hem ontmoeten.

De Heere opent de beloften. Gaat ze ook  toepassen. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft van het Lam. Ook verzegelen. Schrijf want zalig zijn die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Daarom laat Hij vanmorgen de tafel aanrichten. Altijd met Hem te zijn. Door Hem grootgemaakt te worden. Dat Lam geëerd zal worden tot in alle eeuwigheid. Zijn bruid Hem meer en meer verwachten. Meer en meer uitzien. Opdat zij zich meer en meer zal voorbereiden. Alle dingen zijn gereed. Kom tot de bruiloft. Amen.

 

Zondag 23 juni 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Openbaring 19 vers 9 – bediening van het Woord en sacrament van het Heilig Avondmaal