De bruiloft van het Lam is gekomen

Het gaat aan op de bruiloft van het Lam, de Heere Jezus Christus. Deze bruiloft is de eeuwige feestmaal in de hemel die zonder einde is. Het is de Heere Jezus Christus die Zijn leven gegeven heeft en opgestaan is uit de doden. Hij is de Bruidegom die Zijn bruid liefheeft. Ziet u al uit naar de bruiloft om daar de Bruidegom te ontmoeten? Is er de liefde tot Hem? Bent u vervuld van Hem? Het is God die de liefde in harten van zondaren werkt. Als u Hem nog niet kent, vlucht dan vandaag nog tot Hem. Hij staat met uitgebreide handen om u te ontvangen: Hij nodigt u uit voor de eeuwige bruiloft van het Lam.

Openbaring 19 vers 7 en 8: ‘[7] Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. [8] En haar is gegeven dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.’

De bruiloft van het Lam is gekomen
1. De Bruidegom;
2. De bruid;
3. Het bruilofskleed.

1. De Bruidegom

Gemeente, een bruiloft dat is iets waar je naar toeleeft. In de directe omgeving gebeurt, in het gezin of een vriend. Iedereen leeft ernaar toe. Voorbereidingen getroffen. Al bezig met je te verheugen erin. Ernaar toeleven. Zo ook met de bruiloft van het Lam. Het gaat over de bruiloft van het Lam vanmorgen. En zoals het Woord uit de tekst ons laat zien is die bruiloft gekomen. Eigenlijk wel opmerkelijk. Is die al gekomen of staat die te komen? Ik denk dat het allebei is. Nog wel weer moeilijk om met ons verstand op een rij te krijgen. Het Koninkrijk van God is gekomen en het is er nog niet. Nog niet volmaakt. Zo geldt ook van de bruiloft van het Lam. Want het Lam heeft overwonnen. Het Lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld.

Babylon is gevallen. Openbaring 19 begint met een zegenlied. Want Zijn oordelen zijn rechtvaardig. Hallelujah. Omdat de overwinning behaald is. Omdat de bruiloft van het Lam gekomen is. Als het gaat over die bruiloft dan is wel de eerste vraag wie is de Bruidegom. De eerste vraag die ik thuis krijg als ik een stel getrouwd heb: hoe zag ze eruit? Alsof de bruidegom niet belangrijk was.

Hoe zit het met het heilig Avondmaal? Wat heeft dat te maken met de bruiloft van het Lam. Bijbel doorgaan. Een bijzondere, constante lijn. Profeten hebben al over de relatie van God en Zijn volk afgetekend als een bruiloft, als een huwelijk. Hosea werd geroepen om met een hoer te trouwen. Beeld van afgehoereerd volk. Andere goden, afgoden gekozen. Jesaja: uw Maker is uw Man. Uw Schepper is ook uw Bruidegom. Ook in het Nieuwe Testament. Het is de Bruidegom die met Zijn vrienden naar het huis van Zijn bruid, aanstaande vrouw. Onder veel ceremonie en onder veel gelukwensen. Brengt naar Zijn huis. Daar wordt de maaltijd aangericht. Gebeurt als de dag is gedaald. Avondmaal. Link naar de bruiloft van het Lam. Zo haalt Christus Zijn bruid, kerk op. Die Hij zelf gekocht heeft. In het nieuwe Jeruzalem die zal duren tot in alle eeuwigheid.

De gelijkenis van de vijf wijze en dwaze maagden, meisjes. Naar de bruiloft. Zaten te wachten tot de Bruidegom zou komen. Wachten. Het duurt maar en het duurt maar. Vijf hadden extra olie meegenomen. Vijf dwaas. Ten diepste niet uit die verwachting leefden. Aangrijpend gemeente. Teleurgesteld achterblijven. Waarom is de bruidegom uitziende naar bruid? Liefde. Liefde omdat Hij haar gekocht heeft. Zichzelf gegeven. Gestalte van een dienstknecht aangenomen. Waarom heeft de bruid Hem lief? Ongeveinsde liefde vond zij in Hem. Wat vond Hij in haar? Zwartheid, niets in haar. Die opofferende liefde vraagt om wederliefde. Geen andere begeerte dan in Zijn gemeenschap te delen. Wat is het nodig om deze Bruidegom te kennen? Niet of u weet in uw hoofd maar vervuld met Hem. Hij het is die u gezocht heeft. Zijn liefde het was die uw getrokken heeft uit de macht van de duisternis. Niets in u. Verknocht aan de zonden. Nog tot op de dag van vandaag. Die kennis is nodig voor de gang naar het Avondmaal. Kennis van de Heere Jezus Christus. Kent u deze Bruidegom? Die met open armen staat en roept om Zijn bruid te ontvangen.

2. De bruid

Ze hebben het allemaal uitgeroepen: laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven. Hem de heerlijkheid geven. Een oproep om blij te zijn. Dat valt nog niet mee met alle onbegrepenheid. De strijd in volle hevigheid gaande. Satan gaat rond als een briesende leeuw. Om Hem alle heerlijkheid toe te brengen. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en de bruid heeft zichzelf bereid. Dat is nog wel moeilijk zegt u, als ik op mijn eigen leven zie. Zo druk met zo veel dingen die mij in beslag nemen. Is zij het dan die de keuze gemaakt heeft? Die haar hart opengezet heeft voor Jezus? U moet het in de context lezen. Omdat het haar gegeven is en beloofd is. Het is enkel genade.

Zij heeft niet naar Hem gevraagd, gezocht en Hem nodig gehad. Hij heeft haar gezocht. Opzoekende liefde. Door die genade heeft zij zichzelf mogen bereiden. Dordtse Leefregels 3/4 artikel 12. Die genade leidt ertoe dat mensen zich gaan bekeren en geloven. Zien op de Bruidegom. Kan niet anders dan dat we ons gaan bekeren. Dagelijkse bekering. Scherp van de snede. Nauw leven. Bang voor de zonden. Want het zijn de zonden die scheiding maken tussen de Heere en uw ziel. Door de genade zichzelf toebereid door bekering en geloof. Die bruid ging geloven dat zij zonder zijn genade voor eeuwig buitengesloten zou worden. Buiten Christus geen leven maar een eeuwig zielsverderf. De zonden zijn het die scheiding maken. Dat zondaarsbestaan komt zij hier nooit te boven. Avondmaalsformulier over de waarachtige beproeving. Zichzelf mishage. Zodat u die zwarte bruid bent en blijft. Gestraft aan Jezus Christus met de bittere en smadelijke kruisdood.

De gewisse beloften Gods geloven. De zekere beloften van God om die nu te geloven. Dan gaat het niet om een groot of sterk geloof maar om een waar geloof. Die ene blik op die Bruidegom omdat u zonder Hem niet kunt leven. Zonden vergeven. Die berg van zonden en schuld. Vergeven zal worden. Haar zal gegeven worden. Het ligt vast in de beloften. Het ligt vast in de Belover. Ik blijf arme zondaar. Alle reden om blij te zijn en Hem de vreugde toe te brengen. Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven vergeven zijn. Ja zo volkomen als dat in eigen persoon betaald is, door Christus.

Daar zegt u loopt het bij mij over. Zoveel zonden. Deze Bruidegom heeft betaald. Een volkomen betaling. Mogen zien wie Hij is. Dan komt er toch de begeerte om heilig voor Hem te leven. Dankbaarheid voor God te bewijzen. Een ernstig voornemen heeft in waarachtige liefde en enigheid te leven. De bruid mocht komen zoals ze was maar niet blijven wie ze was. Opgewekt worden. Hem de vreugde te geven. Haar leven op de kop. Want het draait maar om een ding: om de Bruidegom. Zoals een stelletje zich voorbereid op de bruiloft. Vraagt een ander: kun je even komen? Nee, ik heb geen tijd. En geld uitgeven? Sparen voor de bruiloft. Alles daarop gericht. Alles wordt ondergeschikt aan de bruiloft. Bruidegom het belangrijkst voor haar.

3. Het bruiloftskleed

Babylon is gevallen. Gods oordelen zijn rechtvaardig. Ook de hoer van Babylon heeft ook een lijnwaad maar niet wit, niet gereinigd. Purper. Ze heeft er alles aan gedaan om mensen te verleiden. Dat ze voor haar zouden kiezen. Wat een contrast met de Bruidegom. De bruid is bekleed met de rechtvaardigheid van Christus, is haar gegeven. Is ze dat nog niet? Vergeving is dat God haar voor rechtvaardig houdt, dat is het wonder. Hij ziet geen overtreding meer in haar. Dat moment staat te komen dat ze volmaakt en volkomen is.

Misschien kunt u het nog herinneren. Goede Vrijdag afgelopen jaar. Begrafenis van de Heere Jezus. Gewikkeld in fijn lijnwaad. Opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Hij gaat het wegschenken. Het is die de bruiloft laat aanrichten. Het is de Vader die Zijn Zoon een bruiloft bereid heeft. Er is betaald, volkomen betaald. Hij is de dood ingegaan. Hij heeft de vloek op zich genomen. Hij is ten derde dagen opgestaan en opgevaren naar de hemel. Andere Trooster gekomen, zo kon Hij komen. Om intrek te nemen in een zondaarshart.

Verlangen naar de Bruidegom. Naar Zijn gemeenschap. Hier ten dele straks volkomen. Daarom het heilig Avondmaal is hier slechts een voorproefje. Hier is het nog leven door het geloof. Straks door aanschouwen. Hem te zien van aangezicht tot aangezicht. Hem te zien die Zijn bloed gegeven heeft. Daarom laat Hij de tafel aanrichten. Is er nog wel zicht op Zijn gemeenschap? Om eeuwig Zijn gemeenschap te genieten. Daarom laat nu juist dat geloof, die verwachting, dat uitzien te versterken.

Johannes: wie zijn zij die daar komen? Klederen gewassen. Staan daar met de palmtakken en roepen: Hallelujah. De overwinning behaald. Niet in zichzelf. Hij heeft de overwinning behaald. Paulus: Hij heeft de gemeente voorbereid als een bruid voor de Bruidegom. Zo mag ik u voorbereiden voor de bruiloft van het Lam. Als u geen deel hier aan heeft, dan moet u buitengesloten worden. Zijn liefde u niet in vuur en vlam zet. Als dat er niet is, dan moet u afblijven van de tafel. Maar die liefde beantwoordt met wederliefde, die heet Hij hartelijk welkom. Want de bruiloft van het Lam is gekomen. Amen.

 

Zondag 16 juni 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Openbaring 19 vers 7 en 8 – voorbereiding op het te houden Heilig Avondmaal