Dankbaarheid door en om het getuigenis van Jezus

Als de apostel Johannes op Patmos hoort over de bruiloft van het Lam, dan valt hij neer en wil hij de boodschapper aanbidden. Het is een engel die hem het ten zeerste verbiedt. Hij, en wij, moeten God aanbidden. Het is de getuigenis van Jezus Christus, het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt, die de geest der profetie is. Wat wordt geprofeteerd? De eeuwige bruiloft van het Lam. De bruid, dat is de Kerk, ziet uit naar die dag om dan voor eeuwig bij Hem te wonen. ‘Daar zal Zijn volk weer wonen naar Zijn raad. God eeuwig hun Zijn volle gunst betonen.’

Openbaring 19 vers 10: ‘En ik viel neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie, dat gij dat niet doet; ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die de getuigenis van Jezus hebben; aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie‘.

Dankbaarheid door en om het getuigenis van Jezus

1. Een waarschuwing;
2. Een conclusie;
3. Een opdracht;
4. Een bemoediging.

1. Een waarschuwing

Misschien was het wel uw eerste gedachte toen u de eerste regels van Psalm 77 aanhief. Past het eigenlijk wel? In deze dienst van nabetrachting. Waarom nog deze klacht? De bruiloft van het Lam is gekomen. Je moet er maar eens niet bij kunnen. Bij deze hoge tonen. De bruid heeft zich bereid. Zo uitgezien naar het avondmaal. En dan tegengevallen. Tegenvaller. En wat mensen ook zeggen. Zie op de trouw van de Heere maar u kunt er niet bij. Misschien nog moeilijker als u hier Johannes hoort. Het gaat dwars overal doorheen. U zoekt de oorzaak vaak buiten uzelf. De preek, de liturgie, de organist. Zonder de schuld bij onszelf te zoeken. Hier Johannes horen roemen. Was wel anders, die hoorde de stem van Zijn Meester Jezus. Is nog maar de vraag. Is het dan Jezus die tot hem spreekt. Hij dacht dat misschien wel. De stem van Zijn Zaligmaker. Alles van Hem verwachten die Hij nodig had in heel zijn leven. Waarschijnlijker een engel, boodschapper die tot hem sprak. Johannes voelde zich zo een met deze boodschapper. Neerviel voor zijn voeten. Dat kan toch. Onder een preek met een predikant dan vallen er banden. Of zo een kind van God opgezocht. Weer bemoedigd worden. Dan komt er een betrekking, een band. Maar dan komt er een waarschuwing. Engel zegt: zie dat u dat niet doet. Doe niet, sta er in de grondtekst. Grote ernst. Grootste fout die je kunt maken zou je zeggen. Wat is het nodig deze waarschuwing. Om de Heere in alles de eer te geven. Als wij zouden buigen voor een mens, voor een schepsel, dan komt de Heere niet aan Zijn eer. Hij die alle lof en eer verdient. Als Hij de eer en heerlijkheid niet krijgt, wat zou het dan zijn die bruiloft van het Lam. Waarschuwing gaat ons allen aan. Wie krijgt de hoogste eer in uw leven? In deze ure van dankzegging? Dat het niet uw ernst is, uw voorbereiding. Niets ligt in u maar alles in Hem. Hij alle lof en eer waardig. Daarom geldt de vraag: hoe heeft u zo het Avondmaal beleefd? Geldt ook voor degenen die afgebleven zijn. Dichter gebracht aan de genadetroon? Meer en scherper zicht op het Lam? Alles wat nodig is in dit leven en het toekomende leven. Dat Hij het is die Zich gegeven heeft tot een volkomen rantsoen. Dat U niet zult eindigen in de weldaden maar in de weldoener. Dat Hem alle lof en eer toekomt.

2. Een conclusie

Ik ben uw mededienstknecht. Het is de engel die zegt dat hij een mededienstknecht is en broeder. Hij stelt Johannes op hetzelfde niveau. Wat is een engel? Een engel is een gedienstige geest voor degene die de zaligheid beërven. En Johannes is dan een mededienstknecht. Ook zo te arbeiden voor degenen die de zaligheid beërven zullen. Zodat er toegebracht zullen worden. Zodat de bruiloft van het Lam in al zijn volmaaktheid kan worden gehouden. Op grond waarvan? Er is maar een grond dat ze gelijk zijn en dat is omwille van de getuigenis van Jezus. U kunt het op twee manieren lezen. Getuigenis van Jezus die Hij zelf gewerkt heeft. Omdat het Zijn genade is die Hij in Zijn kinderen verheerlijkt heeft. Toegepast heeft aan Zijn bruid. Daarom heeft zij zich voorbereid. Klederen der gerechtigheid. Bruid heeft het zelf verprutst. Ook haar die onbegrijpelijke genade geschonken. Ze begrijpt het zelf niet. Dat de Heere op haar in genade heeft neergezien. Het is haar geschonken en gegeven. Wat is het nodig dat wij meer en meer gaan zien dat het genade is. Dat er van ons niet bij hoeft maar ook bij kan. Het is enkel en alleen Zijn offer en betaling. Terwijl de Heere geen enkele reden vindt in haar. Het is Zijn soevereine genade. Wat ligt er een kracht in. Misschien zegt u. Ik vind het moeilijk. Komt alles buiten u te liggen. Niet meer uw ernst en werk. Het is enkel en alleen Zijn opzoekende liefde. Het kan ook betekenen de getuigenis over Jezus. Misschien gemakkelijkst om te verplaatsen naar het tempelplein. Petrus met al zijn gedachten al die puzzelstukjes ineens op zijn plaats vallen. Door de  Heilige Geest. Hele heilshistorie. Het grote werk van Christus, het plan van de zaligheid. Dat God het liefste wat Hij had, Zijn Zoon, gegeven heeft. En dat Jezus kwam en betaalde. Zijn lichaam gebroken. U hebt het vanmorgen voor ogen gezien. U hebt het niet alleen aan de tafel kunnen zien maar ook in de bank. Brood zien breken, bloed zien vloeien. Heeft het u geraakt het grote wonder? Een stapel brood en wijn in overvloed. Zitplaatsen. Er was geen enkele belemmering. Hij stond met uitgebreide armen. Dat offer zou aanvaarden. Hem aanvaarden. Dan zien wij het hier. Als wij zo mogen delen in het offer van Christus. Zo geroepen worden, nee zijn, tot de bruiloft van het Lam. Mededienstknecht zijn. Slaaf zijn. Klinkt niet aantrekkelijk? Geen betere Heere, goedertieren Vader, om te dienen. Toeeigenen hetgeen wij in Christus hebben. Slaaf te zijn en Hem te dienen. In dat Koninkrijk van God. De Bruidegom kan niet langer wachten. Zou u dan wel langer kunnen wachten? De bruiloft van het Lam te dienen tot in alle eeuwigheid. Om zo getuigen te zijn van Hem. Niet neervallen voor de engel maar Hem aanbidden. Zo getrouw zijn in onze dagelijkse arbeid als de engelen in de hemel. Ik ben uw mededienstknecht.

3. Een opdracht

Aanbid God. Wat is de opdracht? Die is uiterst eenvoudig. Nu althans eenvoudig geformuleerd. Jongeren kunnen het onthouden. Aanbid God. Het is iets anders dan bidden tot God. Om aan te bidden. Hem groot te maken. Hem te loven en te prijzen. Hem alle lof en eer waardig te achten. Goed van de Koning te spreken. Altijd goed van de Heere te spreken. Ik kom nog even terug op het eerste punt, de waarschuwing. Vlees en geest lopen dwars door elkaar heen. Ik hoorde van een Evangelische voorganger. Iemand zei: de aanbidding deed niet zoveel, zei ons niet zoveel. Dat is ook niet zo belangrijk. Heeft de Heere alle eer ontvangen? Als het gaat over nabetrachting, dan moet u er misschien zelf helemaal tussenuit. Gevoelige genade. U moet leren uit het geloof te leven. De bruiloft is gekomen. Ja maar ik zie het niet. Het is nog zo chaotisch. Alles wat er gebeurd. Hoe kan ik het zeggen? Als het moet zijn op basis van wat ik zie, dan gaat het niet. Maar door het geloof. De bruiloft van het Lam is gekomen. Psalmen uitroepen in de nacht. Zou God Zijn genade vergeten? De Heere zegt: aanbid God. Daarin ligt de zaligheid. De Drie-enige God. De verkiezende liefde van de Vader, verlossende liefde van de Zoon en toepassende liefde van de Heilige Geest. Kan er niet een gemist worden. Zo openbaarde Hij Zich vanmorgen aan de tafel. Niet een kwestie van een ogenblikje. Aan de tafel. Niet alleen als wij het juiste gevoel hebben. Opdracht die ons heel ons leven geldt. Aanbid God. Juist dat maakt ons afhankelijk. Iedere dag Hem nodig hebben. Iedere dag opnieuw erkennen dat Hij de levende God is. Dat het zo ons hele leven zou doortrekken. Geen stap meer kunnen zetten zonder Hem. Nauw en aangebonden leven. Niet een bekrompen leven maar het beste leven dat er is. Alles in Zijn hand te leggen. De ware dankbaarheid bestaat uit twee stukken. Gebod en gebed. Komt nu juist dat wij overeenkomstig Zijn heilige wil gaan leven. Meer en meer Hem nodig hebben. Dan zeg je niet maakt niet uit welke zonde ik doe. Dan komt het nauw te liggen. Dan kan ik niet zomaar over de zonden heenstappen. Meer en meer zien wat het Hem gekost heeft de zonden. Uw naam worde ook in mijn leven geheiligd. Uw Koninkrijk ook in mijn leven gestalte. Uw wil geschiedde ook in mijn leven. Juist omdat ik het niet red. Psalm 50. Die Mij aanroept in de nood eert Mij. Hij wordt daarin geëerd. Dat u Hem zo nodig hebt in alles. Leven overeenkomstig zijn wil. Dan worden de manco’s zichtbaar. Niet de gevierde christen. Maar de bedelaar. Geen beter leven en dan hoef ik niets meer hoog te houden. Dan heb ik Hem pas werkelijk nodig. Ik het niet red en steeds weer het verkeerde doel voor ogen heb. Zou het wel waar zijn? Satan je je op je nek zit? Zou God wel van je weten? Vanmorgen heb je het goed gehad aan de tafel en een uur later weer verzondigd. Die strijd. Die strijd zal duren tot de laatste snik toe. Tot de laatste zal zijn toegebracht. Als Hij zal komen op de wolken van de hemel en al Zijn vijanden teniet doen. De overwinning is behaald.

4. Een bemoediging

De getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. In het hart van Pinksteren. Heeft Hij het niet beloofd. Uitgieten op alle vlees? Jongelingen gezichten zullen zien en de ouden dromen dromen? De geest van de profetie is de getuigenis van Jezus. Haar, de bruid, is gegeven het kleed van fijn lijnwaad, de rechtvaardigmakingen der heiligen. Getuigenis van en over Jezus. Wat de geest van de profetie is. Kom dan en hoor dan wat God aan mijn ziel gedaan heeft. Wie de Heere is voor je, op je werk van getuigen. Is dan het getuigenis van Jezus, dat offer dat Hij voor je gebracht heeft, dan gun je dat toch iedereen? De Heere geeft die genade aan u opdat u uitdelers bent. Zondag 12. Wat betekent het om een christen genaamd te worden. Die profetische bediening en zalving. Zijn Naam belijden niet alleen in woorden maar voornamelijk in daden. Getrouw uw ambt en bediening uitvoert zoals de engelen. Voor degenen die de zaligheid zullen beërven. Uw wil geschiedde. Profeteren, altijd gedacht de dingen die in de toekomst gaan gebeuren? Zoals in het Oude Testament de profeten. Welke toekomst profeteren? De bruiloft van het Lam. Een groot wonder. Ik zie het niet de bruiloft van Lam. In de wereld zie ik het. In de kerk ook niet. Waar het lijkt dat twee niet tezamen door de deur kunnen. Als ik zie op de gemeente. Dat kunnen wij ons allemaal aantrekken. De gemeenschap der heiligen. Meel dat gemalen. Meel tot een brood gebakken. Al die druiven samengeperst tot een drank. Om samen te zijn. Man wat moet je een moeite doen om mensen te krijgen voor iets. Niet geschikt voor. Hoe zit het met de bruiloft van het Lam? Man ik zie er niks van. Het gaat er ook niet om dat u het ziet maar of u het gelooft. Daarom liet de Heere Zijn tafel aanrichten. Die belofte verzegeld. De bruid zal rusten op die toezegging. Dat de bruiloft van het Lam gekomen is. Dat geeft strijd. Steeds zien op de beloften. Zou het waar zijn? Zouden de beloften haar vervulling missen? Nee, gemeente. Nog toegezegd vanmorgen. Er moeten nog worden toegebracht. Hij zal voorgaan. Ook als ik wegga. Hij zorgt. Dan blijft er geen een achter. Dan mag u zien dat Hij zorgt. U hoeft niets te zijn of mee te brengen. Dat zou Remonstrants zijn. Het ligt alles in Hem. De overwinning is behaald. Ik heb u gewaarschuwd dat u niet het in uzelf zoekt of uzelf de eer geeft. U hebt de conclusie gehoord. De opdracht gehoord: aanbid God. Ook de bemoediging: het ligt alles in het Lam. Dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. Ik zag de troon met het Lam erop. De littekens in Zijn handen en zij. Fontein geopend. Het ligt alles in Hem, de Bruidegom die niet langer kan wachten. Omdat de bruiloft van het Lam gekomen. Vanmorgen nog die gemeenschap wilde beoefenen. Want de getuigenis van de Bruidegom, van het Lam Jezus, is de geest der profetie. Amen.

 

Zondag 23 juni 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Openbaring 19 vers 10