Zoals Nehemia: het geheim van het leven van Nehemia

Nehemia is door God ingeschakeld om Jeruzalem te gaan herbouwen. En dat begint terwijl Nehemia in Babel is en schenker is bij de koning. Het spreken tot de koning gaat vooraf aan het bidden tot God. Het gebed is onmisbaar. De nood van de tijd, de nood van de kerk en de nood voor de eer van God maakt dat hij het niet kan nalaten. Wij hebben gezondigd, wij hebben misdaan waarmee hij zichzelf insluit. Ons vertrouwen mag alleen op de Heere zijn. Niet op onze werken, niet op onze gebeden. Het ware geloof heeft Jezus Christus als voorwerp: alleen Zijn werk kan voor God bestaan.

Nehemia 2 vers 4b en 5a: ‘[4a] Toen bad ik tot God van den hemel. [5a] En ik zeide tot den koning‘.

Zoals Nehemia: het geheim van het leven van Nehemia
1. Zijn bidden;
2. Zijn spreken;
3. Zijn afhankelijkheid.

1. Zijn bidden

Jongeren, vinden jullie Nehemia niet stoer? Wat heeft hij veel werk verricht? Groot werk verricht? Grote daden. Man, hoe krijg je het voor elkaar. Die man, dat is iets bijzonders. Ben je niet jaloers: dat zou ik ook wel willen, willen kunnen. In onderscheid met Ezra, iemand uit de kerk. Nehemia een staatsman. Die gaat God nu gebruiken om de stad Jeruzalem op te bouwen.

Het is opmerkelijk dat als Nehemia hoort van de grote nood dat hij gaat bidden. Als hij dat gebed klaar heeft, dan is het alsof hij terloops een opmerking maakt. Schenker van de koning. Niet zomaar een opmerking. Belangrijke functie. In de nabijheid van de koning. Zorgde voor de beker, het drinken, van de koning. Iemand zijn die volledig te vertrouwen was. Anders maar zo iets in de wijn gedaan worden, vergif. Schenker volledig te vertrouwen zijn.

Nehemia, een groot werk verricht. Prestatie. Muren van Jeruzalem weer hersteld. Die opengebroken waren. Hele stad open lag. In 52 dagen de muren weer gereapareerd. Ondanks de weerstand van vijanden. Die vonden het heel vervelend dat er iets goed voor Israël werd gedaan. Hoe komt Nehemia tot deze grote daden? Wat is het geheim van het leven van Nehemia?

Nehemia krijg bericht. Visite van mensen die de toestand in Jeruzalem hebben gezien. Vertellen over de puinhoop. Hoe de stad opengebroken is en in gevaar. Brengt hem in diepe droefheid. De stad waar hij gewoond en geleefd heeft. Als Nehemia dat bericht krijgt, wat gaat hij dan doen? Een ding doen dan. Bidden. Vasten: at en dronk niet of maar heel weinig. Ten volle kon concentreren. Genadetroon bestormd. De Heere heilig lastiggevallen. Alle nood en pijn en verdriet voor het aangezicht van de Heere gebracht.

Lessen voor ons in. Als het moeilijk is voor ons. Dan vragen we om het weer goed te krijgen. Maar het gebed van Nehemia bestaat helemaal uit oplossingen die Nehemia wil hebben. Hij belijdt schuld. Schuldbelijdenis. Dat Jeruzalem nog in zo’n toestand verkeert. Nehemia, daar kun jij toch niets aan doen? Hij ervaart het ook als zijn schuld. Wij. Wij hebben gezondigd. Wij hebben misdaan. Sluit zichzelf er helemaal bij in. Wat doet hij? Hij roept de Heere aan op Zijn trouw, op Zijn verbond. We zouden zeggen jongeren: die Nehemia heeft ook Psalm 81 geleerd. Opent uwe mond, eist op Mijn trouwverbond. Eist op dat verbond. Daar moet je nu op eisen. Op grond van dat verbond. Omdat ik het zelf gezegd heb. Is dat niet het ware gebed: de Heere aan te roepen op Zijn eigen woord. Wat Hij beloofd heeft.

Jongeren, dat doe je toch ook bij je ouders. Als ze je iets beloofd hebben. Houden aan de belofte. Nieuwe fiets, cadeau. U hebt het zelf beloofd. Zo de Heere aanroepen. Zouden zeggen: voor Nehemia onmogelijk. In Babel op grote afstand van Jeruzalem. In het paleis bij de koning. Grote afstand. Niet alleen in Babel maar ook in Jeruzalem een puinhoop. Onmogelijk werk. Hij kan niet zonder de hulp van de koning. De koning moet hem vrijaf geven om een paar dagen naar Jeruzalem te gaan. Heeft de gunst van de koning nodig. Maar, hij mag niet zomaar naar de koning gaan. Koning moet hem uitnodigen.

Jongeren, misschien weet je het wel van Esther. Ook wachten op uitnodiging van de koning. Berg Susan ook. Heel moeilijk. Wat een wonder is het dat onze God niet zo is. Niet zoals de koningen in Babel is dat we moeten wachten op Zijn uitnodiging. Wij mogen iedere dag, op ieder moment, naar de Heere gaan. Oude vrouw zei: de Heere heeft op ieder moment, zelfs in de nacht, spreekuur. Nehemia moest wachten op de koning.

Nu bij het geheim. Hij krijgt de gunst van de koning niet als hij niet eerst de gunst van de Heere krijgt. Bidden tot God is Nehemia niet afgeleerd in Babel. In een andere omgeving waar niemand bidt tot God. Misschien ken je het wel. Ga je naar de dierentuin met je ouders. Niemand in de omgeving die bidt. Om dan te bidden met elkaar. Nehemia is het bidden niet verleerd. Heeft het gebed nodig. Zelfs als hij hier voor de koning staat. Die vraagt: wat is er aan de hand, wat wil je?

Die vraag brengt Nehemia opnieuw in de nood. Voordat hij antwoord geeft bad hij tot God in de hemel. Waar zou hij om gebeden hebben, om gevraagd hebben? Er staat geen enkel woord. Wij zouden zeggen: hij deed hier een schietgebedje. Zonder woorden heeft hij gezucht tot God. Een schietgebedje, mag dat wel? Is dat wel eerbiedig? Nou, als je gaat eten en je hebt alle tijd en alle rust en je doet een schietgebedje, dan zeggen onze kinderen dat de gaten in het plafond zitten, dan is het niet goed.

Nehemia hier gedreven tot God. Door de Heilige Geest gedreven. De Geest der genade en der gebeden. Dan is het afwisselend. In Nehemia 1 het uitvoerige gebed. Hoe Nehemia de Heere aangeroepen en aangebeden heeft. En hier dat hele korte gebed. Hier de zucht. Goed dat het afgewisseld wordt. Die gebeden. Korte gebeden. Las ergens: bidden is net als heien. Heipaal. Niet een kwestie van één keer een klap erop. Nee steeds weer op gebeukt worden. Net zolang tot de paal helemaal in de grond zit. Dat was het gebed van Nehemia. Hij kon het niet nalaten om te bidden.

2. Zijn spreken

Terwijl hij bidt tot God zegt hij tot de koning. Maar, het was in de maand Nisan. Dat is ongeveer vergelijkbaar met februari/maart. Terwijl Nehemia al in de maand Chisleu bezoek krijgt in de maand november. Drie/vier maanden zitten er tussen dat hij zijn verzoek richt aan de koning. Reden? Kunnen we alleen maar naar gissen. Winter: geen geschikte tijd om naar Jeruzalem te gaan. Of geen dienst gehad in die tussentijd. Zo voor het aangezicht van de koning komt om te schenken. Kan ook zijn dat hij tijd nodig heeft. Plannen helder en scherp te krijgen. De nood niet minder geworden. Het was grote nood. Alles te maken met dat de stad Jeruzalem in puinhoop lag.

Een nood die voor Nehemia onhoudbaar was. Nood van de kerk, puinhoop. Als het gaat over het leven van Nehemia, zoals Nehemia, ons de vraag stellen. Is het bij ons ook nood? De verdeeldheid. De verwarring. Is het voor u niet een aansporing om de genadetroon van de Heere te bestormen. Belijdend onze schuld daarin. Als Nehemia daar komt voor het aangezicht van de koning, dan ziet de koning het in een oogopslag. Hé iets niet in de hand. Koning kende Nehemia en was geïnteresseerd in hem. Hij vroeg op de man af naar zijn hart.

Een les voor ons. Bent u nog geïnteresseerd in mensen die naast je zit in de kerk? Ruimte op mijn schouders, ik zal u meenemen in mijn gebeden, zei een oude vrouw. Nehemia slaat de schrik om het hart. Hij mocht niet bedroeft zijn voor het aangezicht van de koning. Als zo de gelaatsuitdrukking te lezen was. Kon weleens zijn dat hij van plan was een aanslag op de koning te plegen. Bevreesd. Wat zou de koning denken? Misschien dat u dat ook afvraagt. Is het wel goed om als christen te laten merken dat je verdriet hebt. Moeten wij niet de blijdschap en vreugde in de Heere te laten zien.

Neiging bestaat nog weleens. Ik heb dan het gevoel dat we onszelf proberen te overschreeuwen. Strijd, pijn, aanvechting. We hoeven het niet te verbergen. Wil Nehemia zielig doen? Aandacht naar zich toe te trekken. Behoefte om te klagen? Het was nood. Er lag pijn en verdriet. Een tijd om te huilen, een tijd om te wenen en te lachen. Nehemia bevreesd, ten diepste bevreesd. Vraag aan de koning om er een tijd tussenuit te mogen om naar Jeruzalem te gaan. Hangt zoveel af van het antwoord van de koning.

Dat wonder. Als de Koning der koningen zelf uitnodigen gaat. Zeg het nu maar. Als het moeilijk is. Pijn, verdriet, geplaagd wordt. De Heere zegt: kom maar, wend je maar tot mij. Wat een wonder is het als de Heere zegt: alle dorstigen, komt tot de wateren. Zeg het maar. Houd het niet vast maar geef het over aan mij. En daarom: Nehemia kan het ook niet zonder de Heere aan te roepen. Het gaat in één adem door. Hij bidt tot de Heere en hij spreekt tot de koning. Juist dat bidden tot God. Daardoor krijgt hij zoveel vrijmoedigheid om de moeilijkste vragen voor de koning te richten. Hij krijgt vrijmoedigheid.

Ook hierin ligt een les. Wie durft er tot de Koning te gaan? Hij heilig, onbevlekt. Dat kan alleen als wij vrijmoedigheid krijgen. Kan alleen in Christus. Die naar deze aarde gekomen is, de menselijke natuur heeft aangenomen. Hij gezegd: niemand kan tot de Vader komen dan door Mij. Zo ontvangt ook Nehemia vrijmoedigheid om tot de koning te spreken. Dat u mij zendt naar Juda, de stad Jeruzalem, om daar te bouwen. Hij krijgt de kracht om het onmogelijke te doen, te vragen. Het leven van Nehemia, het geheim, het is niet alleen werken maar ook bidden. Het gaat gelijk op. Nehemia bidt met zijn pet op. Weleens uitgelegd: opa altijd pet op, dachten zelfs dat hij ‘m ’s nachts op. Alleen met bidden de pet af, zette ‘m op zijn knie. Nehemia bidt onder zijn werk door. Terwijl hij tot de koning spreekt, bidt hij tot God.

3. Zijn afhankelijkheid

Jongeren, wij zouden zeggen: die Nehemia is toch een bijzondere man geweest. Een ding: de Heere houdt er geen bijzondere, belangrijke mensen op na. Dat is pijnlijk, ik wil eer. Bijzonder is de genade die Nehemia heeft mogen ontvangen. Nehemia, we zouden zeggen, een mens van gelijke beweging als wij. Zegt de Bijbel. Hij ook maar een mens. De genade van Nehemia kan ook jouw genade zijn, jouw leven zijn. Het bidden en werken. Het is Nehemia die het weet en beseft. Doortrekt zijn hele leven. Zonder de Heere niets kan doen. Jezus zegt het zelf: zonder Mij kunt u niets doen. Voor de eeuwigheid maar ook voor de tijdelijke dingen.

Wij denken nog heel wat. Denken zo naar huis te gaan, koffie te drinken straks, plannen voor deze week. Beseft u dat u uw hart niet kunt laten kloppen? Zonder de Heere kunnen wij niets doen. Nehemia gaat het werk van de Heere keurig voorbereiden. O, daar ligt zijn succes? Gaat hij het daarmee redden. Dat is afgoderij! Heidelbergse Catechismus. Van de stappen die wij gaan zetten. Als wij ons vertrouwen niet volledig op de Heere gaan stellen. Iets naast de Heere of iets anders dan de Heere.

Als je kijkt naar het leven van Nehemia, hoe hij gebeden heeft! Misschien wel die vier maanden lang. Gevast. Kan toch niet fout gaan? Is dat dan de grond? Omdat hij zo ernstig is geweest, zo gebeden heeft. Dan zou het werk toch weer grond zijn. Ook zijn meest heilige verrichtingen. Waar ligt het geheim? Nu, Nehemia heeft de Heere nodig. Hij kan geen stap zetten zonder de Heere. Nehemia, hij kent zichzelf. Ook voor Nehemia zou gelden: ook als je ook maar een klein beetje het licht aan het einde van de tunnel ziet, dan ga je weer.

Nehemia kent de Heere. Gaat niet zonder het kennen van onszelf. Onlosmakelijk verbonden. Wij het niet redden, in ons geen kracht. Zeker om het grote werk van Gods kerk. Aangrijpend: als u niet bouwt aan Gods kerk, dan bent u een sloper. Dan zult u eeuwig om moeten komen. Maar Nehemia mocht weten wie de Heere is. Jongeren, dat is toch ook heel moeilijk. Kende Nehemia de Heere Jezus Christus? Die moest nog geboren worden, nog honderden jaren duren.

Wij zien in het leven van Nehemia zijn geloof. Vertrouwen. Verwachten. Gehoorzamen. Rusten. Het ware geloof heeft als voorwerp Jezus Christus. Zo mocht Nehemia, terwijl hij de belofte niet in vervulling heeft zien gaan, maar rusten op de beloften. Dat de Verlosser zou geboren worden. Jezus Christus zou komen en lijden en sterven. Zelfde geloof Oude en Nieuwe Testament. Rusten op het Woord. Zo had Nehemia de Heere nodig. In Zijn Zoon.

Als Nehemia terugdenkt aan de offers, aan de tempeldienst. Het werk van de hogepriester, één keer per jaar verzoening te doen in het heilige der heiligen. Bloed dat vloeide. Zelfs in Babel waar geen tempeldienst en offerdienst was. Door het geloof mocht hij rusten op Jezus Christus. Dat geloof maakte dat hij geen stap kon zetten zonder de Heere. Zo de Heere nodig. Dan ga je overal z’n hand in zien. Als die jongen zijn hart open mag leggen. Zo’n groot wonder. Als wij denken: het gaat verkeerd. Als je dan die rode draad, gouden draad, te zien.

Dan kan het toch niet anders dan uit Hem te leven, in afhankelijk. Uit Zijn Vaderhand mij toeschikt. Dan word je bang om de Heere voor de voeten te lopen. Bang de Heere te verliezen. De Heere er niet in mee te krijgen. Nehemia had de gunst van de Heere nodig. Leven in afhankelijkheid van de Heere. Dood schrijven op eigen ideeën, eigen godsdienst. De dood schrijven. Omdat het leven ligt in Christus Jezus. Om zo dan het onmogelijke te doen. Zoals Nehemia. De stad mocht herstellen.

Zo gaat de Heere mensen gebruiken. Terwijl Hij helemaal geen mensen nodig heeft. Om de stad op te bouwen. Zijn rijk op te bouwen, Zijn Koninkrijk. Ze het leven zouden vinden. Ze? Ja, mensen die Hem niet nodig hebben. Die liefst hun eigen weggetje zouden gaan. Dode zondaren zullen horen. Leven van de genade van de Heere Jezus Christus. Dan ga je toch bidden? Dan kun je toch niets zeggen zonder te bidden. Ik bad tot God en zei tot de koning. Amen.

 

Zondag 27 januari 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Nehemia 2 vers 4b en 5a