Zondag 1 oktober 2017 – Hersteld Hervormde kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Nahum 2

Voorzang Psalm 146 vers 3

Gebed, Votum en groet

Psalm 13 vers 2 en 5

Voorlezing van de wet van God [Exodus 20]

Psalm 99 vers 6

Schriftlezing uit Nahum 2

Gebed

Psalm 35 vers 1 en 4

Preek over Nahum 2, lezen nogmaals vers 13

Hoe God Zijn oordeel voltrekt1.

1. Tot vernietiging van Gods vijanden

2. Tot versterking van Gods vrienden

3. Tot verheerlijking van Gods naam

Stel u voor, u krijgt iemand op bezoek. Oude vriend of klasgenoot. Eind van de tafel, gewend om Bijbel te lezen. Tot uw schrik ziet u dat Nahum 2 aan de beurt is. Misschien bladert u door. Als dit niet mooi is voor uw vriend, misschien ook wel niet voor u en ik.

Waarom in de Bijbel? Zo het oordeel. Heilige Geest goedgedacht. Sommigen denken dat het als een geschiedschrijving is met details. Maar is een profetie. Last op Ninevé. Oordeel is onafwendbaar. Gaat gebeuren.

Het lijkt wel alsof de Heere lacht in hun verderf. Vraag of het een lijken is of echt. Wel. Ironisch bedoeld. Bewaar de vesting, sterk de kracht. Helpt niet. Gaat niet. Vers 1.

Vers 2 opvallend. Hovaardij afgewend. Aanmatigende afgewend. De Heere heeft Ninevé gebruikt dat Zijn volk op zijn plaats kwam. Hoogmoed van Jakob.

Van Assyrië hoogmoed alleen maar toegenomen. Dachten onoverwinnelijk te zijn. Ninevé let toch op. Ze staan voor de deur. De kracht van Ninevé wordt tot een val.

Vers 8 over watersysteem. Ingenieus systeem. Zodat ze goed drinkwater hadden. Maar zal als een val worden. Overstromingen door het geweld van het water.

Niemand zal omzien. Er zal niets van overblijven. Natuurgeweld, oorlogsgeweld komen allemaal samen. Daarna de plunderaars. Gemeente wat wij gezien in de wereld, na natuurgeweld of oorlogsgeweld en daarna plunderaars. Iedereen zorgde voor zichzelf om te overleven.

Alles wordt samengebracht en ingeschakeld om Ninevé te doen vernietigen. Hoogmoed en trots van Assyrië wordt gestraft. Jakob ook trots en hoogmoedig. Ook gestraft maar de belofte van de komende Messias. Gelooft. Het volk heeft zich bekeerd tot Hem.

Wat een verschil: het ene volk verhard onder de oordelen en het andere verbreekt. Ook onder de prediking. De ene verhard en de ander verbreekt. Aangrijpend ook onder ons.

Denken aan de Razzia. God heeft Zijn oordeel gegeven. Moeten we dan niet beven als inwoners van Putten? In Nederland, een land en volk waar de Heere zoveel genade heeft gewerkt? Beven over de vernietiging van Zijn vijanden.

Ook tot versterking van Gods vrienden dit oordeel. Wat heeft Israël geleden onder de macht van Assyrië. Alles verwoest, een grote chaos. Assyrië ligt voor de poorten van Jeruzalem. Om de stad te verwoesten.

Nahum heeft het mogen verkondigen van de voeten Degene die komt van de bergen die van vrede spreekt. Heeft u uw geloften betaald en uw vierdagen gevierd? Afgelopen week? Was het ook niet de last van Putten.

De Heere houdt Zijn volk klein. Zo snel als dat vlees er tussenkomt, dat we op anderen neerzien. Wat zijn ze ontrouw geweest, tot onbegrijpelijk en ook dat ze tot op de dag van vandaag de Messias verwerpen. Welke Messias verwacht u? Opdat u zich niet verheft. Opdat u bedelaar wordt aan Zijn genadetroon. Meer en meer van uzelf af te zien en te rusten op Zijn (van Christus) volbrachte werk.

Wijnranken verworpen, verdorven. Die het niet verdiend hadden dat de Heere hen uit Egypte had verlost. Verdorven. Psalm 80. Ene Wijnrank, Jezus geboren in Bethlehem. Moest vluchten naar Egypte. De Heere heeft Hem uit Egypte gehaald. Ook die Wijnstok verdorven worden. Christus. Moest sterven. Vanwege onze hoogmoed.

In de staat der heerlijkheid hebt u gezegd. Ik wil niets met God te maken hebben. Ik wil God zijn. Mij. Eigen gang gaan. Waar u dagelijks mee te maken heeft en u uitleeft.

En dan gaat de Heere de vijand tenietdoen. Totaal krachteloos. Opdat Gods vrienden het zouden opmerken en zich zouden bekeren. Zoveel trouw dat de Heere niet finaal afgerekend heeft met Juda. Hij toont hun hoe de vijand tenietgedaan wordt. Opdat ze zich zouden bekeren tot Hem. Hem nodig hebben. Hem erkennen. Hem opnieuw nodig is. Omdat Hij het is die alles bestuurt en leidt. Vijand teniet opdat Zijn vrienden de vrijheid zouden ontvangen.

Jakob en Juda, hoe zit dat dan met die hoogmoed? Hoe zit dat dan nu? Israël, 8 miljoen terug. Een groot wonder hoe de Heere werkt. Dat moet hun harde hart toch wel breken? Dan moet wel een masale bekering volgen? Ja, zal komen. Niet om wat in hen is. Roemen op zichzelf. Waar is het belijden dat zij schuldig zijn? Wat is er nodig als de vijand tenietgedaan wordt? Wat is er nodig voor Zijn oude Bondsvolk? Wat is er nodig voor u? Ziet u niet hoe goed de Heere is voor u.

Ook voor ons. Als we terugzien op de Razzia. Hoe de Heere het dorp weer heeft opgebouwd. Als mensen uit allerlei plaatsen komen om hier te winkelen. Of alleen bezig met dr historie? Of het 650 mannen waren of 649. Zo druk mee. Maar is er bekering? Ik moet u ernstig waarschuwen.

Tijd van Jona. Ze hebben zich bekeerd maar niet blijvend. Dagelijkse bekering blijft nodig. De Heere gebruikt vrienden en vijanden. De vraag is of u een vriend van God bent of een vijand? Door het volbrachte werk van Christus en in Hem gelooft een vriend. U bent een bouwer van het Koninkrijk of een sloper. Of U bouwt mee of staat Zijn werk tegen. Hoe? Als we te klein van Hem denken, Hem niet grootmaken, niet in afhankelijk van Zijn werk. Dan staat u Zijn werk tegen. Als u geen lichtend licht en een zoutend zout bent. Dan staat u Zijn werk tegen. Dan moet het mes erin.

Hij gaat door. Hij werkt aan op de verheerlijking van Zijn grote Naam. Om het te duiden in uw leven, met alles wat er gebeurd, dan doet de Heere het niet uit lust tot plagen. Maar dat we zouden vrezen voor Zijn Naam.

Als je elders bent, zeggen mensen Putten, Razzia daar toch. Gaat je hart sneller kloppen. Maar als het niet meer is dan dat, dan zal het ons eenmaal aanklagen.

Vijand die in uzelf tegenkomt. Die opstaat, tegenwerkt. Als de Heere het gaat overnemen. Wat een geweldige troost als u mag zien dat God Zijn vijand tenietdoet.

Het oordeel over Ninevé tot vertroosting. Klinkt raar. Oordeel over Putten tot vertroosting. Omdat Hij u nog tegenkomt met Zijn oordelen. Zijn Zoon tegengekomen in het oordeel.

3. Tot verheerlijking van Gods naam

Stofje aan de weegschaal, zoals Jesaja schrijft. God acht de volken als minder dan een stofje aan de weegschaal. Zo gebruikt Hij de volken. Zet Hij naar Zijn hand.

Hierachter de strijd tussen God en desatan. De strijd om het Heilige Kind Jezus. Satan zet alles op alles dat die raad niet volvoert wordt. De kern van Gods raad is dat Hij een Gemeente vergadert die Hem grootmaakt. Dat geeft zoveel verwachting. Als ik u zo ziet zitten. Ja, het kan voor u. Hij roept en nodigt nog. Hij raadt en Hij bidt. Hij heeft u er niet voor over.

Daarom de last tegen Ninevé verkondigen. Misschien die strijd zo moe. Tegen de zonden, tegen de satan. Die strijd is over zijn hoogtepunt heen. Op Golgotha de satan verslagen (kort vermorzeld). Zeer blijde boodschap. Zendt Hij goedentieren wanneer Hij wil en wanneer Hij wil.

Welke nood is nu groter? Van de roepende gemeente (Arnemuiden) of Putten om hier te blijven. Wie kan dat bepalen? Vaak gehoord: uw werk is hier nog niet af. Maar wie kan dat bepalen? Een maar!

Die strijd in uw leven. Dat nakijken in uw leven. Zijn oordelen aangezegd. Vijanden met God verzoend. Misschien moet u het wel zeggen. Altijd me verzet, eigen ik dat de boventoon voert.  Maar o wonder van genade dat ik mag zien op het kruis. Past bij de laatste snik verlost van mijn eigen ik. Wat een troost dat God overwonnen heeft op Golgotha en overwinnen zal. God zal! En met Nahum, Ik zal, zegt de Heere. Hij voltrekt het oordeel. Hij overwint. Opdat Hij geëerd zal worden in onze levens.

Wat zijn Gods vijanden die altijd maar te klein van Hem denken en in eigen kracht te gaan. Kunnen wij zo mooi verpakken. Oprecht kind van de Heere, getuigen maar kan nog steeds in eigen kracht werken. Dat komt door het verdorven vlees. Moet gekruisigd worden. Dan moet ook het vlees gedood moet worden opdat Hem groot gemaakt wordt tot in alle eeuwigheid. De last van Ninevé, de last van Putten, van u en jou. Amen.

Psalm 122 vers 3

Gebed

Psalm 84 vers 3 en 4

Zegen