Zondag 24 september 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. R. van de Kamp – Nahum 1 vers 15

Voorzang Psalm 8 vers 1

Gebed, Votum en groet

Psalm 45 vers 7 [in verband met het overlijden van een ouderling]

Psalm 119 vers 81

Schriftlezing: Nahum 1

Gebed

Psalm 85 vers 3 en 4

Preek, de tekst is Nahum 1 vers 15

Een zeer blijde boodschap

1. De aankondiging van vrede

2. De vreugde van vrijheid

3. De verplichting aan Gods dienst

Gemeente, we hebben de vorige keer gezien hoe Nahum geprofeteerd heeft. Last tegen Ninevé. Uitgesproken maar ook geschreven. Kunstig boek, literair hoog gehalte. Maar ook moeilijk. Wie heeft Nahum op het oog? Maar hij spreekt ook zo nu en dan tot Juda. In de tekst, vers 15, bijvoorbeeld.

Om het te verstaan: tegen de vijanden van God. Als het goed is zijn Gods vijanden ook onze vijanden. Maar Hij heeft de overwinning op hen behaald! Juda, terwijl de dreiging van rondom, bergen rondom, vijanden over de bergen heen en hen bestormen. Iedere dag ervoeren ze de dreiging, de spanning.

Vergelijkbaar in onze dagen. Als je ziet de taal tussen Trump en Kim. Verenigde Staten en Noord-Korea. Waar zal dit toe leiden?

Hoe vaak had de Heere het volk niet gewaarschuwd? Het was eerlijk. Onomkeerbaar. Hoe de Heere met hen handelde, eerlijk. In die bedreiging en situatie klinkt ineens: zie!

Zie, om alle aandacht daarop te richten. Zie op de bergen de voeten van degene die het goede boodschapt! Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Het is tijd dat de Heere Zijn barmhartigheid gaat betonen! Een boodschap van vrede. Van verlossing. Van vreugde.

Ze moeten letten op die voeten. Rare uitdrukking. Moet toch op de persoon letten. Waarom dan op de voeten? Ziet op de snelheid. Zal haast gebeuren. God zal spoedig komen. Daar verschijnen voeten die het goede boodschappen op de bergen.

Vrede. Als je in zo’n grote benauwdheid zit, zoveel onrecht, dan kun je je toch geen voorstelling maken van vrede? Is dat wel bereikbaar? Haalbaar? Wel in onze tijd, deze bedeling, mogelijk? Zoveel dingen waar u mee te maken hebt, die u niet klein kunt krijgen.

Laatste dagen gesproken met de ouderling die overleden is. Gesproken over straks Hem te zien. Volmaakt te zien, groot te maken. Zonder enige verstoring. Kun je alleen maar naar raden. Zover de Heere ons gegeven heeft in Zijn Woord kunnen we er een voorstelling van maken. Vrede die alle verstand te boven gaat!

Een uitzien naar die boodschap. Moment waarop Hij dat zal werken. Tegelijk heel moeilijk. Tienstammen reeds weggevoerd. Ninevé onderdeel van Assyrië. Land veroveren. Maar rijk van Assyrië zal niets van overblijven.

Verstrengeld, ineengevlochten. Zoals klimop in elkaar. Dan in een keer uitrukken. Dorre stoppel. Zullen ingenomen worden door Babel. Dan zal het tweestammenrijk worden weggevoerd naar Babel. Van de regen in de drup? Of je nu naar Assyrië of naar Babel weggevoerd wordt, of je nu door de hond of de kat gebeten wordt…

Heeft Juda zich bekeerd? Op deze boodschap van vrede? Afgoden verbrandt en Hem gediend? Hebben ze de zonden uit hun huis gedaan? Waar heeft het ze gebracht? Het heeft ze niet gebracht aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Ja zegt u, zoveel jaar voordat Christus kwam.

Hoe klinkt ook niet in deze boodschap de komst van de Zaligmaker door? Dan volkomen vrede, vreugde, in de Zoon van God.

De tijdelijke omstandigheden zouden hen moeten brengen tot Christus. Hem zien schitteren, Hem nodig hebben. Beloften met bevel van geloof en bekering gebracht worden. Anders moet de boodschap van vrede u nog aanklagen, veroordelen.

Dat u zult buigen voor Hem. De boodschap van vrede. De Heere laat Zijn beloften verkondigen en gaat ze ook invullen. Eerst Assyrië eraan, later Babel. Later Messias gekomen. Reeds en nog niet. Z’n rijk is er en nog niet de vervulling. Rijk nog niet volmaakt. Gaat nog door. Belofte van vrede. Die het goede boodschapt. Voor worstelaars, tobbers, die niet weten hoe het moet. In alle nood wordt het u aangezegd: zie op de bergen de voeten van degene die vrede brengt.

Omdat het oorlog is tussen God en u. Een verkeerde gedachte brengt scheiding. Als een beker koud water dit.

2. Vreugde van vrijheid

Zo vindt u uw weg wel weer. Onvoorstelbaar hoeveel flexibiliteit en elasticiteit wij hebben. Alles gaat eronder leiden. Vijand voor de poort ligt. Alles gaat gedrukt onder de vijand. Belialsman, die overal scheiding brengt, kwaad brengt. Alles te verstoren. Maar zal een tijd komen dat hij geen kracht meer heeft.

Daar roept Nahum toe op. Betaal uw geloften, vier uw vierdagen. Vreugde van uw vrijheid. Om zo naar de tempel te gaan. Om de Heere te dienen en Hem te loven en te prijzen.

Eerste plaats de rustdag. Die houden. Sabbat te vieren. Hem te loven en te prijzen. Misschien wel tegenop gezien de zondag. Maak maar iets lekkers klaar, vier deze dag. Daar zit het niet in maar wel in het vieren van deze dag. Geen betere aanleiding dan dit om de dagen te vieren. Niet om wat jij wilt maar wat de Heere wil dat wij doen. Blijdschap in Hem. Dan zie je aan het eind alweer uit naar de volgende rustdag.

In die vreugde en vrijheid de opening van het winterwerk. Om die stem te horen en te kunnen verstaan. Catechisaties. Omdat je ernaar uitziet om die stem te horen! Daar waar het Woord opengaat. Dat moet toch een vreugde geven. Met alle werk wat er gedaan wordt in de gemeente.

Opdat u de vrijheid niet zal gebruiken voor uw vlees. Twee klippen: weer juk der dienstbaarheid, weer zelf moeten doen, maar aan de andere kant de vrijheid misbruiken. Waarmee Christus heeft vrijgemaakt.

Het klopt niet in uw leven. Het deugt niet in uw leven. U krijgt het niet op orde, gaat u ook niet krijgen. Daarom hebt u Hem nodig. Vreugde in de vrijheid. Voeten die de vrede brengen.

3. De verplichting aan Gods dienst

Ziet u Hem als uw gerechtigheid. Vrede te krijgen door Hem. Die Hij heeft aangebracht en laat verkondigen. Het ligt in de gerechtigheid van Christus.

Die oude mens is er nog steeds. Het vlees dat zich aan de wet van God niet onderwerpt. Vijanden achter de bergen. Of heeft u geen last van vijanden? Dan heeft deze boodschap ook niet zoveel zin. Ziet u Hem dan niet. De hitte van Gods gramschap is geblust! Vrijheid in Christus.

Ook onder u is er niemand die naar Hem vraagt of zoekt. Is het dan geen wonder dat Hij naar u zoekt en vraagt. Is die liefde van Hem beantwoord met wederliefde? Hem liefhebben boven uzelf. Uzelf wegcijferen. De dingen die u belangrijk vindt aan de kant te zetten.

Of liggen er geen geloften in  uw leven? Momenten dat het moeilijk was. Als ik uitgeholpen word, beter wordt, als U mijn gebed verhoord heeft. Als U mij maar hoort. Die geloften die u gedaan hebt. Niet alleen woorden maar ook daden. Heere, U bent zoveel voor mij gedaan.

Als ik maar eens mocht weten dat ik zondaar ben voor God. Ik zeg u: u bent zondaar. Wat moet er nog gebeuren? De beloften waar de doop u toe verplicht. De oude natuur te doden, de wereld te verzaken (te verlaten).

Ja ik zou wel naar de club of vereniging gaan als… Wanneer gaat u uw geloften betalen? Ja, het moet ook fijn zijn. Waar staat dat? Staat het in de tekst? Nee.

Ja, er zijn zoveel dingen en die brengen me elders. Als u wegloopt, dan lijdt u er ook niet aan. Met al uw nood en verdriet de toevlucht nemen tot Hem.

Dan kunnen we de knoet van de wet erop leggen. Maar ik wilde het met de liefelijke woorden van vanmorgen doen. De voeten van degene die vrede brengt. Onbegrijpelijk dat we nog niet op de vlucht hoeven voor terreur, natuurgeweld, overstromingen.

Voeten geschoeid met de bereidheid van het Evangelie. Zo zendeling en evangelist te zijn in uw omgeving. Hoeft niet in eigen kracht. Dan was het niet mogelijk. Maar ziet op de bergen de voeten van degene die vrede brengt. Daarin de vrijheid en vreugde. Amen.

Psalm 48 vers 5 en 6

Gebed

Psalm 147 vers 7

Zegen