Zondag 17 september 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Nahum 1 vers 1-11

Voorzang: Psalm 136 vers 1

Gebed, Votum en groet

Psalm 74 vers 9 en 10

Voorlezen van de wet (Exodus 20)

Psalm 119 vers 69

Schriftlezing: Nahum 1 vers 1-11

Gebed

Psalm 82 vers 1 en 4

Preek

Tekst voor de preek is Nahum 1 vers 1-11, nogmaals vers 7 gelezen [De Heere is goed, Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid, en Hij kent hen die op Hem betrouwen.]

De last van Ninevé

1. Gods profetie

2. Gods oordeel

3. Gods werken

Weinig informatie. Was zijn naam echt Nahum? Of gefingeerd? Nahum betekent vertrooster. Elkosiet, dat staat er wel. Vragen. Waar vandaan? Afstammeling van of naar de naam van een dorpje (waren er twee). Wie is Nahum? Onder welke omstandigheden? Belangrijker: wat is de betekenis van deze profetie? Voor toen en nu, voor ons.

Kunstig boek. Literair. Beginletterrijm en ook eindrijm. Een boek. Zo uitgesproken of voorgelezen? Geen antwoord op deze vragen.

Boek gericht op Ninevé, rijk van Assyrië. Welke tijd? Meest waarschijnlijk tijd van Hizkia. Tienstammenrijk ingenomen, lagen voor de poort om de stad in te nemen.

Nu wordt er geprofeteerd tegen Ninevé. Om het oordeel aan te zeggen. Het is een last. Een oordeel. Hij moet het oordeel gaan aanzeggen. Ja, zegt u, dat begrijp ik. Ninevé vijandige stad, oordeel logisch. Maar wat zegt het ons, nu in 2017?

Wat is de bedoeling? Waarom heeft de Heilige Geest het goedgedacht dat het boek Nahum in de Bijbel opgenomen? Het eenvoudige antwoord: al de Schrift is van God ingegeven. Nuttig tot lering, vermaning, wederlegging. Van hen die in de rechtvaardigheid zijn. Nu begrijp ik het niet, zegt u misschien. Als ik in Christus rechtvaardig ben, kan ik er dan wat mee? Ook het boek Nahum.

Waarom is het dan tot nut? Het gaat hier over Gods vijanden. Die de Heere tegenstaan. Eigen wegen gaan, de Heere niet nodig hebben. Als u Brakel lees in de Redelijke Godsdienst leest, schrijft hij dat ieder die buiten de genade staat is een atheïst, een Godloochenaar. Allen die God niet liefhebben zijn een vervloeking.

De grote vraag: zijn Gods vijanden nu ook uw vijanden? De Heere is goed in de dag der benauwdheid. Het is de strijd die begonnen is in het paradijs. Tussen het licht en de duisternis. Bij Daniël, op Golgotha, in het laatste Bijbelboek Openbaring ook over de strijd. God zegt: Ik zal met u zijn tot aan het einde der wereld.

De strijd is heel persoonlijk. Weet u van die strijd? Van alles wat God haat? Die God niet liefheeft. Die strijd die ook in uw vlees zit, de oude natuur. Dat is veel. Zien we het als strijd?

Ik las afgelopen week dat er naar schatting 1 miljard abortussen hebben plaatsgevonden. Wilt u dat cijfer eens tot u door laten dringen?! De Heere is een Wreker. Hij straft. En dan klinken de woorden in vers 7: de Heere is goed.

Misschien wel een enorme strijd in uw leven. Alles u aanklaagt. Overvalt. En dan mag klinken vanuit Nahum: Hij kent hen die op Hem [dat is God] betrouwen. Dat is iets anders dan alleen aanvaarden wat er gebeurt. Maar alles, alles, van Hem verwachten. In Zijn handen. Ze zullen niet beschaamd worden! Met mensen raakt u teleurgesteld maar met Hem niet. Misschien vraagt u: op Hem betrouwen, dat is toch onmogelijk. Ik houd alles vast. Maar daarom u Nahum 1 verkondigd. De last van Ninevé, geen steen op de andere gelaten.

Zo naar de wereld kijken. In het bijzonder Ninevé. Bestaat nu niet meer. Nu Mosul. Wat hebben we daarvan gehoord! IS strijd. Monumenten afgebroken, graf van Jona. Geen steen op de andere gelaten.

2. Gods oordeel

Ninevé doet denken aan Jona. Hij gaat naar de stad. Ze bekeren zich tot God. Ja, zegt u. Een uitwendige bekering. Niet van overtuigd: Nieuwe Testament duidelijk anders. Maar laat het zo zijn. Bekering, als de oordelen worden aangezegd. God zag hen aan. Indien u u niet bekeerd, zo zult u ook zo vergaan.

Als u ziet op alles in deze wereld, terreur, afgelopen week nog in de metro in Londen. Misbruik, van kinderen. Ziet God dan machteloos toe. De Heere is lankmoedig, van grote kracht en Hij houdt de schuldige geenszins onschuldig.

Wij wind gehad, bomen ontworteld. Maar denk aan een orkaan. Caribisch gebied. Alles kwijt een op andere dag. Plundering, geen stroom. Wat denkt u dan? Het is een eind weg, weliswaar Nederland [Koninkrijk der Nederlanden]. We zitten zo comfortabel. Verschilllende orkanen. Harvey, Irma en nu begint de orkaan Maria zich sterk te maken.

Voorzichtig zijn met zeggen dat anderen het oordeel overkomt. Voorzichtig mee zijn. Als God deed naar onze zonden, dan zaten we hier niet. God is een jaloers op zijn eer, op jouw hart. Hij de Schepper komt het schepsel toe.

God is een Wreker. Klinkt negatief, wraak erin. God is rechtvaardig. Hij is Rechter. Hij is grimmig en toornt. Hij lijkt erop dat Hij doet bij gesprek aan zelfbeheersing, in woede uitbarsten is maar in menselijke termen gezegd. Maar is niet zo! God is rechtvaardig.

Waarom wacht de Heere met het oordeel? Als we alle zondige praktijken zien in ons land. Een antwoord: om genadig te zijn. De tooorn van God over de zonden was op Jezus de Zoon. Toevlucht te nemen tot Hem.

Psalm 83 een wraakpsalm. Om de wraak over de vijanden, de vijanden van God, uit te storten. Opdat zij Uw naam zoeken. Daarom de wraak, de toorn. Opdat u Zijn naam zoekt. IJverig God en een Wreker. Als Hij met mij in het gericht zou treden, wie kan dan bestaan?

Hij wacht op jou. Tot Hem gaan. Hem aanlopen. Met al je verdriet, pijn, moeite, frustraties. De toevlucht te nemen tot Hem. Het lijkt wel of Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid strijden, elkaar bestrijden. Maar is niet zo. Tegelijk rechtvaardig en barmhartig. Wel geweldige spanning tussen. Alles te maken met Gods oordeel, is rechtvaardig.

Als u een oordeel geeft, dan onderzoek. Hoor en wederhoor. U kunt het nooit precies weten. Wat zijn er dan veel dingen die we niet begrijpen. Omdat we niet alles doorzien.

Gods oordeel zijn rechtvaardig. Hij ziet alles, doorziet alles. Heeft u weleens gebeefd? Als u aan Zijn oordeel denkt? Het wordt omkomen buiten Christus is Hij een verterend vuur en een eeuwige vloed.

3. Gods werken

Als wij ons verstand laten gaan, Calvijn: verstand fabriek van afgoden. Het wordt anders als de Heilige Geest ons verstand gaat verlichten. Zo het rechte zich mag komen op wie de Heere wil zijn voor verloren zondaren.

Het Godsbeeld, velen denken volgens mij dat God liefde is, met eerbied: oud mannetje die iedereen vriendelijk toeknikt. Volkomen verkeerd Godsbeeld. Boeman, willekeurig straft en handelt. Ook volkomen verkeerd Godsbeeld. Wel de reden waarom veel mensen afhaken van de kerk. Vanwege het verkeerde Godsbeeld. Ook na ramp: is dit dan God?!

Nahum geeft het Godsbeeld. God is een Wreker en tegelijkertijd barmhartig. Hij ontfermt zich te midden van de toorn. De weg van de Heeren is in een wervelwind. Zo kijken naar orkanen. Naar overstromingen in Azië. Aardbeving in Mexico. Vulkanen die jaren stil waren nu ineeens tot uitbarsting komen. Hij scheldt de zee en maakt ze droog, ook gebeurd de afgelopen weken.

Karmel beeld van de vruchtbaarheid, Libanon van de schoonheid. Hij volvoert Zijn raad. De vijanden zullen teniet gedaan worden.

Nahum, de last van Ninevé. Vanmorgen ook: de last van Putten. Beweegt het tot bekering? Wij wetende de schrik van de Heere, Paulus schrijft dat. Wat doet het met u? Het blijft op afstand. Zover weg?

Misschien is dat een zegen van de moderne media? Alles snel weten. Maakt het u harder of brengt het u bij de Heere. U moet maar eens alles inleveren, gezondheid niet meer hebben, en dan Hem erkennen. De Heere doet geen onrecht in uw en jouw leven.

Hij is in Zijn Zoon de Heere Jezus een ontfermend Vader. Heb u zo al eens naar die orkanen gekeken, naar die rampen? Hoe wij hier zitten? Licht, ruimte et cetera.

U zegt misschien: ik kan niets met het oordeel. Ik hoor liever over de liefde. U hebt een verkeerd Godsbeeld. Dat u tot Hem de toevlucht neemt? Wat moet er nog gebeuren, nog meer gebeuren? Wat moet er dichterbij komen? Waarom mogen wij hier nog zitten? Is het niet een groot wonder? Als we horen: Hij is een Wreker.

Als we zien dat Christus in het oordeel geweest is? Het gedragen heeft. Kan het u nog onberoerd laten? De Heere is goed, onbegrijpelijk goed! Ik mag Hem aan uw voeten neerleggen. Niet ik alleen, maar wij zijn van Uw heilspoor afgegaan. Die weg gegaan die wij fijn vinden, die aansluit bij ons vlees.

God is rechtvaardig en barmhartig. Hij roept, nodigt. Om de rust te vinden bij Hem. Wat is de betekenis van Nahum? Het is toch de last van Ninevé? Nee, gemeente, het is ook de last van Putten. Amen.

Psalm 29 vers 5 en 6

Gebed

Psalm 36 vers 2

Zegen