Het lijden om de Naam van Christus

In Mattheüs 5 wordt het begin van de Bergrede van de Heere Jezus beschreven. Jezus leert over lijden en vervolging. Het is om Hem, om Zijn Naam. Christenen krijgen met weerstand te maken. Als de zonden aangewezen worden, dan komt er verzet. Het is van tweeën een: of we zijn een vriend van God en een vijand van de wereld of een vriend van de wereld en een vijand van God. In het leven van Gods kinderen gaat het om het hooghouden van de Naam van Christus. Zelfs als hen dan spot, smaad en hoon ten deel valt. Achter Christus aan. Waar ging Hij heen? Naar Golgotha. Kruisdragend. Opdat wij het leven zouden vinden in Zijn Naam. Wat mag het u kosten? Mag het u alles kosten? ‘Zalig bent u als de mensen u smaden en vervolgen om Mijnentwil.’

Mattheüs 5 vers 11 en 12: ‘[11] Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. [12] Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn‘.

Lijden om Christus’ Naam
1. Onlosmakelijk verbonden;
2. Onverdiende blijdschap;
3. Voorbeeldige getuigen.

1. Onlosmakelijk verbonden

Gemeente, wij worden bepaald bij een gedeelte uit de Bergrede. Jezus heeft deze rede, preek uitgesproken op een berg. Vele mensen waren toegelopen tot Hem. Zo was Hij verstaanbaar. Bergrede heeft grote bekendheid onder ons. U kent allen de zaligsprekingen. Klein stukje ervan. Bergrede loopt tot Mattheüs 7. Een indrukwekkende preek, zouden we zeggen die Jezus daar heeft gehouden.

Aandacht voor Mattheüs 5 vers 11 en 12. Waarom niet vers 10 erbij? Hoort die erbij? Heel bewust ervoor gekozen. Ik zal u uitleggen. Tussen vers 10 en vers 11 gaat Jezus van de derde persoon naar de tweede persoon. Heel concreet in vers 11. Zalig bent u. Hij gaat over naar het persoonlijke. Toespitsen op Zijn discipelen. Nadere uitwerking van vers 10 in de verzen 11 en 12. Gericht op Zijn discipelen. Zij hadden het blijkbaar nodig om geleerd te worden om te lijden. Om de Naam van Christus. Waarom moeten wij lijden, ook als christenen in 2019? Waarom hebben wij te lijden van mensen die niets van het christendom willen weten en misschien wel tegen afzetten.

Belangrijke vraag. Spiegel voorhouden. Het kan zijn dat wij ons niet eerlijk opstellen. Oneerlijk zijn. In het handelsverkeer, in de buurt. Van u gezegd moet worden: die man of vrouw is niet eerlijk. Het kan zijn dat u lomp en bot bent waardoor het mensen afstoot. Of dat uw woorden en werken niet met elkaar in overeenstemming zijn. Niet zichtbaar wordt in u leven. Gaat het over dit lijden? Dat wij ons niet altijd even handig uitdrukken? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat hier om het lijden om Christus’ Naam. Hij zegt het Zelf: ‘om mijnentwil’.

De discipelen hadden andere gedachten. Nu wordt het Koninkrijk gebouwd. Wij zullen vooraan staan. Alle lof en eer ontvangen. En dan ontvangen ze spot en smaad. Daarom gaat de Heere Jezus hen meenemen in dat lijden. Bespot om Hem. Omdat Hij de vervulling is van het Oude Testament. Profeten voorzegd: dat de Messias zal komen om te lijden en te sterven. Een gedachte die totaal niet aansloot bij het menselijke vlees en de menselijke verwachting. Natuurlijk wilde ze een Verlosser. Eentje die zou verlossen van de Romeinen. Makkelijker naar het vlees zouden hebben.

Het is die Zaligmaker die het Lam van God is die de zonden wegneemt. Gekomen om de zonden. En gemeente, als het dan gaat om dat lijden, als het dan gaat om de boodschap van die Messias, dan kunt u zich nog afvragen: waarom zouden wij dan moeten lijden? Wij leven toch in een plurale samenleving. Iedereen doet wat hij wil. Elkaar vrijlaten: ik doe dit, jij dat. Plurale kerk gekregen zelfs. Waarom zouden wij moeten lijden als wij een welvaartsevangelie mogen verkondigen? Jezus alles gedaan waar jij het niet redt, niet kan, daar is een Jezus voor. Wat u dan ook meemaakt, daar is overal een oplossing voor.

Waarom zouden wij moeten lijden? Smaden en liegende alle kwaad tegen u spreken. Waar komt het lijden dan? Als u gaat uitleggen dat Jezus Christus in deze wereld gekomen is om de zonden. Nog concreter: om uw en jouw zonden. Daarom moest Gods lieve Zoon komen. Om alles te verzoenen. Het kostte God Zijn Zoon die daarom moest lijden en sterven. Als u zo de zonden aan gaat wijzen, dan wordt het moeilijk. En helemaal als mensen dat niet eerder gehoord hebben. Ik zondaar? U hebt het over criminelen in de gevangenis. Wanneer geeft het ergenis? Als de zonden concreet gemaakt worden, aangewezen worden. Als u zegt dat het uw begeerte is om Hem te volgen. Zijn voetstappen te drukken. Soms nee moet zeggen. Misschien wel vaak nee zeggen. Dan ontstaat er vijandschap.

Als u niet meegaat in de grote stroom van vrijdenkers. Dan krijgt u spot. Dan hoon. Dan wordt u voor van alles uitgemaakt. Dat u ouderwets bent. Als het uw wens is om in alles hartelijk de Heere te volgen. Alles voor het aangezicht van de Heere te leggen. Onlosmakelijk verbonden. Waarom hebben wij dan niet te lijden? Of moet ik zeggen: waarom hebben wij niet veel meer te lijden? Waarom in ons land geen vervolging? In de eerste plaats zeggen: wat een zegen! Dat we in vrijheid mogen samenkomen, Bijbel in huis kunnen lezen. Niet iemand staat om u straks in de gevangenis te werpen. Maar wat heeft u ermee gedaan? Leven van het kruis van Christus, van Zijn volbrachte werk? Als ik dan de apostel Jakobus hoor, hij zet het haarscherp tegenover elkaar: of u bent een vriend van de wereld en een vijand van God of een vriend van God en een vijand van de wereld. Er zit niets tussen.

U moet zich de vraag stellen: wat doen wij niet wat de wereld wel doet? Wij hebben onze vakanties, onze feestjes, onze gezelligheid, we hebben onze sporten, we hebben alles. Misschien doen we het iets Reformatorischer als de wereld. Maar wat doen wij niet wat de wereld wel doet? Is het daarom dat de wereld ons met rust laat? Met de wereld op een akkoordje hebben gegooid. Zoveel mogelijk in alles een compromis gegooid. Paulus: wordt deze wereld niet gelijkvormig. In de eerste plaats ons denken. Niet denken zoals de wereld denkt. Alles uit het leven halen wat erin zit. Intensief beleven. Dan denken wij zoals de wereld. Maar onderscheiden wij ons nog? Zijn wij nog herkenbaar in de wereld? Als een vreemdeling en bijwoner?

Ik probeer het wat praktisch te maken. Waaraan kun je een christen herkennen, vragen jongeren? Als je door de Dorpsstraat loopt, zijn dan christenen te herkennen? Ik ga er geen moralistisch verhaal van maken. Als het gaat over het onlosmakelijk verbonden zijn, dat lijden met de Naam van Christus, dan moet ik toch een aantal dingen noemen. Hoe bent u herkenbaar? Ik weet het. Het is een gevoelig onderwerp. De kleding. Wat wilt u met uw kleding uitdrukken? Wat wilt u kenbaar maken door uw kleding? Wat wilt u benadrukken? Dat geldt niet alleen voor de doordeweekse kleding maar ook voor de zondagse kleding? Mag zijn wie je bent. Dat het allemaal niet uitmaakt. Doen waar je goed mee doet. Of beseft u dat u de Koning der Koning ontmoet. Een feestdag vandaag, de zondag. Gevoel dat het zondag is.

Ik las nog van een Jodin, orthodoxe Jodin. Sabbatsmaal. Gasten. Geïrriteerd keek naar mensen die in een spijkerbroek kwamen. Omdat het feest was. En daarom ook tot uitdrukking bracht. Gemeente, hoe ver hebben wij het op een akkoordje gegooid hebben? Emancipatie. Is uit de hel. Want God heeft man en vrouw geschapen. Schamen voor man in het gezin, moeder in het huishouden. Je wordt meewarig aangekeken. Is het u een eer of gaat u erin mee? Zijn wij niet veel verder dan dat de Heere ons in Zijn Woord voorhoudt?

Gevoelig onderwerp. Emancipatie. Gelijkheid tussen man en vrouw. Vrouwenbroek gekomen door beweging van emancipatie. Een schok. Waar staat in de Bijbel dat een vrouw geen broek mag dragen? De Bijbel leert ons het onderscheid tussen mannen- en vrouwenkleding. Verschil tussen man en vrouw. Kijk maar naar de afbeeldingen op een toilet. In de christelijke kerk tot uitdrukking de hoofdbedekking. Man de macht over de vrouw. Noties. Is dat niet al de reden dat wij niet vasthouden aan de Bijbelse principes. Ik zal nog iets noemen, dat is helemaal ouderwets. Televisie die een cultuurschok bracht. Denken veranderde. Is het compleet achterhaald? Ze worden nog verkocht in de winkels. Op de computer? Nog erger: nu op zak. ’s Avonds zo moe bent om een goed boek te lezen. Niet meer te verdiepen in het Woord omdat u te moe bent. Cultuurschok, cultuurclash. Ook lijden als we botsen met de huidige cultuur.

Roept weerstand op. Ook bij mij. Ik sta hier met klotsende oksels. Waarom is dat? Wij van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. Altijd maar weer dat ja maar. Niet voor anderen luisteren. Wij staan allen schuldig. Wij hebben zwaar en menigmaal misdreven. Het is niet een preek waarvoor ik wil komen. Wie God in de Heere Jezus is die alles volbracht heeft. Wat heeft u eraan als u niet geleerd heeft zondaar te zijn. Bij de zonden zou brengen. Ik moet het u zeggen. Vrij van uw bloed. Bij die ene Naam zou brengen. Hij gekruisigd opdat ik ook met Hem gekruisigd wordt. Opstaan met Hem ook in een nieuw Godzalig leven. Hij krijgt betekenis in mijn leven maar dan moet ik eraan. Hebt u er lijden voor over? Onlosmakelijk verbonden.

2. Onverdiende blijdschap

Het zijn de discipelen die moeten worden voorbereid. Leren wat het betekent om straks te moeten lijden. Drie jaar later. Handelingen 3. Kreupele bij de poort genezen. Dan blijdschap en vreugde omwille van het lijden. Goed werk verricht. Juist in het lijden ligt de blijdschap. Onbegrijpelijk. Wij zouden zeggen: dat is tegenstrijdig. Mijn eigen naam hoog te houden? Nee, omdat het over Zijn Naam gaat. Want uw loon is groot in de hemelen. Is het dan toch verdienste? Nee, u moet dat zien in de lijn van Psalm 19. In het houden van Gods geboden ligt grote loon. Niet zo: beloning door goed ons best te doen. Als ik Zijn geboden, dan daarin grote loon vindt. Ik het niet red maar de toevlucht neem tot Christus. Dat u straks uw loon ontvangt als u in de hemel komt. Nee, niet dat is bedoeld. Het loon is al in de hemel. Omdat Christus daar is. Onze wandel in de hemel, ons burgerschap.

Het is genade die Christus verworven heeft. Zoenverdienste. Hij heeft de zonden op Zich genomen. God heeft al onze ongerechtigheden op Hem doen aanlopen. Zijn gerechtigheid. Dan in het hart van het lijden om Christus. Niet eigen prestaties. Zijn gerechtigheid terwijl ik ongerechtig bent. Zijn gerechtigheid redt van de dood. Blijdschap en vreugde ervaren omdat ik moet omkomen als ik zie op mijn werken, zonden. Zijn gerechtigheid waardoor verzoening nodig is. Juist dat zet het kwade bloed. Het welvaartsevangelie redt het wel. Dit zet kwaad bloed. Messteek in mijn vlees. Mijn wil moet eraan, die ik zo fijn en goed vind. Alles van mij eraan. En dan blijdschap omdat ik mag lijden. Lijden omdat mensen mij smaden en vervolgen. Vreugde omdat ik mag delen in Gods heil, Zijn heelheid. Die heelheid die haaks staat op mijn gebrokenheid. Wat een wonder, wat een vreugde. Daarom een aansporing: zalig bent u, een bemoediging, een aanmoediging om over het lijden heen te zien. Om te zien op het volbrachte werk van Christus.

3. Voorbeeldige getuigen

Gemeente, zijn het niet de woorden van de Heere Jezus zelf: ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten. Haten gaat diep. Dat is niet maar een oppervlakkig schelden. Nee, een haten. En heeft Jezus eraan toegevoegd: de knecht is niet meer dan de Meester. De knecht zal het ook ondergaan. Nooit anders geweest. Degenen die de naam van Christus beleden bespot en gesmaad werden. Hebreeën 11. Wolk van getuigen, galerie van geloofsgetuigen uit het Oude Testament. Grote wonderen gebeurd. Voorwaarts christenstrijders. Uit zwakheid kracht gekregen, steden ingenomen. En anderen? Door diezelfde belijdenis. Anderen zijn uitgerekt geworden. Opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Bespottingen en geselen. Banden en gevangenis. Gestenigd. In stukken gezaagd. Door het zwaard ter dood gebracht. Verlaten. Verdrukt. Kwalijk gehandeld zijnde. In woestijnen gedoold. Justinus de Martyr beschrijft dat de profeet Jesaja met een houten zaag door midden is gezaagd. Jeremia, bij het Woord blijven, in een put geworpen. En Ezechiël.

Hoe komt het gemeente? Ten diepste is het Evangelie wel voor de mens maar niet naar de mens. Ten diepste is Christus niet naar de mens. Hij is mens geworden. En dat maakt het onvoorstelbaar moeilijk. Die weg moest Hij gaan. Er was geen andere mogelijkheid om voor mensen te betalen. Hij heeft het gewillig gedaan. Hoe ver bent u het ermee eens dat Hij deze weg moest gaan? De profeten als voorbeelden, als beelden die vóór gingen. Waarin? Getuigd hebben van die Naam. Die ene Naam onder de hemel gegeven waardoor wij moeten zalig worden.

Getuigen. Nieuwe Testament. Martyrs. Martelaren. Zo moeten de discipelen meegenomen worden in dat lijden. Zalig bent u. Mag dat zo ook van u gezegd worden? Mag u juist ook vertroosten dat u mag weten te lijden onder Zijn Naam. Terwijl u het niet waard bent. Terwijl u ook zoveel Zijn Naam verloochend hebt. Zelfs niet eens meer in de gaten. Eigen weg te gaan. Het moet fijn zijn, goed gezellig. En de preken moeten mooi zijn. Er zijn geen mooie preken. Dit is de scherpe van het Evangelie. En tegelijkertijd de rijkdom van het Evangelie.

Zalig zijn de armen van geest. Zalig die treuren want zij zullen vertroost worden. Ze zijn niet zalig omdat ze treuren maar treuren omdat ze zalig zijn. Dan wordt het een wonder als we mogen lijden terwijl wij bidden of wij verlost worden van lijden. Las het nog over de vervolgde kerk. Gebed om lijden dat ze niet lauw worden en in vrijheid komen en de Heere niet dienen. Moeten wij vragen om lijden? Nee, vragen om nauwe omgang met de Heere. Vragen om gefundeerd te zijn in Schrift en belijdenis. Meer en meer tijd bezig met het Woord, dingen kunt herinneren. Als u de Bijbel afgenomen wordt dat u zo hele gedeeltes herinnert. Neem uw kruis op en volg Mij. Hem volgen?

Waar ging Hij heen? Naar Golgotha. Kruisdragend. Volg Mij. Hem achterna. Opdat u het leven zou vinden in Zijn Naam. Wat mag het u kosten? Mag het u alles kosten? Zalig bent u als de mensen u smaden en vervolgen om Mijnentwil. Amen.

 

Zondag 10 februari 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Mattheüs 5 vers 11 en 12 [onderdeel van de Bergrede van Jezus]