De betekende zaak van de doop aangewezen

Verstaan wij onze doop? De doop van Johannes was de doop tot bekering maar Christus doopt met de Heilige Geest én met vuur. Wat is de doop met de Heilige Geest? Als Christus werkelijkheid wordt in uw leven. Als de Zoon van God Zich openbaart in uw leven, door de kracht van de Heilige Geest en Hij het van u over gaat nemen. Gedoopt te worden met vuur gaat over het oordeel, de verbondswraak, en de reiniging. Het Woord komt zo bij de bediening der verzoening en de bediening van het sacrament van de heilige doop tot onze ogen en oren. En wat is de Heilige Geest nodig om het ook in ons hart te brengen. De Heere staat nog met uitgebreide handen om zondaren te ontvangen en te laten delen in Zijn liefde.

Mattheüs 3 vers 11: ‘Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen’.

De betekende zaak van de doop aangewezen

1. De doop van Johannes;
2. De doop met de Heilige Geest;
3. De doop met vuur.

1. De doop van Johannes

Gemeente, het is niet eenvoudig. Dat is zacht uitgedrukt: het is uiterst moeilijk om zo de rechte betekenis van de doop te verstaan. Dat niet alleen. Maar ook de vraag: moeten wij wel onze kinderen dopen? Een vraag die velen bezighoudt. Waar ook de Schrift antwoorden geeft die niet zomaar voor het oprapen liggen. Als het was zoals met het Avondmaal, Pesach in het Oude Testament overgegaan in het Heilig Avondmaal. Zie het het sacrament naadloos overgaan. Als we dat hadden voor de doop, dan was het duidelijk dat de besnijdenis overgegaan is in de doop. Er zijn theologen die dat beweren: bij de doop van de Heere Jezus door Johannes. Maar deze redenering klopt niet. Onderzoeken wat doop is.

Mattheüs 3 speelt zich nog af in de Oud-Testamentische tijd. Jezus nog niet geleden en gestorven. Alles ging nog zo zoals het Oude Testament. In die eerste tijd een ontwikkeling plaatsvindt. Doop van Johannes overgaat naar de doop van Jezus. Paulus wijst erop. Later bij Cornelius. Gedoopt in de naam van de Heere Jezus Christus. Niet zo eenvoudig. In onze tekst wordt de betekende zaak aangewezen. Johannes’ doop. Mensen beleden dat zij zondaren waren. Zo kwamen ze naar hem. Op grond van die belijdenis. Belijdende hun zonden. Doop der bekering. Iets anders dan waar Petrus het over heeft op de Pinksterdag: doop der vergeving. Is Johannes’ doop nieuw? Nee, het was niet anders dan onder het Joden bekende ritueel reinigen. Reiniging ondergaan. Van hun zonden. U vindt heel duidelijk de oproep tot bekering. Johannes zegt: bekeer u want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Metanoia. Kom nu eens tot een ander inzicht, gaat de dingen zien zoals de Heere is. Geldt niet alleen hoe u de Heere ziet maar ook uzelf. Een zondaar bent, vergeving nodig hebt. Gewassen te worden in Zijn bloed.

Nog vreemd. Voorstellen. Draaide alles nog om de offerdienst. Ceremoniën nog. Dan verschijnt daar een man met een kemelsharen mantel. Verschijnt in de straten van Jeruzalem en begint te prediken. Blijkbaar was zijn prediking met kracht. Hele land liep uit om door hem gedoopt te worden. Alles zo vreemd. Johannes doopt niet in de naam van de Heere Jezus Christus. Ook niet zoals Jezus Zijn discipelen beveelt na Zijn opstanding. In de naam des Vader, Zoon en Heilige Geest. Deed Johannes niet, dopen in de Naam van de Drie-enige God.

Wij kunnen niet zeggen dat de doop van Johannes dat daarmee de besnijdenis is afgedaan. Nog volop besneden toen. Besnijdenis niet overgegaan in de doop. Johannes wijst van zich af. Ik doop u wel met water, maar die na mijn komt is sterker. Zal dopen met water en vuur. Johannes is onmachtig. Hij kan die mensen niet bekeren, niet reinigen. Niet zaligen. Maar daar is een almachtige kracht van God voor nodig. Johannes is onmachtig om mensen te vernieuwen. Johannes laat zien dat het uiterlijke teken van de doop, dat ritueel, is niet genoeg. Er is meer nodig. Daarom ouders, ik zou vanmorgen ook willen zeggen, het uiterlijke teken van de doop is niet genoeg. Het is bijzonder en vanzelfsprekend maar niet genoeg. Onze eerste gedachte: de doop van Johannes, ik kan er niet meer over zeggen.

2. De doop met de Heilige Geest

Johannes wijst van zich af. Niet waardig de schoenriemen te ontbinden. Slaven moesten dat doen. Gast van alle comfort voorzien. Slavenwerk. Zo min. Niet door Joodse slaven gedaan, heidenen voor gebruikt. Johannes: ik ben het niet waardig, nog minder dan een heidense slaaf. Hij is het die u zal dopen met de Heilige Geest. Gemeente, ik denk weleens dat we daar wat kwijtgeraakt zijn. Spreken we daar nog over? Charismatische kringen, denkt u wellicht aan. Maar het dopen met de Heilige Geest is een voluit Bijbel gegeven. Hebben wij nodig. Dat niet één keer, maar iedere dag weer. Wat is dan die doop met de Heilige Geest?

Als Christus werkelijkheid wordt in uw leven. Als de Zoon van God Zich openbaart in uw leven, door de kracht van de Heilige Geest, Hij het van u over gaat nemen. Al uw schuld, nood, pijn, verdriet op het Lam leggen. Dan wordt Christus levend. Nodig, iedere keer nodig. Zich op Christus nodig. Niet één keer van belang maar iedere dag opnieuw. Niet het zicht op Hem, dan volg ik mijn eigen weg en pad. Alles wat uit het geloof niet is, is zonden voor God. Wat niet heeft Christus als voorwerp en onderwerp is zonden voor God. Als Christus mij toegeëigend wordt, dat is wat het geloof doet. U zei net: Heilige Geest gedoopt worden. Werkmeester. Artikel 31 Nederlandse Geloofsbelijdenis. Deze grote verborgenheid te kennen. Dan wordt Christus mij geopenbaard. Wat een wonder is het. Voor het eerst of opnieuw. Misschien wordt u wel erop aangevallen: of het waar is, waarheid in het binnenste. Wat wordt het dan een wonder als de Heere het weer gaat bevestigen.

Die Heilige Geest die uitgaat van de Vader en de Zoon. Verkiezende liefde. Vanzelfsprekend. Eeuwig verbond der genade. Onze kinderen van alle verzorgen, alle kwaad van ons weren. Geest die uitgaat van de Vader en Zoon en wast en reinigt in het bloed van Christus. Toepassen hetgeen wij in Christus hebben. Het is die Heilige Geest die gereed staat om dat ware geloof nu te werken in onze harten. Met andere woorden: alle dingen zijn gereed. De Vader is gereed. De Zoon is gereed. De Heilige Geest is gereed.

De Vader heeft al gezegd: aan het einde van de schepping het is volbracht, alles zeer goed. Zoon op Golgotha: het is volbracht. Wacht nog op de Heilige Geest: het is volbracht als de laatste is toegebracht. Waarom de kinderen dopen? Omdat de Vader, Zoon en Heilige Geest gereedstaan. Weg willen schenken aan verloren zondaren. Zien zo graag dat mensen het eeuwige leven ontvangen om Hem groot te maken en eeuwig te prijzen. Die toezegging. Erfgenaam van Zijn verbond. Leest u, doopouders en iedereen, lees het doopformulier nog eens door. Net zolang tot u de trouw van de Heere ziet. Alle dingen zijn gereed. Hij zegt het niet alleen toe maar Hij verzegelt het ook. Om ons en ons zaad Zijn verbond te verzegelen.

Gemeente, hoe bestaat het dat die zaken over ons hoofd kunnen gaan en over onze rug kunnen afglijden? Het heeft er alles mee te maken dat u zo hart bent als een steen. Maar zie het toch eens. Wat de Heere doet in het leven van zondaren. Om zijn liefde te verzegelen. Kinderen niet gedoopt omdat ze geloven maar opdat ze geloven. Tot volwassenheid komen en het grote wonder van Gods trouw gaan zien. Dat Hij het is die roept en nodigt.

Ouders, u bent nu aan de beurt maar geldt ons allemaal ook als wij geen ouders zijn, maar verstaat u uw eigen doop? Wat er gebeurd is toen u in de armen van vader of moeder lag die u hier bij het doopvont brachten. Ja, maar het is een ritueel. Ho ho, niet gaan afzwakken de zaken. De Heere verzegelt Zijn toezegging. Wedergeboorte nodig? Amen! Zeker nodig. Dat is toch Gods werk. Natuurlijk leven geeft zo moet Hij toch ook het geestelijk leven geven. Hoe werkt Hij die wedergeboorte? Dat doet Hij door de Zijn Heilige Geest. Daar hadden wij het toch over? Ziet u het dat alle dingen gereed zijn. Werk van de Drie-enige God. Dat het alles is wat Hij gedaan heeft. Daarom gaat het om metanoia. Dingen anders te gaan zien.

Gemeente, ik weet het. Er zijn er velen in de gemeente die ermee worstelen. Volle zekerheid van het geloof te ontvangen. Dat God Zich over hen ontfermt. Sleutel tot de zaligheid. Ik denk dat het hierin ligt: dingen anders zien. Als de Heilige Geest in u gaat werken, dan gaat het vanzelf. Dan zeg je: blind geweest, dwaas geweest, de Heere de schuld geven. Dat Hij nog iets moest doen. Maar dan de schuld eigenen. Alles gedaan om Hem uit handen te blijven. Onbekeerd zijn is geen lot of status maar het is u ontworstelen uit Zijn omarming. Wilt u dat tot u door laten dringen? Dan gaat u ook de schuld zien. Aangrijpend. Maar onbegrijpelijk wat een trouw en liefde dat de Heere het niet opgeeft. Dat Hij ons vanmorgen nog weer samenbrengt onder Woord en sacrament. De doop met de Heilige Geest.

3. De doop met vuur

De doop met vuur. Jongeren: geen vuurwerk gezien. Alleen maar water gezien. Wat saai. Maar vanmorgen is er ook met vuur gedoopt. Daar waar met de Heilige Geest gedoopt wordt, wordt er ook met vuur gedoopt. Pinksterdag. Tongen van vuur. Als de Heere Zich bekendmaakt, dan is er altijd vuur. Exodus 19. Volk onderaan de berg Sinaï. Hele berg te beven. Rook en vuurdamp. Waar ziet dat vuur dan op? Het vuur heeft een tweetal betekenissen. Een betekenis die heel bijzonder is én een betekenis die heel bijzonder is. Die ene is wel heel lastig. Ik moet hem u toch noemen.

De eerste is de betekenis van het oordeel. Dat God een rechtvaardig God is. Geen gemeenschap kan hebben met de zonden, met de zondaar ook niet dan alleen in het volbrachte werk van Zijn Zoon. God is buiten Christus een verterend vuur en een eeuwige gloed waar niemand wonen kan. Beseft u dat? Nodig daar meer nadruk op te leggen? Heilig God. Afstand onnoemlijk groot. Onbegrijpelijk dat de Heere nog naar ons om wil zien en van ons wil weten. Als het gaat over dat vuur, dan heeft dat alles te maken met Gods verbondswraak. We kunnen vol zijn van het verbond, hoe de Heere getrouw is. Maar wij mogen niet vergeten dat er ook een verbondswraak is. Hoe zult u ontvlieden indien u op zo’n grote zaligheid geen acht slaat? Als het u vanmorgen koud laat, niets te zeggen heeft. Overgaat tot de orde van de dag. Als deze liefde, deze trouw u niet kan raken, dan kan niets u raken. Dan is er niets waardoor u bewogen wordt. Waardoor u terechtkomt aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Aangrijpend als het de woorden van Heiland zelf zijn: u hebt niet gewild. Terwijl Ik Koning wilde zijn. Hij alles gedaan heeft om te verzamelen. Hen haar kiekens. Niet gewild omdat ik koning wil zijn. Ik heb geen andere koning nodig en ik duld ook geen andere koning in mijn leven.

Daarom, dan is het die Heilige Geest, als de kracht van vuur aan u gaat ontdekken dat er schuld ligt. Ook aan Gods kerk. Een voortdurende schuld blijven. Een verzoende schuld, vergeven schuld. U merkt het iedere dag weer als u eerlijk bent. Dan is nog niet zozeer de grote schuld dat u tegen Gods wet hebt overtreden, ja dat ook, maar dat u overtreden hebt tegen Zijn Evangelie. Tegen die uitgebreide handen. Zoek het niet bij andere mensen, dokters, overheid. Zoek het bij Mij alleen. Schuld waar de Heilige Geest aan ontdekt.

Gemeente, er wordt nog vaak gezegd met het verbond oppassen. Gevaar van verbondsautomatisme. Doop, Avondmaal gegaan. Zien op het werk van Christus. Daar gebeurt. Toepassende werk van de Heilige Geest kan ontbreken. Ik raak er toch meer en meer van overtuigd dat de waarde van het verbond niet gezien wordt. Schuld van de kerk. Feit dat we er al over discussiëren, daar ligt al schuld. Zoveel rijkdom in het verbond. Lees het doopformulier maar na. Een en al genade. Niet het verbond is gevaarlijk maar die verbondswraak. Daar wilt u niet van horen. Johannes: die na mij komt zal u dopen met de Heilige Geest en vuur.

Als wij iets van die ernst beseffen, draagt dat over aan uw kind. Ik denk dat we dat ook een beetje kwijt zijn. Dopen met de Heilige Geest en met vuur. De tweede betekenis is de reiniging. Edelmetalen gereinigd worden. Alle roest eraf, edelmetaal overblijft. Zo gaat de Heere reinigen en beproeven. Dat het weer gaat glimmen. Dat is wat de Heere zo graag ziet: Zijn beeld in zien. In Zijn kerk. Reinigen met vuur. Heilige Geest verbonden aan dat vuur. Weldaden van Christus toepassen. Rechtvaardiging gegeven, ja dat oordeel. Ook tot heiliging en verheerlijking. Weldaden toepassen aan het hart. Is het niet één groot wonder? Jeremia. Nieuwe verbond dat Ik met het huis van Israël en de heidenen zullen toevloeien. Dat was u. In die ene olijfplant zullen geënt worden. Mijn wet in hun hart zal schrijven.

Daarom neemt die Heilige Geest intrek in een verdorven zondaarsbestaan. Zijn geboden zou doen uit dankbaarheid. Dan zeg je niet meer: maakt niet zoveel meer uit een zonde te doen, Hij heeft volkomen verzoend. Dan doet het pijn. Wat het de Vader gekost heeft? Zijn Zoon gekost heeft. Wet in ons schrijven. Christus in onze harten schrijven. Ziet u het gemeente? Dan vanmorgen zeggen: Koninkrijk nabij. Ziet u de grote kracht? Vanmorgen gedoopt een drietal kinderen. Was het tot uw troost? Tot eer van God. Het was maar uiterlijk? Nee, gemeente het was niet alleen uiterlijk. Dat het u zou brengen bij het innerlijke. Dat u vanmorgen voor het eerst of opnieuw gedoopt zou worden met de Heilige Geest en met vuur. Gekomen vanmorgen tot uw oog, tot uw oor. En wat is die Heilige Geest nodig om het ook in uw hart te brengen. Zult u het niet afwerpen? De Heere de schuld geven. Dat is toch metanoia. De schuld ligt bij mij. De Heere staat met uitgebreide handen. Om zondaren te ontvangen en te laten delen in Zijn liefde. Daarom stond de bediening van het sacrament en de bediening der verzoening centraal vanmorgen. Amen.

Zondag 13 januari 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Mattheüs 3 vers 11