Zondag 12 november 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Mattheüs 22 vers 15-22

Voorzang Psalm 34 vers 11

Gebed, Votum en groet

Psalm 35 vers 1

Voorlezing van de wet van God uit Exodus 20

Psalm 119 vers 68

Schriftlezing Matthéüs 22 vers 15-22

Gebed

Psalm 64 vers 3, 9 en 10

Preek over Matthéüs 22 vers 15-22

Toen zeide Hij tot hen: geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is.

Hoe de Zaligmaker het tegenspreken van zondaren verdraagt
1. Hun gal gespuwt;
2. Met wijsheid beantwoord;
3. Op gehoorzaamheid gewezen

Jongens en meisjes, je moet natuurlijk naar school. Geven huiswerk op, moet je maken. Maar zoveel mooiere dingen dan huiswerk. Crossfiets bijvoorbeeld. Veel mooier en interessanter dan school. School ook nodig. Andere dingen zo aantrekkelijk. Dat geeft strijd. Waarvan Jezus zegt geeft des keizer wat des keizers is en Gode wat Gods is.

Hebreeën 12 vers 3. Tegenspreken van de zondaren. Bijbels thema. Opdat u gesterkt en bemoedigt wordt. Als u het ten diepste niet eens bent met de weg de Heere met ons gaat. Natuurlijk eens als het fijn is. Maar wat als het anders gaat?

Matthéüs 11, vraag van Johannes de Doper uit de gevangenis. Als hij als hij andere dingen ziet dan hij verwacht had. Dorsvloer te doorzuiveren mag zag Jezus zieken. Genezen. Zalig is hij die aan mij niet geërgerd zal worden. Dat deden de Farizeeërs. Alles op alles gezet om hem te laten vallen. Verstrikken in zijn rede. Strik. Jagersterm, roversterm. Strikken gelegd.

Farizeeërs waren de leiders van de kerk. Afgezonderden, afgescheidenen. Voelden zich beter. Zij zouden beter moeten weten. Namen Herodianen mee. Twee verklaringen: sekte, bepaalde leringen leerden. Andere verklaring volgelingen van Herodus Antipas. Jezus geen kant op.

Zeiden meester. Ik denk dat ze moeite hebben gehad om dat uit te spreken. Rabbi, meester. Vab Hem konden leren, nog niet uitgeleerd. Meester, zo aan zijn voeten. Zouden ze het werkelijk gemeend zijn of bij het spel horen? Gemeente, ze zeggen het wel.

Terwijl het volk sprak van zijn tekenen. Jezus’ preken waren met macht. Hun preken flauw. Aangesproken in de preek van de Heere Jezus.

Heel opmerkelijk: en de weg van God in alle waarheid en eerlijkheid leerde. Wat is de weg van God? In uw leven? Natuurlijk zult u Gods voorzienigheid erkennen. Of is de weg Gods in ons leven Christus? Waar de Heere Jezus zelf zegt Ik ben de weg. Dat Hij van eeuwigheid Zijn Zoon gegeven heeft. Dat u het niet redt. Scheiding tussen God en uw ziel. Daarom Jezus gekomen. ‘Ik ben niet gekomen om te veroordelen maar om te behouden.’

U hebt de weg Gods in waarheid verklaard. Zij de theologie op orde, ze weten het precies. ‘Want U ziet de persoon der mensen niet aan’. Maar het niet anders dan Hem tot vallen te brengen. Het concentreert zich op de vraag: wat dunkt U, wat oordeelt U? Keizer schatting te geven?

Zeer listige vraag. Hij kan het niet maken om te zeggen dat het niet mag om de keizer schatting te geven. Keizer overheerser. Anders erkent Jezus  de keizer niet en staan de Herodianen klaar om Hem te grijpen.

Ze spreken Hem tegen terwijl zij Hem nodig hebben. Hij verdraagt hen! Ze roemen in Christus maar diepe vijandschap in hun hart.

2

Jezus, gewone man. Toch iets bijzonders. Ook God. Hij weet alles en doorziet alles. Als deze mensen aan de deur zouden staan, dan oordelen deze mensen weten het goed. Zijn getrouw in hun woorden et cetera.

Jezus weet precies wat er leeft in u. Hoe je denkt over school en de crossfiets. Ook zo. Kan een grote barrière vormen om tot Hem te gaan. Misschien denkt u: die zonden, eerst opruimen, zou de Heere naar mij wel willen omzien? Of mensen die willen weleens wat meer last van de zonden te gaan. Om tot Hem te gaan.

Vanmorgen omdraaien: wat een vrijmoedigheid geven om tot Hem te gaan! Arme zondaar als een bedelaar tot de genadetroon te gaan. Belijdt het maar eens dat u niet wilt dat Hij Koning is in uw leven.

Is het geoorloofd de keizer schatting te geven? Jezus weet wat achter die vraag zit. Doorziet het hart.

Er waren bijzondere penningen, schattingpenningen. Ook voor de tempel. Sjikkel naar het heiligdom in het Oude Testament. Vergelijk met collectebonnen. Alleen in de kerk waarde, buiten niet.

Romeinse rijk drie belastingen. 1 grondbelasting (onroerend goed belasting), 2 handel en nijverheid en tol op handelsverkeer (Tollenaren – inkomstenbelasting) 3 hoofdbelasting, die moest afgedragen worden. Hoofd van de keizer erop. Symboliseert de macht van de keizer. Dus het gebruiken van die penning erkende de macht van de keizer.

Hebben wij nog de koning op onze munt staan? In mijn jeugd een bijzonderheid als je een ‘Wilhelmientje’. Met euro’s verschillende munten uit landen. Kwam er in mijn portomonnee niet een tegen! Over macht gesproken? Worden de macht dan toch bepaald door Europa.

Joden hadden er een afkeer van. Van de keizer. Erkende zijn macht niet. Ze deden het allen.

De keizer moest zijn deel krijgen en de belasting was verschuldigd. Ik hoef u niet te zeggen dat u de belasting niet mag ontduiken. Wat er vervolgens met het geld wordt gedaan is niet uw verantwoordelijkheid.

Als Jezus antwoord geeft, verwonderen ze zich. Grote verwondering. In de gemeente. Over de ambtsbroeders die allen de vrijmoedigheid kregen om het aan te nemen. Grote verwondering en dankbaarheid dat de Heere onze gemeente nog genadig wil zijn.

Heeft deze verwondering bij de Farizeeërs geleid tot bekering? Tot omkering. Erkenning van Hem. Bekering en dagelijkse bekering. Niet in uw eigen weg. Hij zoekt naar vrucht. Filippenzen 4 over vrucht. Merkt u ook de strijd.

3

De keizer geven wat verordend is, gebiedt om te geven. Wetten gehoorzaamd worden. Nu, nog best wat discussies. Je kunt de keizer niet goddelijke eer geven. En God wat God toekomt! Het is niet ongelimiteerd wat de keizer krijgt. Er zitten grenzen aan. Zoals met de crossfiets.

Wat moet ik de Heere geven? God geven? Hem behoort toch alles toe? Wat is de weg van God? Dat is Zijn Zoon. Die Zoon. Het liefste wat Hij had. Hoe geven we God wat God toekomt? Dat is Christus.

Dat Hij, Christus, uw leven is. Dan is het schrikken afgelopen week. Hoeveel zonder Hem. Ook na ontvangen genade schrikken.

Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Scherpst van de snede. Leven we uit Christus of niet? Wat kunnen wij prachtige woorden spreken. U kunt Gode geven zonder Christus. Toch vreemd van Christus. Aangrijpend als u het leven ziet van deze kerkmensen.

Dominee, wat bent u scherp? Ik ben scherp, ik ben eerlijk. Wat is er in uw leven? Niet tien jaar geleden waar de schimmel opstaat. Wat is er gisteren gebeurd? Vannacht? Vanmorgen?

Waar bent u druk mee geweest? Wat bezet uw gedachten? Is het dan geen strijd wat er allemaal op ons afkomt. Crossfiets. Zoveel aantrekkingskracht. Zie hier ben Ik. Wat heb je voor Mij over? Mijn Koninkrijk? Wat heb je voor je naasten over?

Is het dan geen strijd? Dan heb u uzelf nog nooit gekend. Paulus zegt: ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Als ik het goede wil doen, dat ik dan het kwade doe en omgekeerd.

Strijd. De Heere vraagt een volkomen gehoorzaamheid, een volkomen liefde. Niet zeggen: Nieuw Testamentisch gebod en zit wel goed.

Roep Christus aan. De Weg, de Waarheid en het Leven. Geloven is volgen, gehoorzamen. Hij is de Voleinder van het geloof. Hij is de weg gegaan van volkomen gehoorzaamheid van de kribbe naar het kruis.

Voor zondaren die Hem tegenspreken, die liever de keizer geven wat de keizer toekomt. Die liever zelf offeren dan hun leven als een dankoffer Hem te offeren.

U kunt niet geloven. U wilt niet geloven. Want geloven is uzelf verliezen. Hoe kan het? Het kan als u ziet Zijn oneindige zondaarsliefde. Hij betoont aan hen zijn liefde! Hij spoort hen aan de toevlucht te nemen tot Hem.

Uw tegenspreken. Hij verdraagt het. Hij heeft geen verdriet van de wereld. Wel van Zijn Kerk. 40 jaar verdriet gehad van het volk van Israël in de woestijn.

Wat een strijd. Tussen uw werk en de kerk. Tussen wat de keizer te geven en God te geven. Die crossfiets zo’n aantrekkingskracht. Als u die Farizeeërs in uzelf gaat herkennen.

Hoop en bid ik dat het niet blijft bij verwondering over Jezus. Maar leidt tot bekering. Om te delen in het allesreinigende bloed van Christus. Het los te laten omdat de Heere het over gaat nemen. Al uw schuld, al uw ellende. Geef het aan Hem over. Amen.

Psalm 37 vers 6 en 9

Gebed

Psalm 2 vers 6 en 7

Zegen