De geboorte van Jezus Christus was nu aldus

Mattheüs komt in Zijn Evangelie meteen ter zake over Jezus, de Zoon van God. ‘De geboorte van Jezus Christus was nu aldus.’ Wat door de profeten voorzegd is is werkelijkheid geworden. Uit de maagdelijke ontvangenis, de maagd Maria die bevrucht is geworden door de Heilige Geest, is de Zaligmaker geboren. Het is één groot wonder. Hij is Immanuël: God met ons. Het Geschenk van het Alvermogen. Zijn Naam is voor hen in in Hem geloven dierbaar en lieflijk. Beminlijk Vorst, Uw schoonheid hoog te loven: ‘Ere zij God’.

Mattheüs 1 vers 22-23: ‘[22] En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende: [23] Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Immanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons‘.

De geboorte van Jezus Christus was nu aldus
1. Zijn aankondiging;
2. Zijn Naam;
3. Zijn natuur.

1. Zijn aankondiging

Kinderen, ik heb een vraag voor jullie. Duurde het lang voordat het Kerst was? Vier weken lang Advent, aankondiging. Geldt voor ons allen. Hebt u ernaar uitgezien? Naar vandaag. Naar de geboorte van de Heere Jezus. Als ik dan denk aan de oude kerk, hoe lang hebben zij moeten uitzien en verwachten? Eeuwenlang. Tijden dat het wel leek helemaal weg te zijn. Dat de beloften niet meer leken te klinken.

De heilsgeschiedenis. Prachtig mooi beeld. Hele geschiedenis een wipwap. Alles draait om het werk van Christus. In de beginne schiep God de hemel en aarde, de ene kant. Vierhonderd jaar stil. En dan ineens in begin. De Engel Gabriël naar Zacharias om de geboorte van Johannes de Doper en daarna de geboorte van Jezus bij Maria aan te kondigen. Twee engelen waarvan we de naam kennen. Michaël verbeeldt Zijn rechtvaardigheid. Gabriël Zijn barmhartigheid. Hoe Gods barmhartigheid aangekondigd wordt en werkelijk wordt. En Jozef dan? Maria: ik ben zwanger. Hoe kan dat nu? Jozef was  van plan om haar stiekem te verlaten, heimelijk. Haar niet te schande te maken.

Jozef krijgt een droom. Maria bezoek van de Engel Gabriël. De Heere weet wat nodig is. Te raken. Dat Jozef ook de vervulling van de beloften mag zien. De Engel Gabriël spreekt een Schriftwoord. De Heere komt tot Hem door Zijn Woord. Dat hebben wij nodig. Ook vanmorgen nodig. Hij komt niet in bijzondere omstandigheden en dingen. Hij komt eenvoudig met Zijn Woord.

In het Oude Testament was de Godsopenbaring nog niet compleet. Na Pinksteren de openbaring compleet. Kerst vieren draait om het Woord. Dat Woord tot u gaat spreken. Raakt. Niet verwachten van bijzondere dingen. Nu, noem dat Woord maar eens niet bijzonder. Als u niet weet van het spreken van de Heere tot u, dan moet u een vraagteken bij uw leven te zetten.

Levi, tollenaar Mattheüs, broeders aanwijzen. Dat de Heere een waarmaker van Zijn Woord is. Alles voorzegd door de profeten in het Oude Testament. Profeten waren vervuld van de Heilige Geest en de kracht van de Geest. Dit alles is geschied. De soberheid waarmee Mattheüs het Kerstevangelie valt op. Ontdaan van alle romantiek. Ter zake. De kern van het Kerstfeest. Namelijk:

Dat de maagd Maria zwanger is van de Heilige Geest. Dat uit haar de Zaligmaker geboren is. Opdat dit alles wat voorzegd is vervuld zou worden. Werkelijk zou worden. Het is werkelijkheid geworden in Bethlehem. Strijd tussen vrouwen- en slangenzaad. Alles wat heenwees naar Christus is vervuld. Het is zo rijk en vol. We raken er nooit op uitgekeken en uitgelezen. Dat de Heere Zijn Raad volvoert. De Heere werkte in de volheid van de tijd. Toen de tijd vol was.

Het is de Vaderhand die de Zoon gelegd heeft in de kribbe. Zie, de maagd zal zwanger worden. En zij zal een Zoon baren. Het heeft al uw aandacht nodig. Uw aandacht is misschien wel op heel andere dingen gericht. Kerstdiner vandaag. Moe van de voorbereidingen. Hier zegt de Heere. Zie dan toch. Het grote wonder. U gaat het nog beter zien dat het Jesaja is die onder bijzondere omstandigheden geprofeteerd heeft. Jesaja 7. Koning Achaz regeerde. Rijk dreigde ten onder te gaan. Koning Pekah en Rezin. Koningen hadden het op een akkoordje zouden gooien en Juda veroveren. Leger te klein. Hoe moet het? Jesaja wordt naar koning Achas gezonden. Eis van mij een teken. Nee, dat laat hij zich niet doen. Maar daar geeft de Heere een teken. Het is toch onmogelijk? Nee, geen ding bij God onmogelijk.

God volvoert Zijn Raad. Zijn eeuwige Raad. Alles wat er gebeurt op aarde, in uw en jouw leven, is dat zondaren zalig zouden worden. Een gemeente zou vergaderen die Hem zouden dienen en prijzen en grootmaken. Zo volvoert God Zijn Raad. Daarom is het Kerst geworden in de volheid van de tijd. Vanwege Gods Raad is het vandaag Kerst, is het nu Kerst. Hij is gekomen, geboren in de stad Davids. In de eerste plaats Zijn aankondiging. Heden is geboren de Zaligmaker. Hij is geboren voor u en voor jou.

Kan ik dat zo zeggen: geboren voor u en jou. Is Hij voor iedereen geboren? Heeft Hij voor iedereen betaald? Nee, alleen die Zijn verschijning hebben liefgekregen. Zijn uitverkoren. Dat is lastig? Nee, een groot wonder. Het kan voor iedereen. Hij is niet voor iedereen gestorven. Kom dan. Laten wij vanmorgen naar Bethlehem gaan. Naar de geboren Zaligmaker.

2. Zijn Naam

Immanuël, God met ons. Daar druipt het wonder vanaf. Daar schittert het wonder van Kerst. Als wij het proberen te verklaren. Dan kan het maar zo zijn dat het wonder eruit is. Laat het nu staan. Een maagd die zwanger is geworden uit de Heilige Geest. Daaruit is de Zaligmaker geboren.

Het gaat er niet om of wij het begrijpen, of wij het zien, maar of wij het geloven. Vertrouwen. Rusten op dat ene en vaste fundament. Het is toch een groot wonder. Maagd zwanger, overschaduwd door de Heilige Geest. Werkelijk gebeurd zoals de profeet Jesaja het geprofeteerd had.

Het is toch lastig. Engel Gabriël had gezegd dat Zijn Naam Jezus is. En nu is het Immanuël. Dat is toch lastig als je twee verschillende namen hebt. Naar welke luisteren? Immanuël is in algemene zin gezegd. Zo zouden ze Hem kennen als Immanuël. Als het over Jezus gaat, dan zou Zijn Naam Jezus zijn. Zo genoemd worden. Of zou het in tegenspraak zijn? Jezus ontsluit de Naam Immanuël. Hij kan de Zaligmaker van zondaren zijn omdat Hij Immanuël is, God met ons.

Grieks, Hebreeuws. Jezus, Jozua. Denken aan hem Die het land Kanaän binnenging. Dat het volk rust kreeg. Jozua een type van Christus, van Jezus. Misschien moeten we nog meer denken aan Jozua uit de profetie van Zacharia. Jozua de hogepriester. Hij krijgt reine klederen. Wisselklederen. Werk van Christus ziet. Tot zonden gemaakt. Door Zijn volkomen offer verzoening aangebracht. Het werk van hogepriester Jozua als type van het werk van Christus de Hogepriester.

Die Naam is lieflijk, is dierbaar voor zondaren. Beminnelijk voor zondaren. Ik hoor jongeren al zeggen: ouderwetse woorden. Gemeente, maar is Hij dat dan niet voor u? Daar ligt toch zoveel liefde in, in Hem? Paulus riep het uit. Wat zal ons scheiden van die liefde. Liefde van Hem tot mij. Tot gevallen zondaren. Daarom van de hoge hemel gekomen, gelegd in een beestenstal. Waarom is die Naam lieflijk en dierbaar? Immanuël. Overgezet zijnde: God met ons.

Kinderen, het is zo onbegrijpelijk. Geschiedenis gehad. Veldslagen gewonnen. De grote, de moedige, de veroveraar. Hoe heeft God Zich genoemd? Zijn Zoon Zich genoemd? God met ons. Immanuël.  Als je de hemel ziet, de sterren. Het is God boven ons. De wet op zondagmorgen gelezen wordt; dan zeggen God tegen ons. Maar hier: God met ons. Ons gelijk geworden. Kunt u het u voorstellen. Al uw schuld. In de chaos, gebrokenheid van uw bestaan. Daar klinkt het: God met ons.

Misschien komt u wel om in eenzaamheid. In deze dagen. Maar daar klinkt het God met ons. Misschien voelt u zich wel eenzaam. Gemeente met 1100 zielen. Zo onbegrepen voelen. Niet durven zeggen. Zijn Naam is Wonderlijk, Raad. Mensen niet meer weten hoe het moet. Armen te kort, knieën te slap. Daar maakt Hij zich bekend als de sterke God. Kunnen we 99 jaar worden, zoals de overledene. Maar het leven maar een damp. Naam uitgestort als een olie. Zoals de bruid in het Hooglied. U zult Zijn Naam heten Immanuël, God met ons.

3. Zijn natuur

Een Zoon baren. Was die Zoon er nog niet? Ja, Hij was er reeds. De Zoon is samen met de Vader en Heilige Geest van eeuwigheid God. Is daar die Goddelijke liefde waarin Hij mensen wil laten delen. Daarom moest Hij mens worden. Of moet ik zeggen: ook mens worden. Geloofsbelijdenis legt er nadruk op. Groot wonder. God ook mens geworden. God en mens in een Persoon. Naar ziel en lichaam mens geboren. Alle behoeften en gevoelens die wij hebben, heeft Hij gehad. Moe, dorst, verdriet gehad. Hij heeft behoefte gehad Zijn nood te ledigen.

Dat er geen gedaante noch heerlijkheid in Hem was. Dat zien we in de beestenstal. Laten we ons verre houden van alle romantiek. Geen gedaante noch heerlijkheid. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Omdat u zich onwaardig heeft gemaakt. Kinderen, weleens in een stal op kraambezoek geweest? Waar het stinkt en u kunt het verder invullen.

Daar ligt het Kindeke van Bethlehem in doeken gewonden. Daar ligt God. Daar ligt Zijn eeuwige liefde. Dat geschenk van het Alvermogen. Daar ligt ook het fundament van de zaligheid van zondaren. Zijn bloed is nodig. Al gevloeid op de achtste dag. Zijn hele leven was lijden, was een groot offer, was betaling.

Daarom moest Hij daar in die kribbe gelegd worden. Omdat in Hem alles is. Omdat u in Hem alles zou vinden. Wat een troost. Dat Hij nu verzocht is geweest in alles. U kunt het zo niet bedenken of Hij is verzocht geweest. Uw strijd, uw vragen, uw schuld. Hij is er geen vreemdeling.

Waarom zou u niet meegaan naar Bethlehem en knielen. Waarom niet? U wilt het zelf oplossen. Als u er niet uitkomt, dan Hem nodig. Hij is een volkomen Zaligmaker of geen Zaligmaker. Of is het u te min? Hebt u Hem nodig? Daarom is Zijn Naam Jezus. God met ons. Daarom is Zijn Naam Jezus, Zaligmaker. Omdat Hij aan ons gelijk geworden is in alles.

Op de eerste bladzijde van het Evangelie van Mattheüs maakt Hij deze Immanuël bekend. Ook op de laatste bladzijde. Jezus na Zijn lijden en sterven en kort voor Zijn hemelvaart. Wat zegt Hij tegen Zijn discipelen. Ik zal met u zijn. Ik blijf Immanuël. Poorten der hel kunnen het niet overweldigen. Paulus aan Tessalonica. Dan eeuwig met Hem zijn. Hij met ons en wij met ons.

Ziet u dat Kind liggen in de kribbe van Bethlehem. Is het een gewoon kind? Nee, Zaligmaker van zondaren. Maria gaat na de aankondiging naar Elizabet. Elizabet weet dat de moeder van haar Heere voor haar staat. Zij weet het en het de lofzang aan. Door het geloof zag zij haar Zaligmaker. Zo hebben de herders en de wijzen uit het Oosten, in het geloof, hun Zaligmaker zien liggen in de kribbe.

U mag het er niet bij laten zitten. Haasten en spoeden naar Bethlehem. Om te knielen voor het Kind in de kribbe. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zie het is vervuld. Het is werkelijk waar. En Zijn Naam is Immanuël, God met ons. En Zijn Naam is Jezus, dat is Zaligmaker. Amen.

 

Dinsdag 25 december 2018 [Eerste Kerstdag] – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Mattheüs 1 vers 22-23