De enige Hogepriester heeft Zijn offer gebracht en Hij bidt

De hemelvaart van de Heere Jezus Christus die veertig dagen nadat Hij opstond uit de dood, staat niet los van de andere heilsfeiten. Het is Christus die met het geven van Zijn leven een volkomen offer heeft gebracht en met Zijn eigen bloed met hemelvaart de hemel binnenkomt. Christus zit nu aan de rechterhand van de Vader. Hij is de biddende en dankende Hogepriester en Zijn gebeden zijn voor de Vader een lieflijk reukwerk. Het is vandaag Zijn kroningsdag, God de Vader die rechtvaardig en heilig is, heeft Zijn werk aanvaardt. In Christus mogen wij zonder verschrikken tot de grote en heilige God gaan. Hij is in Christus een vergevend God. Weten wij van die Godsontmoeting?

Markus 16 vers 19: ‘De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechterhand Gods‘.

De enige Hogepriester heeft Zijn offer gebracht en Hij bidt
1. Het Zondoffer is gereed;
2. Hij is het heilige der heiligen ingegaan;
3. Hij sprengt Zijn bloed;
4. Het reukwerk wordt opgezonden.

1. Het Zondoffer is gereed

Gemeente, wat denkt u, zou het de discipelen rauw op hun dak gevallen zijn dat hun Meester opvoer ten hemel? Is het niet steeds zo geweest dat Hij hen heeft voorbereid op de dingen die zouden komen? Heeft Hij niet Zijn lijden, sterven en opstanding niet verteld? Zijn uitgang uit Jeruzalem dat Hij ten hemel op zou varen. Hij heeft het hen steeds weer uitgelegd. Nadat Hij tot hen gesproken had staat er. Dat het nodig was dat Hij op zou varen ten hemel omdat anders de Heilige Geest niet zou zijn uitgestort. Wat moet het betekent hebben voor deze mannen als ze zo Jezus ten hemel zien varen? Een vraag die wij aan die mannen zouden stellen maar misschien beter dichtbij houden en aan uzelf stelt: wat nut u de hemelvaart van Christus? Welke nuttigheid voor u dat Hij nu zit aan de rechterhand van de Vader?

Hemelvaart is niet een losstaand feit. U kunt de diepe en grote rijkdom van hemelvaart niet zien als u niet de hele heilsgeschiedenis in het oog heeft. Heil. Heelheid. Dat het Christus is die in de gebrokenheid van de zonden nu heelheid heeft aangebracht door Zijn werk, Zijn verdiensten. Heilsgebeurtenis die meewerkt om dat heil weg te schenken. Zo hemelvaart ook zien. Onlosmakelijk met de opstanding en Zijn zitten aan de rechterhand van de Vader en onlosmakelijk verbonden met Zijn wederkomst. Zo ging de hogepriester, gelezen in Leviticus 16, het heilige der heiligen binnen om verzoening te doen. Eerst een var slachten voor hem en zijn huis. Hetzelfde doen met het bloed van het var en het zondoffer, de bok die geslacht moest worden. Tekenend: de hogepriester moest eerst verzoening voor zichzelf doen.

Dan zien wij het volbrachte en volmaakte offer van Christus. Bloed van stieren en bokken niet voldoende. Hij is rechtvaardig. Waarachtig God en mens. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen om voor de mens te betalen. Het zondoffer. Hand op de kop van de bok gelegd. De zondebok. Alle zonden daarop gelegd. Johannes later aanwijst: zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Zo zijn alle zonden van het menselijk geslacht gelegd op Hem. De genoegzaamheid van het offer dat het voldoende is voor de hele wereld. De kracht der prediking. Uit die kracht dat er voor de grootste zondaar vergeving is. Dat u vanmorgen voor het eerst of opnieuw al uw zonden op deze grote Zondebok legt. Hij heeft volkomen betaald. Hij heeft Zichzelf gegeven. En de ziel van het vlees is in het bloed. Daarom heeft Hij Zijn bloed moeten geven, Zijn leven gegeven. Omdat u uw leven verspeeld hebt, omdat u de eeuwige dood moet sterven, heeft Hij Zijn leven gegeven. Opdat u Hem zou omhelzen. Deze grote Hogepriester. Met het slachten van het zondoffer was het nog niet volbracht. Met het uitroepen op Golgotha ‘het is volbracht’ was Zijn werk nog niet af. Hij moest nog begraven worden, Hij moest nog opvaren naar de hemel en zitten aan de rechterhand van God.

2. Hij is het heilige der heiligen ingegaan

Leviticus 16 is indrukwekkend als u beseft hoe grote gebeurtenis het moet zijn geweest voor de hogepriester en het volk als de hogepriester inging in het heilige der heiligen. Hij verscheen daar voor God. De Heilige, Hoge. Die een verterend vuur is voor de zondaar. Waar geen bestaan is vanwege onze zonden en onreinheid. Daar werd er een mogelijkheid dat een zondaar voor God verscheen. Daar de ark stond. De ark met het verzoendeksel. Letterlijk het bedekdeksel. Het veroordelen van de wet toesloot. Daar de ark heenwees naar het volkomen werk van Christus. De zondaar kan verschijnen voor de heilige en vlekkeloze God. Als het daar over gaat bij hemelvaart, dan moet u dat in ogenschouw nemen.

Christus is opgevaren en opgenomen. We praten over de opstanding van de Heere Jezus maar we lezen ook dat Hij opgewekt is. Ook met hemelvaart: opgevaren en opgenomen. Het is het werk van God de Vader en de Zoon. Hier wordt het beschreven vanuit het oogpunt van de Vader. Opgenomen in heerlijkheid. Volkomen offer aanvaard, volkomen tevreden met het offer van de Zoon. Stempel hecht aan het volbrachte werk van de Zoon. Handelingen 1. Voor het oog van Zijn jongeren opgevaren. Zegende handen uitgebreid en hen de zegen meegegeven. De zegen van de Hogepriester. Zo hen achtergelaten en zo zijn zij vertroost. Engel leerde het: zoals Hij is opgevaren zal Hij ook wederkomen. Gouden ketting. Zit aan de rechterhand van de Vader totdat Hij zal komen uit de hemel naar de aarde.

Niemand mocht er in de tent van de samenkomst zijn als de hogepriester inging. Iets tussen God en de hogepriester alleen. Daar vond de afrekening plaats. Onbeschrijflijk wonder. Zo is Christus, niet met vreemd bloed, maar met Zijn eigen bloed ingegaan. Niet het heilige der heiligen ingegaan maar de hemel. Volkomen, rein. Wij zien Hem ten hemel varen met grote majesteit en grote kracht. Daarom hebben de engelen de discipelen getroost: zo zal Hij wederkomen. Catechismus: wat troost ligt er in de wederkomst van Christus? Als u het hier nog prima hebt op aarde, dan is het geen troost als Hij wederkomst. Juist als u langer hoe meer moet ervaren dat u uw leven niet op orde kracht. Dat het een chaos is, gebroken. Puinhoop in de gezinnen, kerkelijk leven, maatschappelijk leven. Juist als wij de gebrokenheid van de zonden gaan inleven. Dan komt er een uitzien: wanneer komt die dag dat Hij de volken zal regeren in rechtmatigheid? Alle zonden, vijandschap uitgebannen zijn. U krijgt heel wat vragen mee. Mag u leven bij de wederkomst van Christus? Is het daarom zo ingewikkeld omdat u er zo weinig bij leeft. Dat verlangen, uitzien. Mijn ziel dorst naar de levende God. Wanneer zal ik in Zijn voorhoven intreden. Dat we dat zo weinig uitleven? Dat verlangen ook te delen, voornamelijk ook met onze jongeren. Die heerlijke toekomst die wacht waar Hij zal Zijn alles en in allen. Alle reden om de lofzang aan te heffen. Verhoog o poorten nu de bood, dat de Koning der ere Zijn intrede doet.

Moment van afscheid daar bij de hemelvaart van Christus. Moeten ze alleen verder? Nee, ze hoeven niet alleen verder. Catechismus: hoewel Hij naar de hemel is opgevaren, nimmermeer van ons wijkt met Zijn Godheid, majesteit, genade en Zijn Geest. Hij heeft het beloofd. Ik zal een andere Trooster zenden. Wat is het waar geworden. Hij is opgevaren ten hemel en Hij heeft Zijn Geest uitgestort. Krachtig uitgestort op de Pinksterdag. Ik zal met u zijn. Wat bedoelt Hij? Ze zien Hem voor hun ogen weg gaan. Kent u het leven op de beloften? Rusten op Zijn Woord. Omdat Hij het gezegd heeft, gesproken heeft. Wij zijn zo ongeduldig. Wij willen meteen resultaat zien. In het bijzonder op deze Hemelvaartsdag als wij op de Olijfberg staan. Hij heeft gesproken. Dat Goddelijke Ik zal. De poorten van de hel zullen het niet overweldigen. Wij maken ons druk. Hoe zal het gaan met de kerk, met het land? Ik zal. Zijn machtig Evangeliewoord. Dat heeft Hij ook de discipelen voorgehouden en is bevestigd door Zijn hemelvaart. Hem is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Hij bestuurt en regeert en vergadert Zich een gemeente ten eeuwige leven.

3. Hij sprengt Zijn bloed

Zo ging de Hogepriester op de grote Verzoendag het heilige der heiligen in. Met het bloed van het var en het zondoffer. Een keer op het verzoendeksel en zeven keer voor het verzoendeksel. Opvallend. Dat besprengen wat wij nog terugzien in de doop, het ondergang met Christus en met Hem opstaan in een nieuw Godzalig leven, zo werd het bloed gesprengd op het verzoendeksel. Daar ligt de kracht van het offer. Het heeft verzoening aangebracht. Heel opmerkelijk: zevenmaal voor het verzoendeksel. Dat was wel in het bijzonder voor al het werk dat gedaan werd in de tabernakel en later in de tempel. Lijn doortrekken voor al het ambtelijke werk en al onze heilige verrichtingen. Wat heeft het verzoening nodig in het bloed van de Heere Jezus Christus.

In de tweede tempel waar geen ark meer was. De eerste tempel verwoest door Nebukadnezar, wegvoering naar Babel. Ook in die tweede tempel sprenkelde de hogepriester het bloed. Een keer omhoog en zeven keer naar beneden. Vinden we niet terug in de Bijbel. In de Joodse traditie gevormd. Warm pleidooi om er goed naar te luisteren. Ik ben er voorstander van en tegelijkertijd niet alles te volgen. Er rammelt nog wel wat. Heeft te maken met ons verdorven vlees. Christus heeft met Zijn hemelvaart Zijn bloed gesprengd. Zo voor de Vader gekomen. Niet met vreemd bloed maar met eigen bloed. Is het niet één groot wonder? Daarom probeer ik u met te nemen in het volkomen offer van Hem. Het loon op Zijn arbeid ontvangen heeft. Geen zonden te groot is, dat u niet te lang gezondigd kunt hebben. Dat er vergeving voor de grootste der zondaren. Ook voor de dagelijkse zonden. Dat het ervaren mag worden dat Zijn bloed reinigt van alle zonden. De Zoon het loon geëist op Zijn arbeid. Jesaja 56. Het loon zou te gering zijn. Ik zal u ook maken tot een licht der heidenen. Tot het einde der aarde. De rijkdom van dat offer moet ten toon gespreid worden. Daar ligt de kern van Hemelvaart. Ook wel genoemd: de kroningsdag. Daar ontvangt Hij de kroon, daar ontvangt Hij alle eer.

4. Het reukwerk wordt opgezonden

Hij is het heilige der heiligen ingegaan, Hij sprengt Zijn bloed. Het reukwerk wordt opgezonden. Want Hij is opgenomen ten hemel en Hij is gezeten aan de rechterhand van God. De ereplaats. Zoals koning Salomo zijn moeder ontvangt en haar aan zijn rechterhand zet. Zo ontvangt de Zoon ook een ereplaats. Daar zit Hij aan de rechterhand van de Vader. Het is toch de enige Hogepriester die ook zelf het offer was? Hij heeft ook zelf het offer gebracht en Hij bidt. Hoe hebben de profeten niet oudtijds geprofeteerd van de Messias die komen zal. Niet alleen van Zijn werk maar ook van Zijn Persoon. Leviticus 16. Niet alleen de hogepriester die dat var moest slachten maar ook het bloed gebracht worden naar het heilige der heiligen maar ook het reukwerk. Specerijen gereedmaken. Gebracht worden op die vurige kolen. Jongeren, misschien wel eens een vuurtje gestookt, en dan stukje plastic erop gegooid en dan gaat het meuren. Zo ook met de specerijen. Dan een lieflijke reuk des Heeren. Zo wordt er in het Oude Testament over gesproken.

Terwijl daar die hogepriester de grote God gaat ontmoeten. Vanwege de heiligheid en rechtvaardigheid des Heeren was daar ook een angst en beven. Denk maar aan de Horeb, de berg staat te schudden. Er mag ook de vreugde en blijdschap zijn. Maar juist die wordt vermeerderd als wij iets kennen van Gods rechtvaardigheid. Als de Hogepriester God gaat ontmoeten niet alleen voor zichzelf maar ook voor heel het volk. Wat een verschil. Christus komt daar binnen op grond van recht. Hij heeft volkomen voldaan aan de opdracht die Hij meegekregen heeft. De verzoening is aangebracht. Hij kan verschijnen zonder verschrikken. In Christus kunnen zondaren voor God verschijnen zonder verschrikken. Daar moet u echt over nadenken. Over zo’n Godsontmoeting. Buiten Christus een verterend vuur waarbij niemand wonen kan. Maar in Christus te ontmoeten. Die biddende en dankende Hogepriester die zit aan de rechterhand van de Vader. In Christus kunnen wij Hem zonder verschrikken ontmoeten.

Laten we het wat invullen. Hoe was uw gebed vanmorgen? Hoe bent u verschenen voor Zijn aangezicht? Het gaat vanmorgen toch over een Godsontmoeting. Hij wil u ontmoeten. Hoe was uw gebed? Hoe waren uw gebeden de afgelopen week. Kunt u zich erop verheffen of moet u zeggen het rammelt, het deugt niet. Hoe vaak ik mijn eigen eer op het oog heb. Als ik maar zo weinig besef dat ik voor Zijn heilige genadetroon verscheen. Mijn werk is niet meer dan een stank in Zijn neusgaten. Maar zie dan deze biddende en dankende Hogepriester. Lieflijk werk. Zijn gebeden zijn de Vader aangenaam. Hoe was het met uw daden de afgelopen week? Had u de naasten op het oog? Was er liefde tot de naasten? Was er liefde tot God zodat u Hem gediend heeft? Met geheel uw kracht, verstand. Moeten wij niet eerlijk zeggen: het rammelt aan alle kanten. We kunnen aan die hoge eis niet voldoen. Maar Hij sprengt Zijn bloed. Daarom Zijn ze een lieflijke reuk des Heeren. Ik heb betaald. Ook voor hem betaald, voor haar betaald.

Zo al eens zicht gekregen op Hemelvaart? Die Hogepriester die daar zit aan de rechterhand van de Vader. Misschien zegt iemand: mijn bidden is dan wel zo, maar ben nog wel ernstig, ik houd stille tijd, ik zal geen kerkdienst overslaan. Bent u het vergeten dat er een keer op het verzoendeksel werd gesprengd en zeven keer ervoor? U redt het niet met al uw bevindingen en alles wat u hebt meegemaakt. U kunt alleen maar bestaan met dit offer, het werk van deze Hogepriester. Onze meest heilige verrichtingen met zonden bevlekt, zegt de Catechismus. Daar ligt het wonder van de hemelvaart, de kroningsdag. Hij sprengt Zijn bloed. Catechismus: Voorspreker in de hemel. Wordt het niet een ontstellend groot wonder dat Hij opgevaren is ten hemel. Dat Hij hier niet gebleven is. En met Zijn genade en Godheid nimmermeer van ons wijkt. Of moet u zeggen: ga ik voorwaarts, ik merk het niet, ga ik achterwaarts, ik merk het niet. Wat brengen de zonden scheiden. We stellen een plannetje op om de zonden uit ons leven uit te bannen. Het werk niet, het klopt niet. U hebt deze Hogepriester nodig. Wat een wonder dat Hij opgevaren is ten hemel. Om zo al uw nood en schuld te brengen voor deze Hogepriester die het voor de rechtvaardige en heilige God brengt. Die binnengegaan is, zo volkomen. Ook voor mij? Ook voor mij? Wat bedoelt u? Dat is misschien wel net uw vraag die u bezighoudt. Satan u die vraag influistert: u bent te oud, of u hebt het verprutst, deze zonden kan onmogelijk bestaan met genade. Wat nut u dan de hemelvaart van Christus? Een Voorspreker aan de rechterhand van de Vader. Zijn gebeden een lieflijk reukwerk voor de Vader. Er blijft maar een weg over, maar een Naam over. Wat nuttigheid van Zijn zitten aan de rechterhand van de Vader. U krijgt heel wat vragen mee maar wilt u deze vraag niet vergeten: wat nut u de hemelvaart, wat nut mij, het zitten aan rechterhand van de Vader? De Heere opgenomen ten hemel is gezeten aan de rechterhand Gods. Amen.

‘Straks leidt men haar in statie, uit haar woning,
In kleding, rijk gestikt, tot haren Koning;
Zo treedt zij voort met al den maagdenstoet,
Die haar verzelt, U vrolijk tegemoet.
Zij zullen blij, geleid met lofgezangen,
De vreugde voen, die afstraalt van haar wangen.
Tot zij, waar elk gewaagt van haren lof,
Ter bruiloft treen in ’t koninklijke hof.’

Psalm 45 vers 7 [meditatie Psalmzangdag 2014, Bovenkerk Kampen]. De Koningspsalm wordt gezongen als laatste Psalm in deze dienst. Binnengeleid te worden in de hemel: ‘Ter bruiloft treen in ’t koninklijke hof’. Zoals Christus eens is opgevaren en opgenomen in de hemel zullen ook allen die Zijn verschijning hebben lief gekregen eenmaal worden binnengeleid.

 

Donderdag 30 mei 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Markus 16 vers 19 – Hemelvaartsdag