De rust van Goede Vrijdag

Welke rust is er op de Goede Vrijdag? Is er rust bij de leidslieden van het volk die het uiteindelijk gelukt is om Jezus over te leveren en daarna de kruisdood te laten sterven? Is er rust bij de discipelen of bij de vrouwen? Het waren de vrouwen die op de sabbat rustten naar het gebod. Of ontbreekt er nog iets om van ware rust te kunnen spreken? De ware rust is in Jezus Christus. Het is de Heilige Geest met Zijn toepasssende werk waarmee een mens, een zondaar, met God verzoend kan worden. De rust is aanstaande want Hij zal opstaan op de Paasmorgen. Dit is de rust van Goede Vrijdag, de betaaldag van de Kerk.

Lukas 23 vers 56b: ‘En op de sabbat rustten zij naar het gebod‘.

De rust van Goede Vrijdag
1. Verdiende rust;
2. Onvolmaakte rust;
3. Aanstaande rust.

1. Verdiende rust

Gemeente, wat heeft het een moeite gekost om uiteindelijk Jezus de Nazarener gevangen te krijgen en over te leveren om de kruisdood te sterven. Omstandigheden. Dat het volk niet in oproer mag komen. Strijdvragen aan Jezus om Hem te pakken te nemen. Weerlegd door Hem. Doorzien. Gehate Jezus in handen te krijgen heeft veel moeite gekost. Moeite gekost om getuigen, valse getuigen, te vinden. Uiteindelijk gelukt. Overgeleverd in de handen van Pontius Pilatus. Uiteindelijk van Hem af. Zou dat rust gegeven hebben? Tevreden? Zo het oor te slapen hebben gelegd. Ja gelukt. Maar ze durfden hun handen er niet aan gebrand.

Joden durfden het niet aan te doden. Met Stefanus te doden geen probleem. Maar ze durfden niet. Zouden ze rust hebben gehad? We zien de kruisstoet. We letten op Jezus. Die het kruis draagt op Zijn open rug door de geselingen. Hij krijgt de opdracht om te lopen naar de plaats waar Hij gekruist wordt. Jezus op het kruis gelegd en zeker niet zachtzinnig. Nagels door de handen en beide voeten. Het kruis wordt recht omhoog gezet in de kuil die daar gegraven was. Hij wordt hoog opgericht zoals Mozes in de woestijn de koperen slang moest oprichten. In geloof zien op de koperen slang om genezing.

Kruisdood zo aangrijpend. Het was een strijd die uren kon duren. Kruiseling vocht. Uiteindelijk de verstikkingsdood stierf. Niet meer lukte adem te halen met de longen, dan kwam er een einde aan het leven. Hoe heeft Hij overwonnen? Hij heeft uitgeroepen: het is volbracht. Straks zien we Hem met een verheerlijkt lichaam. Kop van satan vermorzeld. Hoe? Zie maar naar die twee anderen. Die worstelen nog met de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Het is volbracht. Het is tot zijn einde gekomen, nee: tot zijn doel. Wat? Alles. Vader alles goed geschapen. Zeer goed. Telkens weer na een scheppingsdaad klonk dat het goed was en na de zesde dag het was zeer goed. Hij sprak en het was er. Riep de dingen die niet zijn alsof ze waren. Het was alles heerlijk, volkomen. Genesis 1 en 2. En Hij heeft gerust op de zevende dag  van al Zijn arbeid.

Was God moe? Nee, Hij kan niet moe worden. Hij liet zien hoe goed alles was. Hij heeft gerust van alle werken. Dat geldt niet alleen van de Vader. Ook van de Zoon. Grote werk van de zaligheid verworven. Eeuwige leven aangebracht. Zijn hele leven was lijden. Van het eerste ogenblik tot het laatste. Gewerkt. Toorn van God over de zonden gedragen. Hij heeft gewerkt. Niet aan het grote werk van de schepping. Ja ook. Geen ding is gemaakt dat gemaakt is. Ook de Zoon betrokken bij de schepping. Werk van de Zoon in het verlossingswerk. Het is tot zijn doel gekomen. God zondaren met Zichzelf verzoent. Grote werk van de herschepping. Het is zeer goed. Het is volbracht en Hij heeft gerust.

Dan zie ik een Jozef van Armimathea. Koninklijke begrafenis. Gezalfd, nieuw graf. Stille zaterdag. Geen kerk. Misschien wat teleurgesteld dat het niet over Goede Vrijdag gaat. Maar hoe kan het over stille zaterdag gaan als het niet Goede Vrijdag is geweest? Hij heeft volkomen betaald. Recht van God voldaan. Is het dan voor u ook een Goede Vrijdag? Wat is de betekenis en kracht en troost voor u? Dan gaat het er niet of wij het allemaal uit kunnen leggen. Maar dat toepassende werk van de Heilige Geest. Een verdiende rust, een welverdiende rust.

2. Onvolmaakte rust

Wat een strijd, een doodstrijd, heeft daar plaatsgevonden. Jezus het uitgeroepen: Mijn God! Waarom Mij verlaten? Aangrijpend. Duisternis. Schrikwekkend. Gehangen tussen hemel en aarde. Volle toorn op Hem losgebarsten. Zo is Gods gramschap geblust. Zo kon Hij het uitjubelen. Het is volbracht. Geest gegeven in de handen van de Vader. Als Hij dan gestorven is, dan komt die Romeinse soldaat nog. Argeloos steekt hij een speer in Zijn zij. Niet de benen gebroken. Bloed en water. Heiliging en reiniging. Kracht van Jezus leven.

Moet Hij dan niet begraven worden? Graf bij de overtreders gerekend. Wat zou dat? Lichaam zou blijven hangen daar. Door wilde dieren verslonden dan. Dan alleen botjes over. Maar de Heere staat het niet toe. Want Hij hoort bij de rijke te zijn. Dan zie we Jozef van Arimathea. Met liefde behandelt. Graf beschikbaar stelt. Jozef is geholpen door vrouwen. Vrouwen die van verre aanschouwden. Voorbereidingen getroffen. Specerijen. Uit liefde tot hun Meester.

Als u de Evangelisten naast elkaar legt, hoe zit het dan? Specerijen al in huis of later gekocht? Beide kan. Maar eerst de sabbat en rustten zij naar het gebod. Hij had nooit gezegd dat Zijn geboden aan de kant konden als Hij gestorven zou zijn. Dat zij het niet redden. Dat zij het onmogelijkheid volkomen kunnen houden van Zijn heilige wet. Het ging hier om het verzorgen van Jezus. Werken van noodzakelijkheid. Paar uur geeft toch niets. Hielden de sabbat in ere. Rustten naar het gebod. Was die rust een volkomen rust? Of zaten daar toch wat scheuren en deuken in?

Waren ze niet al bezig met het werk  dat komen moest. Herkent u het? De beste spanten bedenk ik in de kerk zei een directeur van een montagebedrijf. Zouden die vrouwen dat ook gehad hebben? Hij werk was nog niet af. Het werk van hun Meester wel. Dan nog wat. Als het gaat over die sabbat. Wat moet dat geweest zijn? Die eerste dag na Goede Vrijdag. Wat was er gebeurd in de tempel? Voorhangsel gescheurd van boven naar beneden terwijl priesters bezig waren met het avondoffer. Ark was er niet meer in het heilige der heiligen. Ark weg bij ballingschap. Tempel van Herodus ook geen ark. Ook Kajafas nog die zijn kleed gescheurd had, waarmee er naar de wetten van Mozes, een eind kwam aan zijn hogepriesterschap. Jezus met eigen bloed de hemelen doorgegaan. Op die sabbat. Een allervreemdste sabbat. Je zou toch zeggen dat die hele offerdienst wel tot einde zou komen. Nog een periode van veertig jaar geduurd tot de Romeinen stad en tempel met de grond gelijk hebben gemaakt.

Hoe zit het met de sabbatsrust van deze vrouwen? Ze kunnen toch niet rusten in een dode Jezus. Hele verwachting teniet gedaan. Ze dachten dat Hij het was die Israël zou verlossen. Moest de engel hen niet bestraffen wat zoekt u de Levende bij de doden. Hij rust toch. Had het uitgeroepen het is volbracht. Hun rust is nog niet volkomen. Er ontbreekt nog ergens een schakel. Welke? Die rust van de Zaligmaker verbonden aan hen. Het toepassende werk van de Heilige Geest. Nog een onvolmaakte rust. Op de sabbat rustten zij naar het gebod.

3. Aanstaande rust

Hoe zit het met de rust van de vrouwen? Van de overste. Die hadden geen rust. Stel je voor dat Hij zou opstaan. Wachten bij het graf. Zegels. Zouden die overste gerust hebben? Die Farizeeërs? En Petrus dan? Die vlak voordat Jezus overgeleverd werd Hem driemaal verloochend hebben. Hoe de andere discipelen? Zouden ze rust gehad hebben? Zou het graf rustig geweest zijn. Wij hebben wij het over stille zaterdag. Op deze stille zaterdag wentelt de hele geschiedenis van de wereld om.

Wipwap in de speeltuin. Volheid van de tijd. Christus naar de aarde gekomen. Hij volbrengt dat grote werk. Wipwap steeds verder totdat Zijn werk volmaakt zal zijn. Het scharnierpunt is Jezus Christus. Nog concreter: het scharnierpunt is hier in het graf op de stille zaterdag. Hoort u niet het voorspel van het opstandingslied? Prachtig als de organist zo opbouwt en het steeds duidelijker wordt. Dit is de dag, de grote dag, van zorg ontslagen, dat Hij ons blijdschap geeft. Nieuwe graf symbool van. Het zal alles nieuw worden. Omdat het volbracht is. Omdat Hij het grote werk van de zaligheid heeft voltooid.

Zo leven we toch naar de opstandingsdag toe. Eerste dag van de week. Niet nodig was de afgewentelde steen om Hem eruit te laten maar om u erin te laten blikken. Hoe zou u ooit de kracht van de opstanding kennen? Pas houden. Die kracht wordt niet gekend als u de schande van het kruis niet kent. Wat moet u met een opgestane Jezus als u niet weet van schuld, van overtreding. Als u niet ziet in dat vervloekte kruishout uw zonden. Dat u het bent die Zijn doornenkroon hebt gevlochten en Zijn beker hebt gevuld.

Deze sabbat is de scharnier. Tussen de staat van Zijn vernedering en de staat van Zijn verhoging. In de staat van Zijn vernedering de zaligheid heeft verworven. In de staat van Zijn verhoging wegschenken. Aan zondaren. Aan criminelen. Aan mensen die er een puinhoop van hebben gemaakt. Daarom nodig dat Hij ten derde dagen op zou staan. Op de derde dag mocht het paasoffer niet meer gegeten worden. Daarom Hij staat op. Waar waren de discipelen? Hoe kan het dat ze het niet begrepen? Over beloften gesproken. Zo laat de Heere Zijn beloften verkondigen. Ook op deze Goede Vrijdag. Rustten ze op de sabbat naar het gebod.

Hij zal opstaan. De ontbrekende schakel. In de staat van Zijn verhoging gaat Hij de zaligheid wegschenken. Opstanding, hemelvaart en zitten aan de rechterhand van de Vader. En wederkomst. Onvoorstelbare troost dat Hij voorgaat naar Galilea. Hij zal voorgaan. Dan vast te houden aan Zijn Woord, aan Zijn beloften. Het graf is leeg totdat ze indachtig worden aan Zijn woorden. Daarom een aanstaande rust. Als Hij de zaligheid gaat uitdelen. De vrouwen. Maria. Zo uw naam genoemd wordt. De discipelen. De meer dan 500 op een dag. Wolk van getuigen. Dat Zijn rust aanstaande is.

De Vader heeft het uitgeroepen toen de schepping gereed was het is volbracht. De Zoon heeft het uitgeroepen op het kruis het is volbracht. De Geest roept het uit als de laatste is toegebracht het is volbracht. Zijn werk is nog niet volbracht. Zijn huis is nog niet vol. Daarom zijn we hier nog. Daarom zendt de Heere nog verkondigers van die zeer blijde boodschap. Zo heen te leven naar de morgen van Zijn opstanding. Onrustig is het hart. Zijn er nog rusteloze? De rust is aanstaande want Hij zal opstaan. Dit is de rust van Goede Vrijdag, de betaaldag. Amen.

Vrijdag 19 april 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [dienaar te Putten] – Lukas 23 vers 56b – Goede Vrijdag