Blijdschap in lijden omwille van de gemeente

Het diepste lijden van Paulus is omwille van de Naam van de Heere Jezus Christus. Het Evangelie wekt weerstand op. De natuurlijke mens verzet zich tegen zijn eigen behoud. De Jood door eigen werken en de Griek [heiden] wil het begrijpen. Maar genade, de vrije gave!, komt van de andere kant. Het is de Heere Jezus Christus die verzoening aangebracht heeft. Alleen in Hem is het leven, buiten Hem is de dood. Niemand kan voor God bestaan buiten Christus. Kent u Hem? De tijd is voorts kort. Het is de liefde van de Vader die verkiest, de Zoon die verlost en de toepassende liefde van de Heilige Geest die nodig is. Hij is gewillig en gereed om u te redden.

Kolossenzen 1 vers 24: ‘Die mij nu verblijd in mijn lijden voor u, en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor Zijn lichaam, hetwelk is de gemeente‘.

Blijdschap in lijden omwille van de gemeente

1. Waarom blijdschap in lijden?
2. Welk lijden betreft dit?
3. Wat betekent dit voor de gemeente?

1. Waarom blijdschap in lijden?

Gemeente, ik denk dat deze tekst een tekst is waar u zomaar overheen leest. Hele moeilijke tekst. Wat bedoelt Paulus precies te zeggen? Het lijkt erop dat hij het werk van Christus wil afmaken, alsof het niet voldoende en af is. Nadenken over de tekst, dan buitelt de ene tekst over de andere. Tekst in het verband lezen. Wat doet Paulus namelijk? Het werk van Christus groot maken. Buiten Christus is niets. Geen leven, enkel de dood die heerst. Het bloed van Christus heeft eenieder nodig. Dat bloed reinigt en brengt verzoening aan. Dat bloed geeft vrede en rust.

Zo ook het Evangelie in Kolosse gekomen. Gebied van aardbevingen. Niet door toedoen van Paulus een gemeente gekomen, hij was er voorheen nog niet geweest. Iedereen in de gemeente gehoord over het bloed van Christus. Paulus had zijn zorgen. Of zij in het Evangelie zouden blijven. U zegt toch: het kan niet de afval van de heiligen. Aangrijpende vraag. Zult u volharden? Als er lijden komt? Als er dingen op uw weg komen die zo onbegrepen zijn. Zult u dan blijven in het geloof? Paulus lijdt. Wat is dat lijden? Lichamelijk lijden: Hij zat in de gevangenis. Schrijft vandaar aan de gemeente te Kolosse om hen te bemoedigen. Als er eentje bemoedigt moet worden, dan is het Paulus wel. Het diepste lijden bij Paulus is het lijden omwille van de Naam van Jezus Christus.

Het Evangelie wekt weerstand. Van vrije genade. Waar niet bij kan van u maar wonder van genade ook niets bij hoeft. Weerstand bij Jood, heiden en Griek. Van de Jood om er iets bij te doen. Van de Griek die het wil begrijpen. Jood en Griek leeft ook in ons hart. Iedereen hier wil wel bekeerd worden. Op onze manier. Maar dat is onmogelijk. Het is het Evangelie van vrije genade. Eeuwig wonder. U dit totaal verdoemelijk ligt. En Hij u opraapt. Het Evangelie maakt vrij: de volle verantwoordelijkheid van het Evangelie rust op u. Wat hebt u met de Zoon gedaan die u zondag aan zondag is voorgesteld. Vlijmscherp: u heeft de Zoon of niet.

Dan ligt er ook schuld. Ben ik dan altijd wel scherp geweest? U kunt ook denken de Zoon te hebben. Het vraagt onderzoek en zelfonderzoek. Er zullen er zijn die zeggen: ik heb toch in de Naam van de Zoon geprofeteerd maar Ik heb u nooit gekend. Ben ik dan wel scherp geweest? Die ene Naam onder de hemelen gegeven. Maar Paulus, hoe kan het dan dat u zich verblijdt in dat lijden? Omdat de Heere mij gedragen heeft. Zo mocht staan in de gemeente en Zijn Naam mocht verkondigen. Ondanks alles wat er gebeurde en fout ging, is het God die genade en kracht gegeven. Dan gaat het over de drie-enige God. Als dan het Evangelie verkondigd wordt, dat dat bloed genoeg is voor de grootste der zondaren. Hij roept en nodigt. Tot Hem gaan. Daar komt het op aan.

Die de Zoon heeft die heeft het leven en de Zoon niet heeft die heeft het leven niet. Momenten dat je onder aan de preekstoel staat dan zijn er momenten dat je het over wil slaan. Liefde die dringt. Maar ook momenten dat je wenst beneden te blijven. Dan wordt het wonder groot dat de Heere werkt en doorgaat met Zijn werk.

Niet staan naar lijden. Staan naar een afhankelijk en aanhankelijk leven. Overal Zijn hand inzien. Dan wordt het zure zoet. Dat de Heere het beste met u voor heeft. Welke weg u ook moet gaan. Met welke onmogelijkheden u ook geconfronteerd wordt. Dat die God van u weet. Daarom is er blijdschap in lijden.

2. Welk lijden dit betreft

Paulus zegt: ik verblijd mij in mijn lijden voor u. Wat is er aan de hand? Spelen er ingewikkelde dingen in de gemeente? Weerstand omdat u te scherp of te duidelijk was. Paulus is er nooit geweest, heeft geen gezicht voor hem. Als je in een andere gemeente komt, dan vallen bepaalde gezichten mij op. Misschien ben ik de enige die dit heeft. Kom je daar later weer, dan vallen die gezichten op. Paulus waar maak je je druk om? Buiten Christus  eeuwig omkomen. De schrik des Heeren. Ambassadeur. Alsof God door mij bade. Laat u toch met God verzoenen. Vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Betekent iets als op zijn beurt. Werk van Christus zo volkomen en volmaakt. Nu de beurt de verdrukkingen van Christus te lijden en dat aan Paulus en de anderen. De overblijfselen des lijdens van Christus betreft niet Zijn lijden en sterven. Maar gaat over lijden. Ze hebben Mij gehaat, ze zullen u haten. Voor overheden brengen. Betekent ook iets als er komt een einde aan. De gemeente moet nog voort. Er komt een einde aan Paulus bediening. Een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. Paulus moet ook lijden omdat Christus geleden heeft. Dan zie we de liefde van Christus. Het lijden van de Zijnen dat in geen verhouding staat met Zijn lijden.

3. Wat betekent dit voor de gemeente?

De gemeente die rust op zijn hart. Die is hij voorgegaan als een kudde die hij heeft geleid. Weliswaar op afstand, deed Paulus dat. Zorgen droeg hij dagelijks om. Wat betekent dit voor de gemeente? Opdat u ook zou vervullen de overblijfselen van de verdrukking van Christus. Vervullen in uw vlees. Dat betekent om Hem te volgen. Christus te volgen en Zijn voetstappen te drukken. Uw kruis op u neemt en Hem volgt. Uw kruis op u nemen om Hem te volgen. En Hij zegt het op dat moment als Hij zelf de kruisdood tegemoet gaat. Dat gaat diep gemeente. Dat betekent dat mijn vlees gekruisigd moet worden. Dat kan alleen maar met Christus. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Juist als dat vlees gekruisigd moet worden, dan gaat het botsen. Uw wil met Zijn wil. Uw gedachten met Zijn gedachten. Uw weg met Zijn weg. Dan moet ik sterven aan alles wat van mij is. Dat klinkt niet bepaald aantrekkelijk? Als ik alles moet kwijtraken. Om zo te lijden. Het is onmogelijk. Als ik tegen u zeg: u moet sterven. Hoe kan het? Hoe vaak zat u er zelf tussen? Het was mijn vlees dat er tussen zat. Waar gaat het fout? Als u vlees er tussen zat. Daarom moet u zich niet laten afbrengen van de hoop van het Evangelie. Wat is dat? De bruiloft van het Lam die gekomen is.

Ik trek de lijn door naar afgelopen zondag het Avondmaal. Ik zie het niet de bruiloft van het Lam in de maatschappij. Met de komst van het Evangelie is de bruiloft van het Lam. Het is er en nog niet volmaakt. Hij heeft het beloofd. Hij komt om de aarde te richten en de volken in gerechtigheid. Dat u zo leert uitzien en verwachten bij de komst van Christus. Daarbij te leven. Dan zijn er zoveel dingen onbelangrijk en worden zoveel dingen belangrijk. Indien u maar niet bewogen te worden van de hoop van het Evangelie. Christus is daarin voorgegaan. Hij heeft geleden. Hij zal voorgaan. Steeds weer te zien op Hem.

Misschien denkt u wel: welke dominee komt erin de plaats? Wat doet de kerkenraad? Weet u wat nodig is? Voor de gemeente en voor uzelf? Het is in Gods handen die die predikant zendt die nodig is. Paulus kende de gemeente niet. Het gaat om Zijn gemeente. Het lichaam van Christus. Gave aan te wenden voor een ander. Hem te dienen. Hier met alle lek en gebrek. Met butsen en deuken. Straks Hem eeuwig groot maken. Voor eeuwig.

Het ligt zo scherp. Als u Hem niet kent, wat moet u beginnen? De tijd die voorts kort is. Het is de liefde van de Vader die verkiest, de Zoon die verlost en de toepassende liefde van de Heilige Geest die nodig is. Niet loslaten maar overgeven. De kerk is niet gebonden aan een zekere plaats of zekere personen. Zijn huis is nog niet vol. Er moeten er nog toegebracht worden. Ook in Putten. Hem alle lof en alle eer. Opdat u zou vervullen de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Amen.

Zondag 30 juni 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Kolossenzen 1 vers 24 – afscheidsdienst predikant