De Heilige Geest is met Pinksteren uitgestort en wordt onder verkondiging ook vandaag de dag uitgestort. Het is de Heere Jezus Christus die Zijn discipelen onderwijst over de uitstorting van de Heilige Geest, de Geest van Christus Zelf die het uit Hem neemt en hen verkondigd. De Heilige Geest heeft meerdere namen: onder andere de Geest van genade, Geest van de gebeden en Geest van het leven. Zijn werk is het tot leven brengen van een dode zondaar. Tot reiniging, heiliging en verheerlijking. 

Johannes 16 vers 13a: ‘Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden’.

De leidende kracht van de Pinkstergeest
1. De komst van die Geest;
2. De naam van die Geest;
3. Het werk van die Geest.

1. De komst van die Geest

Gemeente, ze hebben ernaar toegeleefd al die mensen in de toen bekende wereld naar het Pinksterfeest. Naar uitgezien, op voorbereid. Zo hebben ze ernaar toegeleefd. Zij alleen? Nee, niet zij alleen. De discipelen en de vrouwen, de 120 bij elkaar die er ook naar toegeleefd hebben maar op een heel andere manier. Door het geloof gerust op de belofte. Die ze van de Zoon ontvangen hebben, de belofte van de Vader.

Het was hen beloofd dat die Geest zou worden uitgestort en zij met kracht uit de hoogte zouden worden aangedaan. Eensgezind volhardende in de gebeden. Was die Geest er dan eerder niet? Hun Meester moest hun regelmatig wijzen op hun klein geloof. Maar het geloof was er en dat is het werk van de Heilige Geest.

In Genesis 1 wordt al gesproken van die Geest. Die zweefde over de wateren waardoor alles tot leven kwam en licht kwam. Die Geest werkte al onder het volk. Mensen tot profeteren gebracht worden. Maar wat een verschil met de oude situatie en de nieuwe. Nu wordt die Geest krachtig uitgestort. Niet alleen werken onder Joden maar ook onder heidenen.

Als die Geest gaat overtuigen, dan worden mensen geraakt in het hart. Als het ware doorstoken. Dan gaan ze het uitroepen: wat moet ik doen om zalig te worden. Wij vinden die vraag nog weleens voor verdacht. Wij mensen willen wat doen, de Heere aan uw kant krijgen. U moet ervan uitgaan dat deze mensen juist uitgewerkt waren, daarom roepen ze het. Aan het einde van hun krachten en werken.

Zo geraakt, gemeente. Bent u ook zo geraakt? Door de uitstorting van de Geest. Als u het niet meer kunt uithouden, zo’n puinhoop en chaos van gemaakt in uw leven. Die Geest zo nodig om Christus te omhelzen. De Geest wordt uitgestort zolang de zon en maan er zijn. Ook nu kan het nog. Het is geen vraag maar een zekerheid. Dat Hij doorgaat met Zijn kerkvergaderend werk. Maar wat zie ik ervan? Dat ligt aan u, niet aan de Heere. Maar de Heere gaat door.

Calvijn zegt het in zijn Institutie: waar het Woord is is ook de Geest. Zult u gemeente dan die Geest dan niet weerstaan? En het werk uitblussen. Zult u die Geest niet bedroeven. Ik kan mij niet voorstellen als er bij u niet bepaalde gedachten opkomen en wat het met u doet. Zoek die gedachten aan te wakkeren. Dat u niet wilt dat Hij Koning over u zal zijn. Dat u niet anders kunt dan het weerstaan en bedroeven van de Geest.

Ik zei het afgelopen maandag in mijn gemeente. Afgelopen week bij een jongen van twaalf jaar, enigszins beperkt in een rolstoel. Pakje aardbeien had mij vrouw voor hem meegenomen. Hij was er zo blij mee. Hij zei: dominee, heb ik de Geest bedroefd? Ik zei: ik zag hoe blij je was met de aardbeien. Was je ook zo blij met het Woord? De Geest bedroeven is geen belangstelling hebben voor het Woord. Onze eigen weg vervolgen.

Die Pinkstergeest is uitgestort en wordt uitgestort. Telkens weer als de verkondiging uitgaat wordt de Geest uitgestort. Ziet u ernaar uit naar de komst van die Geest? Die Geest der waarheid zal u leiden in al de waarheid. Ziet u ernaar uit? Zonder die Geest kan ik het niet, bij mij alleen maar leugen. Arglistig hart, dodelijk. Maar die Geest werkt door het Woord. Ook vanmorgen is het nodig dat die Geest overtuigd, ontdekt in al de waarheid. Maar ook tot al de waarheid. Dat u gebracht wordt aan de voet van het kruis.

Dat is wat Petrus deed in zijn preek. Hij vertelde wie Christus was. Hij deed dat zo helder. Hij heeft het nog nooit zo helder gezien. Als de Heere Jezus Zijn lijden aankondigde, dat avondmaal grotelijks begeerd te houden om het nog een keer duidelijk te maken, toen begreep hij het niet. Maar totdat de Geest werd uitgestort.

Hij gaat niet alleen de Christus prediken maar ook de schuld aanzeggen, daar eindigt hij mee. Uw schuld, jouw schuld, mijn schuld. Het heeft God Zijn Zoon gekost om verzoening aan te brengen opdat vergeving mogelijk is. Die Geest welke u uitgeblust hebt, bedroefd hebt. Het geldt ook u, maar nodig. Geen fijne boodschap maar wel een eerlijke. U wilt toch ook graag eerlijk behandeld worden? Daarom moet ik het u aanzeggen.

Wanneer die Geest zal worden uitgestort. Ziet u ernaar uit? Opdat die Geest zo heel persoonlijk in uw leven is gekomen. Misschien al jaren geleden maar alles zo lauw en flauw geworden. Als u denkt aan die eerste liefde. Maar nu uzelf moet aanklagen dat het zo donker is. Maar wanneer Die gekomen zal zijn, die Geest, u moet dit lezen als een belofte. Hij is beloofd en wordt beloofd. Ook vanmorgen als de beloften van het Evangelie worden aangezegd, met het bevel van geloof en bekering.

2. De naam van die Geest

Waarom krijgt die Geest een Naam? Als het gaat om de Heilige Geest dan weten we dat het gaat om de derde persoon in de Godheid. Een wezen. Aangebeden en verheerlijkt worden, zoals de geloofsvorm van Nicea ons voorhoudt. Waarom een Naam nodig, er zijn toch niet meerdere goden? Een naam nodig om te onderscheiden hebben wij als mensen nodig. Dat als ik u roep, niet de hele gemeente komt. Maar God hoeft toch niet onderscheiden te worden?

Verschillende namen gegeven om te kennen. Het is de Heere Jezus die hier in Johannes 16 met Zijn afscheidsrede gaat onderwijzen. Ik zal die Geest geven en die zal het uit het Mijne nemen en u verkondigen. De toekomende dingen zal Hij u verkondigen. De Geest van Christus die door Hem verworven is. Christus heeft niet alleen het heil, de zaligheid verworven maar ook de toepassing ervan. De toepassende kracht.

Daarom is het nut zegt Hij tegen Zijn discipelen dat die andere Trooster komt. Hij gaat verkondigen wie Christus is en tot Christus gaat leiden. Hij wordt ook de Geest van het leven genoemd. Dat zien we al bij de schepping. Als die Geest gaat zweven, dan komt er leven en licht. Al voor de zon en maan geschapen zijn, want die Geest is licht. Zoals de wereld tot leven kwam door de Geest, zo is het ook nodig in uw leven.

U bent dood in zonden en misdaden. Het is die Geest die het leven geeft. In afhankelijk van de Heere. Hij is ook de Geest der belofte. De belofte aan verloren zondaren die het totaal niet hadden verwacht. Het is die Geest die die beloften bekend gaat maken. Dat u er werkzaam mee wordt. Een waren zoals de discipelen in het volharden in de gebeden. Misschien al duizend keer gehoord, maar als de Geest komt in uw leven dan gaat u het opmerken.

Het is ook de Geest van de genade. Hij is die het uitwerkt in mensenharten. Hij is ook de Geest der gebeden. Bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Als u de nood niet meer onder woorden kunt brengen en alleen nog een zucht overblijft, dan is daar die Geest der gebeden. Als u het niet meer weet en uitgewerkt bent, dan is daar die Geest der gebeden.

Hier wordt Hij genoemd dat Hij de Geest der waarheid is. Het lijkt zo dat er maar een waarheid is. Het lijkt niet alleen zo, het is zo. Dat is lastig in onze tijd dat ieder zijn eigen waarheid mag hebben. En dan ook nog respect hebben voor anderen. Het kan ook niet anders in onze individualistische tijd dat we ook pluraal moet zijn. Maar dat is voor de christelijke gemeente onbestaanbaar. Daarom bestaan er ook geen plurale kerken.

Als alles waar is, is niets waar. Daarom hebben wij het nodig om door die Geest der waarheid geleid worden. Als wij het woord waarheid nazoeken bij Johannes, hij gebruikt het meer dan vijftig keer in zijn Evangelie en zendbrieven, dan gaat hij tegen alles in. Hij moet tegen de stroom in roemen. Dan moeten jullie jongens en meisjes ook. Tegen het hedendaagse in. Het hedendaagse denken is al veel verder dan wij denken. Als ik denk aan de seksualiteit, dat heeft ons al veel meer beïnvloed dan wij vermoeden.

Daarom hebben wij die Geest nodig die ons leidt in alle waarheid. Het hedendaagse denken in de tijd van Johannes bij de Grieken was dat de waarheid achter de feiten ligt. De Griek ging ernaar op zoek. Maar Johannes zegt: de waarheid ligt in de waarheid. Het komen naar deze wereld. Het aannemen van de menselijke natuur. Dat Hij het op de kruisheuvel Golgotha heeft uitgeroepen ‘het is volbracht’ maar ook dat Hij op de derde dag uit de doden is opgestaan.

Daarom is het zo nodig dat die Geest ons leidt. Ons in al de waarheid leidt. Om Hem zo te kennen als de Geest der waarheid. Kom gemeente, is dat uw begeerte? Vol van die Geest? Opdat u ook uw leven in Zijn dienst zou besteden? Is dat uw hartelijke wens nu die Geest uitgestort is en wordt? Is dat uw verlangen omdat daar waar het Woord verkondigd wordt ook de Geest is? Opdat u die Geest niet zou bedroeven, niet zou weerstaan. Daarom is het nodig om die Geest te kennen als de Geest waarheid. Daarom maakt Hij die Naam aan ons bekend, Zijn Naam is Geest der waarheid.

3. Het werk van die Geest

En Hij zal u in al de waarheid leiden. Dat woord dat hier gebruikt wordt in de grondtaal bij leiden heeft dezelfde stam als het woordje weg. Hij zal u de weg wijzen. U zegt misschien: hebben wij dat nodig dat ons de weg gewezen wordt? We weten hoe het zit dogmatisch, we weten hoe de weg is naar de eeuwigheid, wij weten hoe de Heere een mens bekeerd. Heeft u het nodig?! Dat die Geest gaat leiden, die Geest der genade en leven, maar vooral die Geest der waarheid.

Misschien kunt u het allemaal uitleggen, met uw verstand op een rijtje. Maar de Heere vraagt naar waarheid in het binnenste. Dat kan alleen als u die Geest der waarheid hebt. Als die Geest intrek genomen heeft in uw hart. Wat is dan de waarheid? Dat u zondaar bent. Maar ja zegt u, het zou me verbazen als u dat niet zei. Het zou me verbazen als ik een preek hoorde waar dat niet aan de orde kwam dat ik een zondaar ben. U zou het niet op prijs stellen, als dat niet genoemd werd.

Maar we moeten eerlijk zijn. Als u zondaar bent, dan moet u voor eeuwig omkomen. En dat dat op ieder moment kan gebeuren. Beseft u dat u aan een zijden draadje hangt als u buiten Christus bent en als het touwtje breekt voor eeuwig om moet komen. Die Christus die u gekruisigd hebt. Weet u gemeente, wat nog het allerergste is: wij kunnen deze dingen met elkaar bespreken alsof er niets aan de hand is. Alsof we niet in het grootste gevaar verkeren. Het kan zelfs nog met een goed glas wijn erbij en zeggen we tegen elkaar: we hadden nog eens een goed gesprek.

U hebt u doodsvonnis ondertekend. Zo blind als het gaat om uw eigen staat maar ook als het gaat om wie de Heere is in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Het is het werk van de Geest om te leiden in de waarheid. Waarvan de Heere Jezus Zelf heeft gezegd: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Als ik zeg Christus, dan moet u onmiddellijk de vertaalslag maken in uw hoofd dat Hij de gezalfde is. Gezalfd als Profeet, Priester en Koning.

Dat er nou vergeven en redding is voor de grootste der zondaren, als Profeet. U hebt Hem nodig als Priester omdat Hij Zelf het offer was en de Hogepriester. Niet met vreemd bloed maar met Zijn eigen bloed. Volkomen verzoening aangebracht. En gezalfd als Koning, misschien is dat nog wel het moeilijkste. Als Hij Koning is, dan moet ik het opgeven, dan moet ik het verliezen. Nee, dan mag ik het opgeven. Dan mag ik mij leggen aan Zijn voeten. Dan is Hij mijn Koning.

Als het gaat om dat leiden in de waarheid, dan is dat een openbaring. Misschien slaat u in de stress als ik dat tegen u zeg, dan zij dat zo. Er is niets verborgen als de Persoon van de Heere Jezus Christus. Maar daar laat ik het niet mij. Het is mijn dure plicht om het te openbaren zoals ook de apostel Paulus deed. Het is de Heilige Geest die het licht in mijn hart ontsteekt.

Ik moet nog altijd denken aan dat ontsteken, aan een bedrijf in Vilvoorde in België, waar ik voor werkte bij een project. Gasbranders. Het is die Heilige Geest die ontsteekt. Dat ik aan de voet wordt gebracht van de Heere Jezus Christus. Hij zal van Zichzelf niet spreken maar uit het Mijne nemen en u verkondigen. Daarom is Christus gegeven tot rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking.

Tot rechtvaardiging om vrij te spreken van schuld en straf en een recht te geven op het eeuwige leven. Gemeente, zijn er nog zondaren in Putten? Die erachter gekomen zijn dat er bij hen alleen schuld is. Alles verzondigd hebben. Daar dat bloed zo’n waarde heeft gekregen, dat allesreinigende bloed. Geef mij Jezus of ik sterf.

Hij is gegeven tot heiliging. U hebt het vandaag misschien nog wel tegen de Heere gezegd: ik zal het beter doen. Daar komt geen biet van terecht. Heeft u het beseft uit de rijkdom van Christus te leven? Hij is ook gegeven tot verheerlijking, misschien wel het meeste onderbelicht. Is er nog een uitzien, een verlangen om bij de Heere te zijn? Of bent u nog zo bezig met dit leven, met overleven? Omdat u uit de aarde aards bent. Maar u bent op reis. Hebt u dan het einddoel in het zicht? Beter lot bereid.

Boven uitgetild te worden boven alle moeite en verdriet. Dagelijks gebed: Maranatha. Met die bruid en Geest van Pinksteren gaat uitroepen: Heere Jezus kom. Die Geest die leidt in al de waarheid. Dan krijgen de woorden van Johannes een andere betekenis, Ik ben de Waarheid. Er is genade voor genade. U wilt nog iets doen, maar het kan ook niet. Hij heeft Zijn Geest uitgestort. En Die gekomen zijnde, namelijk die Geest der waarheid, die zal u in al de waarheid leiden. Daarom geeft Hij vanmorgen ook nog de verkondiging van het Woord.

Gemeente, hebben wij niet veel te weinig aandacht voor de Geest, de werking van de Geest? Ik dacht het niet. Het is die Geest die in Zijn onuitsprekelijke gaven ontdekt. Die Geest der genade, der gebeden, het is die Geest die in al de waarheid leidt. Daarom werkt die Geest krachtig door de verkondiging van het Woord en onder de verkondiging van het Woord.

Daarom een vaag teken als de verkondiging van het Woord er onder gaat lijden, en dan schrijf ik het lijden met een lange ‘ij’. Gaat lijden onder onze gedachten. De Geest die gaat leiden in al de waarheid. Dan wordt Pinksteren een wonder als we zo gaan terugblikken. Ook na 2000 jaar werkt die Geest nog krachtig. Dan wordt niet alleen Pinksteren een wonder, maar als u weet van de werking van die Geest, dan wordt u leven ook een wonder. Waarom heeft de Heere het op mij gemunt, waarom heeft Hij mij de ogen geopend dat ik het mag zien? Waarom heeft die Geest mij ook geleid in al de waarheid?

Een groot wonder. Dan blijft er aanbidding over. Het Lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Omdat Hij betaald heeft, niet alleen voor anderen maar ook voor mij. Om Hem groot te maken tot in alle eeuwigheid. Daarom stort Hij Zijn Geest uit opdat die Geest werken in uw, in jouw leven. Zijn grote Naam ter eer.

Amen.

 

Zondag 30 mei 2021 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten – ds. R. van de Kamp – Schriftlezing Johannes 16:1-15