Christus de bron en fontein van het Leven

Kort voor Zijn lijden en sterven heeft de Jezus de discipelen onderwezen en hen getroost met beloften. Hij maakt Zijn woord waar door aan hen te verschijnen na Zijn opstanding uit de dood. Hij de bron en de fontein van het drievoudige leven belooft en geeft alles wat nodig is voor het tijdelijke, geestelijke en eeuwige leven.

Johannes 14 vers 18-20: ‘[18] Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u. [19] Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven. [20] In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u’. [grondtekst Grieks]

Christus de bron en de fontein van het leven
1. Hij is de bron en de fontein van het tijdelijke leven;
2. Hij is de bron en de fontein van het geestelijke leven;
3. Hij is de bron en de fontein van het eeuwige leven.

1. Hij is de bron en de fontein van het tijdelijke leven

Even omschakelen. Afgelopen donderdag de hemelvaart van Jezus herdacht. Hij is er niet meer op aarde, Hij is werkelijk opgevaren. In Johannes 14 staat Hij nog voor het lijden en sterven. Afscheidswoorden. Is dat ook niet hoe de Heilige Geest werkt? Hij zal indachtig maken wat Jezus gezegd heeft. Niet verkeerd een stapje terug te doen. Die woorden die Hij sprak betekenis zouden krijgen. Hier voor het moment dat Hij afscheid neemt. Gaat troosten. Hoe? Door te zeggen wat ze allemaal hebben? Nee. Belofte. Meerdere beloften. Rusten op de beloften. Bezit kunnen we verspelen maar bij belofte ligt het vast in Hem.

De kern van de belofte is dat Hij komt. Dat valt in een aantal zaken uiteen. Ik kom weder tot u. Ik zal u geen wezen laten. Kind zonder vader en moeder. Heel verlaten voelt. Zo voelden de discipelen zich, verlaten. U zult Mij zien. Hij komt en daardoor zullen ze Hem weer zien. Wat belooft Hij nog meer? Dat ze zullen leven. Ik leef en u zult leven. Nog meer? Hij belooft hen dat ze zullen kennen. Ik in de Vader ben en u in Mij. Draait alles om Zijn komst. Welke komst? Na de opstanding uit de doden. Onvoorstelbare troost moet dat zijn. Of is er meer van te zeggen? Jezus bedoelt meer. Niet alleen Zijn opstanding maar ook aanwezig door de Heilige Geest. Niet alleen Zijn lichamelijke opstanding maar ook het geestelijke leven wat Hij belooft. Nog meer? Als wij onze tekst goed lezen, met name vers 20. Ziet op de grote dag als Hij terugkomt op de wolken van de hemel. Volmaakt zullen kennen dan. Drievoudige komst. Christus de bron en fontein van het tijdelijke, geestelijke en eeuwige leven.

Als we zo die drievoudige komst zien, dan heb ik een vraag voor u: om welke komst van Hem zit u het meest verlegen? Eerlijke vraag toch. Ziet u het meest uit? Hoe kunt u uitzien naar de wederkomst als u niet heeft uitgezien naar de geestelijke komst in mijn hart. Zijn opstanding tot rechtvaardiging.

Zo heeft Hij zijn onderwijs gegeven aan Zijn discipelen drie jaar lang. Noodzaak van de zaligheid, Zijn verdienend lijden en sterven. Zo Hij nu hen dan aan hun lot overlaten? Dat ze het zelf maar moeten uitzoeken? Drie jaar lang als het ware getraind en nu zelf verder. Nee Hij laat het niet alleen. Getuigen zijn. Dure verplichting op hen ligt om het Evangelie van vrije genade te gaan verkondigen. Ik laat u niet wezen. Ik laat u niet alleen. Ik zal alles geven wat nodig heeft. Dat de Vader er weer is. Ook voor u is. Die Vader die zorgt voor bescherming, veiligheid en leiding. Zo belooft Jezus het aan Zijn discipelen. Alle goeds verzorgen en alle kwaad van hen weren of ten beste keren.

Het is Jezus die deze woorden geeft. Voor beloften instaat. Ziet u dan hoe Hij is de bron en fontein van heel het leven? Alles voortvloeit uit Hem. Niet alleen aan hen beloofd maar ook aan ons? Doop: eeuwig verbond der genade. De wereld zal Hem niet meer zien. De wereld kan er helemaal niets mee. Ligt alles in de hand van de Vader. Wereld in een maakbare wereld. Bijna alles gaat goed, nog wat dingen niet maar geen God nodig. Maar pas op dat u zich niet verheft boven de wereld. Leeft in uw en mijn hart. Als je het zelf kunt. Heb je dan Hem in alles nodig? In de examens die maandag beginnen? Dagelijks werk, zo makkelijk om in eigen hand te nemen. Ambacht, verstaat uw vak. Maar de wereld heeft aan Mij niets, zijn de woorden van Jezus. Terwijl Hij de bron en fontein is van het leven. Vader die alles toeschikt. Ook het oordeel in het hand van de Zoon. Kan zo onbegrijpelijk zijn als er zulke zware dingen zijn. Gisterenavond nog. Een van de koorleden weggeroepen omdat de dochter van veertien jaar uit het leven is weggerukt. Twee agenten gekomen. Voor wie is het? En dan de naam genoemd en dan weer: om wie zou het gaan? Ik begrijp het niet. Hij de bron en fontein. Dat het goed is wat Hij doet. Soms alleen maar woorden terwijl we niet beseffen wat we zeggen. Hij leidt en dat wil Hij doen. Als ik ga zien wat ik verdiend heb en mij waardig gemaakt heb, wat geeft de Heere dan nog veel. Wat een wonder dat de Heere de bron en fontein is. Hij heeft het verworven door Zijn offer.

2. Hij is de bron en de fontein van het geestelijke leven

Horen hier hoe Jezus afscheid neemt. Hoe Hij hen troost. Gaat de dood in en staat op uit de dood. Hij maakt Zijn Woord waar en verschijnt na de opstanding uit de dood aan hen. Betrouwbaar is. Opnieuw komt er een moment van afscheid. Op de Olijfberg. Puntjes op de i zet als het ware. Het komt u niet toe te weten de tijden en gelegenheden. In de hand van de Vader. Ze zulllen getuigen zijn.

Is het wel eerlijk wat Jezus doet? Gezegd dat Hij hen geen wezen zal laten. Hij verschijnt weer na Zijn opstanding uit de dood maar gaat dan weer weg bij hemelvaart. Geen touw aan vast te knopen toch? Lijkt wel het tegenovergestelde. Hoe zit het met de beloften? Hebben ze dan niet begrepen dat Hij naar de hemel is opgevaren om ons daar ten goede zijn? Zijn beloften kunnen we niet beperken tot Zijn opstanding. Belooft de werking en kracht van de Heilige Geest.

Hadden de discipelen de Heilige Geest dan niet? Waren ze nog ongelovigen? Dat kan toch niet. Geest der waarheid kent u. Blijft bij hen en zal in u zijn. Hadden de Geest wel. In lijn met het Oude Testament maar nog niet zo krachtig en helder. Krachtige doorwerking en uitwerking van die Heilige Geest. Niet alleen beperken tot de discipelen maar velen meer. Vervuld met die Geest. Niet alleen aan Israël, aan de Joden maar ook aan de heidenen. Zien we in het boek Handelingen. Eerst krachtige uitstorting onder de Joden en daarna bij Cornelius aan de heidenen.

Er komt geestelijk leven. De Geest die levend maakt. Levend makende kracht is. Is wat we nodig hebben. Omdat we dood zijn in zonden en misdaden. Daarom de vraag: naar welke komst van Hem ziet u uit? Hoe maakt de Geest levend? Door het geloof te werken. En u zegt wel, slaat u niet het een en ander over? Begint dat met geloof? Als de Heere van dood levend maakt, dan schenkt Hij alles. Christus tot rechtvaardigmaking en tot verheerlijkt, Romeinen 8. Werkt het geloof. Is dat altijd zo duidelijk? Dat kan heel verschillend zijn. Laten we voorzichtig zijn met het binden van de Geest. Aan de wedergeboorte gaat in de orde van het heil de roeping aan vooraf. Is dat het al de wedergeboorte? Nee, als Hij krachtig werk in het hart. Algemeen werk van de Geest, overtuigd van zonden zoals Kaïn en Judas, en een overtuigend werk van de Geest. Dat gaat zien en Hem nodig gaat krijgen.

Niemand zegt hier ik heb Hem niet nodig. Maar leeft u uit Hem de levende fontein en bron Christus? Leeft u uit Hem? Dat het fout gaat als u eigen keuzes maakt. Moet het leren. Plat gezegd.

Je moet het ondervinden, anders ga je door. Beken dat je zondaar bent. Natuurlijk: niet alles gaat goed. Ten diepste dat vlees dat zich niet onderwerpt. Christus openbaring dat Hij het is, dat u het niet hoeft te doen. Hij alles volbracht. Dan zien wie Hij werkelijk is. Gekomen is naar deze aarde om het niet alleen voor anderen maar ook voor mij heeft opgelost. Hij laat u geen wezen. Hij belooft Zijn Vader die Zich over u ontfermt. Dan gaat u Hem zien. In Zijn beminnelijkheid, gepastheid, algenoegzaamheid. Dat in ons de dood is maar het leven in Hem. Zo treffend in het Avondmaalsformulier: wij midden in de dood liggen en het leven buiten onszelf zoeken in Hem.

Hij komt niet tot de wereld. Of toch wel? Wat bedoelt u? Alzo lief had God de wereld. Dat u ook gaat belijden dat u tot de wereld behoort. Onbegrijpelijke goedheid dat Hij ook de bron en fontein van het geestelijke leven is.

3. Hij is de bron en de fontein van het eeuwige leven

In die dag bekennen dat Ik in de Vader ben en u in Mij. Staat niet voor niets bekennen. Diep kennen. Bijna zeggen: een volmaakt kennen. Kunnen we dat hier? Paulus zegt toch dat wij kennen ten dele. Nog onder de zonden hier, niet volmaakt. Is er dan een uitzien? In deze tijd het Koninkrijk aan Israël wederoprichten.

Mogen we niet belijden dat Hij mijn hemelse Vader is. Als ik een rondje maak door de gemeente en u allemaal vraag: is God uw Vader? Hij is toch mijn Vader want Hij heeft mij geschapen, in de doop aangenomen. Eens. Mag u ook belijden dat Hij het u geleerd heeft? Kindschap van God. Daar moet u niet kinderachtig en minderwaardig over doen. Ik wilde dat u er naar stond om het van Hem te leren. Zo’n troost en rijkdom in. Andere gang maken in het leven. Dat Hij in u is en u in Hem.

Als het gaat om dat bekennen, wanneer zal dat volmaakt zijn? Nooit meer scheiding tussen de Vader en mijn ziel? Zal Zijn als Hij zal komen en de wereld geoordeeld in gerechtigheid. En al Zijn en mijn vijanden tenietgedaan. Hem eeuwig zingen.

Zoals in Johannes 15 het beeld van de wijnstok. Hij de bron. De sappen doorgeeft. Ranken hoeven alleen maar te hangen. U zult in Mij zijn. Hem zien. Hier ten dele en straks ten volle. Mag het hier geproefd en gemaakt worden. De doop met de Heilige Geest. Voluit Bijbels. Als u Christus mag zien en omhelzen. Daarom buiten Christus leven maar een eeuwig zielsverderf. Hij de bron en de fontein van het tijdelijke, geestelijke en eeuwige leven. Aan elkaar verbonden. Doortrekt het. Christus is die opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. Hem het oordeel gegeven. Hem alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.

Kan niet anders dan mijzelf verloochenen. Kruis opnemen. Hem achterna de dood in. Met Hem gekruist. Hem achterna. Met Hem te leven. Kan niet zonder het kennen. Het belijden, zoals de Catechismus, dat ik het eigendom van Christus ben naar ziel en lichaam. Omdat het hier ten dele is blijft het een zoeken. Verlangen Hem te kennen. Wat is het nodig dat het tijdelijke ons opleidt tot het geestelijke, tot het eeuwige. Als het zo is dan minder oppervlakkigheid in het geestelijke leven. Afvraagt bij alles wat de Heere ermee te zeggen heeft. Opmerkzaam. Geen stap meer zetten zonder Hem en buiten Hem. Zo uit te zien.

Dat vlees dat zich zo verzet. En de wereld en de satan. Wat een strijd, wat een strijd. Straks Hem eeuwig te dienen. Zijn gemeenschap te genieten. Uit te zien naar het eeuwige leven maar ook uit te zien naar de uitstorting van de Heilige Geest. Uit te zien naar Pinksteren. Meer en meer gaat zien van de bron en fontein van het eeuwige leven Jezus Christus. Amen.

 

Zondag 13 mei 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Johannes 14 vers 18-20