Een gewillige Zaligmaker voor onwillige zondaren

De profeet Jesaja profeteert over een gewillige Zaligmaker. Wat voor Zaligmaker willen en verwachten wij? Eentje waarbij we onszelf kunnen blijven? Jezus is de Zaligmaker die leed en stierf. Zijn weg was naar de dood. Een gewillige Zaligmaker voor onwillige zondaren.

Jesaja 53 vers 7-9: ‘[7] Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. [8] Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest. [9] En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is.’

 

Een gewillige Zaligmaker voor onwillige zondaren
1. Wat de Vader eist
2. Wat de Zoon geeft
3. Wat de Heilige Geest toepast

1. Wat de Vader eist

Wie is er die onderkent dat er een Zaligmaker nodig? Of anders gevraagd: hebt u een Zaligmaker nodig? Weet u ook welke u nodig heeft. U zegt misschien: wat een rare vraag. Ik ga ervan uit dat we allemaal weten wie de Zaligmaker is. Hebben we Hem nodig? Als we kijken naar het Joodse volk, werden de zonden aangewezen, profeet Jesaja mocht profeteren en vooruitblikken. Wie heeft dan Zijn prediking geloofd? Aan wie geopenbaard? Geldt ook voor vandaag. Zaligmaker nodig. Niet eentje die aansluit bij uw vlees. Want u wilt uzelf op de been houden en uzelf blijven. Maar achter Hem kruis opnemen. Jezelf verloochenen.

Het is de lijdende knecht die zou komen. De overwinning door het kruis. Is het niet een groot geheim? Niet door het zwaart maar in het kruis. In de plaats van zondaren gaan staan. Om onze ongerechtigheden, onze straf. Zo’n Zaligmaker nodig? Onder alles een streep. Ja ik sta schuldig. Wij hebben Hem niet geacht. Prediking van Jesaja. Niet geacht. Wij achten dat het omwille van Zijn zonden. Broeders in alles gelijk maar uitgezonden de zonden. Tot een vloek gemaakt, aangrijpende werkelijkheid. Daarom: wat voor Zaligmaker zoekt u.

Zo mochten we vanmiddag dopen. In de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Vader gaat een eeuwig verbond der genade met ons aan. Waarom met ons? Zijn verbond verzegelen. Is dat geeb onbegrijpelijke liefde? Spaatje dieper: hoe kan de heilige, soevereine God het houden met zondaren. Kan maar op een manier. Ligt schuld tussen. Vereffent worden. Straf gedragen. Daarom eist de Vader. Als dezelve geëist werd. Als we het woord eisen horen, doet denken aan ‘eist van mij vrijmoedig’. Term eisen kom uit de rechtspraak. Recht gedaan. Ligt een eis. Eis dat u de dood moet sterven. Dat is Gods recht. Wonder dat we hier zitten. Als God gedaan had naar Zijn recht, dan waren we hier niet.

Niet alleen horen maar ook zien in het doopwater. Door het bloed van Christus gereinigd worden. Vordering, eis waar uitvoering aan gegeven moet worden. Eis ligt er. Adam en Eva ongehoorzaam, gegeten van de verboden vrucht en wij met hen. Geen ontkomen aan. Ligt u er weleens wakker van dat wij naar Gods recht de eeuwige dood moeten sterven?

Hij was veracht, wij niet geacht. Onwaardigste onder de mensen. Niemand die Hem begeerde. Die Hem nodig had. Wie heeft onze prediking geloofd? Klinkt weer. Is het beter geworden? Hoe is het het volk niet aangezegd. Mozes aan de voet van Horeb. Volk zei op de tien geboden: ja zullen we doen. God zei pas op Mozes: wederspannig volk en wederstrevig volk.

Een groot wonder dat Hij het geëist heeft van Zijn Zoon. Eeuwig verbond der genade. Daarom mochten we dopen. Kinderen onderwijzen. Hier ligt het. Vertel maar van deze barmhartige God en Vader. Ook aan de andere kant het geëist heeft.

2. Wat de Zoon geeft

Prachtig symbool ondergaan en bovenkomen. Tegenwoordig zeggen ze: onderdompeling. Maar gaat om symbool. Met Christus onder te gaan en met Hem op te staan. Zondag 33 van de Catechismus leert het dat het de twee stukken van de bekering zijn. Afsterving oude mens, opstanding nieuwe mens. Ondergaan is Christus. Jesaja gebruikt een beeld van het lam. Paaslam. Geslacht voor het Pascha. Johannes wijst Christus aan als het Lam van God. En ook in Jesaja 53 het beeld van een schaap. Dwaalden als schapen. Maar ook een goede kant aan het beeld: schaap dat stemmeloos is, deed Zijn mond niet open Christus. Toen Hem onrecht aangedaan werd, Hij heeft gezwegen. Bij de bespotting, bij het kruis.

Uit de angst en uit het gericht weggenomen. Niet weggelopen. Als het te moeilijk werd, dan weggaan. Gekropen als een worm en geen man. Ondergaan. De Vader heeft de angst en uit het gericht weggenomen. Er was betaald. Het is volbracht. Vader geeft Zijn goedkeuring.

Wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Hij is de eeuwig levende. Geen leeftijd. Afmattende dood de kruisdood. Bij de andere twee gezien. Kon dagen duren. Zijn graf bij de goddelozen gesteld. Dan wilde dieren die kwamen om het overige van de lichamen van de kruiselingen te eten. Bijzondere wending die Jesaja beschrijft. Graf bij de rijke. Jozef van Arimathea verzorgde Zijn graf.

Prachtig beeld het dopen. Lijdende knecht. Hebt u een Zaligmaker nodig? Deze Zaligmaker nodig? Wat is de werking en de kracht van de Heilige Geest dat u zondaar bent, schuldig. Dat Hij daarom deze weg moest gaan. Had het ervoor over. Voor vrienden? Dergelijke kerkmensen? Voor vijanden! Kijk nu. Ik heb betaald, Ik heb geleden. Het is om uw overtredingen, om uw ongerechtigheden. Zo heeft nu de Vader al onze ongerechtigheden op Hem, de Zoon, doen aanlopen.

Ziet u de parel schitteren van de Zaligmaker? Hier zien we iets schitteren van Zijn gewilligheid. Het was niet ja maar. Eerst dit, eerst dat. Doch Jezus zweeg stil. Als u toch nog iets moest meebrengen, in een bepaalde toestand moest verkeren, dan was het eeuwig verloren. Evangelie van vrije genade. Wet voorgesteld en tegelijk Christus de verlosser en redder. Zult u ervan vertellen? Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ja-woord gegeven. In Christus geheiligd. Apart gezet. Om het Evangelie te horen. Christus mogen omhelzen. Hem mogen liefhebben in Zijn lijden.

3. Wat de Heilige Geest toepast

Heilige Geest die toe-eigenen wil hetgeen wij in Christus hebben. Mag ik het zo eens zeggen: de Heilige Geest staat te trappelen om de zaligheid weg te schenken. Wie heeft de prediking geloofd? Waarom moest de Zoon deze weg gaan? Omdat er geen andere weg. Nee vanwege uw onwilligheid. U was als verbergende het aangezicht voor Hem. Wat een klacht klinkt van de hemel. Misschien zegt er iemand: het valt nog wel mee met mijn onwilligheid. Er is een begeerte in mijn hart. Dat is bijzonder. Toch nog terug naar de onwilligheid. Onwillig om te luisteren. Ja ik ben gekomen, ik mis anderen. Gaat om u. Hoe luistert u? Moderne mens, selectief. Hier kan ik niets mee en hier wel mee. Aangrijpend. Uitgekleed te worden, naakt aan de dijk. Niemand die naar Hem zoekt en vraagt. Tweede: onwillig om te gehoorzamen Blijven wie we zijn. Onszelf blijven. Blijven maar tetteren. Ik denk en ik voel. Onwillige zondaren. Doch Jezus zweeg stil. Ten derde: onwillig om te volgen. Die achter Mij wil komen die verloochene zichzelf en namen zijn kruis op zich. Waarheen? De dood in. Dopen, wat was het ook alweer? Met Christus onder te gaan. En ook weer met Hem op te staan.

Wat is de werking en de kracht van de Heilige Geest nodig! Het is af. Wat is het toepassende werk van de Geest nodig. Wat moet er nog gebeuren in uw leven? Zijn er nog worstelaars en tobbers? U denkt misschien: als de Heere eens zo gewillig was als ik, dan was ik al bekeerd. Maar ik zeg u: God is veel meer gewilliger dan uw onwilligheid.
Hoe kom ik tot God bekeerd? In een nanoseconde. Miljardste van een seconde. Verschil tussen bekeerd en onbekeerd? De dingen gaan zien zoals God ze ziet. Anders gaan zien. Het is maar een sleutel. Tot de zaligheid. Gewillige Zaligmaker voor een onwillige zondaar. U hebt niet gewild het leven te ontvangen in Mijn naam. Daartegenover een gewillige Zaligmaker.

Het lijkt erop dat Jesaja zo het woord invult. Overtreding mijns volks. Ook hoofdletter van maken. Om de overtreding van Gods volk is de plaag op Hem gekomen. Tot de Zijnen gekomen. Die Zijnen heeft Hij niet liefgehad tot het einde. Terwijl u niets van Hem moest hebben. Niets in Hem zag. Zo heeft Hij volgehouden. Ik zeg niet dat Christus voor u allen gestorven is maar wel dat er voor allen een gestorven is. Zou wat zijn als straks de klacht klinkt: u hebt niet gewild. Ouders, als kinderen nooit van ouders hebben gehoord. Wonder als je zo zelf je doop mag verstaan. Vader, Zoon en Heilige Geest zeggen: zie Ik ben uw God. Zou het dan niet waar zijn? Gaat u dan de Heere van onrecht betichten? Hebben we dan niet gedoopt tot Gods eer en tot onze troost. Zijn grote offer van Christus tot vergeving van zonden. Een gewillige Zaligmaker voor onwillige zondaren. Amen.

 

Zondag 11 maart 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Jesaja 53 vers 7-9