De weg van lijden tot heerlijkheid

Het leven van Christus was een lijdensweg om onze zonden. Wij bepaalden Zijn lijdensweg. Het leven van Zijn volgelingen is ook een weg van lijden. Hij werd met de misdadigers gesteld, het volk verkoos Bar-abbas [dat is: zoon van de vader] boven Jezus [dé Zoon van dé Vader]. Velen zullen delen in Zijn lijden. Wat heeft het uitgewerkt in ons leven? Is er vrucht? Is er het uitzien om Hem te ontmoeten en volmaakt te delen in Zijn heerlijkheid?

De weg van lijden tot heerlijkheid
1. Delen;
2. Bedelen;
3. Uitdelen.

1. Delen

Zo verwonderlijk als het gaat om de Messias, de Zaligmaker, hoe duidelijk Hij aangewezen is. Niet alleen het Oude Testament. Luther: nergens duidelijk dan in Jesaja 53. Lijdende Knecht. Plaatsvervangende werk. Gewilligheid. Kracht van dat grote offer. Vandaag zien we hoe het gaat van lijden tot heerlijkheid. Uitmondt in een grote heerlijkheid. Volbracht heeft.

Andere rode draad. De oorzaak. Waarom geen andere weg. Geen ander middel. Tegelijk bepaald bij de zonden. De ernst van de zonde. Christus’ lijden veroorzaakt. U en ik hebben Zijn lijden bepaald. Zijn gang van kribbe en kruis niet anders dan lijden. Zijn wij de oorzaak van. U hebt Hem aan het kruis gebracht. De dood ingejaagd. Daarom als het gaat over de diepte van Zijn lijden. We gaan er meer van zien als we onszelf meer en meer gaan kennen.

Als wij moeten lijden, ziekte bijvoorbeeld, zeggen we weleens: wat heeft het Hem niet gekost. Zullen we ook delen in Zijn lijden. Misschien zegt u wel: laatste waar ik aan denk, wat ik wil. Toch. Ze hebben Mij gehaat, ze zullen u haten. Knecht niet meerder dan zijn heer. Kolossenzen 1: die mij nu verblijd in mijn lijden voor u. De overblijfselen van de verdrukking van Christus. Voor Zijn lichaam hetwelk is de gemeente. Paulus verblijdt zich erin. Vervult in zijn vlees. Niet dat Paulus het werk van Christus af moest maken. Zeker niet het geval. Mag delen in het lijden. Omwille van het lichaam van Christus. Bijzonder nu in deze ure van betrachting. Er wordt vandaag veel geleden. Wie weet niet van lijden? Goede gezondheid maar misschien lijdt u aan iets anders. Lichamelijk, psychisch. Moeilijk zijn het leven. Zoveel dingen om mee te strijden. Lijden in de wereld, in de kerk. Aan de gemeente. Is dat er eigenlijk nog? Of heeft u een modus gevonden waarin u het lijden ontloopt? Eigen route loopt om het een beetje aangenaam te maken. In kerk en wereld. Altijd beseffen dat lijden en verdriet een gevolg is van de zonden. Ziet u dan niet die Lijdende Knecht gaan. Met liefde. Onbegrijpelijke liefde heeft Hem doen volhouden. Vanwege de zonden. Dan gaan de zonden wegen. Dan wordt u bang voor de zonden. Meer en meer zien op de weg die de Borg is gegaan. Wat het Hem heeft gekost. Vergeving en verzoening aan te brengen. Strijd tegen de zonden. Dan gaat u merken dat u uw vlees tegen hebt. Diepste iets dat u niet wilt. Daarom niet zo flauw? Uzelf er niet voor over. Kruis gedragen. Als u door genade mag weten dat u op doorreis bent naar het eeuwige leven, volmaakte leven, zou u dan het kruis niet willen dragen? Schande verachten. Misschien vanmorgen wel zo aan de Avondmaalstafel. Zo voorgenomen Zijn voetstappen te drukken. Voornemen uit de liefde. Niet doorgevloeid te zijn dan heeft u er nog geen deel aan, zoals een predikant eens zei. U kunt alleen de strijd aangaan aan de voet van het kruis. In Hem.

2. Bedelen

Zichzelf vernietigd. Onbeduidendheid beschouwd. Terwijl Hij het deed in uw en jouw plaats. Onze straf gedragen. Gewillig. Lam ter slachting geleid, gewillig. Deed Zijn mond niet open. Zo heeft Hij het grote offer gebracht. Schuldoffer. Alle zonden, van de eerste en tweede tafel van de wet vergeven zijn. De Vader zegt: deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen. Uitleg. Velen Hem gegeven zullen worden. Zijn deel zijn. Zo zal Hij zaad zien. Belofte van het Evangelie. Dat Goddelijke Ik zal. Misschien is het wel een grote strijd voor u, is het ook voor mij? Is Hij ook voor mij gestorven?

Beeld aan toegevoegd. Machtigen als een roof delen. De machtigen graaien. Bijeenbrengen. Wereldleiders zich sterk maken. Zo zal Hij delen in Zijn roof. Als de Almachtige. Van de hel zal roven. Daartoe verkondigers van die blijde boodschap roept. Gaat dat zomaar? Nee g

Nee gemeente, dat gaat niet zomaar. Zoals een groot pak water een keer op je neerstort. Ziel uitgestort in de dood. Met de overtreders gesteld. Op Golgotha met twee misdadigers. Met hen gerekend. Nog dieper, als Hij op dubbeltal met Barabbas, betekent zoon van de vader, met Jezus. De zoon van de Vader. Bandiet van de eerste klas, crimineel. En wie kiest het volk? Barabbas. Juist daarom omdat God zo als onze ongerechtigheden op Hem doet aanlopen. En voor de overtreders gebeden heeft. Daardoor zijn zondaren gerechtvaardigd.

Zondaren die alles verzondigd hebben. Puinhoop van hebben gemaakt in hun leven. Aanzien niet in zichzelf maar in Zijn Zoon. Geen fouten meer zien in Hem vanwege Zijn fouten. Velen rechtvaardig maken. Beeld uit de rechtbank. Daar staat de misdadiger. Rechter heeft alle reden om de misdadiger de straf op te leggen, zwaarste straf. En dan treedt Jezus tussen. Zaak totaal omgedraaid. Ik heb volbracht. Ik heb betaald.

De kennis blijft niet onwerkzaam. Daar gaat Hij zijn kinderen mee bedelen. Liefgehad van eeuwigheid. Hem kennen en meer en meer kennen. Is het zo niet geweest vanmorgen bij het vergoten bloed en gebroken brood? Ander zicht op de diamant. Meer en meer van Hem gaan zien. Van Zijn persoon en werk. Komt er een verlangen. Hier met deuken en butsen. Komt er een uitzien naar volmaaktheid. Hij alle lof en eer zal ontvangen. Hij gaat dat schenken. Verlangen komt om Hem meer en meer te kennen.

Er staat niet allen die Hij zal rechtvaardigen. Velen staat er. Twee moordenaars op de kruisheuvel. Ene stemt in met het oordeel, de ander blijft zich verzetten. Wat een verschil. Vanmiddag als die Knecht u voorgesteld wordt. Wat werkt het uit in uw leven? Verlangen om Hem niet meer en meer te kennen?

Gooit dit woordje velen niet de deur dicht? Nee! Het is voor velen. U zou aansporen tot Hem te gaan. Haasten en spoeden om uw levenswil. U hoeft niet iets te zijn of mee te brengen. Hij is het die de zonden gedragen heeft. Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Alles bij Hem te brengen. Onze dwaasheid, onze tekorten. Wij zitten te reken, ik zal eerlijk zijn: ik heb ook zitten rekenen vanmorgen.

Gemeente, zijn hier nog overtreders? Gebed gaat door. Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen. Als ze het Evangelie naast zich neerleggen. Als ze hun eigen vlees blijven dienen. Hij gebeden. Daar ligt de kracht van de vergeving. Hij bedeeld de ware gelovigen met die kracht. Beleefd zou worden. Wat heeft het offer in uw leven uitgewerkt? Hoe hebt u gemerkt dat het geloof versterkt werd? Rechtvaardige zal toch uit het geloof leven. Te geloven dat Hij het zal doen. Goddelijke Ik zal. Opdat dat uw leven zou zijn. Nieuwe week ingaan. Omdat Hij de kracht uitdeelt.

3. Uitdelen

Als de Heere u genade geeft, niet om voor uzelf te houden. Wij willen zelf graag groter worden en groeien. Maar Hij groeien [wassen] en wij minder worden. U hoeft het alleen maar uit te delen aan anderen. Wat is daar nu de grond van? Hoe kunt u ooit zover komen met dat uitdelen? Dan ga ik u een weg wijzen die zoals Paulus zegt nog uitnemender is. Hoe word ik een uitdeler.

De gang van de Borg is de gang van de knecht. De weg van Hem onze weg. Professor De Reuver bij college zei: iedere uitspraak een kern in. Daarnaar op zoek. Niet voor niets dat Joden worstelen met de profeet Jesaja. Joden zien zichzelf in de lijdende knecht. Veel parallellen. Wil de Heere ons leren. Wat moest het volk in Egypte? Wat moest Gods Zoon in Egypte. Psalm 80, die plant uit Egypte genomen, die wijnstok , opdat het vruchten zou voortbrengen. Prachtige psalm doornemen. Ging van lijden naar heerlijkheid. Joodse volk lijdt. Antisemitisme neemt toe. Erdogan Turkije plan om een leger van 5 miljoen soldaten samen te stellen om Israël weg te vagen. Toen ik eens tegen een rabbijn zei: jullie uitverkoren volk. Hij: wil je het niet eens van me overnemen? Verlossing alleen in Christus. Zo zal het volk van lijden gaan tot heerlijkheid. Houd de krant er maar bij. Zie het voor ogen gebeuren. Volk zal opstaan. Hoeveel te meer hun opstanding. Daarom gaat het van lijden tot heerlijkheid.

Moeten wij leren. Vaderen gegeven als voorbeelden. Zo gaat de Heere Zijn gang in deze bedeling. Zo werkt Hij aan tot heerlijkheid. Paulus: zo zien wij Jezus door heerlijkheid tot heerlijkheid. Overste Leidsman die door lijden zal heiligen. Schaamt zich niet om hen broeders te noemen. Met Christus ondergaan en met Hem opstaan. Leven van de ware christen. Daarom is dat lijden nodig. Vlees eraan. Wordt dat nog verstaan? Dat de Heere werkt tot heerlijkheid door lijden. Vlees gekruisigd, wil gestraft. Wat is de vrucht? Uitdelers te zijn. Vrucht van het lijden? Van Zijn lijden? Wat is de vrucht. Of ontloopt u het lijden. Zoek u een zo aangenaam mogelijke weg. Wat is nu de vrucht nu de vrucht van uw aangaan aan Zijn tafel? Waar u het Lam ziet met heerlijkheid getoond. Met nagels getekend. Is toch een eerlijke vraag: wat is de vrucht van aangaan. En, wat is de vrucht, van het afblijven? Hebt u zo meer en meer zicht gekregen op Zijn lijden? Maar een weg: door lijden tot heerlijkheid. Meer en meer uit te zien, wanneer komt die dag dat ik Hem ontmoeten mag? Hem ten volle te zien. Dan ga je nog schoenen kopen met Hem. Hem in alles nodig. Bang Hem te missen. Uitdeler van menigerlei genade.

Weg tegen het vlees. De Heere gaat die weg met Zijn volk. Hij leert ze op Hem te zien. Goddelijke belofte klinkt: Ik zal. Niets uit u. U bakt er niets van. Daar zit Hij de biddende en dankende Hogepriester. Hij bidt voor overtreders. Amen.

Zondag 25 maart 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Jesaja 53 vers 11b en 12