Het behaagde de Heere Zijn Zoon te verbrijzelen

De profeet Jesaja profeteert van het welbehagen des Heeren. Hij zocht naar verzoening voor de zonden van mensen. Hij vond verzoening in Zijn Zoon die zich tot een schuldoffer stelde. Het behaade de Heere in Zijn welbehagen Hem, dat is: Zijn Zoon, te verbrijzelen. Zo bij de voorbereiding op het Heilig Avondmaal op Hem te zien. De vergeving van de zonden door Hem. Alles ligt in Hem, ons leven ligt in Hem.


Jesaja 53 vers 10: ‘Doch het behaagde den Heere Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan‘.

De kracht van het schuldoffer van Christus
1. De aangrijpende aanleiding;
2. Het krachtige karakter;
3. De uitzonderlijke uitwerking.

1. De aangrijpende aanleiding

Gemeente, de Heere heeft Zijn gemeente naast de bediening van het Woord ook de sacramenten gegeven. Sacrament is gegeven om de betekenis van de beloften beter te verstaan en te verzegelen. Draait alles om het offer van Christus. Allesreinigende bloed. Bloed vergoten, lichaam laten breken. Tot een schuldoffer. Als we kijken naar Leviticus 5, wie zorgt dan voor het offer. Priester regelde het. Ja maar wie bracht het? Offeraar. Die zocht verzoening, tot vergeving. Bracht het tot de priester.

Zijn er vanmorgen nog zondaren? Die uitzien naar het grote Offer, het Offerlam. Zonden der wereld wegnam. Volkomen lam afzonderen. Het beste ervan nemen. Brengen naar de tempel. Geld bij, sikkel. De Heere vraagt veel, de Heere vraagt alles. Volgende vraag: wat mag het u kosten? Dan wil ik ook eerlijk zijn richting u, als ik zie op de slordige kerkgang. Aan de tafel de gemeenschap geoefend wordt, maar zondags af en toe gemist wordt. Wat hebt u ervoor over? Als u beseft dat het een bruiloft en begrafenis is. Degene die gedood is door ons, wij moordenaar. Hoe komt u naar Zijn huis? Mag het u nog wat kosten? Of alleen het Avondmaal meemaken.

Kunnen we dan de hoge prijs van het offer betalen? De tobbers op het oog. Hebt u het al eens geprobeerd? Mislukt. Schuld alleen maar groter. Dan heb ik een volkomen schuldoffer voor u. Christus heeft Zijn leven gegeven, Zijn ziel tot een schuldoffer gegeven. De Vader heeft verzoening gezocht. Zoon heeft zich gewillig gegeven. Voor vijanden.

Het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen. Woordje behagen. Welbehagen. Eeuwig welbehagen. Kunt u zich voorstellen dat het liefste wat Hij had in de dood behaagde. Wat is dit voor een Vader? Dit is die vaderhand. Het behaagde Hem. De schuld verzoend. Daarom kan het gemeente, op geen enkele andere manier. Vreugde en blijdschap in de hemel. In het boek Job, God zocht naar verzoening. Wat moet Ik toch om een kerk te verzoenen? Wat moet ik doen om zondaren te vergeven? De Zoon gegeven en behaagde om Hem te verbrijzelen.

Krank gemaakt. Moe en mat dat er geen enkele weerstand meer was bij de Zoon. Welbehagen. Zo vleeskruisigend. Alles van ons valt er buiten. Roemen in vrije gunst alleen. In het eeuwige welbehagen van de Vader. Daarom heeft Hij Zijn ziel tot een schuldoffer gesteld.

2. Het krachtige karakter

Kruisevangelie een ergenis van de Jood, wil het zelf op orde hebben. Dwaasheid voor de Griek, begrijpen en onder controle hebben. Het is een groot geheim. Schuldoffer. Gaat verder dan het zoenoffer. Niet alleen verzoening naar de Heere toe maar ook naar de gemeenschap. Ernstig voornemen van nu voortaan in waarachtige enigheid te leven. Schuldoffer was daarvoor bedoeld. Als mensen niet met schuldoffer konden komen, dan met twee duiven of zelfs tiende efa meelbloem.

Christus volkomen offer. Streep eronder. Aan gerechtigheid genoeg geschieden. Waar ligt de kracht van het offer? Omdat het een schuldoffer is. Als u weet van schuld. Onbetaalbare schuld. Uw leven krijgt u niet op orde, blijft een puinhoop. Als u de lijn van Jesaja 53 volgt, heen wijst naar het offer, aanwijst en tegelijkertijd uw ongeloof schetst. Jesaja zegt het alles profetisch. Wij hebben Hem niet geacht. Ons aangezicht voor Hem verbergende. Niet in de gaten dat Hij voor mij komt, voor mijn zonden betaalt. Het was een straf op uw en mijn zonden. Doorgaande lijn. Dat u het vervloekte ongeloof in u blijft opmerken. Vroeger zo, nu anders. U bent het niet eens met de profetie. Als u denkt dat het ongeloof niet meer in u meer zit, dan is de liefde die aanmerkt van Christus niet anders dan liefde tot uzelf. Hij was met eerbied gesproken de grote zondebok. Zonden van het volk opgelegd. Woestijn ingeleid, buiten de legerplaats. Hoe treffend wordt alles daarheen heen gewezen, willekeurig iemand uit het volk [Simon van Cyrene]. Daar het krachtige van het schuldoffer. Gemeente, zijn er nog schuldenaars? Afgelopen week in gedachten. Wat weinig de eer van de Heere op het oog gehad. Uzelf. Zijn er nog die Hem nodig hebben? Dit grote schuldoffer. Zicht op dat grote schuldoffer. Voor wie het onnoemelijke grote schuld zien juist omdat uw eigen schuld ziet. Wat heeft Hij op Zich genomen. Mijn zonden, mijn ongerechtigheid. Zicht hebben gekregen op het grote schuldoffer. En tegelijk moeten klagen dat het nog maar zo weinig is. Hem zien in Zijn gewilligheid, gepastheid.

Het heeft de Heere behaagd Hem, Zijn Zoon, te verbrijzelen. Zult u eraan denken. Niet aan uiterlijke tekenen blijft. Zult zien op het gebroken lichaam van Hem. Zijn vergoten bloed is. Zijn spijze is om de wil van de Vader te doen. Een waar geloof onmisbaar. Hem te zien als dat schuldoffer. Alles in ligt, heel ons leven.

3. De uitzonderlijke uitwerking

Want als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien. Als aan Gods recht voldaan is. Zo is het Christus die Zich een gemeente vergadert tot het eeuwige leven. Uit degelijke kerkmensen? Ernstige mensen? Overtuigde mensen? Hij vergadert uit vijanden. Die Hem aan het kruis gebracht hebben. Die riepen aan de voet van het kruis: anderen verlost zichzelf kan Hij niet verlossen. Die met Zijn profetische bediening hebben gespot, met Zijn priesterlijke bediening, Zijn koninklijke. Eerlijk zijn. Zelf koning. Eigen weg gaan. Ik mezelf wil zijn.

Kunt u het nog begrijpen? Het is toch niet te vatten. Hij zal de dagen verlengen. Zijn er nog doodschuldigen? Dat is het offer van het Evangelie. Draait om het offer van Christus. Vergeving van zonden. Toegang tot het eeuwige leven. Een recht op het eeuwige leven. Wilt u leven? Wat een vraag zegt u. Vraag aangescherpt: wilt u leven in Zijn naam? Is dat niet het grote verwijt van deze grote Koning. Niet voor Hem te willen leven. Mag Hij Koning zijn voor u. Voetstappen te drukken. Een groot wonder in die puinhoop gaat Zijn welbehagen gelukkiglijk door. Zijn welbehagen. Die raad gaat door. Door Hem. Als de Heere met u zou doen wat u verdiend had, dan was het eeuwig verloren.

Zult u eraan denken als zondag het brood gebroken wordt en de wijn vergoten. In het licht van de eeuwigheid. Doet dat totdat Ik kom. Zijn welbehagen gaat door. Onderhandeling in de vredesraad, Jesaja 49. Licht der heidenen. Gaat door van kracht tot kracht. Jesaja heeft het gezien. Messiaanse rijk. Werkt door tot ontdekking en overtuiging. Door de Heilige Geest. Zult u erom bidden, erom smeken. Gaat alles voort door Zijn hand. De grote Herder. Hij is die met uitgebreide handen staat, om u te ontvangen.

Welke vragen u ook hebt, welke worsteling. Maar op een plaats zijn: aan de voet van het kruis. Hij roept en zendt nog goedertierenlijk verkondigers van die zeer goede blijdschap. Wie heeft onze prediking geloofd. U moet van uw plaats af. Van toepassing met het Avondmaal. U moet opstaan, van uw plaats af. Misschien aan de bank genageld. Wat een strijd kan het geven. Een probleem: u zit er zelf tussen. U zit aan uzelf vast. Dat u zelf niet meer meetelt. Daarom laat Hij zich tekenen in brood en wijn. Zie hier ben ik, voor zondaren. Die het leven bij zichzelf niet vinden. Daarom een week van voorbereiding. Misschien zegt u, ik weet het wel. De Heere heeft mij de kracht gegeven. Meer en meer nodig, wordt door Hem gegeven. Heilige Geest is onmisbaar, is zo nodig. Ook dat is vrucht van het schuldoffer. Daar ligt de kracht. Alles in Hem. De kracht in het schuldoffer van Christus. Amen.

Zondag 18 maart 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Jesaja 53 vers 10