Zondag 2 juli 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. R. van de Kamp

Voorzang: Psalm 61 vers 3, 4 en 7

Stil gebed, Votum en groet

Psalm 17 vers 4

Voorlezing van de wet van God, Exodus 20 vers 1-17 [http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Exodus/20/]

Psalm 106 vers 2

Schrift- en tekstlezing: Jesaja 28 vers 23-29 [http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Jesaja/28/]

Gebed [gebed voor de zondagsschool waar steeds minder kinderen naar toegaan]

Psalm 65 vers 7, 8 en 9

Tekst voor de preek: Jesaja 28 vers 23-29, lezen nog vers 29: ‘Zulks komt ook voort van den Heere der heirscharen; Hij is wonderlijk van raad, Hij is groot van daad’.

Jacobus roept zijn lezers op tot lijdzaamheid, geduld omdat de toekomst van de Heere nabij is dan gebruikt hij de profeten als voorbeeld. Aanzeggen van hun zonden en schuld en aanzeggen van genade. En hoe daarop gereageerd werd door het volk. Hoewel de profeten alles hebben geprobeerd.

Iets van gemerkt afgelopen zondag. Zovelen waren er die hun plaatsen leeg lieten. Ga er toch niet zo slordig mee om. De Heere wil niet alleen het hoorbare Woord maar ook het zichtbare Woord geven. In de bediening. Ook bij de nabetrachting. Ik moest mensen missen. Dat doet pijn. Laten we de middelen niet verachten.

Jesaja 28 vers 29: ‘Zulks komt ook voort van den Heere der heirscharen; Hij is wonderlijk van raad, Hij is groot van daad’.

Wij zien in deze gelijkenis van de landman Gods bijzondere leiding in uw en jouw leven
1. Uitgelegd;
2. Verklaard;
3. Toegepast.

1. Uitgelegd

Jesaja moet het volk de schuld aanzeggen. Maar ook verkondigen dat de Heere genadig is, troost is, vergeving is bij Hem. Zo mag Hij de komst van de Christus aanzeggen. Hij mag Hem aanwijzen, beloften van het Evangelie.

Ingewikkeld. Welke vervuld? Welke niet? Zeker ook als het gaat over uw persoonlijk leven? Jesaja brengt het heel dichtbij. Landman die onderwijs ontvangt, die leert. Kan niet zomaar iets doen. De Heere leert het hem hoe het land bewerkt dient te worden. Hoe de vruchten geoogst mogen worden.

Bekend beeld voor die mensen in die dagen en voor ons. Boer. Doet niet altijd hetzelfde. Ploegt niet de hele dag. Dat houdt ook weer op. De boer doet niet altijd hetzelfde. Wanneer wat doen? Kennis van het weer. Om het land optimaal vrucht te laten dragen.

Maakt klein: zijn God leert hem. Verstand, kennis, gave, talenten. Zonder de Heere kunnen wij niets doen. Hij onderricht. Dat geldt niet alleen voor de dagdagelijkse dingen maar ook voor de eeuwige dingen. Wij moeten alles leren. Wonder dat Hij het geeft opdat wij het leren.

Hebt u dat onderwijs nodig? Zo ook gezien in het leven van de bruid. Om te leren. Verlangen om onderwijs te ontvangen. Biddend en smekend naar Gods genadetroon gegaan? Allemaal geleerd van de grote Landman? Dit komt ook voor van de Heere. Hij gaat over alle dingen, alle macht. Die alles bestuurt.

De dingen waar u misschien nog nooit aan gedacht hebt. Alles komt bij Hem vandaan. Wonderlijk van raad. Raad komen we vaak tegen. Werkt naar de raad van Zijn wil. Wat is de raad van God? Vrederaad. Van eeuwigheid gedachten van vrede. Mensen tot bekering komen. Dat Hij zich zo een gemeente bijeenbrengt. Tot in alle eeuwigheid Hem loven en prijzen.

Zo brengt Hij u hier. Dat u Zijn Woord hebt. Geleerd te bidden, zingen en Hem dienen. Hoeveel mensen zijn er niet vervreemd van het Woord? Die niet weten van een God in de hemel. Die niet weten van het Woord. Hij werkt alle dingen naar Zijn raad. Onbegrijpelijk als u daarover nadenkt.

Zo beginnen vanmorgen. Moet het u zeggen. U kunt het naast u neerleggen, wegwuiven. Maar ik heb een Woord van de Heere voor u. Alles wat er gebeurd komt van Zijn raad. Dan houdt u niet tegen. Wat satan op het oog heeft, wat uw eigen vlees op het oog heeft. Zo zal alles uitlopen op de verheerlijking van Zijn grote raad.

Zien we vooral in het komen van de Messias. Wonderlijke raad en grote daad. Werk van de zaligheid: Christus gekomen is voor zondaren. Grote werk van Christus zichtbaar. Ziet u dan niet de verkiezende liefde van de Vader? Mensen die van Hem afgevallen zijn opzoekt. Trekt uit de blubber van hun bestaan. Mensen getuigen zouden zijn van die grote naam. Is dat uw leven? Daarom deze gelijkenis. Landman. Daar is de Heere op uit: zoveel mogelijk vrucht. Daarom wordt hij vanmorgen aan u uitgelegd.

2. Verklaard

Prachtig beeld. Land bewerkt in het voorjaar zien we het. Boeren erop uitgaan, land bewerkt, opgroeit en iedereen uitziet naar de oogst. Nodig dat er gewerkt wordt en geoogst wordt. Kan de landman de groei geven? Nee dat is onmogelijk. Armen over elkaar? Zien we wat het wordt. Nee moet aan het werk.

Begint met de grond. Ploeg om de grond los te maken, daarna vlak eggen, afhankelijk van het gewas. Ieder zaad vraagt, vereist een aparte bewerking van het land. Dat is toch een mooi beeld.

Voor alles is een tijd. Voor elk zaad een manier van handelen. Ook met karakters van mensen. De Heere weet precies wat u nodig hebt. Als ze later een bepaald ambt of positie in de kerk of maatschappij. De Heere weet precies welk woord u nodig hebt. Opdat u vruchten gaat voortbrengen. Hij leert hem.

Dat de Heere zo gaat terugleiden. Dat u zegt: toen heeft Hij al tot mij gesproken. Dat Hij u daarvan onderricht. Als het ware uw hele leven weer te zien krijgt.

Dan het oogsten. Manier belangrijk. Staf is rond, stok is plat. Zo geoogst worden. Nauwkeurig. Eén heeft een dorswagen nodig: van dik hout zaagt men planken. De Geest werkt vrijmachtig. Laat dat zo. Zo veel verschil. Dorsen kaf eraf. Volle vrucht openbaar. Niet uw werken, vrucht. Werk van Christus tot volle rijkdom komt.

Twee predikanten. Een op een wettische manier geleid en ander op een evangelische manier. Als de Heere mij geleid had zoals jou, dan was er nooit iets van terechtgekomen (en andersom).

Dan wordt ons leven toch een groot wonder? Wat Hij allemaal geeft! Aanstuurt op de verheerlijk van Zijn grote naam.

3. Toegepast

Zijn er nog vragen in uw leven? Kabbelt het voort, dat u nergens over nadenkt en bij stilstaat? Misschien zegt iemand: dit is toch voor het volk van Israël. Daar stond kaf en koren. Daarom ook vanmorgen hier horen. Daarom wordt deze gelijkenis vanmorgen bekendgemaakt.

Neem u mee naar de woestijnreis van het volk van Israël. Grote doel? Om ze in het land Kanaän te hebben. Zo ook u. Dat u in het Hemelse Kanaän komt. Volk zo apart gezet. Woord gehoord, in de kerk.

Ene keer krijgt het volk klappen. Was er geen water. Of een vijand. Zo werkt Hij. Dat U Hem nodig hebt. Daarom geeft Hij zijn Zoon. Opdat u de liefde van de Drie-enige God ziet. Hij zoekt uw behoud.

Dan denk ik weleens: kan ik dit zo wel zeggen? Er is toch een verkiezing. Maar mijn taak om Zijn geopenbaarde wil bekend te maken. Hij wil dat mensen zalig worden.

Hebt u de wonderlijke leiding gezien? Het wonder ervan. Waarom u, waarom jij? Wat heeft de Heere ermee voor. In alles Zijn hand en leiding te zien. Denk aan deze gelijkenis.

Dan kunnen er onverwachte dingen gebeuren waarmee u stilgezet wordt. Met aangrijpende dingen maar ook met zegeningen. ‘Zomaar’ geslaagd voor je examen. Nu ja, ‘zomaar’?! Ene ziek ander niet, is niet anders. Daarmee maakt u Gods voorzienigheid tot een noodlot. Maar Hij is wonderlijk van raad. Opdat u erkent dat Hij God is. In afhankelijk. Hij wil onderwijzen.

Jesaja, zou je het niet opgeven? Weerstand. Zou je niet de moed verliezen. Natuurlijk niet! Gaat niets buiten Zijn voorzienigheid om. Ziet u het? Uit Zijn hand. De kleinste dingen. Misschien wel vreselijk druk gemaakt over de kleinste dingen. Zulks komt ook voort van de Heere. Om Zijn hand in te zien. Zo werkt Hij de vrucht.

Maar het is zo moeilijk. En ik begrijp het niet. Ik mag u wijzen op Hem. Kruisheuvel Golgotha. Ploegers op zijn rug geploegd. Hij heeft God raad uitgediend. Hij is verbrijzeld. Om de vreugde die Hem was voorgesteld. Hij heeft het ook geleerd. Vader de Landman, Hij de wijnstok en u de ranken. Vruchten reinigen. Geen vrucht die wordt uitgeworpen. Wat kan het pijn doen als de Heere u gaat reinigen, gaat oefenen. Op de zeef komen te liggen. Wat u wonder als het kaf, van u, eraan gaat en u meer vruchten voort gaat brengen.

Daarom, als u het niet begrijpt. Als u denkt dat het verkeerd gaat. Verkondigd: wonderlijk van raad, groot van daad. Het loopt Hem niet uit de hand. Geen beter leven dan het in Zijn hand. Gods bijzondere leiding in uw en jouw leven. Amen.

Psalm 77 vers 8

Dankzegging en gebed

Psalm 126 vers 3

Zegen: ‘De Heere zegene u, en Hij behoede u; de Heere doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig; de Heere verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede. Amen.’