Een raad om in Gods afhankelijkheid te leven

Jakobus schrijft de brief aan de broeders om hen te leren in afhankelijkheid te leven. God geeft het leven en alles is in Zijn voorzienigheid. Wat is onze nood vandaag met biddag 2018? Is er geestelijke nood? En lijden? Waar lijden wij aan? Uit de Psalmen leren we de diepe afhankelijkheid. Jakobus leert verder om de wijsheid van God te verwachten. Hij komt en zal dan alles en in allen zijn.

Jakobus 5 vers 13: ‘Is iemand onder u in lijden? Dat hij bidde. Is iemand goedsmoeds? Dat hij psalmzinge‘.

1. Waarom is deze raad nodig?
2. Hoe moet deze raad worden ingevuld?
3. Wat kunnen we dan verwachten?

1. Waarom is deze raad nodig?

Gemeente, het is vandaag biddag voor gewas en arbeid. Toch wel iets bijzonders. Als u nu een bepaalde biddag bij elkaar probeert te krijgen voor een nood of gebeurtenis is dat heel moeilijk. Veel discussie. Wij hebben nog een biddag. Om Zijn zegen en gunst te ontvangen. Van ongekend grote waarde. Beseft u dat ook? Zonder Zijn hulp is het onmogelijk. Hartelijke en vurige verlangen om Zijn aangezicht te zoeken, als gemeente. En tegelijk de vraag: waarom nodig? Hebben we niet alles onder controle? Ook in het dagdagelijkse. Vakman, verstaan ons vak toch.

Apostel Jakobus wil het ons leren. Zoon van Alfeüs vermoedelijk. Schrijft aan christenen in die tijd. Geweldige vragen leefden er in die tijd. In een wereld die in het boze ligt. Snel afgeleid. Raad om in afhankelijkheid te leven. Belangrijk dat leer en leven in overeenstemming is. U kunt Gods voorzienigheid belijden maar als u er niet naar leeft, dan niet in overeenstemming. Niet eens een biddag wil houden. Vul op eigen manier in. Dat is juist waar Jakobus voor waarschuwt. Aansporing. De Heere gaat over alles. Ook de kleinste dingen. Nu ja wat is klein en groot. Een kleine beslissing kan grote gevolgen hebben. Spijt van krijgen. Gods voorzienigheid. Niet overgeleverd aan het toeval. Alles in Zijn Vaderhand. Hij zorgt voor Zijn kerk. Terwijl wij denken alles onder controle te hebben. Anders even naar de dokter. Of gen aanpassen. Of organen printen met een 3d-printer. Is er het besef dat wij zonder Hem niet kunnen? Economie draait. Rente laag. Verwachtingen overtroffen. Salaris nog wat achter maar komt wel. Tussen al die zekerheden toch wel wat barsten. Spanningen in de wereld. Engeland en Rusland. VS en Iran. Waarden en normen vervagen. Een mensenleven telt blijkbaar niet meer. Onrecht. Misbruik, sexueel of anderzinds. En misschien is het ook wel zo dat dokters moeten toegeven dat ze niet alles onder controle hebben.

Biddag gemeente. Wat is uw gebed vandaag? Wat is uw nood vandaag? Als er iemand in lijden is dat hij bidde. Waar lijdt u aan? Lastering van Zijn naam. In deze samenleving waar het heengaat. Waar lijdt u aan? Lichamelijk kan, psychisch ook. Druk groot. Niet aan kunt, amper kunt trekken. Of is er sprake van een geestelijk lijden. Dat er schuld ligt? Dat u ziet dat dat scheiding maakt tussen God en uw ziel. Van alles geprobeerd misschien. Vrede met God. Omdat er zonde ligt lijden. Zoekend gemaakt maar voor uw gevoel wordt het steeds onmogelijker. Omdat Christus voor u zo verborgen is. De een zegt dit tegen u en de ander dat. U weet u geen raad. Is dat dan uw biddag 2018? Om de Heere nodig te hebben in alles. Niet in een paar dingen. Niet buiten Zijn zegen en gunst te kunnen. Dat hij bidde! Wat is het dan een groot goed dat er een landelijke biddag is. Biddende gemeente, nood gedeeld wordt. Biddag als gemeente, als kerk. Zo de Heere zouden aanlopen. Daarom deze raad zo nodig.

Is iemand goedmoeds, zien wie de Heere is die u roept en nodigt, dat hij psalmzinge. Vol goede moed. De Heere grootmaken voor al Zijn weldaden. Daarom zo nodig om werkelijk biddag te vieren.

2. Hoe moet deze raad worden ingevuld?

Alles in Zijn Vaderlijke hand. Dat komt omdat Hij de levende God. Alles gemaakt en geschapen. Spreekt en het is. Roept de dingen alsof ze er waren. Scheppende kracht. Als het gaat om het invullen van deze raad, te erkennen dat Hij de schepper is. Belijdenis, twaalf artikelen.  Niet alleen erkennen dat Hij de schepper is, alles van Hem is, maar ook erkennen dat u alles van Hem gekregen heeft. Toegeschikt. In bruikleen gegeven. Des te meer nodig zou hebben. Dan schamen hoe we vast we zitten aan bepaalde dingen van dit leven. Bereid om aan Hem terug te geven. Lijkt een recept wat ik geef. Maar u voelt het wel toch: dat het onmogelijk is. De Heilige Geest moet ons lijden en leren. Erkennen dat we alles van Hem gekregen hebben. Leert u ook bidden geef ons heden ons dagelijks brood. Dan gaat u overal Zijn hand in zien. De dingen die Hij geeft en niet geeft. Ook de dingen waar wij onze zinnen op zetten maar niet ontvangen. Leer ons bidden. Zouden om het verkeerde vragen. Zo mag zien dat het de Heere is die alles leidt en bestuurt. Onbegrijpelijk toch dat alles goed gaat. Alles onder Zijn besturing. Hij regeert. Het gaat goed in de wereld, in het land, in mijn leven. Ik zie het niet, ik snap het niet, krijg het niet op een rij. Ik weet het niet. Alles in Zijn handen geven dan wordt het een groot wonder. Geen biddag zonder dankdag en andersom.

Juist als we de hand van de Heere mogen zien, vraag je af: Heere wat hebt U hiermee te zeggen? Dan kun je wel aan de gang blijven. Heb je dan wel tijd om te werken? Meer bidden met de pet op dan met de pet af. Dan bid je tot de Heere.

Psalmzinge. Vertaald. Lofprijzing. Lofprijzen dat is het ook. Er zit nog iets meer, iets ingewikkelds in. Zelfstandig naamwoord is Psalm. Soms letterlijk, een Psalm van David geciteerd. Letterlijk gezegd dan. Dit is niet raar. Om een andere reden ook. Dat als je goedmoeds bent, juist dan, dat je Psalmen zingt. Waarom die? Psalmen enorm verlangen in. Vanuit de diepten. Vanuit de onmogelijkheid. Wanneer is er reden tot lofprijzing? Als u uit de diepte komt. Als dan de Heere uitkomt geeft.

Geweldige discussie op kerkelijk erf. Secularisatie. Stap vanuit de kerk naar de wereld steeds kleiner. Pijn in het hart. Wat gaan we dan doen? Allerlei dingen organiseren. Dat zou de wereld doen. Het geheim ligt in het verlangen om dat te delen met elkaar. Als het ergens ligt, dan in de Psalmen. Als een hert verlangt naar de waterstromen, zo verlangt mijn ziel naar U. Verlangen in de nacht. Hij zal redden, zal waarmaken. Verlangen delen met elkaar. Misschien moeten we daartoe veel meer zingen. Ik dacht terug. Boodschappen doen. Knaapje in de supermarkt: God heb ik lief. In Zoetermeer zogenaamd zangfietspad geopend. Behoefte om te zingen. Zo de liederen aan te heffen. Wij op de fiets, u en ik. Aan de stromen van babel zaten wij en weenden. Dan zie ik de klacht van de dichter veranderen in een jubel. De Heere zingen en Hem grootmaken. Is er iemand in lijden onder u, dat hij bidde. Bidden gemeente dat is vurig bidden. Verwachtend bekendmaken. Uitzien. Nood bekendmaken. Eenvoudigweg de Heere vertellen. Vertel het maar tegen de Heere. De nood. Nu eerlijk. Wat is uw nood. Nu. Op deze biddag? En misschien kunt u mij niet volgen, maar dan kan het nood zijn omdat het geen nood is. Schuld omdat het geen schuld is. Nood niet op het hart. Niet levendmaakt. Niet aanspoort. Wat is dan gemeente die Heilige Gees nodig die genoemd wordt de Geest der genade en gebeden. Bidden leert met onuitsprekelijke zuchtingen. Nood zo hoog en groot, niet eens over de lippen krijgt. Man of vrouw vraagt, wat zit je nu te zuchten? Zo nood.

Gebed een thermometer van het geestelijk leven? Hoort zo, mee opgevoed. Of is het de adem van de ziel. Schuld en puinhoop. Ademt de ziel nog? Is er iemand onder u in lijden? Is iemand goedmoeds dat Hij Psalmzinge.

3. Wat kunnen we dan verwachten?

Gemeente ik heb een voorbeeld voor u. Het voorbeeld voor u. Zie op Jezus. Als de nood Hem gaat drukken als het lijden dichterbij komt, dat gebed langer hoe meer functioneren. Zoekt de plaats van gebed op. Gekropen, gesmeekt. Drinkbeker, U wil geschiedde. Biddende Hogepriester. Heere, leer ons bidden. Gebeden gebracht voor het aangezicht van de grote levende God. Hij hoort altijd. Zelfs de jonge raven hoort Hij. Zou Hij u niet horen? Ja zo lang wachten. Heere hoort altijd maar verhoort niet altijd. Gebeden nakijken, o o o goed dat het soms niet verhoord is. Hemel lijkt van koper maar Hij hoort.

Prachtige zonnige dag ziet u de zon. Dan paar wolken en ziet u de zon niet meer. Maar wil toch niet zeggen dat de zon er niet meer is. Heere wil dat we in afhankelijk van Hem leven. Wil nog wel als onze weg met die van de Heere overeenkomt. Veel voor de Heere over als het ons past. Maar dingen ontzeggen, dan wordt het moeilijk. Dat is de reden van de brief van Jakobus. Om te leren.

Wijsheid van God te ontvangen. Snel te zijn in het horen en traag in het spreken. Wij tetteren er maar wat op los. Verkeerde conclusie trekken. Daarom gebed zo nodig. Jakobus gebruikt Elia tot voorbeeld. Gebed om droogte en gebed om regen na drie jaar. Wij zouden zeggen: dat was Elia, profeet, oprecht kind van God. Nee: mens van gelijke beweging als u. Gebed van de rechtvaardige vermag veel. Onderschatten wij de kracht niet? Veel sterker is dat gebed dan de eed. Zweert niet. Ja ja zijn. Gaat om wie de Heere is. Weest lankmoedig, geduldig. Ga niet je eigen weg lopen maar zoek de Heere. De toekomst van de Heere is nabij. Dat is de verwachting. Dat Hij zal zijn alles en in allen. Als het komende seizoen de huizenmarkt instort, economie, geen oogst, oorlog uitbreekt, dan lankmoedig te zijn. Dan de Heere te verwachten. Hij komt. De toekomst ligt in Zijn hand. Het einde, het doeleinde van de Heere. Hij is een ontfermer. Hij ziet zo graag dat u de toevlucht neemt tot Hem. De weduwe, vanmiddag over gespreekt, maakt de nood bekend. Ware dankbaarheid om de Heere groot te maken. Om zo nu in die verwachting te leven. Het loopt Hem niet uit de hand. Zo Hem nodig te hebben, in alles. Ziet u uit naar Zijn komst? Verwacht u Zijn toekomst? Hij zal zijn alles en in allen. Is dat uw leven? Dat is nu de biddaggestalte. Alles in Zijn handen leggen en daar laten liggen. En daarom het gaat goed. Hij is zeer barmhartig en een ontfermer. Maranatha, Heere Jezus kom haastig. Amen.

Woensdag 14 maart 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Jakobus 5 vers 13