Zondag 25 juni 2017 – Hersteld Hervormde kerk Putten – Ds. R. van de Kamp – Eredienst met bediening van het Woord en sacrament het Heilig Avondmaal

Voorzang: Psalm 122 vers 1en 3

Votum en groet: ‘Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft [Psalm 124 vers 8], die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen [Psalm 138 vers 8].

Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen.’ [Openbaring 1 vers 4]

Psalm 86 vers 2

Voorlezing van de Wet van de tien geboden [Exodus 20 vers 1 tot en met 17]

Schriftlezing: Hooglied 8 [http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Hooglied/8/]

Gebed

Heere wie is een God als Gij. Barmhartig, genadig, gaarne vergevend, lankmoedig. Zo maakt u zich bekend. Hierin is Uw liefde geopenbaard. Uw enige zoon gegeven. Gewillig gegeven in de dood. Lichaam laten breken, bloed laten vergieten. Tot vergeving, tot reiniging. Niemand kan komen tot U dan door Hem. Zo mogen we U aanroepen. Als U ons zo samenbrengt op de eerste dag van de week. Onder de bediening van het Woord en sacrament. Dan past het ons Uw naam te danken voor de regen. De weldadigheid. Boeren en tuinders maakten zich grote zorgen. Maar U heeft nog regen gegeven. Waar hebben we het aan te danken? Als we zien op onszelf, op de kerk. Het is alles verzondigd. Wat bent U nog groot. Dat het harde harten zou breken als we zien op wie u bent. Ook met alle zorgen, ook in de gemeente. Zoveel zieken in de gemeente. Zoveel zorgen als krachten afnemen. We bidden om Uw nabijheid. Zo mogen ervaren. Als het zo dichtbij komt wat U gedaan hebt. Tot vergeving van de zonden. Wat zal het zijn als we het verzoenende bloed onrein achten, negeren. We bidden om de bediening van de Heilige Geest. Dat die ons zal leiden. Geef ons wat nodig is om het recht te zien. En recht te zien is het als U te zien. Dat zo ook het sacrament bediend mag worden tot versterking van het geloof. Meer en meer op Hem zien, onze Liefste. Zo bidden we voor iedereen waar zoveel strijd is. We bidden voor hen die hier zo graag hadden willen zijn maar niet kunnen zijn. Wat hebben wij Uw genade nodig. Dat ons verstand verlicht wordt en onze ogen geopend.

Dat het tot onze troost gehouden mag worden. U weet wat in de afgelopen week zich heeft afgespeeld. Dat we niet zouden aangaan door te leunen op onze voorbereiding. Op onze werken. Maar leunend op onze Liefste. Daar bidden we voor dat Satans werk, die er ook is – de trouwste kerkganger – verbroken worden. Dan bidden we voor iedereen die hier niet kunnen zijn. Als we hier zijn of thuis meeluisteren. U bent toch niet aan een plaats of tijd gebonden. Of hier als in de bank Avondmaal gevierd wordt. Wees ons genadig naar de grootheid van Uw goedertierenheid. We bidden het om Christus wil alleen. Amen.

Psalm 37 vers 2, 12 en 20

Hooglied 8 vers 5a
‘Wie is zij, die daar opklimt uit de woestijn, en liefelijk leunt op haar Liefste?’

Het leunen op de Bruidegom

Gemeente, zoals wij de vorige keer gezien hebben is dat Hooglied nog niet zo eenvoudig. En dat komt ook weer aan de orde in dit vers. Is het de Bruidegom die dit zegt? Of de dochters van Jeruzalem. De kanttekeningen: de Bruidegom en de gemeente die daar aan het woord is. Verwondert over de Bruidegom, haar liefste, dat zij daar op

Heilige Geest die het schoonste lied van ene schoonheid zingen. Die gladde tongen drijft. Over de Bruidegom zingt. Daar gaat het over. Wie is dan die Liefste? Let u dan ook op hoe de Bruidegom hier geduid wordt: ‘haar Liefste’. Wij zeggen weleens: de liefde is blind. Als een stelletje verkering krijgt, wat ziet hij in haar. Maar de liefde is niet blind! Ze ziet veel meer in Hem dan als het ontbreekt. Het verschil zo groot. Als zij uit de woestijn opklimt, zwart uit de tenten van Kadar. Zij mag zien op haar Liefste, lieflijk leunen. Zij uit de woestijn, getrokken, gebracht, uit de woestijn van het leven gebracht om te mogen leunen op haar Liefste.

En de bruid, ze red het niet. Het is onmogelijk dat ze haar weg alleen vervolgt. Onmogelijk dat ze het alleen zou doen. Daarom is het een lieflijk leunen. Moeilijk woord uit de grondtaal, komt maar een keer voor. Statenvertalers hebben ervan gemaakt, een lieflijk leunen. Omdat het niet zomaar een leunen is. Dat kan toch, gemeente. Dat zie je als het lopen moeilijk wordt, dan leun je op iemand anders. Is dat een lieflijk leunen? Misschien veel meer een verbitterd leunen omdat we het niet willen opgeven.

Nu lieflijk leunen. Omdat ze geen andere weg wil gaan. Dat komt wel het meeste tot uitdrukking in het gebed. Dat de nood, twijfel en aanvechting er is. Voor het aangezicht mag brengen van de Allerhoogste. Dat u de rust mag ervaren. Dat al uw schuld, tekort, afmakingen mag brengen voor Zijn heilig aangezicht.

Zij mag leunen op haar bruidegom. Ze hoeft niet meer te leunen op haar verdiensten, ernst, zoeken. Ze mag leunen op haar Liefste. Waarom is Hij haar Liefste? Omdat Hij haar schuld heeft overgenomen. Als ze op zichzelf ziet, dan is het alles tekort. Dan is het schuld die ze zelf niet weg krijgt. Die zonden die zij steeds weer heeft. Ze mag zeggen: het is mijn Liefste die volkomen betaald heeft. Die nou alles is. De straf die mij de vrede aanbrengt op Hem was. Niet alleen omdat Hij mijn schuld heeft weggenomen maar niet zonder Hem kan. Geen stap meer buiten Hem.

In Hem is alles te vinden. Voor dit leven en voor het toekomende leven. Zonder Mij kunt u niets doen. Met Hem kan ik alles. Door grote benden, over hoge muren springen. Misschien is dit wel uw worsteling uit het derde stuk. Heilig voor Hem te leven. Dat het er niet is. Dat er zoveel is wat hapert in uw geestelijk leven. Ook daarvoor dat leunen op mijn Liefste.

Onbegrijpelijk dat Hij Zichzelf heeft gegeven. Lichaam laten breken. Lief heeft toen wij nog zondaars waren. Voor wie? Voor haar, die zwarte bruid. Omdat Hij haar lief heeft met een eeuwige liefde. Hij heeft Zijn heerlijkheid afgelegd. Omdat Zijn bruid haar vrijwillig had afgelegd. Afscheid genomen, Hem vaarwel gezegd.

Daarom de menselijke natuur aangenomen. Heerlijkheid afgelegd. Omdat zij dat deed. Dan die vreugde die Hem is voorgesteld. Om zo Zijn Liefste te kopen, te omhelzen. Zichzelf te geven voor Zijn bruid. Daarom mag zij leunen, lieflijk leunen op haar Liefste.

Dat ziet de Heere zo graag. Zijn liefste werk. Dat zondaren zouden leunen op Zijn Liefste. Daarom laat Hij zijn tafel aanrichten. Dat zondaren zouden rusten op Zijn Bruidegom, Zijn Liefste. Dan is er geen zondaar teveel die op Zijn Liefste leunt. Zijn schouders zijn de sterkste schouders. Daarom de tafel aangericht. Omdat Zijn bruid in Zijn moeders huis zou worden ingeleid. Daarom nodigt Hij en roept Hij met uitgebreide armen omdat u zou leunen op Zijn Liefste. Amen.

Psalm 3 vers 2

Bediening van het Heilig Avondmaal
Tweede gedeelte gelezen van het Formulier om het Heilig Avondmaal te houden.