Zondag 17 september 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Zondag 9 Heidelbergse Catechismus

Voorzang: psalm 1 vers 1

Gebed, Votum en groet

Psalm 89 vers 19 [in verband met het overlijden van een gemeentelid]

Geloofsbelijdenis met de twaalf artikelen

Psalm 89 vers 6

Schriftlezing: Psalm 148

Gebed

Psalm 148 vers 1 en 5

Preek, zondag 9 Heidelbergse Catechismus

Het Vaderschap van God

1. Zichtbaar in de schepping

2. Zichtbaar in de herschepping

3. Zichtbaar in de onderhouding

1. Zichtbaar in de schepping

In de eerste plaats het Vaderschap van God dat zichtbaar wordt in de schepping. Lijkt te gaan over de schepping in Zondag 9. Maar gaat om het doel van de schepping: de eer van God. Psalm 148 komt dit voor.

Opbouw Heidelbergse Catechismus. Tweede stuk, verlossing, het draait om het geloof in de Heere Jezus Christus. Zondag 7 wat is een waar geloof. Twaalf artikelen. Nu bij begin van de uitleg van de twaalf artikelen.

Ik geloof in God. Niet zomaar maar in God de Vader. De Almachtige. Hem alle macht gegeven. Deze wereld, de schepping heeft Hij geschapen. Uit het niet. Door Zijn woord. Hij spreekt en het is er. Hij roept de dingen alsof ze er zijn, zo schrijft Paulus. Psalm 148 spreekt, jubelt ervan. Vaderschap van God.

Alle discussies die nu in de krant spelen, over geloof en evolutie. Op zich een loffelijk streven om geloof en wetenschap bij elkaar te krijgen. Laatst liet een wetenschapper zien hoe subjectief de wetenschap is. Gaat uit van waarneming. Hoe lang is er niet gedacht dat de zon om de aarde draaiden? Nu weten we dat het andersom is. Techniek. Inzicht. Alles is relatief. Gaat tijd terug maar toch.

Achterin de auto bij je ouders. Auto naast je gaat rijden. Dan lijkt het dat je zelf achteruit rijdt. Waarneming. Nee de andere auto gaat rijden. Wij zeggen nog steeds: de zon gaat onder. Hoe subjectief is de waarneming! Hoeft nog geen bewijs te zijn.

Is het mogelijk om geloof en evolutie bij elkaar te brengen? Kan dat wel. Evolutionist: afhankelijk van het toeval. Evolutionisme is doelloos. Berust op toeval. Voorbeeld windhoos die over vuilnisbelt raast en daaruit een Boeing 747 ontstaat. Wilt u die doelloosheid toeschrijven aan God de Vader?!

Paulus geeft een definitie van het geloof. Vaste grond en een bewijs der zaken die men niet ziet. Begint bij de schepping. Door het geloof verstaan wij dat God de wereld geschapen heeft. Door het woord geschapen. Hij sprak. Machtswoord. Gaat niet zozeer om het geloof, voor waar houden, aarde geschapen heeft in zes dagen, maar om het ware geloof.

Zondag 7. Geloven, voor waar houden eerste laag en tweede laag het vertrouwen. Op het Vaderschap van God. Om Zijns Zoons Christus wil mijn trouwe Vader en God is. In dit tranendal, meer kunnen we er niet van maken. Wat Hij mij toeschikt. Maar wat een wonder dat u Hem mag zien als een liefhebbend Vader.

Juist omdat Hij uw Schepper is, ook uw Vader is. Recht op u. Jaloers God. Op Zijn eer en op uw hart. Om Hem groot te maken en te prijzen. Liefhebbend Vader, getrouwe Vader. Daar ligt het aangrijpende: goed geschapen, naar Gods beeld. Maar gevallen, zondeval. Ongehoorzaam en geluisterd naar de duivel.

Vaderschap te zien. Omdat Hij graag kinderen wil hebben. Waaraan Hij zijn liefde kwijt kan en kan betonen. Het vraagt in de eerste plaats om een erkenning van de Schepper. Het vraagt ook de herkenning dat Hij uw en jouw Vader is. Mag dat onze belijdenis zijn? Hij, uit genade, omwille van het volbrachte werk van Christus, mijn barmhartige en trouwe God en Vader.

2. Zichtbaar in de herschepping

Die Vader heeft ook van eeuwigheid een Zoon. Zijn Enige en Eeuwige Zoon. Die Zoon heeft Hij gegeven. Is mens geworden. Heeft daarmee de straf die U en mij de vrede aanbrengt op zich genomen. Hij is in Bethelehem geboren maar van eeuwigheid de Zoon.

In de schepping waren ook de Zoon en de Heilige Geest aanwezig. God de Vader, niet zonder de Zoon [Johannes 1], de hemel en de aarde geschapen door Zijn Zoon. Iets anders dan Jezus of Christus. Door Zijn Zoon. Die daar was daar geen ding gemaakt was door Hem. Die Zoon is in de volheid van de tijs gekomen. God de Vader laat zich kennen door de Zoon. Onze Heere Jezus Christus, zoon van Jozef de timmerman, die tekenen en wonderen deed, die is de Zoon van de Vader.

Dit is de kern van Zondag 9. De Eeuwige Zoon van God de Vader, om Zijns Zoons Christus’ wil, mijn Vader is. Door Zijn werk het opeist. Ik wil dat die U mij gegeven hebt, bij Mij staan. Zijn bidden is geen vragen maar een eisen. Op grond van Zijn volbrachte Middelaarswerk. Ziet u dan eens naar Zondag 9! In de herschepping.

Misschien zegt u wel: toch lastig om God mijn Vader te noemen? Waarom toch die schroom? Of is dat geen vraag voor u? Uw Vader omwille van Jezus Christus. Waar komt die schroom vandaan?

Weet je nog die jongen die de boerderij verlaten heeft? Geef mij mijn deel. Al het geld er doorheen gebracht. Heeft het over de balk gegooid. Niet een bestaan mee opgebouwd. Toen was zijn geld op. Moeite om eten te vinden. At het voer van de varkens. Toen kwam hij tot zichzelf. Thuis veel beter. Ik zal heengaan en tot mijn Vader gaan. Ik ben het niet meer waard. Daar zit die schroom. Ik heb er een puinhoop van gemaakt, alles verzondigd. Als u niet ingegrepen had, was ik gewoon doorgegaan op mijn eigen weg. Er is verzoening nodig. Tussen ons en God. Kan alleen maar door tussentreding door de Heere Jezus Christus. Het gaat niet buiten Christus om. Geen andere weg, geen andere naam. Geen ander middel. Mijn Hemelse Vader. Want die Hem gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Vader keurde Zijn werk goed!

Door aanneming, adoptie krijgen Gods kinderen dezelfde rechten als de ‘natuurlijke’ Zoon! Zo groot. Als die weg er niet was, was het volkomem hopeloos geweest. Maar nu, nu gaat dat Vaderschap schitteren. Brengt ons op de kruisheuvel van Golgotha. De dood die wij verdiend hadden, heeft Hij weggedragen. De toorn gestild. Wat u ook moet meemaken in dit leven, nergens anders troost dan in Hem, mijn God en Vader! Enige troost in leven en sterven. Mijn Vader is.

3. Het Vaderschap zichtbaar in de onderhouding

Die alles geschapen heeft en de schepping, wereld nog onderhoudt en regeert. Zijn schepping is. Totaal verwoest door de zondeval. Aan diggelen. Maar toch nog het scheppende werk iedere dag. Vaderschap van God glinsteren. God heeft de schepping overgelaten aan zichzelf, als een wekker die afloop zeggen mensen. Is tegen de belijdenis. Gaat in tegen het Vaderschap van God. Hij onderhoudt en regeert de schepping!

Kunt u het zien? Is niet te zien, zegt u misschien. Met alle nood, ramp, oordelen ook. Maar juist daarin zichtbaar. Hij komt ons nog tegen in zoveel dingen. Hij had ons ook kunnen laten gaan. Daarom afvragen als iets gebeurd. Wat heeft Hij ermee te zeggen? Niet het doelloze van het evolutionisme. Maar nog tot zijn eer en roem. Zo werkt Hij dwars door alles heen en volvoert Hij zijn Eeuwige raad. Voorzienigheid, woord staat niet in de Bijbel. Gaat over zien, voorzien maar niet alleen oog maar ook handen [Calvijn]. Alles geven wat nodig is. En al het kwaad dat Hij mij toeschikt, niet uit lust tot plagen maar uit Vaderlijke liefde. Dat ik op Hem vertrouw. Dat de Heilige Geest in mijn hart werkt. Mijn hele leven in Zijn handen te legen. Vader wat U doet is goed. Volgen zonder vragen.

Alles wat nodig is, lichaam en ziel. Denken we niet veel te klein van de Heere? Denken we niet veel te plat. Moeten we ons helemaal geen zorgen maken? Natuurlijk heeft u zorgen, ik ook. Kerk? Hoe zou het gaan?

Zekere gelatenheid, dat overkomt ons, die weg zullen we moeten gaan. Hij is het die het Mij toeschikt. Alle dingen moeten medewerken ten goede! Ziet u hoe dat Vaderschap Gods gaat schitteren? Gaat glinsteren? Omdat Hij het is die deze wereld onderhoudt.

Dan kun je wel gaan zitten? Worsteling: Zijn voorzienigheid en mijn verantwoordelijkheid? Of is dat geen spanning? Dan vraag ik mij oprecht af of God uw Vader is. Dat vlees zit er tussen. Ook die correctie die ik nodig heb. Omdat ik het maar niet wil leren.

Maar het is toch onbegrijpelijk dat Hij kwaad toeschikt? Niet dat Hij kwaad werkt, dat hebt u gedaan. Liefhebbend Vader op de uitkijk. Verloren zoon krijgt niet eens de kans om te belijden. Vader is Hem voor.

Of zou het de Heere uit de hand lopen? Nee. Belijdenis van de kerk. Dat Hij zulks doen kan als ee. Almachtig God maar ook doen wil als een Getrouw Vader.

Openbaring 5. Boek verzegeld met zeven zegelen. Boek van Gods voorzienigheid. Johannes weent. Er is niemand die dat boek kan openen. Ja een. De leeuw uit Juda’s stam. De Heere Jezus Christus! Hij waardig geacht. Het ligt alles in Hem. Hoe het dan ook verder moet. Omwille van Zijn Zoon. Zo schittert dat Vaderschap. Niet alleen in het werk van schepping, herschepping en onderhouding. Omwille van Zijn Zoon mijn Eeuwige God en Vader, Hemelse Vader? Ook uw en jouw belijdenis? Amen.

Psalm 136 vers 5 en 16

Gebed

Psalm 121 vers 1 en 4

Zegen